Projekt:Wikimania 2019/Ansökan till SIDA om kommunikation

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.


Länk till utlysning: https://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/resurser/utlysningar/utlysningar-sverige/ansokan-globala-malen/

Organisation/aktör ansvarig för aktiviteten: Wikimedia Sverige

Organisationsnummer: 8024378310

Kontaktperson: John Andersson

E-post: john.andersson(at)wikimedia.se

Telefon: 073-3965189

Rubrik på aktiviteten: Världens blickar på Wikipedia och de Globala målen genom video, konferens och synlighet online

Kort beskrivning av aktiviteten och dess koppling till Agenda 2030 och Globala målen

Den 14-18 augusti 2019 kommer Wikimedia Sverige[1] att stå som värd för den internationella konferensen Wikimania[2], som beräknas ha 1 000-1 500 deltagare från ca. 80-100 länder. Konferensen kommer att ha temat Starkare tillsammans: Wikimedia, fri kunskap och de Globala målen.

Med temat, våra partners och inte minst FN:s deltagande kommer med största sannolikhet konferensen kunna dra intressanta slutsatser och inleda nydanande diskussioner. Vi har dock, som en liten ideell förening, varken budgeten eller kompetensen som krävs själva för att sprida detta till en bredare publik. Vårt mål är därför att genom detta projekt videodokumentera konferensen på ett professionellt vis, med en strategi för hur materialet aktivt ska kunna spridas till en större publik. Projektet gör det möjligt för materialet att inte bara nå de deltagare som är på plats, utan att mångdubbelt fler kan lära sig om de Globala målen och hur de påverkar och påverkas av fri kunskap och Wikimedia. Projektet möjliggör även att ett programmatiskt spår under konferensen kommer att justeras till att riktas mot en bredare allmänhet.

Wikimedia är ett samlingsnamn för ett stort antal juridiskt fristående ideella organisationer som är spridda över hela världen. Organisationerna arbetar utan vinstintresse med att stödja fri kunskap. Det mest välkända av de projekt som Wikimedia driver är encyklopedin Wikipedia.

Som en av världens mest välanvända källor för information har Wikipedia, med över 170 miljarder sidvisningar årligen, en oerhört stor betydelse för att informera allmänheten om vad de Globala målen handlar om och angränsande ämnen. Därtill bidrar plattformarna och sammanslutningen av frivilligorganisationer direkt till uppfyllandet av flera av målen, framförallt SDG4, men även SDG5, SDG9, SDG10 och SDG17.

Under konferensen kommer det att finnas ett antal olika spår och ett flertal välkända huvudtalare. Michael Edson är en av de bekräftade huvudtalarna. Edson var tidigare chef på USA:s nationalmuseum Smithsonian och är medgrundare och associate director för Museum of the United Nations – UN Live, som håller på att byggas i Köpenhamn och som är FN:s museum för de Globala målen. Personal från Utrikesdepartementet, eventuellt utrikesminister Margot Wallström, kommer att tala om vårt gemensamma initiativ WikiGap som anordnas för andra gången 2019. Under 2018 hade WikiGap aktiviteter på 54 svenska ambassader. Även UNESCO är involverade i konferensen och kommer dela med sig av insikter runt värdet av att jobba med fri kunskap för att uppnå de Globala målen.

Med en sådan samling av högkvalitativa talare och ett unikt fokus vill vi gärna sprida insikterna från konferensen till en större publik. Vi diskuterar en eventuell dokumentering av Utbildningsradion (UR), men för att säkerställa att det kan ske behöver vi organisera konferensen på ett annorlunda sätt än ursprungligen planerat vilket innebär ökade omkostnader. Bl.a. skulle de bästa talarna då samlas på huvudscenen i Aula Magna på Stockholms universitet och där hålla kortare presentationer liknande ett TED talk. Denna typ av presentationer kan lättare spridas digitalt till en bred publik. Detta kräver mer förberedelser och lokalen måste anpassas. Projektet kommer även möjliggöra att dessa presentationer teckentolkas på plats samt i vissa fall även förses med undertexter på svenska för att en bredare publik skall kunna tillgodogöra sig materialet. Allt detta är omkostnader som inte finns med i budgeten för konferensen men med dessa riktade projektmedel är detta möjligt.

