Ansökningar/Mall

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En samlingssida för att hjälpa till med projektansökningar.

Här finns tillgång till Verktyg, Metoder, Projektmodeller

Här finns en tidlös projektansökningsmall som kan användas varje år.

Typ av organisation

Ideell organisation

Uppdragsgivaren är momsregistrerad

Nej

Namn

Wikimedia Sverige

Adress

Wikimedia Sverige, c/o Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57C, 113 56 Stockholm

Telefon

08-409 05 200

Organisationsnummer

802437-8310

Firmatecknare

Webbplats

http://wikimedia.se

Om Wikipedia

Här finns blandade stycken och meningar att ta av efter behov. Kolla siffror och uppgifter så att de är aktuella. Sammanfatta på ett enkelt och tydligt sätt vad Wikipedia är. Försök ta med exempel på hur Wikipedia är viktigt för bidragsgivarens verksamhet.

Wikipedia är en fri och öppen encyklopedi, och världens största elektroniska uppslagsverk. Visionen är en värld där alla människor på jorden har fri tillgång till all mänsklighetens samlade kunskap.

Wikipedia är en wiki samt ett flerspråkigt webbaserat uppslagsverk med fritt och öppet innehåll som konstant utvecklas av sina användare. Wikipedia drivs av den ideella stiftelsen Wikimedia Foundation som stödjs av privata donationer. Wikipedia startades 2001 i USA och har sedan dess utvecklats till att innehålla 272 språkversioner som var för sig innehåller fler än 70 artiklar, vilket resulterat i över 23 miljoner artiklar i nuläget. Den svenska versionen har idag 493,508 artiklar. Funktionsprincipen vilken Wikipedia bygger på kallas wiki, vilket är hawaiianska för snabb. Detta avser enkelhet vad gäller att hitta artiklar, att de lätt kan länkas samman, att det inte sker någon redaktionell fördröjning av publiceringen av artiklar samt att det enkelt går att återställa till tidigare versioner av en artikel. En wiki är en programvara som tillåter flertalet människor att tillsammans redigera webbsidor. Wikipedias vision är en värld där varje människa på den här planeten får fri tillgång till mänsklighetens samlade kunskap. Detta skulle även kunna uttryckas som folkmassornas visdom.

Wikipedia är ett fritt uppslagsverk på internet och är Sveriges femte mest besökta webbplats och den drivs av en ideell stiftelse i USA. I Sverige finns den allmännyttiga ideella föreningen Wikimedia Sverige som lokalt verkar för att uppslagsverket ska förbättras och kunna användas bättre. En grundläggande del i en demokrati med delaktighet är att befolkningen kan tillgodogöra sig kunskap om XXXX XXXXX vilket gör XXX XXX XXX.

Om Wikimedia

Här finns blandade stycken och meningar att ta av efter behov. Kolla siffror och uppgifter så att de är aktuella.

Wikimedia Sverige är en ideell förening, en oberoende del av stiftelsen Wikimedia Foundation, och skapar förutsättningar för att realisera denna vision.

Wikimedia Sverige är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening, verksam i Sverige. Föreningen skall verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt. Föreningen skall även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, samt stötta för sådana projekt väsentlig teknik.

Wikimedia Sverige är en ideell förening med syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt (Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikiversity, Wictionary etc.).

Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten väsentlig teknik. Fri kunskap innebär information som är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner än attribuering.

Wikimedia Sverige är en organisation driven av frivilliga och vi ser att frivilliga även fortsatt spelar en central roll i alla våra aktiviteter. Sedan första halvåret 2012 har vi också ett mindre kansli i Stockholm med anställd personal.

Föreningen bildades 2007 och är en av drygt trettiofem liknande organisationer runtom i världen som är erkända av Wikimedia Foundation som "chapters" av denna stiftelse, men fungerar helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet. Vi arbetar med Wikipedias gemenskap av frivilla bidragsgivare samt med institutioner, främst museer, universitet och statliga verk som Riksantikvarieämbetet, för att göra frilicensierat material tillgängligt och med att hjälpa andra att återanvända materialet. Vi samarbetar också andra organisationer som är för fritt innehåll i Sverige, och med organisationer inom den globala Wikimedia-gemenskapen.

Föreningens ekonomi baseras på medlemsavgifter, mindre donationer, årliga bidrag från Wikimedia Foundation från 2012 samt ett fåtal projektbidrag från EU och ett mindre antal stiftelser. Omsättningen har väsentligt ökat från budgetåret 2012.

