Verksamhetsplan 2012/Innehållsdonationer/Projektbeskrivning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund

Donationer av material är bra, donationer av material som kommer till användning är bättre.

 • att material tillgängliggörs under en fri licens är bra och i linje med föreningens övergripande syfte om att skapa en värld där så mycket kunskap som möjligt är tillgängligt för så många människor som möjligt.

Det arbetar vi med hela tiden mot alla institutioner inom GLAM-sektorn. Det mesta av det arbetet utförs, och måste utföras, av institutionerna själva. Vi har varken tid, personal eller resurser att sköta digitaliseringen av institutionerna material. Vi kan däremot genom information, samarbeten och påverkan arbeta för att institutionerna ska genomföra det, och tillgängliggöra det under fria licenser. Ett exempel på det arbetet är GLAM-vitboken som Lennart Guldbrandsson har dragit igång och som har fått en imponerade uppslutning i GLAM-sektorn.

Prioriteringar

Allt fritt material behöver inte finnas på de olika Wikimediaprojekten. Projekten är givetvis öppna för alla som vill donera material i enlighet med respektive projekts policy, men vi måste koncentrera vårt arbete till de donationer och samarbeten som ger störst nytta till projekten.

Donationer vi ska prioritera:

 • en donation där institutionen bidrar med mer än bara råmaterial.
 • en donation som följs upp av institutionen och leder till fördjupat ömsesidigt samarbete
 • en donation där materialet kommer till användning

Donationer med lägre prioritet:

 • en donation som bara består av att en stor mängd material laddas upp utan att något mer görs med materialet.
 • en donation som inte följs upp av institutionen
 • en donation med material som inte har en realistisk användning på något projekt

Arbetsformer

Det är en förlegad syn att institutioner ska skänka bort råmaterial. Vårt arbete måste syfta till att lyfta samarbetet med institutionerna och Wikimedia Sverige till en högre nivå. Det finns ingen anledning att institutionernas experter ska sitta och skriva på sin egen hemsida som få läser när de kan nå många fler läsare genom att bidra till Wikipedia. Valet av arbetsformer för samarbetena med GLAM-sektorn måste spegla den insikten.

Bra arbetsformer syftar till:

 • att få institutionerna att bidra direkt till Wikipedia och andra projekt
 • att öka medvetandet om fria licenser och upphovsrätt hos institutionen
 • att öka samarbetet mellan wikipediagemenskapen/WMSE/institutionen.

Exempel på bra arbetsmetoder: Wikipedian in residence, workshops, gemensamma tävlingar.

Konkreta mål för 2012

Innehållsdonationer är, och kommer sannolikt under lång tid vara, en del av vårt arbete. I styckena ovan har ett förslag presenteras på den principiella och ideologiska grunden för hur arbetet bör gå till och vilka donationer och samarbetsformer som bör prioriteras. I detta stycke kommer det översättas i konkreta mål och delprojekt för 2012. I verksamhetsplanen står att målet är att skapa 5 nya samarbeten, i och med beslutet att tillsätta en anställd projektledare har förändrat förutsättningarna har här ett högre mål satts. Som anges i ovanstående stycken, bör vi har ett starkt fokus på kvalité.

Wikipedian in residence

Mål: att minst en Wikipedian in residence blir verklighet 2012 och att vi inlett en dialog med minst 2 institutioner om Wikipedia in residence.

Kommentar: vi har kommit mycket långt med den första Wikipedia in residence och med största sannolikhet kommer vi att presentera det innan sommaren. Det kommer ge publicitet och göra det enklare att involvera nya institutioner. Samtidigt är det en lång process, och vi bör vara nöjda med att ha startat processen hos ytterligare två institutioner även om det dröjer till 2013 innan det förverkligas.

Fördjupade samarbeten

Mål: se punkt för punkt.

Kommentar: som nämns i styckena ovan bör vi arbeta för att fördjupa samarbeterna med institutionerna och komma bort från relationen givare-mottagare. Många av punkterna nedan går att kombinera och genomföras som ett större projekt tillsammans med någon institution.

Gemensamma tävlingar

Mål: att genomföra fem tävlingar i samarbeten med institutioner

Kommentar: Tävlingar är en rolig och bra sätt att fördjupa kontakta mellan Wikipediagemenskapen och institutioner och att förbättra Wikipedia på.

