Projekt:Wikipedia i utbildning 2015/Ansökan till Internetfonden

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.


Ansökan
Organisation: Internfonden
Sista ansökningsdatum: 11 februari 2015 kl. 13.00
Max bidrag: 399 000 kronor (257 000 kronor sökt)
Bedömd chans: Hög
Väntevärde:
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum: < 15 augusti 2015
Uppföljning inför inskick:


Projekt (första fliken)

Projekttitel

Pedagogen och licenserna - hur de svåra kvalen blir de lätta valen

Licensiera pedagogiskt - ekosystemet för öppna lärresurser

Område

[Med område menar vi det insatsområde som resultatet kommer att beröra. Alternativ är: Forskning, Information, Standardisering, Beslutsunderlag/Styrning, Teknik, Webbtjänst, Utbildning]

Utbildning

Målgrupp

[Med målgrupp menar vi den grupp användare som främst kommer att tillgodogöra sig resultaten dvs slutanvändare. Alternativ är: Allmänheten, Skola, Äldre, Funktionshindrade, Professionella, Ungdomar, Forskare.]

Skola

Projektets startdatum

15 augusti 2015

Projektets slutdatum

14 augusti 2016

Totalt sökt belopp

257 000:-

Ev. medsökande

Uppdragstyp

[Alternativ är: Forskningsuppdrag, Utbildningsuppdrag, Stipendium. Uppdrag ges till organisationer medans stipendier ges till privatpersoner]

Utbildningsuppdrag

Projektsammanfattning

[Idé och mål, omfattning, nyttan för Internet/.SE max 4000 tecken, ca 3000 tecken rekommenderas. Delar av texten kommer att publiceras i samband med beviljad ansökan. Tänk på att inledningsvis tydligt och kortfattat formulera projektets SMARTa mål.]

Många pedagoger producerar pedagogiskt material som de via Internet vill dela med sig av till sina kollegor, och de ser gärna att de kan ta del av material som producerats av andra och anpassa det för sina specifika behov. Det kan röra sig om allt från informationstexter, informativa bilder, korta instruktionsfilmer, övningsuppgifter m.m. I väldigt många fall har vi dock sett att materialet som delas är licenserat på ett sätt som inte överensstämmer med det som pedagogen uttryckligen har som syfte med spridningen, eller att pedagogen faktiskt inte äger upphovsrätten till delar av det material som delas och sprids fritt. Desto mer avancerad användningen och återanvändningen av lärresurserna blir, desto mer komplex blir frågan om att licensera materialet på ett adekvat sätt.

Att missförstå betydelsen av olika licensvillkor sätter käppar i hjulet för möjligheten att återanvända materialet på ett effektivt sätt och med respekt för användarvillkoren. Ex. har ett hundratal filmer för det flippade klassrummet (som av lärarna getts fria licenser) raderats, då de visade sig vid närmare granskning innehålla upphovsrättsskyddad musik eller bilder. Det handlar alltså uteslutande om okunskap och genom detta projekt vill vi förändra detta. Det finns även en okunskap om hur de sedan kan nå ut med materialet genom ex. Lärarspindeln.

Vi konkretiserar detta genom fyra mål för projektet som hjälper till att öka kunskapen:

 1. Skapa ett utbildningsmaterial bestående av: (1) En uppsättning förklarande texter med exempel från verkligheten; (2) En beskrivande video om ekosystemet; (3) Stegförsteg-instruktioner; (4) En MOOC på fyra veckor.
 2. Anpassa och utveckla infrastrukturen på våra plattformar Wikiversity, Wikibooks och Wikimedia Commons för att lärarna skall kunna dela sitt material på ett enkelt sätt samt för att sprida det material vi skapat;
 3. Utvärdera och komplettera materialet med hjälp av en grupp intresserade pedagoger genom minst två stycken workshops;
 4. Nå pedagoger med kunskap om att detta material existerar.