Wikimedia Sverige är alltså en sorts stödförening till Wikipedia, men verkar även på ett bredare plan för att göra kunskap tillgängligt till så många som möjligt. En grundförutsättning för mycket av det arbetet är att rådata finns tillgängligt att kunna förädlas på olika vis. Därför är föreningen verksam även inom området öppna data

Intressentanalys

Försök koppla projektet till andra organisationers verksamheter. Ju tydligare kopplingar till andra verksamheter som finns, desto lättare är det att få stöd i projektet av andra. Det blir också lättare att gör en kommunikationsplan för projektet- många bidragsgivare vill att projektets resultat ska förmedlas utåt.

Se till att kontakta olika intressenter och stäm av med dem, ofta sitter de på viktig input till projektidén. Är projektidén tydligt formlerad så kan det vara en idé att skriva in kontakpersoner i andra organisationer för att visa att projektet är förankrat hos andra.

Intressenter som kan bidra till resultatet

I första hand vänder sig projektet till XXX. Dessa aktörer kan nås (genom ämnesnätverk inom Sveriges Kommuner och Landsting samt nätverk för IT och internetutveckling.) I många fall måste dock dessa kontaktas var för sig. Vi har redan skaffat en lista på samtliga av de ansvariga tjänstemännen i kommunernas kulturförvaltningar; samt en lista till deras officiella kommun-email, så att ärendet med säkerhet diarieförs.

Det en rad offentliga aktörer som möjligen kan bidra med ytterligare information till projektet.

 • (Jernhusen som förvaltar och bevarar konst på landets järnvägsstationer.)
 • (Swedavia äger och driver Sveriges största flygplatser.)
 • (Akademiska Hus förvaltar universitets- och högskolebyggnader.)

Vi ser också behovet av att få kontakt med den ideella sektorn som har intresse av den här typen av databaser.

 • Organisationer som köper in konst eller utsmyckning till det offentliga rummet.
 • Lokala konstföreningar, stiftelser eller liknande.
 • Lokala nätverk inom näringslivet finns som stöttar lokal konst och kulturliv, tex vänföreningar till museum, operahus eller konsthallar.
Intressenter som kan nyttja projektresultatet

Projektets resultat kommer att attrahera en rad branscher som har direkt eller indirekt nytta av PROJEKTET (en öppen databas för publik konst).

Exempel

 • Wikimedias tusentals volontärer kan använda databasen för att på olika sätt utveckla de tjänster och produkter vi redan tillhandahåller.
 • Olika grupper som arbetar med att få ut öppna data kan genom projektrapporten lära av våra erfarenheter och på så sätt hjälpa till att utveckla best practice på området.
 • Journalister kan göra en helt ny typ av reportage som både granskar och undersöker kommunernas inköp av konst men även beskrivande reportage om hembygden.
 • Stadsplanering och samhällsbyggnadskontoren har nytta av att kunna ta del av hur man skapar en välkomnande och trevlig stadsmiljö. Boverket arbetar mycket med tillgänglighet och trygghet i stadsmiljön och har direkt nytta av att få en samlad helhetsbild. Det kan även hjälpa till för att samordna underhållet av konsten inom olika svenska regioner.
 • Konstskolor, designhögskolor och utbildning inom humaniora kan ta del av vårt gemensamma kulturarv på helt nya sätt när databasen är öppen och tillgänglig.
 • Forskare kan nyttja databasen för olika typer av kvantitativa undersökningar.
 • Turismsektorn kan skapa olika verktyg baserat på databasen för att visa vad som finns att se inom ett geografiskt eller tematiskt område.
Intressenter som kan sprida information om projektet

För att nå ut med kännedomen av detta projekt är det viktigt att projektet upprättar en tydlig kommunikationsplan för vilka aktörer som kan vara med och förmedla kunskap om den.

Exempel

 • Kulturnyheter på större dagstidningar och deras kulturbilagor är en viktig del i att nå branschfolk. Även fackpress inom konst, kultur, media och samhällsplanering är viktiga kanaler för att skapa uppmärksamhet kring databasen.
 • För att många människor ska få kännedom om vårt kulturarv i andra delar av landet så bör ex. turistbyråer, turistföreningen, hembygdsförbund och researrangörer informeras om databasens existens. Detta så att de kan sprida information om möjligheten att bygga egna anpassade tjänster på databasen.
 • Här finns en potential att skräddarsy, anpassa och skapa tjänster som riktar sig direkt till hotell, vandrarhem och större konferensgårdar för att se vad som finns i närområdet att titta på.

