Stadgerevision 2012

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

På denna sida och dess länkade diskussionssidor har diskuterats och beskrivs förslaget på förändringar av föreningens stadgar. Efter allmän diskussion och mer finputsning är nu ett mer konkret förslag på ändringar klart. I rött har markerats i den nuvarande texten skrivningar som föreslås tas bort ersättas. I grönt har i den nya texten angetts förslag på ny eller ändrad text. Utifrån detta förslag har en formell motion tagits fram och skickats till styrelsen.

Stadgar från 2007 Förslag på ny stadgetext

Dessa stadgar antogs på föreningens konstituerande årsmöte 2007-10-20

Stadgar för Wikimedia Sverige

Dessa stadgar antogs på föreningens årsmöte 2012-xx-xx

Stadgar för Wikimedia Sverige

1 § Föreningens namn och syfte

Wikimedia Sverige är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening, verksam i Sverige. Föreningen skall verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt. Föreningen skall även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, samt stötta för sådana projekt väsentlig teknik.

1 § Föreningens namn och syfte

Inget förslag på ändring (skulle kräva beslut på två årsmöten)

2 § Medlemskap

Föreningen är öppen för alla fysiska och juridiska personer; Wikimedia Sverige riktar sig främst till de i Sverige boende, men välkomnar även personer bosatta utom landet. Medlem kan den bli, som förklarar sig vilja verka i enlighet med föreningens syfte, och betalar föreningens medlemsavgift.

Medlemskap i föreningen kan sägas upp i skriftligt meddelande till styrelsen, varvid medlemskapet upphör med omedelbar verkan. Medlem som ej har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen, och skall avföras ur medlemsförteckningen.

Medlem som aktivt motarbetar föreningen kan uteslutas ur denna, efter beslut av styrelsen.

2 § Medlemskap

Föreningen är öppen för alla fysiska och juridiska personer; Wikimedia Sverige riktar sig främst till de i Sverige boende, men välkomnar även personer bosatta utom landet. Medlem kan den bli, som förklarar sig vilja verka i enlighet med föreningens syfte, och betalar föreningens medlemsavgift.

Medlemskap i föreningen kan sägas upp i skriftligt meddelande till styrelsen, varvid medlemskapet upphör med omedelbar verkan. Medlem som ej har betalat medlemsavgift före 1 juli för ett verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen, och skall avföras ur medlemsförteckningen.

Medlem som aktivt motarbetar föreningen kan uteslutas ur denna, efter beslut av styrelsen.

Diskussion om ovanstående förslag till ändring

3 § Årsmöte

Wikimedia Sveriges högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte skall hållas årligen, innan mars månads utgång. Mötet är beslutsmässigt om kallelsen gått ut till medlemmarna minst sex veckor före årsmötet. Kallelsen skall innehålla uppgifter om tid och plats för mötet, samt om möteshandlingar.

Varje medlem har rätt att lägga motioner till årsmötet. Dessa skall ha inkommit till styrelsen senast 31 december kalenderåret innan årsmötet. Styrelsen har att, med motivering, av- eller tillstyrka årsmötesbifall till yrkandet/yrkandena i en motion, eller anse motionen besvarad, samt redovisa sin uppfattning vid mötet. Varje motion, som innehåller minst ett tydligt yrkande, och som inkommer i tid, skall behandlas vid årsmötet.

Varje medlem har en röst. Alla medlemmar i föreningen har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på mötet. Närvaro- och yttranderätt tillkommer även föreningens revisorer. Medlem saknar rösträtt, i ärende som rör egen ansvarsfrihet och/eller arvodering, och räknas i sådana frågor som neutral. Röstning genom ombud är ej tillåten för fysiska personer.

Beslut fattas med enkel majoritet av vid mötet avgivna röster, utom då annat är stadgat.

Valbar till uppdrag är medlem som är fysisk person.