Vår referensgrupp består av Skolverket, Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna, Högskolan Dalarna (PUD) samt Pedagogsajterna Pedagog Stockholm, Pedagog Värmland och Pedagog Örebro och Lärarnas Riksförbund. De säkerställer materialets kvalitet och lämplighet för flera olika lärargrupper och gör att vi kan nå stora mängder pedagoger. Även Edward Jensinger, områdeschef Gymnasieskolan Malmö stad, och Fredrik Paulsson, Axiell Education and Media, som har utvecklat lärarspindeln och bistår med sin expertis kring den, ingår i projektets referensgrupp.

Vi har redan identifierat ett par volontär som är beredd att hjälpa pedagoger att ladda upp filmer på Wikimedia Commons. Detta är inte centralt för måluppfyllelsen men säkerställer att vi redan från början kan ge bästa möjliga service till intresserade pedagoger (även innan plattformarna är helt på plats) för en mycket låg kostnad.

Sökande (andra fliken)

Organisationstyp

[Med organisationstyp menar vi den sökandes organisationsform. Alternativ är: Aktiebolag, Offentlig verksamhet, Organisation, Privatperson, Enskild firma, Universitet och Högskola]

Ideell allmännyttig organisation

Uppdragstagaren är momsregistrerad

[Ja/Nej]

Nej

Organisation [Nedanstående fält fylls ej i om sökande är privatperson]

 • Namn: Wikimedia Sverige (WMSE)
 • Adress: Hantverkargatan 21
 • Postnr.: 112 21 Stockholm
 • Ort: Stockholm
 • Telefon: 0729-672048
 • Organisationsnummer: 802437-8310
 • Firmatecknare: Jan Ainali, jan.ainali(at)wikimedia.se, 0729-672048
 • Organisationens webbplats: https://www.wikimedia.se/
 • Presentation av organisation: Wikimedia Sverige (WMSE) är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell allmännyttig förening. Föreningen skall verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt. Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten med väsentlig teknik. Allt föreningen producerar ligger under öppna licenser och är fria för alla att återanvända.

WMSE har sedan första halvåret 2012 ett kansli i Stockholm med fem stycken anställda med olika typer av spetskompetens samt en aktiv och erfaren styrelse bestående av ideellt arbetande volontärer. WMSE har genom åren införskaffat en omfattande erfarenhet och kunskap om öppen källkod, olika utvecklingsprojekt och evenemang med syfte att öka andelen volontärer i projekt som genererar fri kunskap. Föreningen har omfattande kunskap av fria licenser och har producerat flera skrifter i ämnet samt hållit mängder med föreläsningar. Föreningen jobbar aktivt med att utbilda personer från andra organisationer om fri kunskap och dess ekosystem. Detta inkluderar personal från utbildnings- och museiesektorn.

Frågeställning (tredje fliken)

Bakgrund

[Bakgrund till projektet, idéns ursprung, erfarenheter, målgruppens behov, tidigare relevanta projekt och studier, max 3000 tecken]

Många pedagoger kan tänka sig dela med sig av egenproducerat material online för att nå en stor publik, och samtidigt vill man gärna tar del av material som producerats av andra. Kunskap om upphovsrätt och licensiering med Creative Commons är nödvändiga verktyg för att dessa utbyten av resurser ska kunna ske, samt för att stärka lärares upphovsrätt. Två av Creative Commons sex licenser för återanvändning tillåter friare återanvändning än de övriga, dessa är licenserna CC BY och CC BY-SA. Användandet av dessa licenser tillåter andra att återanvända det, förutsatt att upphovspersonen korrekt attribueras i samband med publicering, samt vad gäller CC BY-SA även låter verket behålla samma licens. Båda licenserna tillåter bearbetning.

I pedagogiska sammanhang är det relevant att få bearbeta material utifrån undervisningssituation, exempelvis genom översättningar, förenklingar, ta ut vissa delar, lägga till förklarande text osv; allt utifrån undervisningens syfte. Att licensera sitt skapade material så att det tillåter bearbetningar gör att lärresursen granskas och vidareanvänds av andra lärare, vilket innebär att kvaliteten utvecklas och användningen förbättras. Om man i licensen använder villkoret ND (no derivative works) försvinner den här möjligheten, eftersom material licensierat med ND på inget vis får förändras. Villkoret NC (non-commercial) kan också vara begränsande för den som vill återanvända det, eftersom det ofta är svårt att definiera om ett sammanhang är kommersiellt eller inte, i synnerhet när det gäller spridning online. Den här nyanseringen av Creative Commons i undervisningssammanhang är ofta utelämnad i det material som vänder sig till lärare. Allt material på Wikimedias projekt är CC BY-SA eller friare och WMSE har länge arbetat aktivt med att sprida information om licenserna till olika grupper.

