Projekt:Wikipedia i utbildning 2017/Ansökan till Stockholms stad

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Baserat på http://www.stockholm.se/PageFiles/1397063/Ansokan-demokratistod.pdf

Demokratistöd för unga

Information om den sökande

Namn på sökande organisation eller person

Wikimedia Sverige

Adress

Hantverkargatan 21, 112 21 Stockholm

Organisationsnummer eller personnummer

802437-8310

Telefonnummer

073-3965189

E-post

john.andersson@wikimedia.se

Medsökande

Ange eventuella medsökande och beskriv samarbetet

Kontonummer

Vi behöver ett kontonummer för att kunna betala ut eventuellt stöd.

Bank

Swedbank, 105 34 Stockholm

Clearingnummer bankkonto

84525

Kontonummer bankkonto

9044988963

Namn på kontohavare

Wikimedia Sverige

Adress, kontohavare

Hantverkargatan 21, 112 21 Stockholm

Person-/organisationsnummer till kontohavare

802437-8310

Telefonnummer till kontohavare

073-3965189

E-post till kontohavare

john.andersson@wikimedia.se

Beskrivning

Namn på programmet

Wikipedia för Stockholms ungdomar

Sammanfatta programmet och hur det ska genomföras

Sveriges ungdomar är online en stor del av tiden. De konsumerar där stora delar av den information som formar deras världsbild. Wikipedia har något av en särställning och är oerhört välanvänt bland unga svenskar. Enligt en undersökning från 2008 uppger hela 87 % av Stockholms gymnasieelever att de använder Wikipedia varje månad. Vilka digitala källor ungdomarna använder och att de har färdigheter att använda dem på ett källkritiskt sätt är centralt. Genom programmet vill vi utveckla denna förståelse hos ungdomar i Stockholms stad.

Att kritiskt kunna granska och använda digital information har en direkt påverkan på vilken delaktighet och vilket inflytande den enskilde kan ha över vardag, studier och samhällsliv. Wikipedia är som världens största uppslagsverk och en av de mest besökta webbplatserna en öppen arena för att delta i att beskriva sin historia och sin nutid. Delaktighet på Wikipedia innebär att  färdigheter till att göra sin röst hörd och sina erfarenheter synliga. Detta är en demokratifråga och en maktfråga. Kunskap har genom historien styrts av de som redan haft makt, och genom innovativa projekt som Wikipedia blir kontrollen över kunskapen bredare och mer inkluderande. Den sitter inte längre i händerna hos några få, utan tillfaller fler att aktivt kunna engagera sig i delning av kunskap och i att diskutera och förhandla dess innebörd.

Att alla människor har tillgång till en enorm mängd fritt tillgänglig kunskap är något som i sig själv stärker folkbildning, vilket även det behövs för aktivt och genomtänkt medborgarinflytande. Samhällets alla medborgare behöver kunna göra adekvata val, och för det är tillgång till kunskap centralt. Ungdomar måste ges alla möjligheter att förstå och kunna sätta sig in i vad olika frågor handlar om och sätter på spel. Genom ungdomarnas involvering på Wikipedia kommer kunskapen där att förbättras både på kort och lång sikt.

Wikimedia Sverige har erfarenhet av att jobba med skolor i Stockholm stad, senast inom projektet “Välkommen till min plats” ihop med Stockholmskällan, som belönades med årets pedagogiska pris på museer. Vi har också kunnat ge stöd till modersmålsundervisning i Stockhom stad så att elever har kunnat bidragit till Wikipedia på sitt modersmål och arbeta språkutvecklande med fri kunskap.

För att ungdomarna skall kunna engagera sig på Wikimedia-plattformarna kommer vi att genomföra 10 stycken evenemang där de introduceras till plattformarna och lär sig hur de kan engagera sig där. Evenemangen kommer att innehålla både praktiska och teoretiska delar. Hos de organisationer vi samarbetar med att ordna evenemangen är det viktigt att vi bygger upp en intern kapacitet och en förståelse för möjligheterna så att arbetet kan fortleva efter projekslut. Vi kommer därför att förmöten med ledare inom organisationerna för att utreda vilka frågor som engagerar och vilka de organisatoriska förutsättningarna är för att sätta realistiska förväntningar för samarbetet.

