Projekt:Wikipedia i utbildning 2015/Ansökan till Vinnova B

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.


"(OBS! max 8 sidor med 12 punkters text, Time new roman.)"

"För bedömningskriterier och andra förutsättningar för ansökan, se fullständig utlysningstext på vinnova.se/itiskolan. Den kursiva texten under respektive kapitel behöver/ska inte finnas med i inlämnad projektbeskrivning. Tänk på att du ska ”sälja” ditt projekt till de externa bedömarna och VINNOVA. Tänk också på att inte ta för givet att den som läser projektbeskrivningen har samma bakgrund som du, du behöver vara tydlig och pedagogisk och förklara och underbygga och dina påståenden med fakta eller logiska resonemang."

Titel

 • Licensiera pedagogiskt – ekosystemet för öppna lärresurser
 • Pedagogical licensing – the ecosystem of open educational resources

Sammanfattning (1 500 tecken)

Många pedagoger producerar pedagogiskt material som de via Internet vill dela med sig av till sina kollegor, och de ser gärna att de kan ta del av material som producerats av andra och anpassa det för sina specifika behov. Det kan röra sig om allt från informationstexter, informativa bilder, korta instruktionsfilmer, övningsuppgifter m.m. I väldigt många fall har vi dock sett att materialet som delas är licenserat på ett sätt som inte överensstämmer med det som pedagogen uttryckligen har som syfte med spridningen, eller att pedagogen faktiskt inte äger upphovsrätten till delar av det material som delas och sprids fritt. Desto mer avancerad användningen och återanvändningen av lärresurserna blir, desto mer komplex blir frågan om att licensera materialet på ett adekvat sätt.

Att missförstå betydelsen av olika licensvillkor sätter käppar i hjulet för möjligheten att återanvända materialet på ett effektivt sätt och med respekt för användarvillkoren. Det handlar vad vi kan se uteslutande om okunskap. Genom detta projekt vill vi förändra detta genom att sätta samman en MOOC, skapa informationsmaterial och sprida materialet till Sveriges pedagoger. På detta sätt kan vi uppnå en delakultur bland Sveriges pedagoger samt möjliggöra för andra experter att bidra till skolmaterialet så att de är uppdaterade och korrekta. Wikimedia Sverige har ledande expertis inom området och projektet stärks ytterligare av en mycket stark referensgrupp.

Sammanfattning på engelska (1 500 tecken)

Many educators produce educational material that they want to share with their colleagues online, and likewise many educators wish to be able to reuse materials produced by others and adapt it for their specific needs. Materials can be anything from texts, informative images, short instructional videos, exercises, etc. In very many cases, however, we have seen that the material shared is licensed in a way that is not aligned with the teacher's explicit purpose, or the teacher did not actually own the copyright to parts of the material that is shared and distributed freely. The more advanced the use and reuse of learning resources becomes, the more complex the question is of how to license material adequately.

Misunderstanding the importance of different licensing terms is a clear obstacle for reusing the material efficiently and with proper respect for the terms of use. As far as we can tell, the problem is mainly due to lack of knowledge. Through this project we want to change this by develop and lead a MOOC, create information material and disseminate it to the Swedish educators. This way we can promote a culture of sharing with Swedish educators and make it possible for other experts to contribute to educational material so that it is updated, correct and of high quality. Wikimedia Sverige has leading expertise in the area and the project is further strengthened by a very strong reference group.

Mål

Projektet har 3 övergripande mål:

 • Skapa OER med text, video, MOOC, sedan vidareutvecklat via workshops
 • Anpassa och utveckla Wikimedias plattformar
 • Informera pedagoger om OER

Erbjudande

Ange om du söker erbjudande A[1] eller B[2].

B

Kort säljande text om projektet

Sveriges pedagoger producerar mängder med material och många uttrycker intresse av att dela det med andra, men felaktiga licensval sätter käppar i hjulet. Detta projekt ger pedagogerna de kunskaper de behöver för att skapa en delakultur i skolan och tillsammans med pedagoger, akademin och andra kunna skapa morgondagens läromedel och hålla dem ständigt uppdaterade och korrekta.

