Verksamhetsplan 2013/Den rullande studiecirkeln/Ansökan till Kulturbryggan

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.
Ansökan
Organisation: Kulturbryggan
Sista ansökningsdatum: 2013-02-18 12:00
Max bidrag: 100 000 kr
Bedömd chans: 5 %
Väntevärde: 5 000 kr
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:


1. Beskriv kortfattat och konkret era visioner med projektet.

(Nyskapande – bedöms av respektive bedömare) Här frågar vi helt enkelt vad ni vill uppnå med projektet? Frågan refererar till bedömningsgrunden Nyskapande.

Alla använder Wikipedia men få vet hur det skapas och vad det är som gör det så användbart att vi alla ständigt återkommer. Detta är ett upplysningsprojekt där vi möter allmänheten och visar dem vad som är så magiskt med det till synes enkla konceptet genom att få dem att bidra med sina aspekter av det lokala kulturlivet.

2. Beskriv kortfattat och konkret vad ni ska göra inom ramen för ansökan.

Ange sedan projektets tongivande aktiviteter i tidplanen nedan. (Kompetens och genomförbarhet – bedöms av respektive bedömare) Här frågar vi efter de aktiviteter i projektet som ryms i ansökan. Frågan ställs i första hand för att kunna bedöma huruvida projektet verkar genomförbart. Frågan avser i första hand projektets genomförbarhet och refererar till bedömningsgrunden Kompetens och genomförbarhet.

Vi fyller en buss med utrustning och åker till Kalmar för att göra ett genomgående arbete på plats, intensivt och med energi. Väl där möter vi allmänheten på torgmöten och fotosafaris och låter de mer intresserade delta i skrivstugor, workshops och få hjälp med att digitalisera vårt kulturarv. Dessutom samarbetar vi med institutioner, organisationer och myndigheter inom kultur och utbildning för att utbilda dem i hur Wikipedia fungerar så att de kan sprida det vidare efter att vi har åkt hem.

Idén är att tankfulla samtal och genom att låta människor praktiskt få se vad de själva kan bidra med ska ge dem en förståelse för processen och inse att de alla har mycket att bidra med som kan komma deras medmänniskor till nytta. Förhoppningsvis blir detta ett startskott till en rörelse i Kalmar.

3. Tidplan

(Kompetens och genomförbarhet – bedöms av respektive bedömare) Frågan avser i första hand projektets genomförbarhet och huruvida tidplanen är rimlig. Frågan refererar till bedömningsgrunden Kompetens och genomförbarhet.

Pilotstudien startar med planering under sommaren. Genom att göra en grundlig planering och ta kontakt med olika samarbetspartners i god tid kan genomförandeveckan göras så effektiv som möjligt.

Genomförandet sker sista veckan i augusti 2013, lagom efter att semestrar har tagit slut och studenter har återvänt. Under september sammanställs erfarenheterna i en slutrapport.

4. Beskriv på vilka sätt projektet till formen är nyskapande.

(Nyskapande – bedöms av respektive bedömare) Här frågar vi efter hur projektet till formen kan tänkas vara nyskapande. Frågan ställs för att Kulturbryggans bidragsförordning fäster särskild vikt vid att stödja nyskapande former av kultur. Frågan refererar till bedömningsgrunden Nyskapande.

De olika delmomenten har i sig en del nyskapande och kombinationen av dem har aldrig gjorts förut. Ett delmoment är att tillhandahålla en digitaliseringsstation där allmänheten kan få sina gamla bilder och foton digitaliserade och tillgängliggjorda så att de berikar vårt gemensamma kulturarv. Stationen kommer även att innehålla inspelningsutrustning så att det går att dokumentera till exempel sång, musik och dans. Ett annat delmoment är en fotosafari där allmänheten bjuds in att dokumentera den kulturella närmiljön. Skrivstugor, ett sätt att tillsammans skriva artiklar på Wikipedia, med tema på kultur i Kalmar kommer att hållas, ett område som fortfarande kan förbättras mycket på Wikipedia. Alla dessa kommer också att ske tillsammans med lokala samarbetspartners för att göra intensiteten och uthålligheten maximal. För så många moment som möjligt kommer volontärer att bjudas in att arrangera.