Omvärldsanalys

Försök ringa in projektet i ett sammanhang där du beskriver vad som händer i omvärlden. Projektidén går säkert att koppla ihop med trender, nya tekniker, samhällsförändringar, geografiska och kulturella möjligheter. Omvärldsanalysen ger ytterligare förklaring till bakgrund och intressentanalys för projektet.

Vi har i dialog med ... ... och har tyvärr konstaterat att .... .... de idag lyser med sin frånvaro (beöver utvecklas, måste genomlysas, har långsiktiga mål osv). Några internationella exempel finns dock såsom:

Avgränsningar

Ange väldigt tydligt vad som inte ingår i projektet.
Projektet kommer inledningsvis att fokusera på att få in data från kommuner som redan arbetar med öppna data för att kunna visa andra kommuner på exempel och ha en del av databasen redo inför Wiki Loves Public Art i maj 2013. Dessa kommuner har vi fått föreslagna från SKL.

Nästa steg är att kontakta cirka 25 kommuner utspridda över hela landet för att skapa goda exempel i så många regioner och län som möjligt så att deras involvering och vinst för dem kan inspirera andra kommuner att börja fundera på detta. Idén är att detta kommer att underlätta det fortsatta arbetet med att kontakta de övriga kommunerna i landet.

Uppföljning och kvalitetsarbete

Var och hur kommer uppföljning att ske? Ta upp genomskinligheten och att allting löpande rapporteras på wikin samt att alla rapporter kommer att vara CC-BY-SA.]]

Delrapporter kommer att skrivas vid slutet av XXXX av projektet för att lära kontinuerligt i projektet.

Det kommer även att skrivas en avslutande rapport där lärdomar och best-practice kommer att sammanställas. Samtliga rapporter kommer att tillgängliggöras på Wikimedia Sveriges wiki och kunna bearbetas och kopieras av samtliga intressenter. Wikimedia-gemenskapen och andra intressenter kommer att inbjudas att kommentera och delta i utvecklingen av rapporten. Alla ändringar i rapporten loggas.

Varje månad rapporteras därtill samtliga projekt till Wikimedias styrelse för kontinuerlig kontroll och uppföljning av verksamheten.

Genom de lärdomar som vi dragit och den grund som lagt under projektets två faser hoppas vi kunna underlätta fortsatt arbete med att successivt utöka databasen med offentliga konstverk i övriga landet.

Projektet kommer också att informeras om på den internationella Wikimediakonferensen Wikimania (som kommer att vara i Hong Kong i juli 2013) där de flesta intresserade deltar. Det finns utbildningsprogram i flera andra länder och allt material kommer att produceras på ett sätt så att de kan återanvändas på andra språk.

Smarta mål

Smart är en modell för att underlätta vid formulering av mål för projekt, försäljning, personlig utveckling osv. Modellen är speciellt användbar när mål skall sättas med fler inblandade då den ger ett gemensamt ramverk att hålla sig inom.

Bokstäverna står för:

 • Specifikt
 • Mätbart
 • Accepterat
 • Realistiskt
 • Tidssatt

Ett smart mål ska beskriva vad som är resultatet när projektet är avslutat. Det ska svara på frågorna VAD har gjorts, VILKET antal, NÄR blev det klart? Ett smart mål beskriver skillnaden mellan nuläge och nyläge

Exempel:

 1. Fem kommuner har lagt till material om offentlig konst i databasen.
 2. Ett tillgängligt och fritt API så att databasen kan användas av tredjepart
 3. Fototävlingen Wiki Loves Public Art har kunnat använda material i databasen genom dess API.
 4. En sammanställd rapport med lärdomar från kontakterna med kommunerna har delats på wikin.
 5. Minst 25 kommuner och/eller landsting har bidragit med material som lagts till i databasen.
 6. Minst tre verktyg finns utvecklade eller modifierade och använder databasen som grund.

Här finns en projektansökningsmall för år 2013.

