Årsmöte 2024

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2023
Det bildspel som användes under årsmötet.
 • Plats: Wikimedia Sveriges kontorslokaler i Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57C, Stockholm. Du kan också delta i årsmötet på distans via Youtube, du har då yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Länken till sändningen har skickats ut till alla medlemmar dagen innan årsmötet. Har du inte fått den, hör av dig till info@wikimedia.se.
 • Datum: Lördag 27 april. Enligt stadgarna: Årsmöte skall hållas årligen, innan april månads utgång.
 • Tid: Årsmötet inleds klockan 10.30. Det förväntas pågå som längst till klockan 13.
 • Medlemskap: För att delta på årsmötet krävs att du har förnyat ditt medlemskap för 2024.
 • Anmälan: Anmäl dig i [detta formulär] om du vill delta på plats i Stockholm. Om du inte vill fylla i ett Google-formulär kan du mejla svaren på frågorna till vårt kansli.
 • Digitalt deltagande: YouTube
 • Motioner: Enligt stadgarna: "Varje medlem har rätt att lägga motioner till årsmötet. Dessa skall ha inkommit till styrelsen senast sex veckor innan årsmötet."
 • /Kandidater 2024
 • Uppförandekod: Alla som deltar åtar sig att följa Wikimedia Sveriges riktlinjer för inkluderande möten, som du hittar på: Riktlinjer för inkluderande möten.

Föredragningslista

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av justerare, tillika rösträknare
 5. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning
  1. Verksamhetsberättelse 2023
  2. Årsredovisning 2023
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust
 9. Revisionsberättelse
  1. Revisionsberättelse 2023
 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 11. Information om verksamhetsplan och budget för innevarande år:
  1. Verksamhetsplan 2024
  2. Budget 2024
 12. Godkännande av förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för nästkommande år (2025)
 13. Motioner och propositioner
 14. Fastställande av medlemsavgift för följande år (2025)
  Styrelsen föreslår årsmötet besluta att fastställa medlemsavgiften till 100 kr för privatpersoner, 500 kr för föreningsmedlemskap och 5 000 kr för organisationsmedlemmar.
  Styrelsen föreslår att nivån “stödmedlemskap” för privatpersoner tas bort och att det tydliggörs att den som vill stödja kan lämna en gåva i samband med medlemskapet. Styrelsen föreslår vidare att medlemsavgifter inbetalade i sista kvartalet skall gälla även nästkommande år (avser nya medlemskap).
  Definition
  Föreningsmedlemskap är en speciell form av organisationsmedlemskap i Wikimedia Sverige. Föreningsmedlemskap är avgränsat till mindre organisationer som uppfyller följande tre kriterier:
  • Organisationen är registrerad som en ideell förening.
  • Organisationen är inte ett samarbetsråd eller en organisation för andra organisationer.
  • Organisationen har mindre än totalt 3 heltidsanställda.
  Idén med föreningsmedlemskapet är att erbjuda ett billigare alternativ för små organisationer som vill visa sitt stöd för Wikimedia Sveriges arbete.
  Alla övriga organisationer är välkomna att bli organisationsmedlemmar i föreningen.
  Medlemskapet kan upphävas och medlemsavgiften återbetalas om styrelsen bedömer att organisationens syfte och verksamhet inte är i linje med Wikimedia Sveriges syfte och vision.
 15. Beslut om antalet ledamöter i Wikimedia Sveriges styrelse
 16. Val av ordförande – Kandidatlista
 17. Val av styrelseledamöter – Kandidatlista
 18. Val av revisorer och revisorssuppleanter – Kandidatlista
 19. Val av valberedning och sammankallande – Kandidatlista
 20. Övriga frågor
 21. Årsmötets avslutande

Hur har årsmötet kommunicerats?

En första inbjudan gick ut 24 februari 2024. Den formella kallelsen till årsmötet gick ut den 26 mars samma år.