Insatser likt Lärarspindeln ger möjligheten att med metataggar sammanställa detta material och göra det enklare att identifiera och använda. Tyvärr känner väldigt få lärare till hur licenserna fungerar, varför deras val ofta inte är optimala för vad de vill uppnå, ibland kan det även innebära licensbrott, och kan skapa problem senare. Detta är ett problem som utvecklarna av Lärarspindeln är väl medvetna om och har påpekat. Ett annat exempel är från Wikimedia Commons, där över hundra Flippat klassrum-filmer raderats då de visade sig innehålla upphovsrättsskyddat material, trots att lärarna licenserat materialet under fri licens.

Vi vill förespråka och ge pedagoger möjligheten att delta i ekosystemet av öppna lärresurser genom att känna till hur det fungerar och att kunna dela med sig av material, och återanvända andras material, licensierat med de öppna licenserna CC BY eller CC BY-SA. Vi vill förverkliga våra intentioner genom ett projekt bestående av 3 delar:

 1. Utveckling av material.
 2. Utveckling av plattformar där material kan delas (samt kopplas till Lärarspindeln).
 3. Skapa kännedom om material och plattform hos lärare.

Framgångsfaktorer

[Ange varför du tror att projektet kommer att lyckas och vad som är nyskapande med det, max 3000 tecken]

WMSE har expertis på Creative Commons och erfarenheter av att skapa utbildningsmaterial inom området för musei- och arkivsektorn, med det här projektet tas erfarenheten vidare till skolsektorn. Föreningen har mängder med samarbeten med olika utbildningsinstitutioner och pedagoger och i vår referensgrupp finns centrala partners från skolsverige. Genom inblandningen av dessa kan vi säkerställa att materialet innehåller det som pedagoger behöver, med tydliga exempel från verkligheten och klara stegförsteg-instruktioner.

Sedan tidigare finns informationsmaterial om Creative Commons, men det har inte haft det fokus som vi här föreslår genom att ta utgångspunkten i ekosystemet för öppna lärresurser. Genom att bli medveten om kedjeförloppet av skapande, återanvändande och bearbetning synliggörs ekosystemet som består av undervisning, resurser, och teknologi. Metadata innebär ett nytt sätt att tänka för de allra flesta, men spelar roll för lärresursers tillgänglighet och användning. För positivt flöde i ekosystemet krävs kunskap om licenserna och en bärande idé bakom projektet är att göra pedagoger medvetna genom eget praktiskt användande.

Genom att plattformarna redan existerar behövs inte fokus läggas på det rent tekniska, vilket håller nere kostnaderna och minimerar riskerna. Det som behövs är att göra plattformarna mer tillgängliga och lättnavigerade för pedagoger, samt skapa medvetenhet kring fördelarna med dem. Den aktiva gemenskapen på plattformarna gör att många förbättringar kommer att ske av bara farten.

En volontär som kommer att kunna ge pedagogerna support med att ladda upp filmer m.m. har knutits till projektet med en arbetstid på två dagar/veckan. Den enda kostnaden för detta är kontorsplatsen samt material kopplat till hans arbete.

Kunskap om projektet kan vi sprida genom våra kanaler inom utbildningssverige, samt genom referensgruppens enorma nätverk. Genom att vi redan från början ordentligt planerar för hur vi ska nå ut med materialet säkerställer vi att vi inte försitter några chanser. Att involvera Skolverket på detta sätt gällande pedagogers Internetanvändning sätter det i fokus i utbildningssektorn och vi bedömer att detta kommer att skapa ett stort intresse hos praktiserande lärare. ytterligare kommunikationsvägar blir möjliga med involveringen av PUD, pedagogsajterna och Lärarnas Riksförbund. Fredrik Paulsson har utvecklat lärarspindeln och bistår med sin expertis kring användandet av den. Edward Jensinger, områdeschef gymnasiet Malmö stad, är betydelsefull för att verksamma lärare ska delta i MOOCen och använda materialet.

