Projekt:Umepedia 2013

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Just nu pågår en förstudie för att hitta fler samarbetspartners och möjligheter att söka pengar.

Logotyp
Exempel på en QR-kod på ett museum.
Rådhuset i Monmouth med en QR-kod-plakett.
Beskrivning av Monmouthpedia.

Umepedia - Nordens första Wikipedia-stad

Det här är ett första utkast till ett möjligt projekt som vi skulle kunna genomföra när Umeå är Kulturhuvudstad. Det finns en fond som kallas Kulturskjutsen för att testa eller utveckla projektidéer som skulle kunna vara programpunkter under kulturhuvudstadsåret. Där går det att söka totalt 20 014 kronor. Dessa pengar kan vi söka innan vi skriver ihop en projektansökan. För projekt som är en del av Kulturhuvudstadsåret finns det nämligen projektpengar att söka.

Umeå kommun kan även vara en möjlig finansiär. Umeå ligger långt fram i arbetet med öppen data.

En stor del av informationen från Ansökan till IIS/2012-09-10/QRpedia kan säkerligen återanvändas om en längre ansökan krävs. Här har en något modifierad version av ”Bakgrund”-kapitlet från den ansökningen lagts in.

Projektidéns syfte och mål

Syftet är att förbättra Umeås digitala närvaro samt etablera Umeå som en QRpediastad år 2014, samtidigt som Umeå är Europeisk kulturhuvudstad. Målet är att genom QR-koder låta befolkningen och turister på ett toppmodernt sätt ta del av all kultur Umeå har att erbjuda och att information om Umeås kultur skall finnas på den centrala plats där en absolut majoritet av befolkningen söker efter sin information – det vill säga Wikipedia, Sveriges sjätte största webbplats.

Projektet har två faser:

 • Fas 1: Pågår under 2013. Målet är att strukturera upp informationen om Umeå som redan finns på svenskspråkiga Wikipedia och förbereda en grund för förbättringsarbetet. Detta kommer främst ske på frivilligbasis av volontärer och Wikimedia Sveriges inblandning blir rätt begränsad. Wikipedia:Projekt Umeå 2014 – Europas kulturhuvudstad har skapats för att strukturera upp informationen om Umeå på Wikipedia för att ge en översikt över hur läget ser ut och vad som saknas.
 • Fas 2: Pågår huvudsakligen under 2014 (med tanke på hur mycket som genomförts av Fas 1 kan det troligtvis påbörjas även under andra halvan av 2013). Under året kommer flera event att anordnas i Umeå. Målet är tredelat: (1) att på plats i Umeå anordna event som leder till bättre artiklar om Umeå på Wikipedia på flera olika språk; (2) att nå nya samarbetspartners; samt att (3) sätta upp QR-koder bredvid de objekt i Umeå som efter eventen har välskrivna artiklar på flera språk.

Målet är vidare att QRpediastads-konceptet skall vara en integrerad del av framtidens kulturhuvudstäder och de lärdomar, best-practices samt dos-and-dont's kommer därför noggrant att beskrivas i en avslutande rapport på engelska som utarbetas gemensamt av de olika deltagande parterna. Liknande projekt kan då ske med andra Wikimedia-chapter i Europa.

En tävling kommer att anordnas för att engagera volontärer över hela världen till att översätta artiklar till andra språk.

Bakgrund

Idag får turister eller museibesökare information om sevärdheter som byggnader, konstverk, fornminnen, geografiska miljöer, naturreservat, och museiartefakter framförallt genom mer eller mindre permanenta skyltar på plats, eller genom tryckta kartor och broschyrer, ljudguider eller separata medieprodukter. QRpedia skapar en ny, enkel och billig möjlighet att tillgängliggöra information, genom att visa upp Wikipediaartiklar på läsarens eget språk via Internet direkt på besökarens smartphone eller läsplatta.

QR-koder är tvådimensionella streckkoder, vilka kan innehåller flera kilobyte information som text, visitkort eller URL:er och kan avläsas enkelt med kamera, (gratis) QR-app, webbläsare och internetansluten mobiltelefon/läsplatta. Om QR-koden innehåller en URL, visas den aktuella webbsidan direkt på skärmen. QRpedia är en webbtjänst som förfinar URL-sökningen. QRpedia vidarebefordrar en avläst Wikipediaartikel-URL till en Wikipediaartikel på mobiltelefonanvändarens eget språk.

QRpedia startades av systerorganisationen Wikimedia Storbritannien och koder sattes först upp på Derby Museum, samtidigt som frivilliga världen över skapade 1 200 artiklar med anknytning till museet på flera språk. Föreningen har visat att det är möjligt att få till stånd ett samarbete med en kommun, staden Monmouth i sydöstra Wales, genom vilket man bygger upp en stor artikelbas på lokalt språk och på flera främmande språk, vilken kommuniceras på plats i staden via permanenta QRpediaskyltar. År 2012 sattes hundratals QR-koder upp, både klistermärken inomhus och keramikskyltar utomhus. QR-koderna ger turister information om sevärdheter från cirka 1 000 Wikipediaartiklar på 25 språk. I samband med projektet skrevs, förbättrades och översattes även hundratals artiklar. I samband med lanseringen av "Monmouthpedia-projektet" byggde och bekostade staden dessutom ett öppet och gratis trådlöst nätverk, vilket täcker hela staden för att utländska turister inte ska belastas av höga datatrafikavgifter vid användande av QR-koderna.

