Mötesprotokoll/Protokoll 2013-03-05

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Prolineserver (diskussion) 8 mars 2013 kl. 12.55 (CET)[svara]
Justeringsman Boberger (diskussion) 8 mars 2013 kl. 22.21 (CET)[svara]


Tid
5 mars klockan 19.00 - 23.15 kontoret/via Google Hangout
Närvarande

Mattias Blomgren, Holger Motzkau, Bengt Oberger, Axel Pettersson, Arild Vågen, Harald Andersson

Frånvarande

Jan Ainali, Ylva Pettersson, Mikaela Waxin

INLEDNING

Mötets öppnande

Mötet öppnades.

Val av mötesordförande

 • Holger Motzkau valdes.

Val av justeringsman

 • Bengt Oberger valdes.

Val av sekreterare

Protokollet skrevs på Etherpad på denna länk: http://etherpad.wikimedia.org/WMSE-20130305

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Inga anmärkningar.

Beslutsuppföljning

 • Ingen beslutsuppföljning gjordes.

Bokslut 2012, årsredovisning

Holger rapporterade från arbetet med bokslutet, årsredovisningen och revisionen.

 • dagordning årsmöte: förändrad resultat- och balansräkning 2011

Till följd av ändrad redovisningsprincip behöver årsmötet lägga en justerad resultat- och balansräkning för 2011 till handlingarna.

Motioner

Övriga motioner behandlades vid styrelsemötet 2013-02-05. Styrelsen justerade sitt utlåtande beträffande §8 till:

 • §8: Styrelsen rekommenderar att motionen på wikin bifalles med följande förändring: Minst en av de ordinarie revisorerna skall vara godkänd eller auktoriserad revisor. Den godkände eller auktoriserade revisorn behöver inte vara medlem i föreningen.

Strategier

Wikipedia i Utbildning
 • "Att Wikipedia accepteras av utbildningsinstitutioner på olika nivåer som en lärresurs (i likhet med andra för närvarande lärresurser som examensuppgifter, läroböcker etc.)"
Information om fria licenser
 • Tillägg av "NC-broschyr" och "Vasamuseet" som högt prioriterad
Påverka organisationer
 • Justering av mål till "Målet är att ytterligare organisationer använder fria licenser i sin organisation."
 • "Debattartiklar" flyttat till medelhög prioritet
 • Tillägga under högt prioriterat av: "Föreningen psykisk hälsa, Vasamuseet, Arbetslivsmuseer 2013"
Praktiskt stöd
 • Målet är att få två ytterligare frivilliga som hjälper institutioner regelbundet.
 • Målet är att det finns Wikipedians in Residence i minst tre nyckelorganisationer.
 • Tillägg under högt prioriterat av "Arbetslivsmuseer 2013" och "Vasamuseet".
 • Borttagning av "Livrustkammaren" och "Psykisk hälsa" från lågprioriterat.
 • Tillägg av "Auktoritetsdata, 50t (20 dagar)" under medelprioriterat under såväl Påverka organisationer som Praktiskt stöd
 • Justering av "Kulturhuvudstad Umeå" till lågprioriterad (Praktiskt stöd).
 • Strykning av "Wikipediaagenter - konceptutveckling, 15 t (2 dagar)".
Frigöra forskning
 • Strykning av "Föreningen för doktoranders tidning" och "Högskoleverket"
Underrepresenterade grupper
 • Målet är att utveckla och testa olika koncept för att underrepresenterade grupper kan öka sin närvaro.
 • Följande tas upp under hög prioritet:
  • Samiska Wikipedia
  • Edit-a-thons, 10t (2 dagar)
  • Kvinnor
  • Edit-a-thons för kvinnor
  • Wikifem
  • Geek-girls meetup
  • Kvinnofolkhögskola
  • Nordiska museets vänner (består av mycket äldre kvinnor) och andra vänföreningar
  • Kontakta Seniornet/Studiecirklar med pensionärer
  • Wikipedia för invandrare (SFI)
  • Specialgjort material för de olika grupperna: enklare material
 • Följande tas upp under medlhög prioritet:
  • Hembygdsföreningar
  • Professor emeritus-föreningar
Möten för aktiva skribenter
 • Mål är att intresset för möten för aktiva skribenter ökar.
 • Mål är att alla aktiva skribenter som vill ha stöd upplever att de får det.
 • Sammanslagning av av eventen "FSCONS" och "WikiSwedia" till "FSCONS/WikiSwedia"
 • Unde hög prioritering läggs: "Frivilligutbildning" och "Wikimaniastipendium"
Ämnesexperter

Målet är att utveckla och testa olika koncept för att locka ämnesexperter.