Bakgrund

Många pedagoger producerar pedagogiskt material som de via Internet vill dela med sig av till sina kollegor, och de ser gärna att de kan ta del av material som producerats av andra och anpassa det för sina specifika behov. Det kan röra sig om allt från informationstexter, informativa bilder, korta instruktionsfilmer, övningsuppgifter m.m.

Kunskap om upphovsrätt och licensiering med Creative Commons är nödvändiga verktyg för att dessa utbyten av resurser ska kunna ske, samt för att stärka lärares upphovsrätt. Två av Creative Commons sex licenser för återanvändning tillåter friare återanvändning än de övriga, dessa är licenserna CC BY och CC BY-SA. Användandet av dessa licenser tillåter andra att återanvända det, förutsatt att upphovspersonen korrekt attribueras i samband med publicering, samt vad gäller CC BY-SA även låter verket behålla samma licens. Båda licenserna tillåter bearbetning.

I pedagogiska sammanhang är det relevant att få bearbeta material utifrån undervisningssituation, exempelvis genom översättningar, förenklingar, ta ut vissa delar, lägga till förklarande text osv; allt utifrån undervisningens syfte. Att licensera sitt skapade material så att det tillåter bearbetningar gör att lärresursen granskas och vidareanvänds av andra lärare, vilket innebär att kvaliteten utvecklas och användningen förbättras. Om man i licensen använder villkoret ND (no derivative works) försvinner den här möjligheten, eftersom material licensierat med ND på inget vis får förändras. Villkoret NC (non-commercial) kan också vara begränsande för den som vill återanvända det, eftersom det ofta är svårt att definiera om ett sammanhang är kommersiellt eller inte, i synnerhet när det gäller spridning online. Den här nyanseringen av Creative Commons i undervisningssammanhang är ofta utelämnad i det material som vänder sig till lärare.

Allt material på Wikimedias projekt är CC BY-SA eller friare och WMSE har länge arbetat aktivt med att sprida information om licenserna till olika grupper. Insatser likt Lärarspindeln ger möjligheten att med metataggar sammanställa detta material och göra det enklare att identifiera och använda.

Tyvärr känner väldigt få lärare till hur licenserna fungerar, varför deras val ofta inte är optimala för vad de vill uppnå, ibland kan det även innebära licensbrott, och kan skapa problem senare. Detta är ett problem som utvecklarna av Lärarspindeln är väl medvetna om och har påpekat. Okunskapen kring upphovsrättsliga frågor har också pekats ut av Digitaliseringskommissionen[3]:

Trots att Skolverket under många år bedrivit information och upplysning runt upphovsrättsliga frågor på internet, licensramverket Creative Commons med mera, så tycks kännedomen om reglerna fortfarande vara dålig. En tredjedel av rektorerna anger att detta är en fråga, tillsammans med andra juridiska spörsmål, där man inte anser sig ha tillräcklig kunskap.
— Digitaliseringskommisionen, 2014


Desto mer avancerad användningen och återanvändningen av lärresurserna blir, desto mer komplex blir frågan om att licensera materialet på ett adekvat sätt. Att missförstå betydelsen av olika licensvillkor sätter käppar i hjulet för möjligheten att återanvända materialet på ett effektivt sätt och med respekt för användarvillkoren. Ett konkret exempel där detta blivit tydligt är på den stora fria mediadatabasen Wikimedia Commons, där över hundra Flippat klassrum-filmer raderats då de visade sig innehålla upphovsrättsskyddat material, trots att lärarna licenserat materialet under fri licens. Det handlar alltså uteslutande om okunskap och genom detta projekt vill och kan vi förändra detta.

Massive Open Online Courses, så kallade MOOC:s, används allt mer för att utbilda stora grupper inom ett visst område och bedöms lämpliga för att nå stora mängder pedagoger i Sverige. Dessa typer av nätbaserade öppna kurser är skalbara och förhållandevis billiga att underhålla och Wikimedia Sveriges personal var med och utvecklade den första svenska MOOC:en.

