Verksamhetsberättelse 2012/Utvärdering

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Denna sida är en arbetssida avseende utvärdering av genomförda projekt 2012. Den kommer att arbetas in i Verksamhetsberättelse 2012 senare.

Teknikpoolen

MÅL – Uppsatta mål MÅL – Uppnådda mål KOSTNAD – Budget & Utfall kr
 • 50 olika tillfällen ska utrustningen användas och generera innehåll till projekten.
 • Utrustningen lånades ut vid 45 tillfällen.
 • Budget 150.000
 • Utfall 146.980
Utvärdering
 • Projektet höll budget, men nådde inte upp till 50 utlåningstillfällen som genererar innehåll till projekten.
Bedömning:
Brister/förbättringsmöjligheter
 • Rapporteringen av genomförda lån gjordes inte korrekt.
 • Resultaten av utlånen i form av uppladdningar på Commons redovisas inte. Denna redovisning är viktig för att visa på projektets nytta för Wikimediarörelsen. Krav på redovisning av tidigare lån bör ställas innan nytt utlån sker till en låntagare.
 • Teknikpoolen är en möjlighet att förbättra innehållet på de olika Wikimediaprojekten och under kommande år måste utlånen öka och medvetenheten om dess existens öka bland gemenskapen.
Status: Avslutat


Referensarbeten

MÅL – Uppsatta mål MÅL – Uppnådda mål KOSTNAD – Budget & Utfall kr
 • Förbättra och källbelägga 100 artiklar.
 • ?
 • Budget 50.000
 • Utfall 3.333
Utvärdering
 • Projektet höll budget, men nådde inte upp till 100 förbättrade och källbelagda artiklar.
Bedömning:
Brister/förbättringsmöjligheter
 • Projektet har förlängts till september 2013 inom befintlig budget, vilken inte förbrukats.
 • Stödet till referensarbeten skulle kunna läggas som en del inom Gemenskapens projekt.
Status: Pågår


Gemenskapens projekt

MÅL – Uppsatta mål MÅL – Uppnådda mål KOSTNAD – Budget & Utfall kr
 • 10 sökta projekt.
 • Minst fem ansökningar om projekt utanför Stockholm.
 • Ansökningar från 5 personer som tidigare inte varit aktiva i föreningen.
 • 14 olika projekt beviljades totalt 61 534 kr. Dessa projekt ansökte om 81 534 kr.
 • 13 av ansökningarna kom utanför Stockholm.
 • 2 av ansökningarna kom från icke tidigare aktiva personer.
 • Budget 150.000
 • Utfall 61.534
Utvärdering
 • Projektet underskred budgeten kraftigt, men nådde upp till två av de tre uppsatta målen. De målen uppnåddes med bred marginal.
 • Projektet ligger väl inom föreningens vision att få en tillräckligt stor välmående gemenskap som interagerar på ett produktivt sätt.
Bedömning:
Brister/förbättringsmöjligheter
 • x.
Status: Avslutat


Skrivstugor

MÅL – Uppsatta mål MÅL – Uppnådda mål KOSTNAD – Budget & Utfall kr
 • 4 stycken genomförda skrivstugor.
 • 5-10 deltagare per gång varav fem nya varje gång.
 • 5 genomförda skrivstugor.
 • Över 40 deltagare totalt.
 • Budget 60.000
 • Utfall 1.745
Utvärdering
 • Antalet genomförda skrivstugor uppfylldes.
 • Skrivstugor ligger väl inom föreningens vision att få en tillräckligt stor välmående gemenskap som interagerar på ett produktivt sätt och att alla bidrar till projekt för fri kunskap oavsett bakgrund, ålder eller kön.
Bedömning:
Brister/förbättringsmöjligheter
 • Satsning bör göras på att få volontärer att arrangera skrivstugor på olika platser i landet.
 • Uppföljning av om antalet aktiva skribenter ökat bör göras för att se om skrivstugorna ger en bestående effekt.
Status: Pågår