Vi vill begränsa antalet till max 25 personer per evenemang för att få de mest gynnsamma förutsättningarna, huvudsakligen i åldern 16+. Vi kommer att initiera samarbeten med organisationer som arbetar med ungdomar och som är verksamma i Stockholm för att bjuda in deltagare. Vi har kontaktvägar till skolorna i Stockholms stad via vårt samarbete med Stockholmskällan, ett öppet digitalt arkiv med inriktning mot skolorna i Stockholm stad och som ligger under utbildningsförvaltningen. Vi har även arbetat aktivt med stadens skolor samt med Stockholms universitet och KTH där vi har goda kontakter.

Ange evenemangets målsättning

Genom en serie med evenemang i Stockholm vill vi ge ungdomar goda möjligheter att lära sig om hur de kan delta och förstå Wikipedia och andra projekt runt fri kunskap, och kunna sätta sin egen kunskap i ett sådant större sammanhang. De kan då på ett konkret sätt delta i att beskriva sin historia och sin nutid på språk som de är trygga i att använda. Vi vill genomföra dessa introducerande evenemang tillsammans med organisationer, eller kanske stadens fritidsgårdar, som arbetar med Stockholms ungdomar.

Tid, plats och belopp

Här fyller du i när och var du ska genomföra ditt program, samt vilket belopp du söker. Anges stadsdel/-ar där evenemanget kommer att genomföras

Var planerar du att arrangera ditt evenemang (plats/lokal)?

Precisera så mycket som möjligt Ange lokalens namn eller adress. Om ditt program/verksamhet ska ges i skolor på flera ställen kan du till exempel skriva skolor i Stockholms stad.

Vi kommer att försöka få en god spridning bland de olika stadsdelsområdena i Stockholm. Vi kommer dock att fokusera extra mycket på att nå organisationer i stadsdelsområde med en stor del utrikesfödda, såsom Rinkeby-Kista, Skärholmen och Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby.

Evenemang 1-5: På föreningslokaler hos organisationer som arbetar med ungdomar, eller när det saknas i Wikimedia Sveriges lokal på Kungsholmen.

Evenemang 6-10: På skolor och bibliotek med exempelvis flerspråkiga insatser. Gymnasieskolorna har en bredd i sin upptagning vilket gör att vi kan nå ungdomar från de olika stadsdelarna.

När planeras att första respektive sista evenemanget ska äga rum?

Med första planerade programtillfället menas det datum då själva genomförandet av programmet/verksamheten startar. Är det exempelvis en föreläsning så är det första evenemanget som ska fyllas i, inte den dagen ni börjar arbeta med förberedelserna. Med sista planerade programtillfället menas det datum då själva genomförandet av programmet/verksamheten avslutas. Om det är ett evenemang som genomförs vid ett tillfälle så ange det datumet.

Evenemangen kommer att äga rum mellan vecka 47 och vecka 10.

Målgrupp

Beräknat antal evenemang i Stockholms stad

10 evenemang

Uppskattat antal deltagare

Max 250 deltagare

Vilken eller vilka målgrupper vänder du dig till

Ungdomar från alla stadsdelar i Stockholm, främst åldern 16+. Vi vill lägga ett extra fokus på ungdomar tillhörande grupper som vi bedömer är underrepresenterade på våra plattformar. Vi kommer därför att inom ramen för projektet aktivt kontakta kulturföreningar, ungdomsgrupper, nyanlända och flerspråkiga initiativ (såsom DUO Stockholm och AxFoundation) för att nå ut till ungdomarna. Vi kommer även att satsa på event med HBTQ-ungdomar.

Det är viktigt för oss att vi når flera olika grupper och organisationer så att vi kan bygga upp ett nätverk, se vad som fungerar i olika grupper och vilka speciella behov och krav som finns. Allt för att kunna bygga en skalbar metod som fungerar i framtiden.