Avgränsningar

[Ange vad projektet inte omfattar, max 3000 tecken]

Vi fokuserar inte på förskolan eller högskolan inom detta projekt utan på grund- och gymnasieskolan. En breddning i framtiden är dock möjlig och önskvärd.

Projektet syftar heller inte till att öka användningen av Creative Commons-licenser i allmänhet utan av de fria licenserna specifikt. Det vill säga att även om information om NC och ND villkoren kommer att ges, kommer det vara i syfte att visa hur dessa sätter begränsningar i undervisningssammahang.

Risker

[Ange vad som kan göra att projektet inte lyckas, max 3000 tecken]

Risken att vi inte får deltagare på våra workshops. Genom vårt nätverk och vår referensgrupp räknar vi med att kunna hantera detta. Genom att vi hänger upp dessa på existerande och välbesökta event sparas resurser.

Sedan finns risken att MOOC-deltagarna uteblir. Genom erfarenheter från tidigare genomförd MOOC har vi erfarenheter hur detta kan hanteras. Kommunikation från referensgruppen till deras nätverk bedöms centralt för att minimera risken.

Risk för sjukdom vid mässor/workshops från projektdeltagarna. Vid behov identifierar vi andra evenemang att delta på.

Tre huvudsakliga risker vi identifierat ligger i användningen av det färdiggjorda materialet och plattformarna efter projektslutet. Att dessa risker kan undvikas är dock helt beroende på arbetet under projektet.

Den största risken är att vi producerar ett material som inte används av pedagoger. D.v.s. att det på något sätt inte är i linje med deras behov och fokus, eller att det är för avancerat och svårtillgängligt för dem. Detta kommer vi att lösa genom att redan från början involvera och testa materialet på pedagoger samt genom samtal med vår referensgrupp och den spetskompetens inom området projektdeltagarna redan har.

En annan risk är att det används av pedagoger, men endast i begränsad omfattning och i vissa delar av landet. Genom ett klokt nyttjande av våra existerande kanaler samt genom vår referensgrupp bör vi dock ha mycket goda möjligheter att nå ut med materialet. En genomarbetad kommunikationsplan kommer att utvecklas i början av projektet för att undvika missförstånd mellan parterna och säkerställa att allt av värde sprids till så många som möjligt på ett genomtänkt sätt. I och med att materialet är digitalt är spridning väldigt billigt.

En tredje risk är att plattformarna vi använder bedöms som för svåra att använda av pedagogerna. Genom att parallellt utveckla instruktioner och stöd på plattformarna (specifikt designat för det här projektet) kan detta lösas. Vi har här nytta av vår volontärgemenskap som kan guida dem rätt samt genom att vi aktivt kommer att arbeta för att göra det hela mer lättförståeligt. Vid särskilda fall där problem föreligger (ex. där pedagoger har använt sig av en plattform länge och vill fortsätta ladda upp allting där för att ha det samlat på en plats) så kommer vi med hjälp av volontärer att kunna kopierar över det material som har rätt licenser till våra plattformar samt stödja dem för att lösa eventuella kvarvarande upphovsrättsproblem. Genom Lärarspindeln kan också redan använda plattformar fortsätta att användas utan problem.