Koppling till vår strategi och verksamhetsplan

Wikimedias långsiktiga strategi

Wikimedias strategi bygger på fem fokusområden. Alla våra projekt kopplas till dessa fokusområden för att på lång sikt uppfylla vår vision om att göra kunskap fritt tillgängligt. De projekt vi genomför ska ligga i linje med vår verksamhetsplan och DETTA PROJEKTNAMN passar väl in i detta arbete. I enlighet med vår verksamhetsplan ska vi arbeta för att:

 • Påverka innehållsägare –
 • Uppmuntra kunskapsspridare –
 • Aktivera skribenter –
 • Vara relevant för läsare –
 • Arbeta med främjare av kunskap –

Wikipedias underrepresenterade grupper

Wikimedia Sverige är väl medvetna och arbetar aktivt med att inkludera fler grupper av människor till Wikipedias gemenskap. Idag är de flesta bidragsgivare och skribenter män, oftast unga sådana. Detta gör att vissa ämnesområden är väl täckta på Wikipedia, medan andra nästan helt saknar innehåll.

Kvinnor

Genom historien har historieskrivning främst varit ett priviligium för män, och detta avspeglas i till exempel uppslagsböcker som är gamla. Idag skrivs världens största encyklopedi på internet och alla kan bidra. Men studier visar att endast 9 % av de som faktiskt skriver är kvinnor. Nu råder en slags självcensur som vi inte vill stå stilla och se på.

Wikimedia anordnade en skrivarstuga i oktober 2012 för att uppmärksamma Ada Lovelace. Till skrivstugan inbjöds särskilt tjejer och kvinnor för att uppdatera artiklar om kvinnor som är vetenskapsmän, datavetare, forskare eller ingenjörer. Skrivarstugan blev mycket lyckad. Wikimedia Sverige tror att PROJEKTET kan attrahera nya grupper av användare som idag inte är aktiva på Wikipedia. Särskild spridning planeras därför till (studenter, konstnärer, kreativa människor, designers och kulturskapare.)

Det finns idag möjlighet att undersöka besöksstatistiken hos museum och konsthallar och analyser av denna statistik pekar på att kvinnor i högre grad än män besöker just dessa institutioner. Projektets resultat kan därför bidra till att kvinnor får upp ögonen för Wikipedia och bidrar till Wikipedias utveckling.

I en användarstudie som gjordes 2011 visade det sig att endast 9% av de som redigerade på Wikipedia är kvinnor. Detta är ett demokratiproblem då Wikipedia har kommit att utvecklats till en av Sveriges mest använda informationskällor och det är alltså män som kontrollerar informationen och till stora delar styr vad som står där. Wikimedia Sverige vill nu aktivt arbeta för att förändra dessa siffror genom riktade insatser mot kvinnor och på olika sätt få dem att bidra mer på Wikipedia. På så sätt önskar vi få Ungdomsstyrelsens mål om att kvinnor och män ska ha lika mycket makt att komma närmare en verklighet.

Vi arbetar på två plan:

 1. Med att locka till oss nya bidragsgivare genom att anordna skrivstugor och bjuda in kvinnor. Företrädesvis genom samarbeten med andra organisationer som kan bidra med kontaktnät och öka intresset.
 2. Genom att hjälpa de kvinnor som själva hittat till Wikipedia att fortsätta. Detta sker genom projektet "Tea House"

Wikimedia Sverige har erfarenhet av att genomföra skrivstugor.

Tea House har mycket framgångsrikt genomförts på engelskspråkiga Wikipedia och visar att andelen kvinnor som deltar där är 28% (jämfört med 9% totalt).

Wikimedia Foundation har satt upp det som ett av sina strategiska mål att öka antalet bidrag från kvinnor till 25% 2015.

Äldre

Professor Emeritus Pensionärer

Invandrare

SFI-projektet

Framförallt finns dock förhoppningen om att dessa elever i förlängningen blir mer anställningsbara, utvecklar sin digitala kompetens samt främst tar i besittning ett nytt språk och därigenom enklare kan delta i det svenska demokratiska samhället. Det finns en stor samhällelig vinst i detta i stort då fler människor får tillgång till svenska genom nyttjande av digitala verktyg. Detta kan således ses som en insats för att öka e-delaktigheten samt bidraga till att minska en digital klyfta i samhället genom att både introducera samt utöka användandet av digitala verktyg hos eleverna på SFI. I likhet med Digidel verkar Wikipedia för invandrare pilotprojekt för att öka denna digitala närvaro vilken är oerhört viktig i samhället och vår demokrati, och för den enskilde individen för att till fullo kunna engagera sig i samhället.

