Projekt:Wikispeech för AI 2020/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning.

Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

Påverkan

 • På vilka sätt bidrog projektet under 2022 till att föra föreningen mot dess vision?
  • Projektet har över de senaste tre åren bidragit mot visionen genom att skapa fria resurser för mer naturlig talgenerering, vilket i sin tur kan sänka trösklarna för att människor ska kunna konsumera fri kunskap. Vår del i projektet har dessutom bidragit genom att vi dels underlättat för organisationer att ta del av den fria kunskap som finns på Wikimedias plattofrmar, i det format som bäst lämpade deras syfte.
  • Under 2022 har enbart en mindre mängd arbete sket inom ramen för projektet, främst i respons till frågor från övriga samarbetsparter.
 • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?
  • 2021 uppmärksammades projektet av SVT-nyheter.

Arbetsinsats

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra? Om ja, varför? Skulle något kunna göras annorlunda?
  • Projektet har inte varit stressigt eller krävande. Vi har främst bidragit med expertkunskap som vi redan besatt.
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
  • Projektet har haft stora överlapp med andra parallella Wikispeech-projekt från vilket det har kunnat återanvända material och lärdomar.
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande? Om inte, fanns det särskilda anledningar? Behöver budgeten förändras nästa år?
  • Ja
 • Höll tidsplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • Projektet förlängdes och försenades på grund av Covid-19. Under de senare två åren har föreningens aktiviteter inte varit lika uttalade utan främst handlat om att kunna besvara frågor från våra samarbetsparter. Troligen kommer det att behövas en del mindre insatser efter att projektet har avslutats för att ge våra samarbetsparter ytterligare stöd då deras del av projektet inte har avslutats. Sådant stöd får plats inom ramen för annat fortsatt Wikispeech-arbete.
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?
  • Nej

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?
  • När omständigheterna ändras radikalt (Covid-19) kan det vara svårt att planera in framskjutna arbetsuppgifter i små projekt som man under inledande planering förväntat sig skulle ske parallellt och i synergi med större projekt (som inte blivit framskjutna i samma mån). Hade situationen uppstått igen skulle det varit bra att tydligt sätta ett datum (så fort det blir uppenbart att omständigheterna avsevärt förändrats) när man, med samarbetspartners, återbesökte projektet som helhet för att identifiera vilka arbetsuppgifter som är mest relevanta i den nya kontexten. Om det datumet kommer och omständigheterna gör att det fortfarande inte går att få klarhet får man sätta ett nytt senare datum för att försöka genomföra samma analys.

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2022 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?
  • Projektet fortsätter inte efter 2022.