Standardavtal WMSE som beställare

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Avtal mellan X och Wikimedia Sverige om projekt P

Paragraf 1 Avtalsparter och firmatecknare

 • [X:s fullständiga, officiella namn], organisationsnummer [000000-0000], adress: [ADRESS]. Firmatecknare: [N N], hädanefter omnämnd som Projektpartner
 • Wikimedia Sverige, organisationsnummer 802437-8310, adress: Wikimedia Sverige, c/o Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57C, 113 56 Stockholm. Firmatecknare: John Andersson

Paragraf 2 Samarbetets omfattning och avtalsparternas relation

Mellan Projektpartner och Wikimedia Sverige har avtal träffats om samarbete beträffande genomförande av projekt P, nedan kallat Projektet, enligt Bilaga 1: Projektbeskrivning - Projekt P, syftande till att [öka för allmänheten tillgänglig fri information på Wikipedia på svenska och andra språk i nya och befintliga artiklar med anknytning till Sverige] [samt till (eventuellt kompletterande syfte enligt önskemål av X)]. Wikimedia Sverige är projektägare och kontaktpunkt gentemot finansiären, Y, nedan kallad Finansiären. Projektpartner är samarbetspart i Projektet och får sina projektrelaterade medel utbetalda från Wikimedia Sverige.

Paragraf 3 Wikimedia Sveriges åtagande och ansvar

Wikimedia Sverige åtar sig att finansiera Projektpartners del av genomförandet av Projektet till högst sammanlagt XXX XXX SEK, i enlighet med Bilaga 2: Finansieringsplan.

Paragraf 4 Projektpartners åtagande och ansvar

Projektpartner åtar sig att inom Projektet genomföra följande:

 • [lista över uppgifter]
 • Andra oförutsedda uppgifter inom ramen för Projektpartners ansvarsområden inom Projektet som kan uppstå och som kräver åtgärder för att uppnå Projektets övergripande mål och syfte och som kan ske inom överenskommen budget.

Paragraf 5 Hantering av överföring av medel

Wikimedia Sverige överför medel till Projektpartner vid varje utbetalningstillfälle enligt vad som anges i Bilaga 3: Utbetalningsplan. Av Wikimedia Sverige överförda medel ska, mot faktura, insättas på [X:s konto på Z-banken nr....(alternativt X:s bankgirokonto nr …)].

Paragraf 6 Rapportering

Projektpartner ska rapportera om Projektets framskridande enligt följande:

 1. Månadsrapporter till Wikimedia Sverige enligt Bilaga 4: Interna projektrapporter.
 2. Korta möten via telefon, videokonferens eller på plats med Wikimedia Sverige för avstämning vid behov - dessa planeras in på begäran från projektledare. Kan avbokas vid speciella omständigheter (t.ex. vid resor, semester eller dylikt).
 3. Stödja Wikimedia Sverige vid rapportering gentemot Finansiären. Rapporterna ska lämnas in i det format som Wikimedia Sverige begär, och skall vara tillhanda inför Wikimedia Sveriges rapportering gentemot Finansiären enligt följande:
  • Delrapport 1: senast 20XX-XX-XX.
  • Delrapport 2: senast  20XX-XX-XX.
  • Slutrapport:  senast 20XX-XX-XX.

Paragraf 7 Ägande av resultat

Resultat ägs av Wikimedia Sverige och kommer av Wikimedia Sverige licensieras med licenser förenliga med Open Definition 2.1, per Bilaga 5: Open Definition 2.1, såsom exempelvis licensen Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0) eller friare. Dessa licenser ger Projektpartner nyttjanderätt av resultat på lika villkor som för annan part.

Paragraf 8 Ändringar

Ändringar i detta avtal kan endast ske skriftligen, och i överenskommelse mellan bägge parter.

Paragraf 9 Kontaktuppgifter

Till den person som aktivt kommer att jobba med projektet.

 • Org.
 • Namn på kontaktperson
 • Titel
 • Email
 • Tel.
 • Adress
 • Postnr och ort
 • Wikimedia Sverige
 • Namn på kontaktperson
 • Titel
 • Email
 • Tel.
 • Wikimedia Sverige, c/o Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57C
 • 113 56 STOCKHOLM

Paragraf 10 Giltighetstid och uppsägning

Detta avtal gäller från datum för undertecknande tills dess parterna fullgjort sina åtaganden, dock längst till 20XX-00-00.

