Verksamhetsberättelse 2023/Story: Material för att lägga en god grund för föreningsengagemang

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gemenskap
2023

Den här storyn fokuserar på det omfattande arbete som föreningen har bedrivit under 2023 för att lägga en god grund för ett utökat föreningsengagemang och därmed fler medlemmar. Genom detta långsiktiga arbete med medlemsvärvning utvecklas föreningsdemokratin, fler röster blir hörda i vår verksamhet, fler personer kan engageras i olika uppgifter och de kan bli föreningens ambassadörer i sina respektive nätverk. Därtill skapar ett större antal medlemmar ökade möjligheter runt påverkansarbete såväl som vid olika ansökningar och insamling av medel för olika insatser.

Som ideell förening utgår Wikimedia Sveriges verksamhet från medlemmarna, och på årsmötena bestämmer de om föreningens övergripande inriktning och verksamhet. Trots det har vi ofta varit dåliga på att konkretisera vilka vägar det finns till medlemsengagemang i föreningen, och hur man som medlem kan fördjupa sitt engagemang.

För att ändra på detta har Wikimedia Sverige under några år arbetat aktivt för att ta fram ett idéprogram, som ska bidra till en starkare identitet inom föreningen, och riktlinjer för föreningsengagemang, som ska bidra just till ökade möjligheter för medlemmar att engagera sig (se tidigare Story här). Under 2023 har stora steg tagits framåt med dessa två dokument, vilket lägger en helt nödvändig grund för att en nyanställd kommunikatör under 2024 ska kunna stärka arbetet med medlemsrekrytering och insamling. Det är centralt att föreningens medlemsrekrytering är långsiktig och att nya medlemmar erbjuds möjligheter och information som gör att de väljer att fortsätta prioritera ett medlemskap och ett engagemang i föreningen även kommande år.

Arbetet med idéprogrammet inleddes med en medlemsenkät under 2022. Nästan 100 personer svarade på enkäten, vilket är närapå en fjärdedel av medlemskåren det året. Det är förmodligen den mest välbesvarade enkäten någonsin i föreningens historia, vilket ger en väldigt bra grund inför idéprogrammets fortsatta utveckling. Under 2023 anordnades medlemsmöten för att samla in feedback på idéprogrammet, och stämma av att produkten såsom den utvecklades var i linje med vad medlemmarna förväntade sig och kände igen sig i. Med medlemmarnas, kansliets och styrelsens inspel ska idéprogrammet slutligen antas av årsmötet 2024.

Riktlinjerna med föreningsengagemang har också tagit stora steg framåt under 2024. När en förening växer snabbt finns det stor risk för växtvärk, och därför är det nödvändigt att samtidigt bygga strukturer och metoder för att hantera växtvärken. Riktlinjerna är essentiella i det sammanhanget, och därför är en förutsättning för medlemsrekryteringen under 2024 att riktlinjerna under 2023 närapå färdigställdes.

Sammantaget kommer föreningen med ett idéprogram och riktlinjer för föreningsengagemang ha en mycket bättre utgångspunkt för att växa framöver, och därmed har en god grund lagts för fördjupat och utökat föreningsengagemang.