Resultat (fjärde fliken)

Aktiviteter (startdatum – slutdatum, rubrik samt beskrivning)

[Redogör för de resultat som ska presteras i projektet d.v.s. vad ni avser leverera och producera. Beskriv detta som beslutspunkter eller milstolpar]

Startdatum Slutdatum Resultat Beskrivning
15 augusti 2015 Underskrivet avtal Projektstart.
20 augusti 2015 20 september 2015 Spridning Kommunikationsplan skrivs.
20 augusti 2015 10 september 2015 Utbildningsmaterial Genomföra nulägesanalys
10 september 2015 14 augusti 2016 Utbildningsmaterial En uppsättning förklarande texter med exempel från verkligheten samt stegförsteg-instruktioner skapas.
1 september 2015 31 januari 2016 Utbildningsmaterial Film om ekosystemet produceras.
7 september 2015 7 juli 2016 Rapportering Varje månad innan den 7:e skickas en rapport in till Internetfonden som kortfattat redovisar vad som gjorts under månaden.
24 september 2015 25 september 2016 Rapportering Deltagande på Bokmässan för att informera om projektet.
15 oktober 2015 15 november 2015 Workshop Workshop 1 - för utvärdering, vidareutveckling och kvalitetssäkring av material. Målet är att ha dem i anslutning till större skolmässa (troligtvis SETT Syd).
15 oktober 2015 15 november 2015 Spridning Deltagande på mässa för spridning om projektet (troligtvis Skolforum).
1 december 2015 14 augusti 2016 Plattform Utveckling av plattformarna för att göra dem lättanvända.
1 januari 2016 15 januari 2016 Workshop Workshop 2 - för utvärdering och bearbetning av material. Sker innan terminsstart då lärarna har möjlighet att arbeta med saker utanför schemat.
15 januari 2016 20 mars 2016 Utbildningsmaterial MOOC förbereds och genomförs under fyra veckor (innan lärarnas mest hektiska tid börjar och innan påsk). Detta testar och utvärderar materialet.
20 mars 2016 15 juni 2016 Utbildningsmaterial Utvecklar materialet baserat på erfarenheter från MOOC:en.
1 april 2016 30 april 2016 Spridning Deltagande på SETT-mässan för att informera om projektet.
15 juni 2016 14 augusti 2016 Rapport Slutrapport skrivs.

Mål (specifikation/mått samt antal/mätetal)

[Ange vilka mål projektet avser att uppfylla. Både mätbara under projekttiden och långsiktiga effekter]

Mål Specifikation/mått Antal/mätetal
Färdigt utbildningsmaterial redo att användas Innehållande förklarande texter med exempel från verkligheten samt stegförsteg-instruktioner 1
Beskrivande video om ekosystemet Skapande av film 1
Beskrivande video om ekosystemet Antal visningar 1 000
En MOOC på fyra veckor Antal anmälda 500
En MOOC på fyra veckor Antal deltagare som ger förbättringsförslag (baserat på tidigare erfarenheter från MOOCs) 25
Anpassa infrastruktur på befintliga plattformar Antal förbättrade/skapade sidor 10
Anpassa infrastruktur på befintliga plattformar Antal införda förbättringare baserat på nulägesanalys 25
Utvärdera och komplettera materialet med hjälp av en grupp intresserade pedagoger Givna workshops 2
Nå pedagoger Nya följare (pedagoger) till Wikimedia Sveriges konton på sociala media 100
Nå pedagoger Samtal på mässor om projektet 100
Nå pedagoger Tidningsomnämnanden 5
Nå pedagoger Omnämnanden på bloggar 10

Långsiktiga effekter

På lång sikt förväntas effekterna av projektet vara att ekosystemet med öppna lärresurser växer och når en hälsosam och hållbar nivå av deltagare.

Plan (femte fliken)

Projektkalkyl (arbetstimmar, timkostnad samt övriga utlägg)

[Sammanfatta antalet timmar och kostnader som omfattas av projektet]

 • Arbetstimmar: 720
 • Timkostnad: 300 kr
 • Övriga utlägg: 91 000 kr
  • Mässdeltagande: 5 * 2 000 kr = 10 000 kr (för att någon ska kunna vara med på ex. Skolforum etc. om vi får ett bord)
  • Resa till mässa: 3 * 3 000 kr = 9 000 kr
  • Resor till workshops: 3 000 kr = 3 000 kr
  • Arrangemang av workshops: 2 * 2 000 kr = 4 000 kr
  • Lokalkostnader: 15 000 kr
  • Videokonsult: 50 000 kr

Projektdeltagare (roll, person/organisation och telefon/e-post)

[Beskriv deltagare om det är flera personer som arbetar i projektet]

Sara Mörtsell, projektledare, är utbildningsansvarig på WMSE och leder workshops och utbildning för pedagoger inom skola och högskola om Wikipedia och de övriga Wikimediaprojekten. Sara har deltagit i expertpanelen för Horizonrapporten 2015 NMC Technology Outlook: Scandinavian Schools och var initiativtagare till MOOCen Digitala Skollyftet. Hon har bakgrund som IKT-pedagog och gymnasielärare. Kontaktuppgifter: sara.mortsell(at)wikimedia.se, tel. 0733832670.

