Projekt:Wikispeech – Underhåll och support 2021/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning.

Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

Måluppfyllnad

 • Uppfylldes projektmålen för året? Jämför med sammanställningen i dokumentet Uppföljning verksamhetsmål 2017–2021.
  • Nej, inget av de planerade verksamhetsmålen uppfylldes, däremot bidrog arbetet till försöket att uppfylla verksamhetsmål A.2.2a – Wikispeech aktiveras som betafunktion på 3 språk, inte heller det målet uppfylldes dock under året.
 • Om ja, var det något särskilt arbetssätt eller upplägg som bidrog till ett framgångsrikt genomförande?
  • N/A.
 • Om nej, finns det några särskilda skäl till detta?
  • Planen var från början att vi skulle ha genomfört ett evenemang under året där deltagarna skulle kunna bidra med inspelningar och andra tillägg. Då taldatainsamlaren inte är färdigställd och det upptäcktes flera nödvändiga vidareutvecklingar av Wikispeech-finessen sköts detta på.

Påverkan

 • På vilka sätt bidrog projektet under 2021 till att föra föreningen mot dess vision?
  • Att göra den fria kunskapen enkelt tillgänglig för alla är en del av vår vision, och Wikispeech har potentialen att hjälpa alla som har svårt att läsa att tillgodogöra sig kunskapen genom talsyntes.
 • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?
  • Nej, vi undvek att kommunicera om att finessen har mjuklanserats då vi vill genomföra en större aktivitet när vi vet att produkten är stabil och kan tillgodose behoven.

Arbetsinsats

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra? Om ja, varför? Skulle något kunna göras annorlunda?
  • Det finns i dagsläget väldigt många lösa trådar som behöver lösas och prioriteringarna mellan dem är inte helt lätt. Projektets begränsade storlek med ca. 2,5 månaders arbetstid gjorde att vi inte kunde färdigställa saker fullt ut, vilket är frustrerande och skapar merarbete då det kostar att senare plocka upp arbetet igen.
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
  • Ja, hela projektet handlar om att fortsätta arbetet som har skett med Wikispeech och hantera uppkomna problem. I flera fall har vi haft kännedom om de buggrapporter som kommit in, och har redan kommit en bit på väg i att hantera dem.
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande?
  • Nej. Wikispeech behöver fortfarande många månaders arbete för att bli färdigt, och ännu mer tid behövs för taldatainsamlaren. Vi måste hitta ytterligare externa medel under 2022.
 • Höll tidplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • Nej, se svaret om den förändrade planen.
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?
  • Koncentrerat arbete på att lösa problemen med flera i personalen, samt med en tydlig prioriteringslista upprättad i början, behövs för att undvika en lång och kostsam startsträcka.

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?
  • Ju fler som kommer att använda produkten, desto fler problem kommer att upptäckas. Detta måste vi ha höjd för.
  • Det behöver finnas förberett material för att besvara en del återkommande buggar för att spara tid.
  • Avsaknaden av möjligheter att själva bidra med förbättringar när ord inte uttalas rätt skapar frustration. Framförallt om inte vi har möjlighet att väldigt snabbt efteråt kunna implementera förbättringar.

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2022 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?
  • Vi bidrar till att förbättra användarupplevelsen på Wikimedias plattformar. Vi kommer att arbeta för att påverka Wikimedia Foundation att fokusera på tillgänglighetsverktyg samt att säkerställa att Wikispeech är väldokumenterade och uppdaterade.