Stadgerevision 2012/Valberedning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Förslag till ny punkt och skrivning av Prolineserver: "Valberedningen skall bestå av minst tre personer. Skulle ledamot avgå, följas först eventuella ersättare, anners väljer återstoden av valberedningen tillförordnad ledamot, som ersättare för den avgångne. Samma regler som för ersättningsval i styrelsen gäller." Det visade sig att valberedningen krymper varje gång under året, speciell sedan valberedningen blir först aktiv kort innan årsmötet. Sedan det ar nödventig att ha en fungerane valberedningen skulle årsmöte välja ersättare samt valberedningen få uppdag att genomföra ersättningsval vid behöv. --Prolineserver 27 mars 2011 kl. 23.55 (CEST)[svara]

Eftersom att det inte väljs några eventuella ersättare på årsmötet och att det inte förklaras närmare några regler om fyllnadsval för styrelsen i stadgarna kanske man kan förenkla motionen till: "Valberedningen skall bestå av minst tre personer. Skulle en ledamot avgå väljer återstoden av valberedningen tillförordnad ledamot som ersättare för den avgångne." Ainali28 mars 2011 kl. 00.06
Jag minns från det första mötet 2007 att det diskuterades huruvida det skulle vara endast fysiska medlemmar eller alla medlemmar som skulle ha rösträtt och det är alltså inte en formulering av en slump att det inte står fysisk person där. Jag föreslår därför att parentesen stryks, annars blir det två ändringar i samma motion (varav den ena kanske inte ens är önskvärd). Ainali28 mars 2011 kl. 00.13
Det betyder inte att årsmöte kunde inte välja ersättare till styrelsen och valberedningen nästa år. Parentesen lade jag endast till sedan jag frågade mig själv hur en organsiationsröst funkar, vem bestämmer det, vem är organisationen? Ombud där kan har även två röstar. Prolineserver28 mars 2011 kl. 22.52
En juridisk person kan företrädas av den som har rätt att teckna firma för densamme, och ja den personen kan även ha en egen personlig röst, det är knappast ett stort problem. --Ainali 1 april 2011 kl. 21.57 (CEST)[svara]

Jag håller med om att paragraf för en valberedning/Valkommitté är önskvärd. Men håller inte med om att den skall ersätta sig själv vid vakans. Anders Wennersten 31 mars 2011 kl. 11.23 (CEST)[svara]

Om styrelsen har rätt att ersätta sig själv efter att ha blivit vald av årsmötet ser jag inga problem med att valberedningen skulle göra detsamma. Vem skulle annars göra det? Styrelsen eller ett extra årsmöte? --Ainali 1 april 2011 kl. 21.57 (CEST)[svara]
För en förening är det ett krav att revisorer och styrelse finns men inte att valberedning finns. Utan valberedning så faller den rollen tillbaks till årsmötet. Och om man tänker sig att föreningen har en Xfalang och en Yfalang så vill säkert årsmötet att valberedningen i sig har representanter för både X och Yfalangen. Och om den själv fyller vakanser ökar risken valberedningen i stället väljer gelikar som ersättare.Anders Wennersten 2 april 2011 kl. 08.55 (CEST)[svara]
Å andra sidan är vi inte Socialdemokraterna - det känns inte värt att designa stadgarna för att förhindra falangstrider, när det inte finns några falanger till att börja med. Plrk 9 april 2011 kl. 12.53 (CEST)[svara]
Köper detta och anser Jan Ainalis förslag till skrivning från 28 mars 00.13 är OK.Anders Wennersten 21 juli 2011 kl. 19.09 (CEST)[svara]

Jag är inte med på Plrks resonemang. Enligt min uppfattning ska en lag/stadga inte utgå från hur det är, alltså i detta fall att WMSE inte har falanger, eller som man så vill att WMSE inte är en partipolitisk organisation (jag antar att Plrk snarare menar det än att WMSE skulle vara att jämföra med just Socialdemokraterna), och att det därför att det inte är en partipolitisk organisation inte vore aktuellt med falanger. Jag har varit med i icke-partipolitiska föreningar, där falanger uppstått och menar också att detta är en naturlig, och inte i sig heller negativ, följd av att ordentliga meningsskiljaktigheter kan uppstå inom en demokratisk organisation.