Axel Pettersson, plattformsexpert, är ansvarig för att skapa instruktionsmaterial och en genomtänkt struktur på plattformarna vi kommer att använda oss av. Axel har tidigare genomfört liknande arbete för att svenska museer och arkiv skall kunna bidra med sitt material. Dessa erfarenheter kommer att berika projektet avsevärt. Kontaktuppgifter: axel.pettersson(at)wikimedia.se, tel. 0733965565

Stefan Elving, volontär och support, är volontär hos WMSE och kommer att arbeta två dagar i veckan från kansliet med uppgifter anknutna till projektet, främst med att guida lärarna rätt på plattformen och hjälpa dem med uppladdningar m.m. till plattformarna. Stefan kommer även att hjälpa till med strukturering av materialet. Stefan är engagerad i projektet som volontär. Kontaktuppgifter: stefan.elving(at)wikimedia.se

Marie Linder, volontär och kommunikation, är nybliven rektor inom Falu kommun. Hon har tidigare arbetat på Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD), Högskolan Dalarna som ansvarig för utbildning kring digitala medier, och kommer att vara kontaktperson där. Falu kommun är en av PUD:s medlemskommuner. Under läsåret 2014 har Marie, som kunnig vad gäller Creative Commons, medverkat i NGL-projektet “Ökad användning av öppna audiovisuella lärresurser” vid Högskolan Dalarna. Slutrapport finns att läsa på http://bit.ly/slutrapportoer Marie har stor erfarenhet av att hålla kurser och föreläsningar kring Creative Commons för lärarutbildare och lärare. Marie är engagerad i projektet som volontär. Kontaktuppgifter: marie.linder(at)gmail.com, tel.

Arbetsformer

[Beskriv hur arbetet genomförs, metoder, intern organisation, extern organisation, styrning etc., max 3000 tecken]

WMSE är huvudansvarig för projektet och samordnar det hela. Sara är projektledare. Projektet använder sig av SMARTA mål för att kontinuerligt kunna utvärdera och anpassa arbetet. Varje månad rapporterar WMSE till .SE. Referensgruppen finansieras inte av projektpengar utan står själva för sin insats. De har inte ansvar för produktionen av material eller plattform men kommer att bistå med sin expertis för att säkerställa en hög kvalité samt med att sprida kunskap om projektet. Två volontärer (Stefan och Marie) är kopplade till projektet och de får stöd av WMSE.

Utbildningsmaterial kring fria licenser bestående av filmer, texter, exempel från verkligheten och instruktioner kommer att utvecklas av WMSE som under arbetet kommer att involvera referensgruppens experter och utgå från en nulägesanalys som WMSE tar fram. Knutet till utbildningsmaterialet kommer också att finnas möjligheter till nätverkande och till online-support. Material som publiceras kopplas till Skolverkets Lärarspindeln för att öka tillgängligheten, vilket förenklas genom Fredrik Paulssons stöd i referensgruppen.

Materialet vidareutvecklas genom workshops med aktivt verkande pedagoger för att säkerställa att det är väl förankrat i deras arbetssätt och vardag vilket ökar relevans och som skapar fler intressenter som sprider kunskap till kollegor om projektet. Detta kommer att diskuteras med referensgruppens deltagare samt vid workshops.

WMSE kommer att utveckla en MOOC vilken genomförs vid ett tillfälle för att testa materialet. Sara leder detta.

