Alkohol- och drogpolicy

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Antagen av föreningens styrelse den 14 oktober 2021 (se protokoll för beslut).

Bakgrund

Föreningen har ett aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor för att uppnå en säker och trivsam organisationskultur och arbetsplats. Antagandet av en tydlig policy gällande alkohol- och droganvändning hos medarbetare, volontärer och förtroendevalda hjälper till att sätta fokus på frågan. Det förbereder även organisationen för att aktivt arbeta både reaktivt och proaktivt som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

För medarbetare finns det särskilda krav och ansvar för arbetsgivaren, jämfört med volontärer och förtroendevalda. Om en medarbetare brukar alkohol och/eller droger på ett problematiskt sätt kan det leda till många problem såsom försämrad arbetsmiljö, ohälsa för berörd individ samt onödiga kostnader för föreningen.

Ett problematiskt bruk av alkohol och/eller droger hos volontärer och förtroendevalda kan även det ha en skadlig inverkan på verksamheten och drabba andra personer i organisationen. Föreningen bör agera så tidigt som möjligt, även om de påtryckningsmedel och möjligheter till stöd som finns är mer begränsade än vad som finns gällande personalen.

Denna policy kompletterar föreningens antagna Uppförandekod.

Syfte

Syftet med denna policy är att lyfta fram vad som gäller på Wikimedia Sverige rörande alkohol och droger. Genom policyn tydliggörs vad som ska ske om ett alkohol- eller drogrelaterat problem uppstår, vilket stöd som erbjuds och vilka åtgärder som tas, samt av vem. Policyn ger även guidning och stöd till föreningens förtroendevalda och volontärer.

Policy

Föreningens anställda ska vara nyktra och drogfria när de är i tjänst. Närmaste chef avgör om en medarbetare är nykter och arbetsför. Överträdelse medför att medarbetaren avvisas från arbetsplatsen och att arbetsdagen därmed är avslutad, samt att eventuella vidare åtgärder vidtas.

Även föreningens volontärer och förtroendevalda ska vara nyktra och drogfria när de representerar föreningen under en aktivitet eller ett evenemang. Evenemangsansvarig avgör om personen är nykter och arbetsför. Överträdelse medför att volontär eller förtroendevald avvisas från platsen eller aktiviteten.

De förebyggande insatserna där föreningen hanterar missbruk och problematiskt beteende knutet till alkohol- eller drogkonsumtion bland medarbetare, volontärer och förtroendevalda är centralt. Det förebyggande arbetet ska ske som en integrerad del av arbetsmiljöarbetet. För att kunna agera tidigt krävs det att alla, men särskilt chefer, har kunskap om vad man kan och ska göra. Årligen ska tid avsättas för att gå igenom gällande rekommendationer för att upptäcka skadlig alkohol- och drogkonsumtion.

Volontärer eller förtroendevalda som ansvarar för verksamheten på ett evenemang ska erbjudas stöd för att hantera den här typen av situationer. Detta kan exempelvis innefatta fortbildning eller att kanslipersonal finns som stöd.

Om en medarbetare nyttjar föreskrivna läkemedel som kan påverka arbetsförmågan ska medarbetaren berätta om detta för sin närmaste chef, som gör bedömningen om personen under en period behöver förändrade arbetsuppgifter.

Ansvar

Föreningens volontärer, förtroendevalda och personal får endast nyttja alkohol på evenemang under arbetstid efter beslut av ordförande eller verksamhetschef.

Ledningen har en viktig roll när det gäller att göra policyn känd för alla. Som ansvarig för personalen har verksamhetschef ytterst ansvaret för att säkerställa att policy uppfylls och att lämpliga åtgärder sätts in.

Ledningen ansvarar för att sätta av resurser för att möjliggöra information, utbildning, att professionella utredningar som leder till individanpassad behandling och rehabiliteringsinsatser genomförs samt att ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom detta område sker.

Arbetsmiljöombudet har en viktig roll för att personal ska kunna lyfta fram möjliga problem som sedan kan lyftas till ledningen.

Verksamhetschefen genomför samtal och informationsinsamling för att undersöka, kartlägga och åtgärda eventuella problem. Ansvaret för planering och uppföljning av rehabiliteringsinsatser ligger hos verksamhetschefen.

Samtliga medarbetare har ett ansvar att vidarebefordra misstankar om problematisk konsumtion av alkohol och/eller droger till verksamhetschef om det gäller personal och till ordförande om det gäller verksamhetschefen.

Volontärer eller förtroendevalda som leder evenemang som en del av föreningens verksamhet ansvarar för att agera om konsumtion av alkohol och/eller droger sker på evenemanget. Det innefattar att i första hand tala med de berörda personerna och vid behov avvisa dem från evenemanget, i andra hand att kontakta kanslipersonal för stöd och hjälp, vilket kan inkludera att avbryta evenemanget.

Se även

Denna del är inte en formell del av policyn.