Materialet kommer att placeras på Wikimedias projekt. Plattformarna som används drivs av Wikimedia Foundation vars projekt har långsiktig finansiering säkerställd och projektresultaten kommer därigenom att vara tillgängligt under överskådlig tid. Materialet kommer där att kategoriseras så att WMSE enkelt kan hålla koll på om något sker med det (något som är standard för allt material vi skapar). Då allt material vi skapar är fritt och gratis att återanvända räknar vi med att konsultföretag och andra organisationer som undervisar om öppna licenser kommer att ha intresse av att vidareanvända detta. Genom volontärbaserade översättningar kommer materialet att kunna spridas internationellt.

Plattformarna är även helt utan reklam vilket gör dem lämpliga att använda för involverade pedagoger, samt i förlängningen barn och ungdomar när de vill använda materialet som lärarna delat genom plattformen (såsom filmer från det flippade klassrummet. En avgörande skillnad med många andra (kommersiella) lösningar är att Wikimedia inte samlar in information om användarna och projektet undviker därmed helt de integritetsproblem som många andra projekt brottas med (eller åtminstone borde brottas med!).

På Wikimedias alla plattformar finns funktionen 'historik' vilket enkelt ger möjligheten till att jämföra versioner av materialet och instruktionerna vid olika tillfällen. Detta kan användas för att senare följa upp vad som skett med det material som producerats under projektet.

Vi vill förespråka och ge pedagoger möjligheten att delta i ekosystemet av öppna lärresurser genom att känna till hur det fungerar och att kunna dela med sig av material, och återanvända andras material, licensierat med de öppna licenserna CC BY eller CC BY-SA. Vi vill förverkliga våra intentioner genom ett projekt bestående av 3 delar:

 1. Utveckling av material.
 2. Utveckling av plattformar där material kan delas (samt kopplas till Lärarspindeln).
 3. Skapa kännedom om material och plattform hos lärare.

Projektet har knutit till sig en väldigt stark referensgrupp som kommer att vara en värdefull resurs.

Potential

Genom detta stöd kan Vinnova säkerställa att svenska lärare på ett effektivt sätt kan samarbeta, dela och lära av varandra. Det sparar stora resurser och ökar kvalitén på undervisningen.

Sedan tidigare finns informationsmaterial om Creative Commons, men det har inte haft det fokus som vi här föreslår genom att ta utgångspunkten i ekosystemet för öppna lärresurser. Genom att bli medveten om kedjeförloppet av skapande, återanvändande och bearbetning synliggörs ekosystemet som består av undervisning, resurser, och teknologi. Ett material som tilltalar lärare genom att vara verksamhetsnära säkerställer att vi kan nå en normförändring över tid.

Wikimedia Sverige vill genom detta projekt arbeta aktivt med att åstadkomma förändringar i lärarnas attityder runt licenser, deras arbetssätt när de skapar material och hur de organiserar det för sig själva och andra. Detta är ett långsiktigt arbete och vi räknar med att innan det skett en utbredd förändring har det gått flera år. På lång sikt ser vi framför oss att den ökade kunskapen leder till ett paradigmskifte där allt mer lärresurser skapas av pedagoger som även vågar återanvända varandras material. Det handlar en förändring på gräsrotsnivå.

För att öka antalet lärare som får tid och möjlighet att gå kursen kommer vi även att kontakta huvudmän för att påverka top-down. Dessa två angreppssätt kompletterar varandra och gör att vi kan nå en kritisk massa av lärare för att förändra normerna över tid.

Projektet har fyra övergripande mål som, när de är uppnådda, kommer att skapa det stöd som pedagoger idag saknar:

 1. Skapa ett utbildningsmaterial bestående av: (1) En uppsättning förklarande texter med exempel från verkligheten; (2) En beskrivande video om ekosystemet som förklarar de fria Creative Commons-licenserna; (3) Stegförsteg-instruktioner; (4) En MOOC på fyra veckor som genomförs två gånger.
 2. Anpassa och utveckla infrastrukturen på våra plattformar Wikiversity, Wikibooks och Wikimedia Commons för att lärarna skall kunna dela sitt material på ett enkelt sätt samt för att sprida det material vi skapat;
 3. Utvärdera och komplettera materialet med hjälp av en grupp intresserade pedagoger genom minst två stycken workshops;
 4. Nå pedagoger med kunskap om att detta material existerar.