UR kommer dock inte att kunna dokumentera allt som sker. En del av insatsen består därför av att videodokumentera även de mindre välkända talarna som flugit in från hela världen. Deras presentationer är främst riktade mot Wikimediarörelsens cirka 100 000 volontärer samt specifika yrkesgrupper, såsom personal från arkiv, bibliotek och museum, eller från utbildningssektorn som är engagerade i Wikipedia och våra andra plattformar. Detta videomaterial behöver sedan efterbehandlas och tillgängliggöras digitalt via olika plattformar.

Vi vill dokumentera och säkerställa att de insikter som presenteras på konferensen får stor spridning utanför de som deltar på konferensen. Som ideell sektor finns dock stora ekonomiska begränsningar för våra aktiviteter och det saknas i dagsläget ekonomiska resurser för att möjliggöra detta på professionella nivå som är nödvändig för att materialet skall spridas digitalt.

Vi vill även säkerställa att presentationerna når en så stor publik som möjligt och vill knyta en teckentolk till evenemanget samt förbereda textning av ett urval av videoklippen.

Projektet kommer att öka förståelsen bland våra volontärer för de Globala målen, samt skapa intresse för att förbättra de artiklar på Wikipedia som har en koppling till de Globala målen.

[1] https://wikimedia.se

[2] https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikimania

Eventuella samarbetsparter

Bekräftade partners för Wikimania:

 • Wikimedia Foundation (WMF), stiftelsen som driver bl.a. Wikipedia, och som anordnar konferensen tillsammans med oss;
 • Wikimedia Deutschland, vår tyska systerförening;
 • Wikimedia Norge, vår norska systerförening;
 • Wikimedia Finland, vår finska systerförening;
 • Stockholms stad, sponsrar bl.a. en fest på Stadshuset;
 • Riksantikvarieämbetet;
 • Nordiska museet;
 • Musikverket.

Förhandling pågår:

 • Utrikesdepartementet (UD);
 • Utbildningsradion (UR);
 • UNESCO;
 • Naturhistoriska riksmuseet;
 • Sjöhistoriska museet;
 • Södertörns högskola;
 • Norrsken Foundation;
 • Vasamuseet;
 • Världskulturmuseerna.

Planerade att kontaktas:

 • SIDA;
 • Svenska Institutet;
 • UNDP;
 • UN Women;
 • Gapminder Foundation.

Tidplan, övergripande

 • Mars-juli: Inledande sidoevenemang hos olika partners;
 • 14-15 augusti: Förkonferens (un-conference och hackathon) och videodokumentation av dessa;
 • 16-18 augusti: Konferensdagar och videodokumentation av de olika spåren;
 • 19-30 augusti: Bearbetning och tillgängliggörande av videodokumentationen;
 • September-december: Efterföljande sidoevenemang hos olika partners och eventuellt kompletterande videodokumentation hos dessa.

Plats/er

 • Stockholms universitet, Frescati under konferensen;
 • Hos partnerorganisationer i Stockholm;
 • Digitalt.

Aktiviteten bidrar till följande mål gällande Agenda 2030 och/eller de Globala målen för hållbar utveckling. Du kan kryssa i flera alternativ

[X] Öka kännedomen

[X] Bidra till fördjupad kunskap om agendan och/eller målen

[X] Öka engagemanget så att fler bidrar till att målen nås

[X] Väcka opinion

[] Påverka politiker och/eller andra beslutsfattare

[X] Öka samarbetet mellan olika parter och aktörer

[] Granska och analysera

[] Specifika mål för aktiviteten:________

Aktiviteten kommer att ha fokus på

[X] Alla mål och/eller hela Agenda 2030

[] Mål 1 Utrota fattigdom

[] Mål 2 Utrota hunger

[] Mål 3 Säkerställa hälsa

[] Mål 4 God utbildning

[] Mål 5 Uppnå jämställdhet

[] Mål 6 Vatten och sanitet

[] Mål 7 Hållbar energi

[] Mål 8 Tillväxt och jobb

[] Mål 9 Infrastruktur och industri

[] Mål 10 Minskad ojämlikhet

[] Mål 11 Hållbara städer och samhällen

[] Mål 12 Konsumtion och produktion

[] Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

[] Mål 14 Hav och marina resurser

[] Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

[] Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

[] Mål 17 Genomförande och partnerskap

Specifika mål för aktiviteten

N/A

Målgrupper

Den breda allmänheten. Om stöd mottas kommer programmet att designas med dessa i åtanke med programpunkter tänkta att videodokumenteras och spridas till en bred publik (d.v.s. mer TED Talks än en traditionell industrikonferens).