I varje del demonstrerar vi en del av skapandet av Wikipedia (skriva, fotografera, digitalisera och dokumentera) och deltagarna lär sig inte bara hur Wikipedia fungerar i teorin, utan också i praktiken. Och genom att delta i aktiviteterna blir deltagarna också delaktiga i skapandet av Wikipedia, och inget kan väl bättre illustrera hur Wikipedia fungera än det? Uppslagsverket som skapas av miljoner frivilliga volontärer runtom i världen. För första gången kombinerar vi alla delar i ett projekt, och kombinera teorin med praktik genom att göra deltagarna delaktiga i själva skapandet av Wikipedia.

5. Beskriv på vilka sätt projektet innehållsmässigt är nyskapande.

(Nyskapande – bedöms av respektive bedömare) Här frågar vi efter hur projektet innehållsmässigt kan tänkas vara nyskapande. Frågan ställs för att det är angeläget för Kulturbryggan att stödja projekt som har ett nyskapande innehåll. Frågan refererar till bedömningsgrunden Nyskapande.

Wikipedia som webbplats är välkänt, men att det finns en mötesplats, en gemenskap och en kultur under ytan där uppslagsverket skapas är relativt okänt. Eller snarare, det kanske kan anas, men det är väldigt få som har sett det eller funderat på vad det betyder att det i världens största grupparbete sammanställs den kunskapsbild som nästan en halv miljard människor varje månad utnyttjar. Att lyfta detta till ytan är knappt gjort i Sverige och inte heller den demokratiska vikt det finns av att delta i detta skapande och ögonblickligen ges en chans att vara med och påverka, det blir helt enkelt ett nyskapande i dubbel bemärkelse.

6. Beskriv på vilka sätt projektet bidrar till att påverka eller utveckla de områden som motsvarar era önskemål om kompetenser.

(Nyskapande – bedöms av respektive bedömare) Här frågar vi efter hur projektet kan tänkas påverka eller utveckla de områden projektet omfattar. Frågan ställs för att kunna bedöma de eventuellt nyskapande synergieffekter samspelet mellan olika områden kan tänkas generera. Frågan refererar till bedömningsgrunden Nyskapande.

Detta är en pilotstudie för att se om konceptet med en Wikibuss är genomförbart och effektivt. Genom att pröva på olika aktiviteter under en vecka kan slutsatser dras om vilka aktiviteter som är lämpliga, vilka som ger effekt och vilka som inte är energi och kostnadseffektiva. Detta kan leda till en mycket bättre planering för en hel sommarsturné under 2014 som sträcker sig över flera större städer i Sverige.

Projektets genomförande kommer också att ge synergieffekter på enskilda aktiviteter som Wikimedia Sverige genomför såsom föreläsningar, skrivstugor och diskursen i den offentliga diskussionen. Samarbeten som redan har påbörjats i Kalmar kommer att kunna få en vitamininjektion utan dess like, vilket även kan förbättra möjligheten för turister i området att hitta alternativa utflyktsmål.

7. Beskriv på vilka sätt projektet förhåller sig till andra, eventuellt liknande projekt.

Nyskapande – bedöms av respektive bedömare) Här frågar vi ifall projektet har några föregångare eller eventuella likheter med andra projekt. Frågan ställs för att kunna bedöma projektets omvärldsbevakning och hur pass originellt eller unikt det är. Frågan refererar till bedömningsgrunden Nyskapande.

Projektet inkluderar beprövade koncept som är en integrerad och välfungerande del av föreningens nuvarande arbete, men många av koncepten sker i ett delvis nytt format och integrerar nya innovativa aspekter. Projektet kombinerar detta med en del projekt som skett i andra nationella Wikimedialokalavdelningar. De senaste åren har till exempel Wiki Loves Monuments genomförts, vilket är en fototävling som går ut på att fotografera minnesmärken, i Sverige definierat som K-märkta hus och fornminnen. Den tävlingen drar igång i september och här kommer en fotosafari i Kalmar bli ett rejält startskott på årets upplaga.

Det finns flera digitaliseringsprojekt varav många drivs av myndigheter men dessa fokuserar på att digitalisera material som redan finns i egna arkiv snarare än att samla in nytt material från allmänheten.