Jämfört med traditionella skyltar, ljudguider eller broschyrer tar QRpedia nytta av också för andra ändamål redan skrivna Wikipediaartiklar och av gratis redaktörer som kan förbättra dessa på många språk. Själva QR-koderna är mindre i omfång samt billigare att skriva ut och sätta upp än skyltar. En skylt har nackdelen att den innehåller begränsad information, är dyra att uppdatera och att de av utrymmesskäl inte kan ha text på kanske fler än två språk. Dessa problem finns inte med QR-koder.

Eventuella samarbetspartners

Vi samarbetar för närvarande med Umeå universitet, Riksantikvarieämbetet, Common Culture of Umeå, Rödåsel Bygdegårdsförening och Umeå kommun för att föra in Wikipedia i stadsmiljön på ett nytt och innovativt sätt. Vi har alltså flera tunga partners inblandade för att göra informationen mer lättillgänglig och sätta Umeå på den digitala kartan.

I projektet är målet att finna samarbetsformer med de institutioner som sätter upp informationsskyltar, kommuner, turistföreningar, hembygdsföreningar, parkförvaltare, fastighetsägare som Statens fastighetsverk, museer och liknande. Alla skyltar som finns som beskriver någonting som uppfyller Wikipedias relevanskriterier kan potentiellt ha en QRpedia-kod. Det kan till exempel även vara gatunamn (både eftersom gatan eller den det är namngiven efter är relevant), djur och blommor som kan syns i områden, historiska händelser på ett ställe, fartyg och liknande. Målgrupperna skall informeras om QRpedia och dess fördelar och möjligheter, och stöd med kompetens och koordinering ska ges till dem som vill sätta upp koder.

För att utöka artiklarna på Wikipedia om olika delar av Umeås kultur är tanken att workshops med museer och Umeå universitet m.m. kommer att anordnas så att experterna kan bidra med sin kunskap.

Utöver experter kommer vi även att bjuda in allmänheten för att under s.k. skrivstugor tillsammans skriva encyklopediska artiklar inom olika tematiska områden – målet är att skapa artiklar för olika viktiga kulturella objekt, händelser eller organisationer i Umeå kommun.

Exempel på möjliga teman för skrivstugor:

 • Konst i Umeå;
 • Historiska byggnader i Umeå;
 • Sport i Umeå – kända spelare, lag etc.

För att få artiklar även på andra språk kommer vi att försöka samarbeta med SFI eller språkklasser på Umeå universitet samt bjuda in de många tusen Wikipedia-volontärerna som finns över hela världen till att översätta artiklarna. Detta återknyter till projektet Ansökan till IIS/2012-09-10/SFI som vi kommer att ha nästa år då vi alltså kommer att få värdefull kunskap och erfarenhet.

Det är även relevant att försöka få samarbeten med privatpersoner och företag så att vi kan komma in och ta bilder på intressanta detaljer på kulturhistoriskt viktiga byggnader (de går då att komma åt genom QR-koden och även insidan kan på så sätt beskådas av den breda allmänheten).

QR-koder kommer därefter att monteras upp i direkt anslutning till de objekt som fått artiklar skrivna om sig. Vi måste då ha ett samarbete med exempelvis länsstyrelse, kommun samt med RAÄ för att sätta upp QR-koderna i direkt anslutning till informationstavlor på platserna för de olika beskrivna objekten.

Även andra event såsom s.k. fotosafaries där deltagarna tar bilder på intressanta objekt inom ett område kan komma att anordnas.

Målgrupper för projektet

 • Detta är ett utmärkt sätt att nå ungdomar – Enligt en rapport som Comviq beställt av Ungdomsbarometern konstateras att: "smartphones blivit en allt viktigare del i ungdomars liv. Idag har 65 procent av alla ungdomar mellan 15-24 år en smartphone och av dessa svarar nästan hälften (46 procent) att de skulle ha svårt att klara sig utan sin smartphone".[1] QR-koder kan därför bli ett värdefullt verktyg och fungera som en informationskanal för att få ungdomarna att lära sig mer om den lokala kulturen och historien. Genom QR-koderna binder vi samman den digitala och den verkliga världen till en. Den minoritet av Sveriges ungdomar som inte har en smartphone kan trots det dra nytta av projektet. Undersökningar från skolor i Stockholmsområdet visar nämligen att 98 procent av ungdomarna regelbundet använder sig av Wikipedia – och det finns ingen orsak att tro att det skulle vara annorlunda bland ungdomarna i Umeå!
 • Projektet är även bra för turismen. Detta då en översatt artikel gör det lättare för turisterna att ta till sig informationen.
 • Projektet gagnar även integrering då invandrare lättare kan ta till sig kulturen och historiken i sin nya hemstad.
 • Slutligen gagnar det även blinda och synskadade som genom uppläsningsverktyg kan få informationen på en Wikipedia uppläst i sin smartphone och på så sätt ta del av mer av kulturen i samhället. Det finns för närvarande åtminstone två kostnadsfria mobilappar (såsom Röst Wiki och Wiki lektor (TTS)) som läser upp Wikipedia-artiklar. Dessa går redan nu att använda och visar att det med rätt begränsade resurser är möjligt att skapa den här typen av appar. Eftersom de båda apparna har en pro-version som kostar och alltså inte är helt fria bör Wikimedia dock sträva efter att utveckla en open source-version samt koppla appen tätare till QR-pedia för att förenkla användningen, exempelvis så att användare automatiskt kan ställa in att de vill att artiklarna blir upplästa när de skannar en QR-kod.