Detta mynnar ut i en serie mindre men konkreta och lätt mätbara mål.

Mål Specifikation/mått Antal/mätetal
Färdigt utbildningsmaterial redo att användas Innehållande förklarande texter med exempel från verkligheten samt stegförsteg-instruktioner 1
Beskrivande video om ekosystemet Skapande av film 1
Beskrivande video om ekosystemet Antal visningar 1 000
En MOOC på fyra veckor Antal anmälda 500
En MOOC på fyra veckor Antal deltagare som ger förbättringsförslag (baserat på tidigare erfarenheter från MOOCs) 25
Anpassa infrastruktur på befintliga plattformar Antal förbättrade/skapade sidor 10
Anpassa infrastruktur på befintliga plattformar Antal införda förbättringar baserat på nulägesanalys 25
Utvärdera och komplettera materialet med hjälp av en grupp intresserade pedagoger Genomförda workshops 2
Nå pedagoger Nya följare (pedagoger) till Wikimedia Sveriges konton på sociala media 100
Nå pedagoger Samtal på mässor om projektet 100
Nå pedagoger Tidningsomnämnanden 5
Nå pedagoger Omnämnanden på bloggar 10
En andra MOOC på fyra veckor Antal anmälda 750
En andra MOOC på fyra veckor Antal deltagare som ger förbättringsförslag (baserat på tidigare erfarenheter från MOOCs) 38


För positivt flöde i ekosystemet krävs kunskap om licenserna och en bärande idé bakom projektet är att göra pedagoger medvetna genom eget praktiskt användande. En stor fördel med hur vi kommer att strukturera materialet är att informationen om de olika delarna (metadata) automatiskt kan tas upp och integreras av olika program och verktyg, till exempel den svenskutvecklade Lärarspindeln. Metadata innebär ett nytt sätt att tänka för de allra flesta, men spelar roll för lärresursers tillgänglighet och användning. Detta ökar på sikt möjligheten för entreprenörskap.

Wikimedias plattformar har redan aktiva användare och materialet kommer inte att ligga helt avskärmat utan kan enkelt inkluderas i andra delar och översättas till andra språk genom smarta verktyg i programvaran. Inblandningen av pedagoger på webbplatserna leder förhoppningsvis till en allmän kvalitetshöjning om de även engageras I andras arbete.

Genomförbarhet

WMSE har expertis på Creative Commons och erfarenheter av att skapa utbildningsmaterial inom området för musei- och arkivsektorn, med det här projektet tas erfarenheten vidare till skolsektorn. Föreningen har mängder med samarbeten med olika utbildningsinstitutioner och pedagoger och i vår referensgrupp finns centrala partners från Skolsverige. Genom inblandningen av dessa kan vi säkerställa att materialet innehåller det som pedagoger behöver, med tydliga exempel från verkligheten och klara stegförsteg-instruktioner.

Kunskap om projektet kan vi sprida genom våra kanaler inom Utbildningssverige, samt genom referensgruppens enorma nätverk. Genom att vi redan från början ordentligt planerar för hur vi ska nå ut med materialet säkerställer vi att vi inte försitter några chanser. Att involvera Skolverket på detta sätt gällande pedagogers Internetanvändning sätter det i fokus i utbildningssektorn och vi bedömer att detta kommer att skapa ett stort intresse hos praktiserande lärare. Ytterligare kommunikationsvägar blir möjliga med involveringen av Lärarnas Riksförbund. Edward Jensinger, områdeschef gymnasiet Malmö stad, Marie Linder, rektor på Montesoriskolan Falun, samt Väsby Lärlabb, med Per Falk, IT-strateg och processledare på utbildningsenheten i Upplands Väsby, är betydelsefulla för att verksamma lärare ska delta i MOOC:en och använda materialet.

Vi fokuserar inte på förskolan eller högskolan inom detta projekt utan på grund- och gymnasieskolan. En breddning i framtiden är dock möjlig och önskvärd.