Plattformarnas instruktionssidor kommer att utvecklas för att göra dem mer lättnavigerade. Arbetet leds av Axel med stöd av Stefan. Där skall pedagoger kunna publicera eget material och ta del av andras, samt guida elever till i framtiden. Inom plattformen finns möjlighet att ge feedback och synpunkter på andras material, något som i sin tur kan leda till ett samarbete kring förbättring och utveckling. Pedagogerna ges här möjlighet att omsätta lärdomarna från utbildningsmaterialet i praktik. Den tekniska delen av plattformen finns på plats, men instruktioner på svenska saknas.

Referensgruppens deltagare kommer att bjudas in till WMSE:s kontor vid ett handfull tillfällen för att prata om arbetet. De kommer även att kunna delta online.

Ekonomi (sjätte fliken)

Kostnader (aktivitet, datum, kostnadstyp och belopp)

[Specificera hur de sökta projektmedlen ska användas (personal, köp av tjänst, köp av material, OH etc.). Det ska gå att förstå hur medlen är tänkta att användas och avgöra om kostnadsberäkningen är rimlig]

Aktivitet Datum Kostnadstyp Belopp
Projektledning/rapportering 2015-08-15 Personal 24 000
Skriva kommunikationsplan 2015-08-20 Personal 12 000
Evenemangsplanering och genomförande samt marknadsföring 2015-08-15 Personal 36 000
Sammanställande av utbildningsmaterial 2015-08-20 Personal 60 000
Utveckling av plattformarna 2015-12-01 Personal 36 000
Planering och genomförande av MOOC 2016-01-15 Personal 48 000
Evenemangskostnader för workshops och resor för workshops 2015-09-20 Köp av material 7 000
Resor till mässor och mässkostnader 2015-09-20 Köp av material 19 000
Videoproduktion 2015-09-01 Köp av tjänst 50 000
Lokalkostnader 2015-08-15 OH 15 000
Totalt 307 000 307 000 (varav 257 000 sökt från .Se)

Samfinansiering (finansiär, sökt belopp och erhållit belopp)

[Redovisa annan finansiering med relevans för det aktuella projektet som huvudsökande eller medsökande erhållit, sökt eller ämnar söka från andra anslagsgivare. Även egen medfinansiering anges här]

Finansiär Sökt Erhållit För att
Wikimedia Sverige Koordinera volontärernas arbete och bidra med översättningar. Egna medel.
Totalt

Framtid (sjunde fliken)

Spridning

[Beskriv hur projektresultatet ska spridas, till vem och när, marknadsföring, PR-aktiviteter mm., max 3000 tecken]

En genomarbetad kommunikationsplan kommer att utvecklas i början av projektet för att undvika missförstånd mellan parterna och säkerställa att allt av värde sprids till så många som möjligt på ett genomtänkt sätt. På så sätt kan vi även i tid bjuda in andra organisationer och nätverk för att sprida information och ex. gästblogga.

Några huvudsakliga verktyg vi kommer att använda oss av är:

 • Sociala medier. WMSE har flera aktiva kanaler. Sker kontinuerligt.
 • Blogginlägg på WMSE och Wikimedia Foundations blogg. I samband med projektstart, runt evenemang och då olika milstolpar i projektet nåtts.
 • Involveringen av Pedagogsajterna runt om i landet genom deras bloggar m.m. I samband med projektstart, runt evenemang och då olika milstolpar i projektet nåtts.
 • Bidrag till tidskrifter utgivna av Lärarfacken och andra specialtidskrifter för lärare.
 • Pressreleaser vid projektstart och projektslut och ev. vid andra tillfällen.

Genom de existerande kanaler som Skolverket, PUD och Pedagogsajterna förfogar över kan vi nå ut till mängder av pedagoger.

Vi kommer även att delta på viktiga relevanta konferenser och event för att sprida kännedom, ex. Skolforum, Bokmässan, SETT och SETT syd.

Utöver att våra workshops kommer att öka kvalitén på utbildningsmaterialet så kommer de även att göra att informationen sprids i lokala nätverk i olika delar av landet. Vi kommer under workshopen att aktivt be dem att sprida detta.

Den MOOC som görs är enkel att sprida genom dess digitala form och kommer att finnas kvar och vara möjlig att gå även efter projektets slut.