8. Beskriv på vilka sätt projektet är kvalitativt.

Argumentera särskilt för på vilka sätt projektet är relevant i termer av konstnärlig eller kulturell aktualitet, ambition och integritet. (Kvalitet – bedöms av respektive bedömare) Här frågar vi efter projektets kvalitativa egenskaper. Frågan ställs särskilt för att kunna bedöma projektets samtida/framtida relevans (aktualitet), seriositet/strävan (ambition) samt konstnärliga eller kulturella kompromisslöshet med projektets kärna integritet). Frågan refererar till bedömningsgrunden Kvalitet.

Wikipedia hade i december 2012 enbart på svenska över 120 miljoner sidvisningar och är helt klart en del av många svenskars vardag. Och bland de drygt 700 000 artiklarna finns värdefulla beskrivningar av vårt kulturarv som är tillgängligt bara ett par knapptryckningar bort. Men kulturarvet är långt från färdigdokumenterat och här kan alla verkligen hjälpa till genom att fylla på med sina bilder och kunskaper.

Pilotprojektet kommer även att fokusera på utåtriktad kommunikation med ambitionen att sätta frågorna om bevarande av den kulturella närmiljön på agendan. Det var inte länge sedan som offentliga konstverk i Uppsala blev så pass skadade att de inte gick att rädda, något som knappast hade hänt om medborgarna i området hade varit medvetna om dess vikt.

9. Redogör kortfattat för initiativtagarnas och övriga nyckelpersoners kompetenser och erfarenheter

samt beskriv på vilka sätt de är relevanta för projektets genomförande och resultat. (Kompetens och genomförbarhet – bedöms av respektive bedömare) Här frågar vi efter projektets viktigaste medarbetares kompetenser och vilken betydelse de har för projektet. Frågan ställs i första hand för att kunna bedöma i vilken utsträckning kompetenserna tillämpas på ett relevant sätt i projektet. Frågan refererar till bedömningsgrunden Kompetens och genomförbarhet.

Projektet kommer att drivas av anställda i föreningen Wikimedia Sverige som har mycket stora erfarenheter av Wikipedia och att informera om fenomenet. Ansvariga för utbildningsområdet och samverkan med museer och arkiv kommer att medverka för att få bästa kompetens i projektet för samverkan med sådana institutioner under veckan. Tillsammans har de genomfört flera fotosafaris och skrivstugor tidigare.

10. Redogör kortfattat för befintliga och/eller potentiella samarbeten

samt beskriv på vilka sätt de är relevanta för projektets genomförande och resultat. (Samverkan – bedöms av respektive bedömare) Här frågar vi efter projektets eventuella samarbetspartners och hur de är viktiga för projektet. Frågan avser samarbeten i bred bemärkelse (dock inte ekonomiska samarbeten), men tonvikten ligger vid konstnärliga eller kulturella samarbeten. Frågan refererar till bedömningsgrunden Samverkan.

Samarbeten kommer att ske med en mängd aktörer. Vissa finns redan i dagsläget konkreta samarbeten, medan andra kommer att utvecklas under våren och vissa initieras under projektets gång. Möjliga medverkande är Kalmar kommun, Linnéuniversitetet (och då speciellt Kulturmiljöprogrammet) och Stagneliusskolan. Genom att möta kommunen kommer synergier med ett annat projekt rörande sammanställning av en nationell databas med offentlig konst nås. Med de olika utbildningsinstitutionerna kommer både studenter och elever kunna nås i stor skala. Genom intresseorganisationer kommer vi i kontakt med olika ämneskunniga inför skrivstugorna.

11a. Uppbär ni i egenskap av projektägare stöd från andra offentliga instanser för den verksamhet ni bedriver?

(Risktagande – bedöms av kansliet) Här frågar vi efter om ni uppbär stöd från andra offentliga instanser för den verksamhet ni bedriver. Frågan refererar till bedömningsgrunden Risktagande.

Ja, vi får ett projektbidrag från Vinnova.

11b. Om JA, ämnar ni finansiera projektet med hjälp av detta stöd till det projekt ni söker Startstöd för hos Kulturbryggan?

(Risktagande – bedöms av kansliet) Här frågar vi efter ifall ni kommer att använda hela eller delar av det stöd ni uppbär från andra offentliga instanser i det projekt ni söker Startstöd för hos Kulturbryggan. Frågan refererar till bedömningsgrunden Risktagande.

Till en liten del kommer arbetet i Kalmar att handla om den databasen vi bygger upp för offentlig konst i Sverige. Förarbete och planering för detta kommer att ske med stöd från det projektet.