 • Under hög prioritet läggs: "Arbetslivsmuseer 2013" och "Föreningen psykisk hälsa"
 • tar bort Pelargonföreningen
 • medelprioritera Fotomässan
 • sammanfatta Hobbyföreningar inom låg
Stöd till aktiva skribenter
 • Målet är att intresset för stöd från föreningen ökar.
 • Målet är att alla aktiva skribenter som vill ha stöd upplever att de får det.
 • Under hög prioritet läggs: "epostadresser"
 • Under hög proioritet läggs också: "Stöd till bot-arbete"
Utbilda allmänheten
 • Målet att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimedia i media.
 • Målet är att media ska känna till föreningen som ämneskunnig talesperson.
 • Målet är att öka den allmänna kunskapen om hur Wikipedia fungerar.
 • Under hög prioritet läggs "WLPA" och "WLM"
Användbarhet
 • Målet är att gemenskapen ska uppleva att föreningen hjälper till med att få plattformen funktionell.
Feedback från läsare
 • Målet är att skapa förutsättningar för att gemenskapen ska kunna aktivera tillägg för återkoppling.
 • Målet är att få underlag för hur läsare idag betraktar innehållet.
 • Under övrigt stryks "Illustrera Wiktionary".
Råd till politiker och myndigheter
 • Målet är att etablera nya och underhålla befintliga relationer med beslutsfattare.
Information om fri kunskap
 • Målet är att fria licenser ska hamna på den politiska agendan.
 • Målet är att öka samarbetet med likasinnade organisationer.
 • "Missionera öppen infrastruktur - öppna data" ändras till "Skapa uppmärksamhet om öppen infrastruktur och öppna data"
 • "Varför fotograferar vi dig?" stryks.
Påverka institutioner
 • Mål att de utbildningsövergripande institutionerna ser Wikipedia som ett av de etablerade läromedlen
 • "Wikipediavänlig skola" tas bort.
 • "högskola" ändras till högprioriterat.

Mattias ansvarar för att göra ändringarna i den preliminära verksamhetsplanen.

Vidgning av teknikpoolen

Det finns förslag om att vidga den geografiska spridningen på teknikpoolen till att ha utrustning på fler orter än i bara Stockholm. Detta är inte aktuellt just nu, utan vi fortsätter tills vidare med paketsystem. Om det uppstår behov på vissa ställen, så överväger vi frågan på nytt.

Nordiskt samarbete

 • Bengt jobbar vidare med detta.

Wikimaniastipendium

 • Frågan bordlades.

Hemsida

Styrelsen ser stora fördelar med att ha en enda plattform. En förutsättning för det är att vi arrangerar utbildning för personal och styrelse i att använda plattformen. Vi siktar på att ha en kort Drupalutbildning på lördag.

Resestipendium till GLAM-WIKI 2013

Inom ramen för Europeana Awareness är WMSE med som medarrangör GLAM-WIKI 2013. Finns möjligheten att sätta upp ett resestipendium för deltagande där för 2-4 volontärer inom ramen för möten för aktiva skribenter? (Gärna med fokus på MediaWiki-utvecklare till hackathonet på söndagen). Förslagsvis 2 500:- per stipendium.

 • Frågan bordlades till helgens styrelsemöte.

Budget 2013

 • Vi sammanfattar kontorshyran 300.000 kr och övrig kontorsutrustning 20.000kr till Kontor 315.000kr.
 • Öka telefon, internet, kommunikation med 5.000 kr.

Fördelning av FDC-bidrag

 • Frågan bordlades.

Övriga frågor

Fruktkorg

Fruktombudet AB levererar fruktkorgar till företag och kan för 1860 SEK per månad exkl moms leverera frukt en gång i veckan till oss, två goda frukter om dagen per anställd.

 • Frågan bordlades tills kontorskostnaderna är klara.

Städning

 • Axel gavs i uppdrag att gå igenom inkomna offerter och ta ställning till anbuden och bedöma både kostnader och firmorna som lämnat anbud.

Centrum för Lättläst

 • Styrelsen beslöt att acceptera offerten på 6.000 kr + moms för tio artiklar och tar pengarna från Stöd till aktiva skribenter.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.