Projekt:Wikimania 2019/Ansökan till SIDA om evenemang

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.


Länk till utlysning: https://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/resurser/utlysningar/utlysningar-sverige/ansokan-globala-malen/

Organisation/aktör ansvarig för aktiviteten: Wikimedia Sverige

Organisationsnummer: 8024378310

Kontaktperson: John Andersson

E-post: john.andersson(at)wikimedia.se

Telefon: 073-3965189

Globala målen, Wikipedia och fri kunskap: en serie evenemang

Kort beskrivning av aktiviteten och dess koppling till Agenda 2030 och Globala målen

Den 14-18 augusti 2019 kommer Wikimedia Sverige[1]  att stå som värd för den internationella konferensen Wikimania[2], som beräknas ha 1 000-1 500 deltagare från ca. 80-100 länder. Konferensen kommer att ha temat Starkare tillsammans: Wikimedia, fri kunskap och de Globala målen.

Målet med detta projekt är att i samband med konferensen arrangera ett antal sidoevenemang tillsammans med olika partners såsom museer, universitet och civilsamhället i Sverige för att skapa intresse för de Globala målen och dess koppling till fri kunskap och Wikimedia.

Wikimedia är ett samlingsnamn för ett stort antal juridiskt fristående ideella organisationer som är spridda över hela världen. Organisationerna arbetar utan vinstintresse med att stödja fri kunskap. Det mest välkända av de projekt som Wikimedia driver är encyklopedin Wikipedia.

Som en av världens mest välanvända källor för information har Wikipedia, med över 170 miljarder sidvisningar årligen, en oerhört stor betydelse för att informera allmänheten om vad de Globala målen handlar om och angränsande ämnen. Därtill bidrar plattformarna och sammanslutningen av frivilligorganisationer direkt till uppfyllandet av flera av målen, framförallt SDG4, men även SDG5, SDG9, SDG10 och SDG17. Genom evenemangen kommer drivna volontärer att engageras som kommer att fungera som ambassadörer för de Globala målen, inte minst på Wikipedia.

Vi diskuterar möjligheten till olika evenemang tillsammans med bl.a. Internetstiftelsen, Riksantikvarieämbetet, Nordiska museet, Musikverket, Naturhistoriska riksmuseet, Sjöhistoriska museet, Södertörns högskola, Norrsken Foundation, Vasamuseet, Världskulturmuseerna, UNDP, Gapminder Foundation. Evenemangen kommer att utveckla artiklar med anknytning till de Globala målen samt ämnen som är relaterade till partnerorganisationerna och i skärningspunkten mellan deras verksamhet och de Globala målen. För att genomföra evenemangen behöver dock finansiering säkras, i huvudsak för personaltid. Då de olika samarbetsorganisationerna står för lokalkostnader och i de flesta fallen även för catering för deltagare kan projektet genomföra många evenemang på ett mycket kostnadseffektivt sätt.

Som en del av genomförandet kommer vi att ha personal som skriver berättelser om de volontärer som engagerar sig i arbetet. Genom dessa personliga berättelser om vad målen betyder för dem och hur de arbetar med dem kommer vi att engagera och inspirera fler att sprida kunskap om de Globala målen. På så sätt kan vi underbygga en gräsrotsrörelse. Detta arbete med att framhållna drivna volontärer kommer även att ske i samband med konferensdagarna.

Vi vill genomföra intressanta evenemang som engagerar allmänhet och olika expertgrupper i arbetet. Minst 5 evenemang kommer att anordnas innan konferensen med totalt 100 deltagare. Dessa personer kommer sedan att fungera som experter, stöd och ambassadörer för det fortsatta arbetet över tid. Vi satsar här på kvalitet för långsiktig arbete med medvetandegörandet snarare än kvantitet. Detta kommer att komplettera den mer kvantitativt fokuserade insatsen med konferensen Wikimania.

Vi vill även säkerställa att engagemanget fortsätter att växa och vill därför lyfta fram deltagarna på sociala medier med minst 10 olika inlägg på svenska och engelska. Vi räknar här med en stor spridning.

För att säkerställa ett fortsatt engagemang räknar vi även med minst en uppföljningsaktivitet för deltagarna under oktober-december 2019.

Dessa evenemang är viktiga för att öka förståelsen bland våra volontärer för de Globala målen, samt skapa intresse för att förbättra de artiklar på Wikipedia som har en koppling till de Globala målen.

[1] https://wikimedia.se

[2] https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikimania

Eventuella samarbetsparter

Bekräftade partners för Wikimania:

 • Wikimedia Foundation (WMF), stiftelsen som driver bl.a. Wikipedia, och som anordnar konferensen tillsammans med oss;
 • Wikimedia Deutschland, vår tyska systerförening;
 • Wikimedia Norge, vår norska systerförening;
 • Wikimedia Finland, vår finska systerförening;
 • Stockholms stad, sponsrar bl.a. en fest på Stadshuset;
 • Riksantikvarieämbetet;
 • Nordiska museet;
 • Musikverket.

Förhandling pågår:

 • Utrikesdepartementet (UD);
 • Utbildningsradion (UR);
 • UNESCO;
 • Naturhistoriska riksmuseet;
 • Sjöhistoriska museet;
 • Södertörns högskola;
 • Norrsken Foundation;
 • Vasamuseet;
 • Världskulturmuseerna.

