Uppförandekod

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Antagen av föreningens styrelse den 24 november 2019 (se protokoll för beslut).

Wikimedia Sverige är en demokratisk och medlemsdriven förening där vi arbetar tillsammans och aktivt försöker att engagera fler människor i fri kunskap på olika sätt. Enligt Wikimedia Sveriges stadgar ska föreningen "verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Detta sker bland annat genom att stödja Wikimedia Foundations internetbaserade, flerspråkiga, kunskapsprojekt som är fria för alla människor att använda, bearbeta, dela och sprida. Föreningen skall även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, stödja för sådana projekt väsentlig teknik samt samarbeten med andra organisationer verksamma inom området fri kunskap." Denna uppförandekod är ett stöd och en guide för dig i detta arbete.

När du företräder föreningen Wikimedia Sverige omfattas du av vår uppförandekod. Företräder Wikimedia Sverige gör du som är anställd, konsult, praktikant, förtroendevald, volontär eller på annat sätt är involverad i arbete för föreningen i Sverige eller utomlands.

Det är din skyldighet att känna till, förstå och verka i enlighet med våra stadgar, samt att hålla dig välinformerad om våra gällande policyer och riktlinjer som är relevanta för ditt uppdrag. Du hittar en sammanställning av föreningens regler, riktlinjer och policyer på sidan Regler, riktlinjer och policy på vår wiki.

Om du ser något som bryter mot uppförandekoden, ska du meddela detta till Wikimedia Sveriges verksamhetschef, ordföranden i Wikimedia Sveriges styrelse, verksamhetsrevisor, eller till den representant för Wikimedia Sverige som ansvarar för aktiviteten du deltar i.

Uppförandekoden utgör även Wikimedia Sveriges antikorruptionspolicy.

Behandla människor med respekt

Du ska behandla människor med respekt. Lyssna på vad de har att säga och utgå från att de vill väl. Det är positivt med variation och olikheter och våra diskussioner och vårt arbete blir rikare och bättre tack vare det. Genom att alltid agera respektfullt mot de människor du möter, bidrar du till att skapa tillit, förtroende, en god arbetsmiljö och ett gott samarbetsklimat.

Wikimedia Sverige tolererar inte någon form av trakasserier. Med trakasserier menas ett otrevligt agerande eller kommentarer relaterade till kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, utseende, kroppsstorlek, etnicitet, religion, politisk tillhörighet, ålder eller liknande. Trakasserier kan också vara användning av bilder med sexuell anspelning i publika sammanhang, skrämmande uppträdande, förföljelse, störande fotografering, avbrytande av samtal och olämpliga närmanden. Var uppmärksam på att andra kan dra sina gränser annorlunda än du gör och respektera detta.

På alla Wikimedia Sveriges evenemang ska Riktlinjer för inkluderande möten följas.

Sätt människors integritet högt

Du ska respektera människors integritet. Om du i ditt arbete med föreningen har tillgång till personlig information om Wikimedia Sveriges medlemmar, om medlemmar i Wikimediagemenskapen eller andra personer ska du hantera informationen med diskretion och försiktighet.

Det innebär att du använder säkra lösenord för inloggning i system, datorer och telefoner, lägger undan fysiska dokument samt hårdvara när du inte använder dem och inte sprider information du fått i förtroende. Detta gäller även efter att du avslutat ditt uppdrag för Wikimedia Sverige. Om du upptäcker att du fått tillgång till personuppgifter du inte borde ha rapporterar du det till personal på kansliet.

Du bör exempelvis vara försiktig med att koppla samman ett anonymt användarnamn på Wikimediaplattformarna med en person (fysisk eller vid namn) sprida är någons användarnamn på Wikipedia, att berätta om någons deltagande i evenemang eller att dela någons kontaktuppgifter.

Motverka korruption, bedrägeri och missbruk av förtroendeställning

Du får inte medverka till bedrägeri eller korruption. Det innebär att du inte får vilseleda föreningen eller använda din ställning för att skaffa dig eller någon annan otillbörliga fördelar.

Du får till exempel inte ge eller ta emot mutor i form av pengar, gåvor, sexuella tjänster eller andra förmåner i utbyte mot tjänster. Det är viktigt att komma ihåg att en gåva kan räknas som en muta även om den som ger gåvan inte menar det som en muta.

Om du är anställd av föreningen eller förtroendevald och får en gåva som en del av ditt arbete ska du rapportera detta, i första hand till verksamhetschefen och i andra hand till styrelseordföranden. Verksamhetschefen eller ordföranden tar beslut om gåvan ska nyttjas av föreningen eller om du kan behålla den.

Hantera föreningens resurser på ett ansvarsfullt sätt

Du ska hantera föreningens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Det gäller alla typer av resurser: ekonomiska, materiella och personella. Innan du beslutar om att resurser ska användas, gör en bedömning av om användningen är försvarbar.

Var alkohol- och drogfri i arbetet

Grundregeln är att du ska vara alkohol- och drogfri när du representerar Wikimedia Sverige. För alkohol kan undantag göras när alkohol serveras på sociala aktiviteter, exempelvis middagar eller konferenser. I sådana fall kan du alltid välja att tacka nej till alkohol. Om du väljer att tacka ja förväntas du vara måttfull i ditt alkoholintag.

Du får inte dricka alkohol i Wikimedia Sveriges lokaler. Detta förbud gäller alla som vistas i lokalerna. Undantag kan göras vid sociala aktiviteter i lokalerna, men endast efter beslut av verksamhetschef eller ordförande.

Som anställd på Wikimedia Sverige får du inte inneha eller använda olagliga narkotikaklassade berusningsmedel.

Ta hänsyn till hållbar utveckling

Du ska ta hänsyn till sociala frågor samt miljö- och klimatfrågor i ditt arbete med föreningen. Wikimedia Sverige föregår med gott exempel och tar ansvar för nuvarande och framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina grundläggande behov.

Ta hänsyn till detta när du fattar beslut i olika frågor. Överväg till exempel resfria möten, att göra inköp till kontor eller evenemang i andrahandsbutiker, att välja mat med lägre klimatpåverkan vid evenemang och att informera digitalt i stället för att trycka broschyrer eller göra brevutskick.

Föreningens miljöarbete pågår kontinuerligt. Det är viktigt att du är en del av detta och att du följer föreningens Miljöpolicy.

Var noggrann med din och andras säkerhet

Du bör alltid sätta din egen och andras fysiska säkerhet främst.

Du är skyldig att ta del av och följa de riktlinjer och anvisningar som gäller runt säkerhet och krisberedskap, både de som tagits fram av föreningen och de som gäller på den plats där du befinner dig. Du är också skyldig att följa de anvisningar som ordföranden, verksamhetschefen eller ansvarig chef utfärdar vid varje akut situation.

När du reser utomlands på uppdrag av Wikimedia Sverige ska du informera dig om säkerhetsläget i det land eller den region du ska besöka.

Kommunicera med gott omdöme

Du har som privatperson rätt att fritt uttrycka dina åsikter i olika frågor. Du får däremot inte uttala dig i media som representant för Wikimedia Sverige i frågor som ligger utanför ditt ansvarsområde.

Du måste alltid vara diskret när det rör sig om konfidentiell information om en enskild person. Detta är viktigt att du tänker på även vid exempelvis privat bloggning, i sociala media eller annan kommunikation.

Ordförande och verksamhetschef är officiella talespersoner för Wikimedia Sverige och avgör ytterst vem som ska framträda i aktuella frågor.

Relaterade dokument