Budget

Här nedan fyller du/ni i programmets budget. Tänk på att budgeten ska vara i balans, det vill säga att utgifterna ska vara lika stora som intäkterna.

Vilket belopp söker du

300 000 SEK

Specificera vilken typ av intäkter och hur mycket intäkter du/ni beräknar att programmet ska inbringa

Vi räknar inte med intäkter från deltagarna då vi vill genomföra evenemangen kostnadsfritt för ungdomarna.

Under tiden vi genomför evenemangen kommer vi att kontakta företag för att bjuda in dem med förhoppningen att hitta sponsorer för att fortsätta evenemangen i framtiden och eventuellt utveckla andra typer av evenemang för ungdomar i Stockholm.

Detta projekt kommer även att fungera som ett pilotprojekt för att testa möjligheten inför en större ansökan hos Allmänna arvsfonden samt ett EU-projekt under 2018.

Ange om du har sökt andra stöd för programmet, inklusive varifrån du sökt bidraget samt vilket belopp du sökt. Ange också om du fått beslut på din ansökan eller om du väntar på beslut

Vi har fått stöd beviljat från Wikimedia Foundation i USA för att jobba med att nå nya målgrupper. Som en del av förberedelserna kommer dessa frågor att diskuteras under en internationell konferens om mångfald på Wikimedia-plattformarna som Wikimedia Sverige anordnar i Stockholm den 3-5 november.

Det är intressant att notera att de grupper som är de mest aktiva på Wikimedia-plattformarna är just ungdomar. Vi ser därför dessa åldersgrupper som speciellt intressanta att introducera till att de kan bidra. Bland olika grupper av ungdomar skiljer det sig dock markant vilka som engagerar sig och vi ser därför att riktade insatser krävs för en långsiktig förändring.

Specificera vilka kostnader du/ni har för programmet

Den huvudsakliga kostnaden för programmet är arbetstid. Detta inkluderar förberedelser, genomförande och efterarbete. Eftersom detta är ett pilotprojekt kommer förberedelserna att vara högre än vad de beräknas vara i eventuella fortsättningsprojekt. Detta beräknar vi kommer att kosta totalt 250 000 kr.

Därtill budgeterar vi för 50 000 kr för catering, lokalhyra, samt informations- och promotionmaterial för de 10 evenemangen.

Wikimedia Sverige kommer att skjuta in uppskattningsvis 50 000 kr i egenfinansiering för de administrativa kostnaderna, kontorslokal med inventarier, samt för delar av det informations- och PR-material som kommer att nyttjas i projektet.

De totala kostnaderna för hela insatsen uppgår därmed till 350 000 kr.

Övriga kommentarer

I Stockholm har vi tidigare arbetat med ungdomar tillsammans med Stockholmskällan och Riksantikvarieämbetet. Detta skedde inom ramen för projektet Välkommen till min plats. Projektet vann ett pedagogiskt pris: http://fuism.se/arets-pedagogiska-pris/vinnare-2016-valkommen-till-min-plats-stockholmkallan-stockholm/

Wikimedia Sverige har även jobbat tillsammans med studenter och fakultet på både Stockholms universitet och KTH.

Föreningen har under 2016 stött ett volontärdrivet initiativ där en så kallad fotosafari anordnades för att ta bilder på svenskt kulturarv i Skåne. Inbjudna var en grupp från ett flyktingboende. En rut planerades för att täcka in så många k-märkta byggnader och fornlämningar som möjligt, ett par minibussar hyrdes in och ett par workshops genomfördes. Genom aktiviteten fick flyktingarna lära sig om svenskt kulturarv i deras närmiljö samt hur de kan bidra till Wikipedia med egna bilder och information. Detta pilotprojekt visar att det finns många möjligheter att bidra till Wikipedia.

Vi har jobbat tillsammans med Genusfotografen samt anordnat en pride-skrivstuga under Stockholm pride runt HBTQ-frågor. Genom våra upparbetade kontakter kommer vi att bjuda in HBTQ-ungdomar.