Verksamhetsplan 2020/Tabell över program, strategi och mål/Måluppfyllnad

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Verksamhetsplan 2020/Tabell över program, strategi och mål/Måluppfyllnad. Översättningen är till 100 % färdig och uppdaterad.
2021 >>
Program Strategi Mål 2020 Framsteg (uppnådda vid årets slut) Kommentarer
Tillgång Föreningen ska öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material. A.1.1 Berika Wikimedia-projekten[1] med 25 nya resurser, vilket uppnås genom att skapa och sprida material samt ge support eller genomföra massuppladdningar. 20 av 25 resurser
Nya resurser gjordes tillgängliga genom projekt inom våra respektive tematiska områden. Resurserna sträckte sig från mycket värdefullt innehåll kopplat till covid-19-pandemin, till bibliografiska data och olika typer av musikrelaterat innehåll. Vi experimenterade också med att ladda upp data kopplade till Wikisource-objekt.
A.1.2 150 identifierade[2] ämnesexperter bidrar till Wikimediaprojekten med minst 1 produktiv redigering vardera, vilket uppnås genom att sprida information, underhålla relationer eller arrangera tematiska skrivstugor. 194 av 150 experter
Experterna bidrog mest genom projektet Wikipedia i biblioteken, men även inom projekten Wikipedia i utbildning och Fri musik på Wikipedia gjordes betydande bidrag.
A.1.3 Involvera 10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram,[3] vilket uppnås genom att utbilda motiverade lärare och bistå med expertis om Wikipedias verktyg för utbildning. 11 av 10 kurser
På grund av covid-19 begränsades detta arbete till årets första halva. Vi har också justerat projektets fokus till att förbereda utbildningsmaterial och ett kursformat för utbildning av volontärer, så att de kan stödja utbildningsinstitutioner i framtiden. Under andra halvan av året ökade antalet kurser betydligt och den tid vi sparade på att inte behöva resa gjorde att vi i stället kunde hålla fler kurser och överträffa vårt mål.
Föreningen ska verka för ökad användning av fria licenser. A.2.1 För att öka användningen av fria licenser se till att 50 organisationer[4] tar del av information om fria licenser. 179 av 50 organisationer
Majoriteten av organisationerna fick information under evenemang kopplade till projektet Finding GLAMs tidigt under året, som exempelvis Unescos permanenta delegationer. Projektet Wikipedia i biblioteken gjorde att vi kontinuerligt kunde beskriva värdet av fria licenser för Sveriges bibliotekssektor.
A.2.2 För att värna frågans aktualitet arbeta aktivt med att vårda och utveckla relevanta nätverk och kontakter med personer som kan påverka licensval på material. Detta uppnås, vid sidan av ordinarie verksamhet, genom aktivt deltagande i eller anordnande av minst 10 nya evenemang och minst 10 nya direktkontakter med innehållsägare, organisationer och politiker. 23 av 10 nya evenemang

54 av 10 nya direktkkontakter

Vår definition av någon som hör till vårt nätverk är: hen har mött en representant från rörelsen, vår personal har kontaktuppgifter till hen, hen har fått information om vad vi som organisation gör samt hur hen kan nå oss. Under årets första månader var vi väldigt aktiva i våra aktiviteter. Trots att många evenemang ställdes in på grund av covid-19 under andra halvan av året, vilket begränsade våra möjligheter att möta nya organisationer, överträffade vi målen betydligt.
Användning Föreningen ska verka för ett högt förtroende för, och en ökad användning av, Wikimediaprojekten och fri kunskap. U.1.1 För att informera allmänheten om Wikimediaprojekten och fri kunskap är medierelationer centrala. Detta uppnås genom aktivt arbete med pressreleaser, debattartiklar, kommentarer, nyhetsbrev och aktivitet på sociala medier. Baserat på de nyckeltal som identifierats som mätmetoder av kansliet kommer den uppmätta medienärvaron för november 2020 att öka med 10 % gentemot november 2019. 1 av 1
För 2019 kunde bara delar av mätvärdena sammanställas och jämföras med årets siffror. Det vi ser är en betydande ökning av följare i sociala medier, som en effekt av våra kampanjer. Synligheten i media förväntades dock sjunka betydligt för 2020 eftersom vi anordnade Wikimania 2019, organiserade färre evenemang än vanligt 2020 samt inte hade någon anställd kommunikatör. Trots minskningen jämfört med Wikimania-året uppmärksammades vi i 55 publikationer år 2020, vilket vi är väldigt glada över.
U.1.2 För att öka medvetenheten om användning och förtroende ska under året tydligare mätmetoder för användning av Wikimediaprojekten tas fram generellt och för specifika användargrupper. Uppnåddes ej
En plan för att mäta förtroendet utvecklades och skulle genomföras med hjälp från en extern forskargrupp 2021. Detta verkar dock bli inställt på grund av en osäker finansiell situation.
Föreningen ska verka för att Wikimediaprojektens användbarhet ska vara hög. U.2.1 För att minska antalet fel i mjukvaran och öka tydligheten ska alla upptäckta och verifierade buggar rapporteras på Phabricator inom en vecka och kritiska systemmeddelanden översättas[5] Resultatet följs upp årligen. 100 % (7 nya buggar och 0 översättningsmeddelanden)
Vi har rapporterat alla buggar som vi har stött på inom MediaWiki-mjukvaran. Vi har inte inkluderat buggar som vi har rapporterat i externa Wikimedia-relaterade verktyg.
U.2.2 För att göra innehållet tillgängligt för flera ska tillägget Wikispeech aktiveras som betafunktion på tre språkversioner av Wikipedia[6] före årets slut samt utveckling av funktioner/verktyg som möjliggör att lägga till fler språk. 0 av 3 språk aktiverade
Vi har implementerat all återkoppling från den första kodgranskningen och har fått värdefull vägledning från Wikimedia Deutschland. I slutändan fick vi dock inte nödvändiga stöd och prioritering från Wikimedia Foundation för att lansera Wikispeech i närtid. Detta beror inte på produktens kvalitet utan på interna prioriteringar hos WMF.
Gemenskapen Föreningen ska stödja aktiva användare med kompetens och andra resurser. För att underlätta arbetet, ska stöd ges av kansliet vid 365 tillfällen till minst 100 olika wikimedianer, eller andra som förespråkar fri kunskap, vilket uppnås genom tillgång till expertis, finansiering och andra resurser.[7] 298 av 365 tillfällen