Förvaltning

[Med förvaltning avses hur projektresultatet fortlöpande i framtiden kommer att tillhandahållas åt användarna samt hur det kommer att vidareutvecklas och fortsätta spridas. Beskriv hur och vem som långsiktigt ska finansiera, tillhandahålla och vidareutveckla projektresultaten, max 3000 tecken]

Plattformarna som används drivs av Wikimedia Foundation vars projekt har långsiktig finansiering säkerställd och projektresultaten kommer därigenom att vara tillgängligt under överskådlig tid. Materialet kommer där att kategoriseras så att WMSE enkelt kan hålla koll på om något sker med det (något som är standard för allt material vi skapar). Då allt material vi skapar är fritt och gratis att återanvända räknar vi med att konsultföretag och andra organisationer som undervisar om öppna licenser kommer att ha intresse av att vidareanvända detta. Genom volontärbaserade översättningar kommer materialet att kunna spridas internationellt.

Plattformarna är även helt utan reklam vilket gör dem lämpliga att använda för involverade pedagoger, samt i förlängningen barn och ungdomar när de vill använda materialet som lärarna delat genom plattformen (såsom filmer från det flippade klassrummet).

Upphovsrätt

[Beskriv hur projektresultatets upphovsrätt ska hanteras. Projektresultatet ska tillhandahållas allmänheten under valfri licens. Ange även hur .SE ska få del av projektresultatet., max 3000 tecken]

Allt resultat från projektet kommer att licensieras under Creative Commons-Erkännande-Dela lika (CC BY-SA) eller friare. Allt studiematerial som skapas kommer att finnas upplagt på Wikimedias öppna plattformar och är tillgängligt för .SE att följa under hela projektet.

Bidrag till .SE:s domännamnsverksamhet

[Ange hur .SE kan nyttja resultatet i sin dagliga verksamhet, samt vilka möjligheter till exponering .SE får som en följd av projektet. Peka gärna på specifik del av .SE:s verksamhet som kan nyttja resultaten., max 3000 tecken]

.SE kommer att omnämnas i kommunikation av projektet, i vår egen blogg och i Wikimedia Foundations internationella blogg samt pressreleaser samt i allt utbildningsmaterial vi producerar.

Det är möjligt och önskvärt att delar av materialet kan komma att återanvändas i Webbstjärnan.

Uppföljning

[Ange möjligheten att följa upp projektresultatet efter projektets slut, samt vid senare tillfällen, t.ex. efter 1 och 3 år, max 3000 tecken]

Effekterna av undervisningen med det skapade materialet kommer, enligt vår erfarenhet, att främst visa sig efter några år genom nya samarbeten och nya volontärer. WMSE har även etablerat rutiner för enkätuppföljningar med de som deltar i vår utbildning.

På Wikimedias alla plattformar finns funktionen 'historik' vilket enkelt ger möjligheten till att jämföra versioner av materialet och instruktionerna vid olika tillfällen. Detta kan användas för att senare följa upp vad som skett med det material som producerats under projektet.

De som anmält att de deltar i vår MOOC (som vi genomför under flera efterföljande år, med vissa variationer) kommer vi att kontakta för att ta reda hur de upplevde den och vilken nytta de haft av MOOC:en. Utvärderingen kommer kontinuerligt påverka variationen av MOOC:en.

Utöver detta arbete, vilket sköts av kansliet, har föreningen initierat samarbeten med flera universitet för att engagera studenterna i undersökande uppföljningar. Vi kommer att aktivt söka en student som kan följa upp resultatet och hur detta utvecklats över tid. Baserat på det gensvar vi haft från studenter under 2014 samt att projektet är nytt och intressant, bedömer vi att chansen är mycket hög att identifiera en lämplig student.

Övrigt (åttonde fliken)

Bilaga

[Endast en bilaga kan bifogas denna ansökan och måste vara i PDF-format och max 2MB. Lämpliga bilagor kan vara tex förstudier, skärmdumpar, budgetkalkyl, GANTT-schema.]

Övrig information

[Här kan övrig textinformation läggas till som inte får plats i ansökan.]