Planerade att kontaktas:

 • SIDA;
 • Svenska Institutet (SI);
 • UNDP;
 • UN Women;
 • Gapminder Foundation.

Tidplan, övergripande

 • Mars-juli: Inledande sidoevenemang hos olika partners. Publicering sker löpande av volontärporträtt
 • 14-15 augusti: Förkonferens (un-conference och hackathon), där ytterligare sidoevenemang kan ske
 • 16-18 augusti: Konferensdagar
 • September-december: Efterföljande sidoevenemang hos olika partners

Plats/er

 • Stockholms universitet, Frescati under konferensen;
 • Hos partnerorganisationer i Stockholm;
 • Digitalt.

Aktiviteten bidrar till följande mål gällande Agenda 2030 och/eller de Globala målen för hållbar utveckling. Du kan kryssa i flera alternativ

[X] Öka kännedomen

[X] Bidra till fördjupad kunskap om agendan och/eller målen

[X] Öka engagemanget så att fler bidrar till att målen nås

[] Väcka opinion

[] Påverka politiker och/eller andra beslutsfattare

[X] Öka samarbetet mellan olika parter och aktörer

[] Granska och analysera

[] Specifika mål för aktiviteten:________

Aktiviteten kommer att ha fokus på

[X] Alla mål och/eller hela Agenda 2030

[] Mål 1 Utrota fattigdom

[] Mål 2 Utrota hunger

[] Mål 3 Säkerställa hälsa

[] Mål 4 God utbildning

[] Mål 5 Uppnå jämställdhet

[] Mål 6 Vatten och sanitet

[] Mål 7 Hållbar energi

[] Mål 8 Tillväxt och jobb

[] Mål 9 Infrastruktur och industri

[] Mål 10 Minskad ojämlikhet

[] Mål 11 Hållbara städer och samhällen

[] Mål 12 Konsumtion och produktion

[] Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

[] Mål 14 Hav och marina resurser

[] Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

[] Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

[] Mål 17 Genomförande och partnerskap

=== Specifika mål för aktiviteten N/A

Målgrupper

Den breda allmänheten. Dessa kommer genom evenemangen att engageras för att lära sig om hur de Globala målen hänger samman med fri kunskap, Wikipedia m.m.

Wikimedias volontärer. De aktiva volontärerna kommer att hjälpa nybörjarna att komma igång med att redigera Wikipedia.

Potentiella samarbetsorganisationer. För att uppnå SDG17 är en ökad medvetenhet om den verksamhet som Wikimediarörelsen bedriver central. Att jobba med olika organisationer i samhället runt dessa frågor och att organisera evenemangen är centralt.

Aktiviteten kommer att marknadsföras på följande sätt

Genom våra partnerskap runt anordnandet av evenemangen kommer materialet att spridas inom olika expertnätverk och allmänheten. Detta är kanske den viktigaste kanalen för att nå intresserade personer som vill engagera sig över tid.

Wikimedia Sverige kommer att sprida materialet via sina kanaler (webbplats, nyhetsbrev, blogg och sociala medier). Materialet kommer även att spridas via webbplatsen Wikipedia.se som föreningen äger.

Wikimedia Foundations kommunikationsteam arbetar med att ta fram en grafisk profil för årets konferens med anknytning till de Globala målen. Materialet kommer att vara fritt licensierat och möjlig att återanvända på olika sätt även för andra organisationer som arbetar med de Globala målen. De arbetar även på en plan för spridning via sociala medier tillsammans med oss.

En kommunikationsbyrå kommer att anlitas för att ta fram en kommunikationsplan för att nå svensk media. Deras involvering kommer främst att kunna användas på de senare evenemangen.

Antal som beräknas nås, t.ex antal deltagare, följare på sociala medier, räckvidd i media eller andra relevanta och uppföljningsbara mål med indikatorer. Mål med indikatorer (Exempel: Antal deltagare vid seminarier, evenemang, kurser mm. ##. Exempel. Antal artiklar och inslag i media ##.)

 • Vi räknar med att videoklippen kommer att spridas via sociala medier och bloggar som drivs av Wikimedia Sverige och våra partners. Vi räknar därigenom att nå tusentals personer.
 • 100 deltagare på evenemangen.
 • 5 inslag i svensk och internationell media.
 • 15 000 visningar av inläggen på sociala medier.

Aktivitetens resultat kommer att mätas på följande sätt

Evenemangen kommer att rapporteras med information om antal samt könsfördelning på deltagarna, vad som skedde där, vad som producerades.

Inslagen i media kommer att sammanställas i samarbete med våra medarrangörers kommunikationsteam.

Inläggens spridning kommer att mätas med de inbyggda statistikverktygen på social mediaplattformarna.

Ansökt belopp, kr (mellan 50 000-300 000 kr)

150 000 kr

Fördelning av budget

Budgetpost Budget
Projektledare och utbildare för evenemangen 75 000 kr
Kommunikatör 60 000 kr
Catering och övriga omkostnader 15 000 kr

Får ni andra medel från Sida eller vidareförmedlare (t.ex. Forum Syd) för kommunikationsaktiviteter i år? x x kr

Nej, ytterligare medel har dock sökts inom utlysningen för specifika sidoevenemang till konferensen Wikimania. Dessa projekt är dock fristående från varandra och påverkas inte om ett projekt får medel men inte det andra.

Ansöker ni inklusive eller exklusive moms?

Inklusive moms