Wikimedias volontärer. Vi räknar med att endast några få procent av alla kommer att ta del av insikterna från konferensen med nuvarande upplägg på konferensen och frånvaron av videodokumentation. Genom video och aktivt arbete med att sprida materialet kan vi nå många fler.

Potentiella samarbetsorganisationer. För att uppnå SDG17 och fler internationella partnerskap är en ökad medvetenhet om den verksamhet som Wikimediarörelsen bedriver central. En aktiv insats för att sprida utvalda delar av materialet genom olika kanaler som dessa organisationer nyttjar är centralt.

Aktiviteten kommer att marknadsföras på följande sätt

En kommunikationsbyrå kommer att anlitas för att ta fram en kommunikationsplan för att nå svensk media.

Wikimedia Foundations kommunikationsteam arbetar med att ta fram en grafisk profil för årets konferens med anknytning till de Globala målen med nordisk touch. Materialet kommer att vara fritt licensierat och möjlig att återanvända på olika sätt även för andra organisationer som arbetar med de Globala målen. Kommunikationsteamet arbetar även på en plan för spridning via sociala medier tillsammans med oss.

Materialet kan även komma att spridas via en banner på Wikipedia om de lokala volontärgemenskaperna beslutar om det.

Vi planerar även att sprida videoklippen via e-post till de hundratusentals bidragsgivare i Sverige och i andra länder som stöttar Wikipedia finansiellt.

Wikimedia Sverige kommer att sprida materialet via sina kanaler (webbplats, nyhetsbrev, blogg och sociala medier). Materialet kommer även att spridas via webbplatsen Wikipedia.se som föreningen äger.

Genom våra partnerskap under konferensen kommer materialet att spridas inom olika expertnätverk.

Antal som beräknas nås, t.ex antal deltagare, följare på sociala medier, räckvidd i media eller andra relevanta och uppföljningsbara mål med indikatorer

Vi räknar med att videoklippen kommer att spridas via sociala medier och bloggar, däribland, men ej begränsat till:

 • @Wikipedia på Facebook har 5,5 miljoner följare.
 • @Wikipedia på Twitter har 432 000 följare.
 • @Wikimedia på Twitter har 66 500 följare.
 • blog.wikimedia.org (den 272:e mest populära webbplatsen globalt enligt Alexa.com).

Åtskilliga hundratusentals personer förväntas därigenom ta del av videoklippen.

Mål med indikatorer (Exempel: Antal deltagare vid seminarier, evenemang, kurser mm. ##. Exempel. Antal artiklar och inslag i media ##.)

 • 1 000-1 500 deltagare på konferensen.
 • 30 inslag i svensk och internationell media.
 • 300 000 visningar av videoklippen.

Aktivitetens resultat kommer att mätas på följande sätt

Att minst 10 timmar av konferensen dokumenterats via video och tillgängliggjorts online.

Inslagen i media kommer att sammanställas i samarbete med våra medarrangörers kommunikationsteam.

Inläggens spridning kommer att mätas med de inbyggda statistikverktygen på social mediaplattformarna.

Ansökt belopp, kr (mellan 50 000-300 000 kr)

300 000 kr

Fördelning av budget

Budgetpost Budget
Projektledare för videodokumentation 100 000 kr
Rekvisita för att huvudscenen i Aula Magna skall se bra ut 25 000 kr
Sminkning av talare 20 000 kr
Videoredigering och tillgängliggörande av materialet 80 000 kr
Inhyrning av kamerautrustning 50 000 kr
Teckentolk 25 000 kr

Får ni andra medel från Sida eller vidareförmedlare (t.ex. Forum Syd) för kommunikationsaktiviteter i år? x x kr

Nej, ytterligare medel har dock sökts inom utlysningen för specifika sidoevenemang till konferensen Wikimania. Dessa projekt är dock fristående från varandra och påverkas inte om ett projekt får medel men inte det andra.

Ansöker ni inklusive eller exklusive moms?

Inklusive moms