Kopplat till målen i WMSE:s verksamhetsplan

Genom projektet sker en serie event som på olika sätt leder till att uppfylla målen i Verksamhetsplanen för 2013. Projektet:

 • stödjer "underrepresenterade grupper kan öka sin närvaro" (genom att anordna skrivstugor för dessa med fokus på delar av Umeås kultur), samt
 • "uppmuntra[r] ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten" (ex. RAÄ, forskare på Umeå universitet (UmU), personal på Västerbottens museum kan involveras i eventen) (från "Stöd till gemenskapen")
 • leder till att "Wikipedia accepteras av utbildningsinstitutioner" (då vi kan genomföra flera event med studenter och personal på UmU) (från "Fri kunskap i utbildning").
 • kommer även att "öka intresset för [...] möten" med Wikimedia-koppling och genom projektet hjälper vi redan aktiva volontärer i Umeå att få en större arena, nya samarbeten och ett nätverk för att underlätta deras framtida arbete (från "Möten för aktiva skribenter").

Genom att projektet, som pricken över i:et efter alla event, sätter upp QR-koder kan vi därtill "öka antalet proaktiva berättelser om Wikimedia i media" samt att framförallt i Norrland "öka den allmänna kunskapen om hur Wikipedia fungerar" (från "Läsardeltagande").

Var och när ska projektet genomföras

Projektet skall genomföras i Umeå under 2014. Projektresultatet kommer dock att vara kvar långt in i framtiden. Rapport kommer huvudsakligen att författas online med besök i Umeå för samråd och diskussioner.

Vilket/vilka kulturhuvudstadsmål projektet stödjer och på vilket sätt

Det passar främst målet "främja mänsklig tillväxt"[2] samt målet att "stärka kulturlivets internationella relationer och dimensioner".[3] Genom projektet kommer vi att sätta Umeå på den digitala kartan. Wikipedia är nämligen världens sjätte största webbplats och många av artiklarna kommer att översättas till flera av de 280 språk som Wikipedia finns på.

Hur det knyter an till kriterierna för ett kulturhuvudstadsprojekt

Ett av kulturhuvudstadsprojekt mål och något som Umeå har arbetat mycket för, är att öka befolkningens deltagande i kulturen (http://www.umea2014.se/download/18.3c0da0312b9e04c4088000187/application1_swe.pdf sid 11) och att få ut information om kulturen på de platser som befolkningen faktiskt använder är i linje med detta arbete. Allt som skrivs och skapas på Wikimedias olika projekt är därtill under öppen licens så att alla och envar fritt kan kopiera och förädla materialet vilket är i linje med tanken om ”öppen data”.

Budget (kostnader och eventuella andra intäkter)

Möjliga partners

 • RAÄ
 • HUMlab i Umeå är en möjlig partner. Kontakta ev. Patrik Svensson. Kan passa med projektet Media Places (blogg). De har varit inblandade i Geek Girl Meetup tidigare.
 • Västerbottens läns landsting
 • Umeå kommun har ett föreningsregister som kan vara bra att ha för att hitta fler lokala samarbetspartners.

App

En QRpedia-app där det både syns platserna för QR-koderna och därtill har QR-läsaren inbyggd (i stil med Barcode Scanner, som ju ändå måste laddas ned).

Noter

 1. Smartphones – allt viktigare för ungdomar - Cision
 2. Främja mänsklig tillväxt: Detta mål handlar om alla människors växande. Medborgarna i Umeå får nya upplevelser och erfarenheter som leder till ökad nyfikenhet, väckta passioner, nya insikter och kunskaper om Europa samt nya lokala, nationella och europeiska nätverk. Kultur når nya målgrupper. Kulturlivet utvecklas, fördjupas och breddas. Kulturarbetare och alla medborgare upptäcker nya möjligheter och får ökat självförtroende och större framtidstro.
 3. http://umea2014.se/vagendit/varamalochstrategier/mal.4.22241d2712a855d70b680002040.html Stärka kulturlivets internationella relationer och dimensioner: Detta mål handlar om att det nordliga rummet ska stärkas och placeras på Europakartan. Kulturhuvudstadsåret gör att Sverige och Europa får upp ögonen för Umeås och regionens styrkor. Staden väcker nyfikenhet och lockar kulturutövare, studenter och andra att flytta hit. Företag och investeringar följer med. Umeå och regionen kan ta till vara globaliseringens möjligheter.

Se även

Externa länkar