11c. Om JA, vilket påstående stämmer bäst överens med varför ni söker Startstöd hos Kulturbryggan?

(Risktagande – bedöms av kansliet) Här frågar vi efter motivet till varför ni söker Startstöd hos Kulturbryggan mot bakgrund av att ni använder hela eller delar av offentligt stöd från annat håll. Frågan ställs dels för att kunna bedöma i vilken utsträckning projektet innebär ett risktagande för Kulturbryggan, dels för att kunna bedöma hur pass ändamålsenligt projektet är i förhållande till vad som efterfrågas inom ramen för Startstödet. Omfattande finansiering från annat håll inom ramen för Startstödet kan tänkas signalera att projektet kanske passar bättre inom en annan stödform eller hos annan offentlig instans. Frågan refererar till bedömningsgrunden Risktagande.

11d. Förtydliga det svarsalternativ ni angav i frågan ovan.

(Risktagande - bedöms av kansliet) Här ber vi er helt enkelt att förtydliga det svarsalternativ ni angav under fråga 11c.

Endast en del av projektet kommer att vara finansierat av andra medel, det är för att utnyttja synergieffekterna av att vara på plats som detta samarbete kommer att bedrivas under projekts gång.

12. Ange vilken betydelse ett beviljat Startstöd kan ha för projektets möjligheter till finansiering från andra offentliga bidragsgivare

i projektets nästkommande fas. (Risktagande – bedöms av kansliet) Här frågar vi efter vilka möjligheter ett beviljat Startstöd kan ha för projektets framtida finansiering från andra offentliga instanser. Frågan ställs dels för att kunna bedöma i vilken utsträckning projektet innebär ett risktagande för Kulturbryggan, dels för att kunna bedöma hur pass ändamålsenligt projektet är i förhållande till vad som efterfrågas inom ramen för Startstödet. Frågan refererar till bedömningsgrunden Risktagande.

Genom att ha förvärvat oss praktiska erfarenheter kan en mer realistisk bedömning av det fullt utvecklade projektet att kunna göras. Det kommer att finnas dokumentation att peka på vilket kommer att göra framtida ansökningar fylligare, mer beskrivande och bättre underbyggda.

13. Ange vilken betydelse ett beviljat Startstöd kan ha för projektets möjligheter till finansiering från privata aktörer

i projektets nästkommande fas. (Risktagande – bedöms av kansliet) Här frågar vi efter vilka möjligheter ett beviljat Startstöd kan ha för projektets framtida finansiering från privat håll. Frågan ställs för att kunna bedöma i vilken utsträckning projektet innebär ett risktagande för Kulturbryggan. Frågan refererar till bedömningsgrunden Risktagande.

Det finns möjligheter att kunna få finansiering av privata aktörer, främst i avseende av utrustning och fasta kostnader men även ren finansiering i form av sponsring. För att kunna bedriva ett lyckosamt sökande av sponsorer är det av vikt att kunna vissa upp praktiska exempel på möjliga exponeringsytor. Pilotstudien kommer därför att i stor grad genomföra dokumentation i form av foton, bloggande och livestreaming av de aktiviteter som genomförs.

14. Ekonomisk kalkyl

(Risktagande – bedöms av kansliet) I den ekonomiska kalkylen ber vi er redogöra för projektets budget. Om ni söker Startstöd ställer vi inga krav på medfinansiering samt att vi eftersträvar viss exklusivitet i förhållande till andra offentliga bidragsgivare, vilket avspeglas i att utrymmet för andra finansiärer är mer begränsat i jämförelse med när man söker Genomförandestöd. Finns det annan ekonomi i projektet ska ni dock redogöra för detta i kalkylen. Den ekonomiska kalkylen har bäring på bedömningsgrunden Risktagande.

Vi söker bidrag för följande:

Löner: 65 000 kr
Informations- och PR-material: 8 600 kr
Resekostnader: 1 000 kr x 5 = 5 000 kr
Hyra av buss: 1 500 kr x 5 = 7 500 kr
Övernattningar: 800 kr x 12 = 9 600 kr
Traktamenten: 220 kr x 15 = 3 300 kr

Totalt: 99 000 kr

Utöver detta kommer löner för planering av arbetet med offentlig konst i storleksordningen tiotusen kronor att användas.