Standardavtal samarbete

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Utkast under bearbetning till Standardavtal för samarbete

Avtal mellan X och Wikimedia Sverige om projekt P

 • Ev. avtals-id X
 • Ev. avtals-id Wikimedia Sverige


Paragraf 1 Avtalsparter och firmatecknare

 • [X:s fullständiga, officiella namn], organisationsnummer [000000-0000], adress: [ ]. Firmatecknare: N N
 • Wikimedia Sverige, organisationsnummer 802437-8310, adress: Wikimedia Sverige, c/o Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57C, 113 56 Stockholm Firmatecknare: N N

Paragraf 2 Samarbetets omfattning och avtalsparternas relation

Mellan X och Wikimedia Sverige har avtal träffats om samarbete beträffande genomförande av projekt P, enligt bilaga 1: Projektbeskrivning - Projekt P, syftande till att [öka för allmänheten tillgänglig fri information på Wikipedia på svenska och andra språk i nya och befintliga artiklar med anknytning till Sverige] [samt till ( eventuellt kompletterande syfte enligt önskemål av X)] (nedan omnämnt som Projektet).

X är en (del)finansiär av Projektet som genomförs av Wikimedia Sverige i enlighet med föreningens ändamålsenliga syfte §1 i stadgarna (se bilaga 4).

Paragraf 3 Wikimedia Sveriges åtagande och ansvar

Wikimedia Sverige åtar sig att genomföra Projektet.

Paragraf 4 X åtagande och ansvar

X åtar sig att med [andel] finansiera genomförandet av Projektet till högst sammanlagt 000.000 SEK enligt bilaga 2: Finansieringsplan för projekt P.

Paragraf 5 Hantering av överföring av medel

X överför medel till Wikimedia Sverige vid varje utbetalningstillfälle enligt vad som anges i bilaga 3: Utbetalningsplan för medel till Projekt P. Av X överförda medel ska insättas på Wikimedia Sveriges konto på Z-banken nr....(alternativt Wikimedia Sveriges bankgirokonto nr …....).

Paragraf 6 Rapportering

Wikimedia Sverige ska rapportera om Projektets framskridande enligt följande:

 1. Igångsättningsrapport, senast [så och så lång tid (avpassat efter aktuell bedömning vid undertecknande)] efter avtalets ingående.
 2. Etapprapport [specificeras vid vilket tillfälle med hänvisning till bilaga 1: Projektbeskrivning - Projekt P], inklusive en rapport om Projektets upplupna kostnader, dock senast 201x-00-00.
 3. Slutrapport inom en månad efter det att Projektet avslutats, inklusive en rapport om projektets slutliga kostnad, senast 201x-00-00.

Paragraf 7 Ägande av resultat

Resultat ägs av Wikimedia Sverige och kommer av Wikimedia Sverige licensieras enligt bilaga 5: Creative Commons - Erkännande-DelaLika 4.0 (CC BY-SA 4.0), vilket ger X nyttjanderätt av resultat på lika villkor som för annan part.

Paragraf 8 Ändringar

Ändringar i detta avtal kan endast ske skriftligen, och i överenskommelse mellan bägge parter.

Paragraf 9 Kontaktuppgifter

 • X
 • namn
 • befattning
 • epostadress
 • telefon
 • X:s postadress


 • Wikimedia Sverige
 • namn
 • befattning
 • epostadress
 • telefon
 • c/o Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57C
 • 113 56 STOCKHOLM

Paragraf 10 Giltighetstid och uppsägning

Detta avtal gäller från datum för undertecknande tills dess Avtalsparterna fullgjort sina åtaganden, dock längst till 201x-00-00.

Uppsägning kan ske antingen av Wikimedia Sverige eller av X, om grundad anledning finns att anta att Projektet inte kan slutföras inom 1 månad efter beräknat slutdatum enligt avtalet, om Projektet inte har startats inom 2 månader från avtalets ingående eller vid avtalsbrott.

Om uppsägning sker av X, ska Wikimedia Sverige snarast tillse att pågående projektaktiviteter medförande kostnader i projektet avslutas och inga nya sådana påbörjas. Wikimedia Sverige ska inom en månad från uppsägningsdatum till X redovisa Projektets upplupna kostnader, inklusive vad som följer av redan före uppsägningsdatum avtalade åtaganden.

Avtalsparterna ska inom två månader från uppsägning av avtalet ha reglerat sina ekonomiska mellanhavanden.

Paragraf 11 Tvister

Tvister avgörs i svensk domstol.

Avtalstecknande


 • Stockholm den dag månad år


 • X


 • namnunderskrift
 • namnförtydligande
 • befattning/firmatecknare • Wikimedia Sverige


 • namnunderskrift
 • John Andersson, alternativt Mattias Blomgren
 • verksamhetschef/ordförande/firmatecknare


Bilagor

Fotnoter