Projektet syftar heller inte till att öka användningen av Creative Commons-licenser i allmänhet utan av de fria licenserna specifikt. Det vill säga att även om information om NC och ND villkoren kommer att ges, kommer det vara i syfte att visa hur dessa sätter begränsningar i undervisningssammanhang.

Genom att Wikimedias plattformar redan existerar behövs inte fokus läggas på grundläggande funktionalitet utan kan fokusera på att skapa ett världsledande verktyg. Detta håller nere kostnaderna och minimerar riskerna. Det som behövs är att göra plattformarna mer tillgängliga och lättnavigerade för pedagoger, samt skapa medvetenhet kring fördelarna med dem. Den aktiva gemenskapen på plattformarna gör att många förbättringar kommer att ske av bara farten.

Arbetspaket

Start-Slut

Tidsåtgång

(timmar)

Ansvarig Övriga medverkande Kostnad VINNOVAS

finansiering

Egen/annan

finansiering

Projektledning och rapportering, dec 2015-dec 2016 80 Sara Mörtsell Axel Pettersson 24 000 4 000 20 000
Utbildningsmaterial, jan 2016-dec 2017 480 Sara Mörtsell Axel Pettersson 144 000 114 000 30 000
Video om de fria licenserna, jan-dec 2016 80 Sara Mörtsell Axel Pettersson 76 400 76 400 0
Genomförande av MOOC 1 samt analys, jul-dec 160 Sara Mörtsell Axel Pettersson 48 000 48 000
Spridning, dec 2015-dec 2016 80 Axel Pettersson Sara Mörtsell 24 000 24 000
Workshops för utveckling, mar-dec 2016 80 Sara Mörtsell Axel Pettersson 35 000 35 000
Konferens/mässor, mar-dec 2016 72 Sara Mörtsell Axel Pettersson 47 100 47 100
Plattform, dec 2015-dec 2016 120 Axel Pettersson Sara Mörtsell 36 000 36 000
Påverkan top-down, jan 2016-jul 2017 120 Sara Mörtsell Axel Pettersson 36 000 36 000
MOOC nummer 2, jul-dec 2017 120 Sara Mörtsell Axel Pettersson 36 000 36 000
TOTALT 1 392 456 500 406 500 50 000

Konkretisering av arbetspaketen:

Projektledning och rapportering: Basrapport, slutrapport, ekonomisk uppföljning m.m. Egenfinansiering 20 000 kr.

Utbildningsmaterial: Genomföra nulägesanalys. En uppsättning förklarande texter och bildmaterial med exempel från verkligheten samt stegförsteg-instruktioner skapas. Dialog förs med referensgruppen och kontinuerlig revidering och justering görs av materialet. Egenfinansiering 30 000 kr.

Video om de fria licenserna: Skapa videos om ekosystemet som tydliggör hur Creative Commons fria licenser spelar roll för återanvändandet och utvecklandet av fria lärresurser. WMSE tar fram innehåll och design och extern konsult anlitas för professionell produktion av videon.

Genomförande och analys av MOOC nummer 1: MOOC förbereds och genomförs under fyra veckor under höstterminen 2016. Detta testar och utvärderar materialet. Erfarenheter från MOOC:en samlas in för vidareutveckling. Kursen som skapas är enkel att sprida genom dess digitala form och kommer att finnas kvar och vara möjlig att gå även efter projektets slut.

Spridning: En genomarbetad kommunikationsplan kommer att utvecklas i början av projektet för att undvika missförstånd mellan parterna och säkerställa att allt av värde sprids till så många som möjligt på ett genomtänkt sätt. På så sätt kan vi även i tid bjuda in andra organisationer och nätverk för att sprida information och ex. gästblogga. Några huvudsakliga verktyg vi kommer att använda oss av är:

 • Sociala medier. WMSE har flera aktiva kanaler. Sker kontinuerligt.
 • Blogginlägg på WMSE och Wikimedia Foundations blogg. I samband med projektstart, runt evenemang och då olika milstolpar i projektet nåtts.
 • Bidrag till tidskrifter utgivna av Lärarfacken och andra specialtidskrifter för lärare.
 • Pressreleaser vid projektstart och projektslut och ev. vid andra tillfällen.

