Riktlinje för alkohol- och droganvändning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Alkohol under evenemang

Föreningens volontärer, förtroendevalda och personal får endast nyttja alkohol på evenemang under arbetstid efter beslut av ordförande eller verksamhetschef.

I det fall alkohol serveras på evenemang som föreningen anordnar, ska alkoholfria drycker alltid erbjudas som alternativ. På evenemang där alkohol serveras och minderåriga deltar informerar vi föräldrar eller vårdnadshavare, om möjligt innan evenemanget påbörjats. Det finns alltid myndiga ansvariga närvarande som är nyktra.

Åldersgränsen är 18 år för att köpa och dricka alkohol på restaurang och 20 år för att köpa på systembolaget, enligt svensk lag. Föreningen tillåter därför inte att ungdomar under 18 år dricker alkohol under dess evenemang eller aktiviteter. Om det upptäcks att någon druckit alkohol pratar ansvariga med berörd person och kontaktar vårdnadshavare. Därefter ser ansvariga till att personen kommer hem tryggt. Om föreningen skulle stå för alkoholen på evenemanget, så som slutet sällskap, serveras alkohol endast till personer över 20 år.

För Wikimediarörelsens räkning anordnar Wikimedia Sverige ibland internationella evenemang, såsom konferenser. Wikimediarörelsen är en global rörelse där synen på alkohol- och drogkonsumtion varierar avsevärt. Drycker med och utan alkohol kan därmed serveras på de sociala aktiviteterna som anordnas som en del av de internationella evenemangen (middagar, fester med mera). De sociala aktiviteterna är inte en obligatorisk del av evenemanget (det vill säga de delar som sker under ordinarie arbetstid som föranledde föreningens deltagande där) och räknas allmänt inte som arbetstid och måttfull konsumtion av alkohol kan ske. I vissa fall kan hela eller delar av de sociala aktiviteterna dock, om så överenskommits med verksamhetschefen i förväg, vara arbetstid. Då får alkohol ej konsumeras.

Under luncher på konferenser och liknande kan alkohol nyttjas med måttfullhet. Föreningens ordförande eller verksamhetschef kan besluta om att alkohol serveras vid representation. Se även föreningens Riktlinjer för representation.

Stöd som ges till medarbetare

Skulle det visa sig att en medarbetare får problem med alkohol eller andra droger, ska medarbetaren ges möjlighet till rehabilitering och återgång till arbetet. Erbjudande om stöd och hjälp ska ske så tidigt som möjligt för att förbättra prognosen.

I de fall då en medarbetare är, eller misstänks vara, påverkad på arbetet ansvarar verksamhetschef eller operativ chef för att medarbetaren kommer hem på ett betryggande sätt. Så snart som möjligt ska ett uppföljningssamtal ske där åtgärder planeras.

Om konsumtion av alkohol och/eller droger påverkar arbetet har medarbetaren rätt till att få hjälp, men är även skyldig att medverka i sin rehabilitering. I de fall den anställde förnekar att problem föreligger och inte deltar i rehabiliteringsåtgärder kan det, om misskötsamhet föreligger, bli aktuellt med uppsägning av personliga skäl.

Utbildningar och resurser för anställda, förtroendevalda och volontärer

All personal kommer att gå igenom den interna utbildningsmodulen där föreningens policyer och riktlinjer introduceras. Tid kommer att beredas för att sätta sig in i det material som finns inom ämnet på föreningswikin.

Ledning, arbetsmiljöombudet samt eventuellt annan personal med personalansvar ska dessutom erbjudas utbildning om drog- och alkoholmissbruk.

Medlemmar som genomgår ledarutbildning samt förtroendevalda kommer att erbjudas en utbildning om drog- och alkoholmissbruk.

Uppföljning

Föreningens ledning ska tillsammans med arbetsmiljöombudet årligen diskutera och utvärdera innehållet i föreningens policy och riktlinjer gällande alkohol- och drogkonsumtion, om de utbildningar som genomförts samt om det finns några varningssignaler som behöver tas vidare.