Innehållsdonationer

MÅL – Uppsatta mål MÅL – Uppnådda mål KOSTNAD – Budget & Utfall kr
 • Sätta upp 5 nya samarbeten med stor publicitet att fungera som exempel.
 • Innehållsdonationer från 5 institutioner.
 • 5 framträdande återanvändningar av det frisläppta materialet.
 • Avsiktsförklaring med Centralmuseernas samarbetsråd.
 • Avsiktsförklaring med Arbetslivsmuseernas samarbetsråd.
 • Wikipedian in residence hos Riksantikvarieämbetet.
 • Budget nn.000
 • Utfall nn.000
Utvärdering
 • Viktigt samarbete med Centralmuseerna inleddes, men antalet donationer nådde inte upp till uppsatta mål. Intresset från flera institutioner är stort.
 • Projektet ligger väl i linje med föreningens vision att alla innehållsgivare (contributors of content) släpper det de producerar under en fri licens.
 • När samarbeten väl etablerats blir utfallet stort, såväl vad gäller bidrag till Wikimediaprojekten i form av artiklar och uppladdat material, som uppmärksamhet.
Bedömning:
Brister/förbättringsmöjligheter
 • Etableringen av samarbete med institutioner tar längre tid, och kräver mer arbete, än vad som förutsågs.
Status: Pågår


Wiki Loves Monuments

MÅL – Uppsatta mål MÅL – Uppnådda mål KOSTNAD – Budget & Utfall kr
 • 10 000 uppladdade bilder.
 • Bilder på 1 000 nya minnesmärken.
 • 3 333 uppladdade bilder.
 • 513 (totalt 1 125 olika) bilder på nya minnesmärken.
 • Budget 10.000
 • Utfall 17.662
Utvärdering
 • Projektet överskred budgeten och antalet uppladdade bilder blev väsentligt lägre än uppsatt mål.
Bedömning:
Brister/förbättringsmöjligheter
 • x.
Status: Avslutat


Flygfoton

MÅL – Uppsatta mål MÅL – Uppnådda mål KOSTNAD – Budget & Utfall kr
 • 200 uppladdade bilder.
 • Utveckla prioritetslista.
 • Undersöka rättssituationen.
 • Påverka rättssituationen.
 • 388 bilder godkända och uppladdade.
 • En prioritetslista över önskade flygfoton har lagts upp på Wikipedia.
 • Den nuvarande rättssituationen har delvis klarlagts.
 • Budget 20.000
 • Utfall 9.624
Utvärdering
 • Projektet underskred budgeten, och antalet godkända och uppladdade bilder överskred väl det uppsatta målet.
 • Rättssituationen har inte fullt ut kunnat klarläggas.
 • Projektet har bidragit till att öka antalet flygfoton på Commons.
Bedömning:
Brister/förbättringsmöjligheter
 • Fler frivilliga hade kunnat delta i arbetet med att klarlägga rättssituationen.
Status: Pågår


Utbildning

MÅL – Uppsatta mål MÅL – Uppnådda mål KOSTNAD – Budget & Utfall kr
 • Översätta broschyrer för användning i svenska projektet.
 • Vara redo för två pilotprojekt.
 • Starta en studentklubb på en gymnasieskola.
 • Skapa kontakter inom utbildningsvärlden.
 • Broschyrer Övningsbok, Kom igång och Fallstudier har översatts.
 • Flera kontakter med skolor har etablerats för att kunna genomföra pilotprojekt under 2013.
 • En studentklubb har startats i Skara.
 • Kontakter har etablerats med GR Utbildning och Studiefrämjandet.
 • Budget 50.000
 • Utfall 38.698
Utvärdering
 • De uppsatta målen har nåtts och föreningen har fått många kontakter för att vara redo att genomföra pilotprojekt under kommande verksamhetsår.
Bedömning:
Brister/förbättringsmöjligheter
 • Projektmålen för det kommande året behöver förtydligas och göras mätbara.
Status: Pågår


Wiki Skills

MÅL – Uppsatta mål MÅL – Uppnådda mål KOSTNAD – Budget & Utfall kr
 • Utveckla kompetenser för gemenskapsledarskap, kollektiva beslutskompetenser, konfliktlösningskompetenser, styrningskompetenser etc. samtidigt som det bidras till en tillväxt av en lärande och arbetande gemenskap.
 • Förbättra kompetensen att samarbeta med andra för att redigera och utveckla texter
 • Värdera existerande kulturellt arv
 • Tillgängliggörande av digital baskunskaper
 • Leverablerna är bland annat en guidebok för lärare och en video med samlade erfarenheter.