Genom de existerande kanaler som Wikimedia och vår referensgrupp förfogar över kan vi nå ut till mängder av pedagoger.

Workshops för utveckling: Utöver att våra workshops kommer att öka kvalitén på utbildningsmaterialet så kommer de även att göra att informationen sprids i lokala nätverk i olika delar av landet. Vi kommer under workshopen att aktivt be dem att sprida detta. Workshop 1 - för utvärdering, vidareutveckling och kvalitetssäkring av material. Workshop 2 - för utvärdering och bearbetning av material. Resor till workshops: 2 * 1 500 kr = 3 000 kr samt arrangemang av workshops: 2 * 4 000 kr = 8 000 kr

Konferens/mässor: Deltagande på tre relevanta evenemang för spridning om projektet. Ex. Skolforum, SETT, Internetdagarna, Bokmässan. Detta är ett av de effektivaste sätten att snabbt få spridning på vårt material och nå stora mängder pedagoger. Vi kommer endast att delta om vi får presentera, leda workshops, delta i seminarier eller på annat sätt nå en stor publik. Mässdeltagande (inträdde och resa): 3 * 8 500 kr = 25 500 kr

Plattform: Utveckling av plattformarna för att göra dem lättanvända. Detta sker kontinuerligt av Wikimedia Sveriges experter. Vi har redan en god uppfattning vad som behöver sättas samman och har identifierat förbättringsområden som vi kan börja arbeta med redan tidigt i projektet. Därtill kommer problem som uppmärksammas av deltagande pedagoger att kunna åtgärdas.

Påverkan top-down: Påverkan av skolans huvudmän samt politiker för att lärare skall ges möjlighet att gå utbildningen. Det innefattar att sätta samman en plan för hur vi kan påverka dem, samla in ett underlag under den första delen av projektet, ordna möten med dem och på andra sätt bilda relationer med dem.

MOOC nummer 2: En andra MOOC genomförs för att få en ännu större spridning och följa upp den första MOOC:en. Då kommer förhoppningsvis även vår påverkan på beslutsfattare möjliggöra för fler pedagoger att gå MOOC:en.

Aktörer

Namn Organisation (organisationsnr.) Kompetens, bidrag och roll i den föreslagna testmiljön
Sara Mörtsell Wikimedia Sverige (802437-8310) Projektledare, är utbildningsansvarig på WMSE och leder workshops och utbildning för pedagoger inom skola och högskola om Wikipedia och de övriga Wikimediaprojekten. Sara har bl.a. deltagit i expertpanelen för Horizonrapporten 2015 NMC Technology Outlook: Scandinavian Schools och var initiativtagare till MOOC:en Digitala Skollyftet. Hon har bakgrund som IKT-pedagog och gymnasielärare. Sara är expert på OER och de licensval en pedagog behöver fundera runt.
Axel Pettersson Wikimedia Sverige (802437-8310) Plattformsexpert, är ansvarig för att skapa instruktionsmaterial och en genomtänkt struktur på plattformarna vi kommer att använda oss av. Axel har tidigare genomfört liknande arbete för att svenska museer och arkiv skall kunna bidra med sitt material. Dessa erfarenheter kommer att berika projektet avsevärt.


Wikimedia Sverige (WMSE) är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell allmännyttig förening. Föreningen skall verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt. Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten med väsentlig teknik. Allt föreningen producerar ligger under öppna licenser och är fria för alla att återanvända.

WMSE har sedan första halvåret 2012 ett kansli i Stockholm med sju stycken anställda med olika typer av spetskompetens samt en aktiv och erfaren styrelse bestående av ideellt arbetande volontärer. WMSE har genom åren införskaffat en omfattande erfarenhet och kunskap om öppen källkod, olika utvecklingsprojekt och evenemang med syfte att öka andelen volontärer i projekt som genererar fri kunskap. Föreningen har omfattande kunskap av fria licenser och har producerat flera skrifter i ämnet samt hållit mängder med föreläsningar.

Föreningen jobbar aktivt med att utbilda personer från andra organisationer om fri kunskap och dess ekosystem. Detta inkluderar personal från utbildnings- och museiesektorn.