Frågor som skall behandlas vid varje ordinarie årsmöte är

 • Årsmötets öppnande
 • Upprättande av röstlängd
 • Val av mötespresidium
 • Val av rösträknare och justerare
 • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 • Fastställande av föredragningslista
 • Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 • Verksamhetsplan
 • Budget
 • Motioner och propositioner
 • Medlemsavgift/er
 • Val av ordförande
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor
 • Årsmötets avslutande

Frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får behandlas på årsmötet, såvida de ej finnes upptagna i kallelsen till mötet, eller omedelbart föranleds av något som där finnes upptaget.

3 § Årsmöte

Wikimedia Sveriges högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte skall hållas årligen, innan mars månads utgång. Mötet är beslutsmässigt om kallelsen gått ut till medlemmarna minst fyra veckor före årsmötet. Kallelsen skall innehålla uppgifter om tid och plats för mötet, samt om möteshandlingar. Tid och ort för mötet skall vara beslutad före årsskiftet och kommunicerad till medlemmarna i god tid före motionstiden utgår.

Varje medlem har rätt att lägga motioner till årsmötet. Dessa skall ha inkommit till styrelsen senast sex veckor innan årsmötet. Styrelsen har att, med motivering, av- eller tillstyrka årsmötesbifall till yrkandet/yrkandena i en motion, eller anse motionen besvarad, samt redovisa sin uppfattning vid mötet. Varje motion, som innehåller minst ett tydligt yrkande, och som inkommer i tid, skall behandlas vid årsmötet.

Varje medlem har en röst. Alla medlemmar i föreningen har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på mötet. Närvaro- och yttranderätt tillkommer även föreningens revisorer. Medlem saknar rösträtt, i ärende som rör egen ansvarsfrihet och/eller arvodering, och räknas i sådana frågor som neutral. Röstning genom ombud är ej tillåten för fysiska personer.

Beslut fattas med enkel majoritet av vid mötet avgivna röster, utom då annat är stadgat.

Valbar till uppdrag är medlem som är fysisk person.

Frågor som skall behandlas vid varje ordinarie årsmöte är

 • Årsmötets öppnande
 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av justerare, tillika rösträknare
 • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 • Fastställande av föredragningslista
 • Verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans och resultaträkning
 • Revisionsberättelse
 • Fastställande av balans och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust
 • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 • Verksamhetsplan
 • Fastställande av budget för verksamhetsåret
 • Motioner och propositioner
 • Fastställande av medlemsavgift för följande år
 • Val av ordförande
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av revisorer och revisorssuppleanter
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor
 • Årsmötets avslutande

Frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte behandlas på årsmötet, såvida de ej finnes upptagna i kallelsen till mötet, eller omedelbart föranleds av något som där finnes upptaget.

Diskussion om ovanstående förslag till ändringar

4 § Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas om någon av de ordinarie revisorerna, styrelsen eller minst 50 % av medlemmarna så begär. Extra årsmöte skall hållas inom fem veckor från det att begäran inkom till styrelsen. Kallelse skall skickas senast två veckor innan det extra årsmötet, och innehålla det som kallelse till ordinarie årsmöte skall innehålla. Om styrelsen ej kallar till extra årsmöte, kan de som lämnat in begäran om sådant kalla till detta. Ett extra årsmöte kan enbart besluta i frågor som upptagits i kallelsen, eller omedelbart föranleds av något som där finnes upptaget.

4 § Extra årsmöte

Inget förslag på ändring

5 § Styrelse

Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan årsmötena. Den ansvarar för den löpande verksamheten och kan delegera delar av verksamhetsansvaret till enskilda medlemmar eller arbetsgrupper. Det ekonomiska ansvaret och det övergripande verksamhetsansvaret kan dock inte delegeras.

Styrelsen skall bestå av ett ojämt antal ledamöter om minst fem och maximalt av tretton personer.

Styrelsens ordförande är Wikimedia Sveriges officiella representant. Styrelsen utser inom sig kassör och andra befattningshavare som behövs. Skulle ledamot avgå, väljer återstoden av styrelsen tillförordnad ledamot, som ersättare för den avgångne.

Styrelsen kan utse en eller flera adjungerade ledamöter. En sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt på styrelsemöten och kan utses till befattning inom styrelsen, men har inte rösträtt.