79 av 100 wikimedianer

Situationen med covid-19 begränsade vilken typ av stöd vi kunde erbjuda, men under årets andra halva lyckades vi öka stödet. Även om antalet stödtillfällen var färre lyckades vi dubblera antalet individer som fått stöd jämfört med 2019.
C.1.2 För att stärka gemenskapen ska föreningen ge stöd till minst 75 återkommande träffar[8] för wikimedianer. 62 av 75
Under årets tre första månader ägde ett stort antal träffar rum. De behövde sedan, på grund av covid-19, genomföras digitalt. Frekvensen av träffar minskade också jämfört med tidigare år.
C.1.3 För att underlätta användningen av nya tekniska lösningar på Wikipedia skall ett projekt genomföras kring implementering, utifrån gemenskapens behov och önskemål. 1 tekniskt önskemål implementerat
Verktyget Maplink tool slutfördes och aktiverades i svenskspråkiga Wikipedia.
Föreningen ska arbeta för ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya användare. C.2 För att öka deltagandet från Wikimedias underrepresenterade grupper[9], ska målgruppsanpassade insatser arrangerade av föreningen resultera i att minst 365 unika användare utför en produktiv redigering var. 1 279 av 365
Aktiviteter inom GLAM och utbildning är fortfarande ett effektivt sätt att engagera personer från underrepresenterade grupper. Men WikiGap-evenemang står för majoriteten av bidragen från underrepresenterade användare. (Siffrorna finns på "Outreach and Events Dashboard"). Vår uppskattning är att två tredjedelar av deltagarna i WikiGap var kvinnor, men att alla inte har gjort redigeringar.
Möjliggörande Föreningen ska vara kompetent. E.1 För att föreningen skall arbeta kompetent ska kanslipersonalen ges möjlighet att kompetensutveckla sig inom relevanta områden och styrelsemedlemmarna ska sträva efter kompetensutveckling. 3 av 9 styrelsemedlemmar

5 av 9 kanslianställda

Halva teamet nyttjade möjligheten att utveckla sina kunskaper genom externa kurser eller utbildning. All personal deltog dock i interna utbildningsaktiviteter.
Föreningens arbete ska vara transparent. E.2 För att stärka föreningens transparens och bjuda till insyn i den internationella Wikimedia-rörelsen ska styrelse eller kanslipersonal delta på minst 5 internationella Wikimedia-evenemang samt uppdatera internationella nyhetsbrev på månadsbasis[10] och centrala wikiportaler m.m. 12 av 5 internationella evenemang

12 av 12 nyhetsbrev

Nästan alla större Wikimediaevenemang ställdes in under året. Men tack vare ett stort antal digitala evenemang om implementationen av 2030-strategin och om utbildning överträffade vi målet. På månadsbasis har vi publicerat våra GLAM-rapporter i "This Month in GLAM".
Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet. E.3.1 För att nå organisatorisk stabilitet ska föreningen verka för en bred och hållbar finansiering där ingen bidragsgivare överstiger 50 % under året, 100 % högre medlemsantal än 31 december föregående år, öka volontärengagemanget med 30 % jämfört med det totala antalet föregående kalenderår. Wikimedia Foundation är den största bidragsgivaren, med 57,7 % av finansieringen. Den nästa största bidragsgivaren är myndigheten Post- och telestyrelsen, med 18,3 %.