Wikimedia Sverige äger rätt att säga upp hela eller delar av avtalet om Projektet inte startar enligt Projektplan eller vid avvikelse och det är sannolikt att uppsatta projektmål inte kan uppnås. Därutöver äger Wikimedia Sverige rätt att säga upp hela avtalet om rapportering inte sker vid de tidpunkter som anges i Projektplanen, eller annan tidpunkt som har överenskommits innan ordinarie redovisning ska ske eller om rapportering trots påpekanden inte uppfyller Wikimedia Sveriges krav.

Projektpartner äger rätt att säga upp hela avtalet i förtid om förutsättningarna för Projektets genomförande väsentligen har ändrats. I sådant fall åligger det Projektpartner att visa att Projektet inte kan fullföljas och att de väsentliga målen med Projektet därmed inte kan uppnås

Både Projektpartner såväl som Wikimedia Sverige äger rätt att säga upp hela eller delar av detta avtal till omedelbart upphörande om den andra parten har begått grovt avtalsbrott eller om den andra parten blivit försatt i konkurs, trätt i likvidation, inlett ackord eller inställt sina betalningar eller på annat sätt kan antas vara på obestånd.

Projektpartner har inte rätt till någon ersättning annat än för sådana visade och verifierade upparbetade kostnader som förelåg vid dagen för sådan uppsägning. Erhållna icke upparbetade medel skall återbetalas. Om Wikimedia Sverige säger upp avtalet enligt denna paragraf, ska Projektpartner omedelbart redovisa Projektets status inklusive ekonomiskt läge till Wikimedia Sverige. Projektpartner och Wikimedia Sverige ska inom två månader från uppsägning av avtalet ha reglerat sina ekonomiska mellanhavanden.

Paragraf 11 Tvister

Tvister avgörs i svensk domstol.

Paragraf 12 Force majeure

Part befrias från sina åtaganden om fullgörandet därav förhindras på grund av omständigheter utanför partens kontroll som hen skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets tecknande och vars följder hen inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Så snart hindret upphör ska förpliktelsen fullgöras på sätt som följer av avtalet. Som ett sådant hinder ska anses bland annat krig, krigsliknande tillstånd, eldsvåda eller myndighetsbeslut. Den part som avser att åberopa force majeure ska omedelbart och skriftligen underrätta motparten om detta.

Paragraf 11 Personuppgifter

Genom undertecknande av detta avtal godkänns att information om Projektet samt i förekommande fall, uppgifter som regleras av Personuppgiftslag (1998:204), PUL, om Projektet, Projektets institution/organisation och projektdeltagarnas namn kan publiceras på Wikimedia Sveriges webbplats eller användas i andra sammanhang. Det är Projektpartners uppgift att inhämta godkännande, enligt PUL, från andra personer som berörs.

Avtalstecknande

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar och utväxlats.

Organisation Wikimedia Sverige

Namnförtydligande,

Befattning/Firmatecknare

John Andersson,

Verksamhetschef

Ort och datum

Ort och datum

Bilagor

 • Bilaga 1: Projektbeskrivning - Projekt P
 • Bilaga 2: Finansieringsplan
 • Bilaga 3: Utbetalningsplan
 • Bilaga 4: Interna projektrapporter
 • Bilaga 5: Open Definition 2.1 http://opendefinition.org/od/2.1/en/
 • Bilaga 6: Mall för Rapporter

Bilaga 2: Finansieringsplan

Projektpartners totala budget i Projektet uppgår till XXX XXX SEK (inklusive moms), fördelat på följande sätt:

 • Arbetstid för X att använda enligt avtalet: XXX XXX SEK
 • Resor och logi (inkl. ev. traktamente): XX XXX SEK
 • Konferenser: XX XXX SEK (max XX XXX SEK styck för inträden och andra angränsande kostnader)

Kostnaderna för Resor och logi (inkl. ev. traktamente) samt Konferenser ersätts mot utlägg och summan kan komma att revideras eller omfördelas efter överenskommelse med Wikimedia Sverige och Finansiären. Kostnader vid resor ersätts endast mot utlägg för direkta kostnader (mot kvitto). Traktamente ingår i den beräknade resekostnaden.

Bilaga 3: Utbetalningsplan

Utbetalningen för arbetstid sker vid tre tillfällen:

 • 20XX-XX-XX - Utbetalning 1 á XX XXX SEK
 • 20XX-XX-XX - Utbetalning 2 á XX XXX SEK
 • 20XX-XX-XX - Utbetalning 3 á XX XXX SEK

Resekostnader ersätts baserat på inrapporterade kostnader i enlighet med Wikimedia Sveriges Resepolicy.[1] Förfarandet som skall följas beskrivs på Ersättning för utlägg.[2]

Noter

 1. https://se.wikimedia.org/wiki/Resepolicy
 2. https://se.wikimedia.org/wiki/Ersättning_för_utlägg