5 § Styrelse

Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan årsmötena. Den ansvarar för den löpande verksamheten och kan delegera delar av verksamhetsansvaret till enskilda medlemmar eller arbetsgrupper. Det ekonomiska ansvaret och det övergripande verksamhetsansvaret kan dock inte delegeras.

Styrelsen skall bestå av minst fem och maximalt av tretton ledamöter.

Styrelsens ordförande är Wikimedia Sveriges officiella representant. Styrelsen utser inom sig kassör och andra befattningshavare som behövs.

Styrelsen kan utse en eller flera adjungerade ledamöter. En sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt på styrelsemöten och kan utses till befattning inom styrelsen, men har inte rösträtt.

Diskussion om ovanstående förslag till ändring

6 § Styrelsesammanträde

Styrelsen skall hålla minst fyra protokollförda möten per verksamhetsår. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst hälften av styrelsens ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig endast såvida mer än hälften av ledamöterna är närvarande, och samtliga ledamöter kallats till mötet.

På styrelsesammanträden är röstning via ombud ej tillåten. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet av vid mötet avgivna röster. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör.

6 § Styrelsesammanträde

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst hälften av styrelsens ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig endast såvida mer än hälften av ledamöterna är närvarande, och samtliga ledamöter kallats till mötet.

På styrelsesammanträden är röstning via ombud ej tillåten. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet av vid mötet avgivna röster. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör.

Styrelsens sammanträden skall protokollföras.

Diskussion om ovanstående förslag till ändring

7 § Medlemsavgift

Årsmötet beslutar om medlemsavgift/er.

7 § Medlemsavgift

Inget förslag på ändring

Diskussion om att lämna texten oförändrad

8 § Revisorer

Revisorerna skall vid årsmötet avge skriftligt utlåtande om föreningens ekonomi, samt om styrelsens förvaltning för det gångna räkenskapsåret.

Revisorerna skall senast fyra veckor före årsmötet av styrelsen få tillgång till samtliga handlingar som skall ligga till grund för revisionsberättelsen.

Revisorerna äger rätt att under löpande verksamhetsår ta del av räkenskaper och övriga handlingar som berör styrelsens förvaltning samt att delta i styrelsens ordinarie och extra sammanträden.

8 § Revisorer

Revisorerna skall vara två samt ha minst två ersättare.

Revisorerna skall vid årsmötet avge skriftligt utlåtande om föreningens ekonomi, samt om styrelsens förvaltning för det gångna räkenskapsåret.

Revisorerna skall senast fyra veckor före årsmötet av styrelsen få tillgång till samtliga handlingar som skall ligga till grund för revisionsberättelsen.

Revisorerna äger rätt att under löpande verksamhetsår ta del av räkenskaper och övriga handlingar som berör styrelsens förvaltning samt att delta i styrelsens ordinarie och extra sammanträden.

Diskussion om ovanstående förslag till tillägg

9 § Valberedning/Valkommitté

ny föreslagen paragraf
Valberedningen skall bestå av minst tre personer.

Diskussion om punktens innehåll

9 § Räkenskaps- och verksamhetsår

Wikimedia Sveriges räkenskapssår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

10 § Räkenskaps- och verksamhetsår

Inget förslag på ändring

10 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

11 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden eller kassören var för sig. Styrelsen kan tillfälligt utse annan styrelseledamot som firmatecknare.

Diskussion om ovanstående förslag till ändring

11 § Stadgeändring

Ändring av föreningens stadgar kan endast ske vid ordinarie årsmöte, med enkel majoritet av vid mötet avgivna rösterna. Ändring som gäller föreningens namn eller ändamål, regler om ändring av stadgarna eller föreningens upplösning kan endast ske efter två likalydande beslut som fattas vid två ordinarie årsmöten i följd med 2/3 majoritet av de avgivna rösterna.

12 § Stadgeändring

Inget förslag på ändring (skulle kräva beslut på två årsmöten)

12 § Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen fattas vid ordinarie årsmöte, med 2/3 majoritet. Föreningens tillgångar tillfaller vid upplösning Wikimedia Foundation Inc. (grundat 2003 i Florida, Förenta staterna).

13 § Upplösning

Inget förslag på ändring (skulle kräva beslut på två årsmöten)