Ansvarsområden för Wikimedia Sverige är framförallt att:

 • samordna arbetet med en gemensam användarbehovsanalys och skapa en användarbehovsrapport (tillsammans med undersökningar)
 • Hålla introduktionskurser, fysiska kurser samt onlinekurser med vår målgrupp.
 • disseminera projektet för Wikimedias gemenskaper
 • 6 inlägg har publicerats på bloggen.
 • Genomfört en studie bland lärare inom yrkesutbildning om deras wiki-vanor.
 • Hållit en introduktionskurs.
 • Sammanställt en rapport om användarnas behov.
 • Genomfört en analys av existerande wiki-programvara.
 • Har publicerat en broschyr med några pedagogiska scenarier om wikier.
 • Har tillkännagivit och börjat söka deltagare till 2013 års kurser.
 • Budget 241.037
 • Utfall 216.296
Utvärdering
 • Projektet ligger i linje med föreningens vision att alla utbildingsinstitutioner omfamnar konceptet fri kunskap.
Bedömning:
Brister/förbättringsmöjligheter
 • Projektet drivs under åren 2012-2013.
Status: Pågår


Europeana Awareness

MÅL – Uppsatta mål MÅL – Uppnådda mål KOSTNAD – Budget & Utfall kr
 • Ökat samarbete mellan Chapters i Europa.
 • Stödja chaptren i deras arbete gentemot ABM/GLAM-sektorn.
 • Söka spridningen av vårt kulturella arv genom att öka antalet donationer av material.
 • Slutrapporten kan användas (eller omarbetas) till att fungera som en how-to-guide för andra Chapters om de vill starta liknande projekt.
 • Kommunikationsplan har tagits fram.
 • En skrivstuga om första världskriget arrangerades.
 • Planerat för skrivstugor i olika länder i juni 2013; för närvarande åtta planerade.
 • Förberett för konferenserna GLAM-WIKI 2013 i London och Digikult i Göteborg.
 • Inom projektet planerat för tävlingen Wiki Loves Public Art 2013.
 • Budget 327.865
 • Utfall 361.232
Utvärdering
 • Projektet ligger i linje med föreningens vision att alla innehållsgivare (contributors of content) släpper det de producerar under en fri licens.
Bedömning:
Brister/förbättringsmöjligheter
 • Projektet drivs under åren 2012-2013.
Status: Pågår


Kvalitetsundersökningar

MÅL – Uppsatta mål MÅL – Uppnådda mål KOSTNAD – Budget & Utfall kr
 • Identifiera orsaker varför många läsare byter till engelskspråkiga Wikipedia, och eventuella kvalitetsbrister i det svenskspråkiga materialet.
 • Projektet genomförs som en C-uppsats i samarbete med ett universitet eller högskola. Accesstatistik görs tillgängligt på toolservern.
 • En uppsats pågår, men avslutades ej under året.
 • Budget 15.000
 • Utfall 11.718
Utvärdering
 • Uppsatt mål har inte nåtts.
 • Projektet ligger i linje med föreningens vision att alla användare kan hitta relevant information snabbt och lätt.
Bedömning:
Brister/förbättringsmöjligheter
 • x.
Status: Pågår


Användarundersökningar

MÅL – Uppsatta mål MÅL – Uppnådda mål KOSTNAD – Budget & Utfall kr
 • Genomföra användarundersökningar så att vi har faktabaserat underlag på vad läsarna faktiskt tycker.
 • Genomförs som C- eller D-uppsatser.
 • Ingen användarundersökning genomfördes.
 • Istället deltog föreningen i WMF:s användarundersökning.
 • Budget 7.295
 • Utfall 2.295
Utvärdering
 • Uppsatt mål har inte nåtts.
 • Projektet ligger i linje med föreningens vision att alla användare kan hitta relevant information snabbt och lätt.
Bedömning:
Brister/förbättringsmöjligheter
 • x.
Status: Pågår