Stadgerevision 2013/Styrelsens utlåtande

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Styrelsen har vid styrelsemötena 2013-02-05 och 2013-03-05 givit följande yttranden över inkomna motioner:

  • §3 Styrelsen rekommenderar att motionen på wikin bifalles.
  • §4 Styrelsen rekommenderar att motionen på wikin bifalles.
  • §5 Styrelsen gillar förslaget om att ha växelvis tvååriga perioder men tycker att det är bättre att alla i styrelsen sitter växelvis och rekommenderar därför följande lydelse: "Ordförande väljs på ett år, ledamöter väljs på två år med tur att växelvis avgå. Vid udda antal ledamöter skall majoriteten sitta på två år."
  • §8: Styrelsen rekommenderar att motionen på wikin bifalles med följande förändring: Minst en av de ordinarie revisorerna skall vara godkänd eller auktoriserad revisor. Den godkände eller auktoriserade revisorn behöver inte vara medlem i föreningen.
  • §9 Styrelsen rekommenderar att motionen på wikin bifalles med följande språkliga förändringar: "Valberedningen skall bestå av minst tre personer, varav en sammankallande. Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till föreningens medlemmar tillgängliggöra en lista över kandidater till ordförande, styrelseledamöter och revisorer."
  • §11 Styrelsen rekommenderar att motionen från Holger inkommen per mail bifalles. "Föreningens firma tecknas på sätt styrelsen beslutar. Styrelsen skall upprätta en utförlig fullmakts/firmateckningsordning över behöriga personer."