Workshops

Mål: att genomföra fem workshops med institutionens personal med fokus på att bidra till Wikipedia/Wikimedia Commons.

Kommentar: en del i satsningen för att få institutionerna att bidra direkt till projekten.

Redigeringsträffar

Mål: att genomföra minst 3 blandade redigeringsträffar med Wikipediander/anställda på institutionen.

Kommentar: det kan exempelvis handla om att man tillsammans redigera artiklar med anknytning till museet eller föremålen på museet. Wikipedianerna bidrar med sin kunskap om hur man redigerar på Wikipedia, och institutionens anställda med sin expertkunskap. Det kan ske som tvådelade evenemang där man först fotograferar exempelvis föremål i museets samlingar, och sedan laddar upp och kategorisera och beskriver dom med hjälp av institutionens experter.

Geografisk spridning

Mål: att för varje punkt ovan ska minst en av institutionerna vara belägen utanför Stockholm.

Kommentar: det finns en stor koncentration av institutioner (och föreningsaktiva) i Stockholm men vi bör arbeta mot hela Sverige. Förutom att institutioner runt om sitter på ett unikt material, och ofta på områden där det saknas material på Wikipedia, är det bra både för vår egen och projektens legitimitet.

Bilddonationer

Mål: att minst 3 institutioner gör större donationer av bilder till Wikimedia Commons och minst 2 av dom är prioriterade donationer (se avsnitt Prioriteringar).

Kommentar: bilddonationer ska följas upp på ett genomtänkt sätt, exempelvis med tävlingar på Wikipedia, redigeringsträffar, och kommuniceras genom pressmeddelande och våra andra kanaler (Facebook, twitter etc).

Informationsverksamhet

Mål: att ta fram en plan för ett aktivt informationsarbete.

Kommentar: Det är viktigt att aktivt berätta om värdet av fri och tillgänglig kunskap, upphovsrätt, vad institutionerna vinner på att samarbete med oss. Det kan göras på flera sätt som exempelvis workshops, våra egna kanaler som bloggen, deltagande på evenemang inom GLAM-sektorn, diskussionsinlägg. GLAM-vitboken är också en del av den strategin.

Press

Mål: att minst fem av samarbetena uppmärksammas i massmedia

Kommentar: det arbetet ska samordnas med pr- och pressansvariga i föreningen och på institutionerna.

Budget/personal

Projektet finns med i budgeten för 2012. I budgeten är totalt 0.3 FTE avsatta samt 50000 kronor. Värt att notera är att styrelsen har beslutat tillsätta en ny tjänst Projektledare GLAM/Outreach som kommer arbeta med bland annat innehållsdonationer, och därmed kommer arbetet utföras av h*n. Det mesta arbetet inom projektet kommer inte kosta något annat än arbetskostnaden.

Kostnader som kan uppkomma är; a) resekostnader för möten med GLAM-institutioner utanför Stockholm; b) deltagande på konferenser; c) ersättningar om vi har behov av att anlita någon användare/utomstående för hjälp med tekniska lösningar för uppladdningar; d) kostnader för workshops och andra möten som vi själva arrangerar; och e) om vi skulle vilja ta fram ett eget informationsmaterial riktat till GLAM-sektorn.

Volontärer

Vid sidan av projektledaren finns ett behov av volontärer från föreningen/wikipedia/wikimedia-gemenskapen:

 • volontärer som kan hjälpa till vid workshops och andra evenemang.
 • volontärer runt om i Sverige som kan tala med lokala GLAM-institutioner
 • tekniskt kunniga volontärer som kan hjälpa till med exempelvis uppladdningar

Det är projektledarens uppgift att samordna och uppmuntra volontärernas arbete. Det är en prioriterad uppgift för projektledare att skapa en grupp av volontärer så tidigt som möjligt i processen och det är särskilt viktiga att hitta volontärer i de områden där vi har svag representation (vi har gott om aktiva medlemmar i Stockholm och Göteborg, men sämre i de flesta andra områdena).

Samordning

Donationer och samarbeten måste samordnas med:

 • övriga projekt som Europeana Awareness, Vitboken, Wiki-Skills och WLM.
 • press och pr
 • vår strategi för sociala medier