496 av 1 008 medlemmar.

70 av 125 volontärer.

Wikimedia Foundations del av vår finansiering ökade genom att två projektbidrag lades till det som planerades enligt "Annual Plan Grant" (APG). Fördelningen av vår finansiering tar inte hänsyn till så kallade in-kind-donationer (alltså donationer av annat än pengar).

Det mesta av volontärengagemanget skedde genom våra WikiGap-aktiviteter och genom vårt arbete med nätverket för öppna lärresurser (OER-nätverket). Här räknas dock inte internationella WikiGap-evenemang som arrangerats av volontärer in, eftersom vi saknar data om detta. Vi hade färre volontärer i år än 2019, året då vi arrangerade Wikimania, och covid-19 hindrade oss från att engagera volontärer i att arrangera våra evenemang. Trots detta lyckades vi dock öka antalet volontärer jämfört med 2018.

E.3.2 För att sträva efter organisatorisk stabilitet ska kansliet aktivt arbeta för att öka mängden överlappande kompetenser på för verksamheten kritiska områden. Målet uppnåddes.
Insatserna här inkluderar förbättrad dokumentation om finansiering, användning av vår wiki och information om våra nya verktyg. Vi har fortsatt arbeta för att organisera små arbetsgrupper på kansliet snarare än att delegera ansvarsområden till en specifik person. Vi har också fortsatt dokumentera arbetet på Phabricator.

Fotnoter

 1. Med Wikimediaprojekten avses de plattformar som finns inom Wikimediafamiljen och som brukar kallas för Wikipedias systerprojekt:
  • Wikipedia Det fria uppslagsverket
  • Wikimedia Commons Den fria mediedatabasen
  • Wiktionary Den fria ordboken
  • Wikisource Det fria biblioteket
  • Wikibooks Fria läroböcker och manualer
  • Wikiquote Den fria citatsamlingen
  • Wikivoyage Den fria reseguiden
  • Wikispecies Den fria artförteckningen
  • Wikiversity Fritt e-lärande
  • Wikidata Den fria databasen
  • Meta-Wiki Om projekten
  • Vi inkluderar även translatewiki.net
 2. Identifiering kan vara via systematiskt användarnamn med koppling till institutionen, särskild användarmall/-ruta på användarsidan som visar koppling till institutionen, uppskriven på ett wiki-projekt, eventuellt genom personkännedom.
 3. Detta inkluderar Wikimedias projekt, translatewiki.net samt Wikimini, enligt principen där vi tränar en lärare som använder genererandet av innehåll som en del av den pedagogiska processen.
 4. Även organisatorisk enhet som har självbestämmanderätt räknas in här, dock inte enheter som har varit med tidigare år.
 5. Mjukvara som inkluderas är MediaWiki-tillägg som används på Wikimedia-projekten samt translatewiki.net. Enligt prioriteringsordningen bugg, felöversatta, oöversatta.
 6. Svensk-, engelsk- och arabiskspråkiga Wikipedia.
 7. Vi räknar tillfällen och wikimedianer enligt följande:
  • Hit räknas endast det som skett utanför andra projektmål. Detta inkluderar även de event som anordnas. Till exempel är en Bot Academy som fokuserar på kulturdata-uppladdning för att gagna Kopplat Öppet Kulturarv utanför (och räknas in i det projektet istället), medan ett evenemang som fokuserar generell på botkörning räknas in här.
  • Wikimedianer och fri kunskapsförespråkare som fått stöd räknas in, oavsett om de använt informationen/svaret. Det viktiga är att de aktivt bett om det. Exempelvis personer som bidrar till FOSS räknas in.
  • Vi räknar tillfällen då någon fått hjälp med en grej som krävt en insats från kanslipersonal. Exempelvis om Volontär 1 jobbar på i två veckor utan kontakt så har hen inte fått stöd, men om hen skickar ett e-postmeddelande med lite följdfrågor efter en vecka så kräver det en insats som motsvarar ett tillfälle i vår sammanräkning.
  Vi inkluderar inte förfrågningar som endast är föreningsspecifika och rent administrativa, till exempel frågor om medlemskap och donationer.
 8. Med återkommande träffar syftar vi på någon typ av fysisk träff som upprepas över tid.
 9. Underrepresenterade grupper definieras här som:
  • Kvinnor
  • Personer som bidrar på en annan språkversion än de 10 största Wikipedia-versionerna (per 5+ editsp/month (3m avg) enligt https://stats.wikimedia.org/EN/Sitemap.htm) samt svenska
  • Personer som är 60 år eller äldre
 10. såsom GLAM Newsletter och eventuellt Education Newsletter.