Vår referensgrupp består av Skolverket och Lärarnas Riksförbund vilka säkerställer materialets kvalitet och lämplighet för flera olika lärargrupper. Därtill deltar Marie Linder, rektor på Montesoriskolan Falun, Edward Jensinger, områdeschef Gymnasieskolan Malmö stad, samt Väsby lärlabb, med Per Falk, IT-strateg och processledare på utbildningsenheten i Upplands Väsby, vilket gör att vi kan nå stora mängder pedagoger.

Risker

En risk är att vi inte får deltagare på våra workshops. Genom vårt nätverk och vår referensgrupp räknar vi med att kunna hantera detta. Om detta visar sig vara en omöjlighet tänker vi ersätta fysiska workshops med digitala möten. Sannolikhet: 2 Konsekvens: 3

Sedan finns risken att MOOC-deltagarna uteblir. Genom erfarenheter från tidigare genomförd MOOC har vi erfarenheter hur detta kan hanteras. Kommunikation från referensgruppen till deras nätverk bedöms centralt för att minimera risken. Sannolikhet: 2 Konsekvens: 3

Risk för sjukdom vid mässor/workshops från projektdeltagarna. Vid behov identifierar vi andra evenemang att delta på. Sannolikhet: 1 Konsekvens: 3

Tre huvudsakliga risker vi identifierat ligger i användningen av det färdiggjorda materialet och plattformarna efter projektslutet. Att dessa risker kan undvikas är dock helt beroende på arbetet under projektet.

Den största risken är att vi producerar ett material som inte används av pedagoger. D.v.s. att det på något sätt inte är i linje med deras behov och fokus, eller att det är för avancerat och svårtillgängligt för dem. Detta kommer vi att lösa genom att redan från början involvera och testa materialet på pedagoger samt genom samtal med vår referensgrupp och den spetskompetens inom området projektdeltagarna redan har. Sannolikhet: 1 Konsekvens: 5

En annan risk är att det används av pedagoger, men endast i begränsad omfattning och i vissa delar av landet. Genom ett klokt nyttjande av våra existerande kanaler samt genom vår referensgrupp bör vi dock ha mycket goda möjligheter att nå ut med materialet. En genomarbetad kommunikationsplan kommer att utvecklas i början av projektet för att undvika missförstånd mellan parterna och säkerställa att allt av värde sprids till så många som möjligt på ett genomtänkt sätt. I och med att materialet är digitalt är spridning väldigt billigt. Sannolikhet: 2 Konsekvens: 3

En tredje risk är att plattformarna vi använder bedöms som för svåra att använda av pedagogerna. Genom att parallellt utveckla instruktioner och stöd på plattformarna (specifikt designat för det här projektet) kan detta lösas. Vi har här nytta av vår volontärgemenskap som kan guida dem rätt samt genom att vi aktivt kommer att arbeta för att göra det hela mer lättförståeligt. Vid särskilda fall där problem föreligger (ex. där pedagoger har använt sig av en plattform länge och vill fortsätta ladda upp allting där för att ha det samlat på en plats) så kommer vi med hjälp av volontärer att kunna kopierar över det material som har rätt licenser till våra plattformar samt stödja dem för att lösa eventuella kvarvarande upphovsrättsproblem. Genom Lärarspindeln kan också redan använda plattformar fortsätta att användas utan problem. Sannolikhet: 2 Konsekvens: 4

Övrigt

Om det finns ytterligare aspekter på ert projekt som inte kommer fram i rubrikerna ovan, beskriv dessa här.

 1. Erbjudandet A: Skapa med digitala verktyg: Här välkomnar vi projekt som utvecklar ungdomars förmåga att ta steget förbi passiv konsumtion av media till att bli aktiva producenter av digitalt material som media, program och texter. Stödet kan gå till exempelvis lärresurser och teknikstöd.
 2. Erbjudande B: Framtidsprojekt för att driva förändring: Inom erbjudande B söker vi projekt som kan driva omfattande tankemässig förändring kring digitaliseringen i skolan och fungera som katalysatorer för den framtida utvecklingen.
 3. Digitaliseringskommisionen, s. 148 [13 total.pdf|"Digital agenda i människans tjänst"] 2014.