Min utgångspunkt är att stadgan ska vara skriven för att hjälpligt hantera "worst scenario", vilket i vb-sammanhang är just falangstrider. Kanske kan de förefalla osannolika, men jämför bara inom Wikipediarörelsen med den långvariga (hittills oavgjorda?) fighten mellan inklusionister och exklusionister. Vad är detta om inte falanger? Jag kan se framför mig att WPSE i ett tänkbart framtida scenario - med ett möjligt mäktigt Wikipedia och med ett WPSE med mycket goda ekonomiska resurser - inte skulle vara framgångsrikt vaccinerat mot falangstrider (eller mot obehagliga attacker från grupper med andra än ideella intressen).

Utifrån denna min worst scenario-syn ter det sig naturligt att valberedningen bör vila på ett föreningsstämmobeslut, samt att vare sig den själv eller styrelsen bör utse nya vb-ledamöter. Om vb försvagas genom att vb-ledamöter hoppar av, så¨är det förvisso ett problem, riktigt kritiskt förstås om SAMTLIGA hoppar av sitt ansvar. I ett sådant läge ligger ansvaret på föreningsstämman,som då antingen kan lösa val av funktionärer på sittande sammanträde eller genom att ajournera stämman och ta upp förhandlingarna vid ett senare tillfälle (och tills dess bereda frågan t ex genom en extra beredningsgrupp). Jag förespråkar nuvarande skrivning (eller någon liknande) framför att ta in nya ersättningsparagrafer i stadgan. Sådana ersättningsparagrafer skulle också kunna ha den negativa effekten att minska trycket på valda vb-ledamöter att uppfylla det förtroende de fått.Boberger 22 augusti 2011 kl. 02.11 (CEST)[svara]

Poängen med min jämförelse med Socialdemokraterna var att WMSE - alltså i jämförelse med SAP - har ett extremt snävt intresseområde och väldigt ringa samhällsbetydelse, vilket jag menar signifikant minskar risken för falangbildning. Det handlar, som alltid, om riskanalys: väger fördelarna med en flexibel valberedning som trots avhopp kan fullgöra sina plikter och föreslå en styrelse för årsmötet upp riskerna att detta eventuellt skulle kunna förvärra eventuella falangstrider?
Det känns relevant att påpeka att falangstrider knappast står och faller med huruvida valberedningen själv får ta in ersättare eller inte. Frågan är rentav hur det spelar någon roll överhuvudtaget - för att ta in fler ledamöter ur sin egen falang måste falangen som vill göra det vara i majoritet (annars kommer den andra falangen att motsätta sig detta), och om den redan är i majoritet kan den ju ändå redan köra över resten av valberedningen.
Sedan så bygger Bobergers resonemang, som konstaterat av henom själv, på en worst case scenario-syn utan någon bedömning av hur sannolikt detta scenario är. För mig ter sig detta analogt med att stapla sandsäckar längs floden trots att det inte finns några tecken på en kommande översvämning. Plrk 22 augusti 2011 kl. 17.48 (CEST)[svara]

Förslag på ny text inlagd

För att tydliggöra diskussionen har jag lagt in en mening som jag uppfattar det finns konsensus för och en andra som jag uppfattar det inte finns konsensus kring, och som då kan överlämnas till årsmötet att bestämma om den skall vara med eller ej.Anders Wennersten 30 augusti 2011 kl. 18.51 (CEST)[svara]

Då jag föreslagit att text om att styrelsen kan ersätta sig själv tas bort har jag också strukit motsvarande mening här.Anders Wennersten 22 november 2011 kl. 14.19 (CET)[svara]