WLM

Wiki Loves Monuments

Wikimedia Sverige har varit ett av de deltagande länderna i fototävlingen Wiki Loves Monuments i två års tid. Wiki Loves Monuments är en öppen fototävling där folk ska ta bilder på kulturarvet i de deltagande länderna. Bilderna laddas därefter upp till Wikimedia Commons (mediadatabasen som servar bl.a Wikipedia). Tävlingen organiserades för första gången 2010 i Nederländerna vilket resulterade i 12 500 bilder på det holländska kulturarvet. Den följdes av en europeisk tävling med 18 deltagande länder 2011, över 167 000 foton på minnesmärken laddades upp till Wikimedia Commons och den blev utsedd till världens största fototävling av Guinness World Record. 2012 var Wiki Loves Monuments en global tävling och organiserades förutom i Sverige i 34 andra länder på alla kontinenter utom Antarktis. Slutresultatet hamnade på över 320 000 bilder vilket gör att förra årets världsrekord kommer att slås med god marginal.

Idén bakom Wiki Loves Monuments är att be människor att bidra med foton på byggnader, monument, broar och andra delar av kulturarvet. Det är en öppen inbjudan till läsare av Wikipedia, professionella fotografer, amatörer och de som är intresserade av kulturarvet. Bilderna laddas upp till Wikimedia Commons under en fri licens så att de fritt kan användas av alla människor utan kostnad. Bilderna integreras speciellt snabbt på online-encyklopedin Wikipedia.

WLPA

Förklaring av Wiki Loves Public Art (WLPA)

WLPA är en ny version av Wiki Loves Monument och syftar till att ta bilder på konstverk som finns på allmän plats och ladda upp dessa på Wikimedia Commons, med detta menas skulpturer, monument, mosaiker, väggmålningar, platsspecifika installationer samt minnesmärken i den offentliga miljön med någon slags officiell och unik identitetsmärkning. I våra efterforskningar visade det sig att det inte finns ett sådant nationellt register idag. Vi skulle därför arbeta för att sätta ihop en sådan databas. En liknande databas saknas i flera andra europeiska länder men syftet för den här ansökningen är att sammanställa en databas från Sverige som kommer att fungera som en grund för en mängd verktyg utvecklade för tävlingen för att underlätta allmänhetens deltagande.

Tävlingen Wiki Loves Public Art kommer att organiseras av lokala volontärer men i nära samarbete med den internationelle koordinatorn John Andersson från Wikimedia Sverige. Främst kommer det i ske i samarbete med Wikimedia Sveriges systerorganisationer i bl.a. Tyskland, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Österrike men målet är att bidrag till tävlingen ska komma från hela Europa.

Utbildning

Genom att göra det möjligt för alla att bidra med sina kunskaper och sin kunskapssyn demokratiseras hela utbildningssamhället och möjligheterna att göra informerade beslut ökar. Att dessutom göra denna information källbelagd ökar individens möjlighet att värdera vilken information de tar beslut ifrån.

Wikipedia används i på olika lärosäten och i olika aktivitetsformer i många länder. Lärare och utbildningsansvariga använder Wikipedia på olika sätt i utbildningen. Dessa är bland andra kritiskt tänkande, språkutveckling, källkritik och digital kompetens. Lärare finner att Wikipedia är en möjliggörare i undervisning med stor potential, eftersom all kunskap är fri, gratis samt öppen att både nyttja och bidraga till. Att elever blir mer aktiva och engagerade i sin egen utbildning, vilket även frigör möjligheter för läraren som stöttande i elevens egen individuella progression, är fördelaktigt både som elev och pedagog.

GLAM

Fri information/Fri kunskap

Wikipedias rykte har även öppnat dörrar till arkiv, bibliotek och samlingar som annars inte är offentligt tillgängliga. Ett exempel här är Nobelmuseets forskningsbibliotek som nu är tillgängligt för Wikipedias skribenter genom ett samarbete mellan Wikimedia Sverige och Nobelmuseet. Föreningen kan bidra till att knyta sådana kontakter och göra dem kända internationellt inom Wikimedia-rörelsen.

Idag är det inte en självklarhet att det som produceras för offentliga medel blir fritt tillgängligt för alla medborgare. I vissa sammanhang får man betala för att få access och man får alltså betala en gång till! Detta är ju såklart orimligt och borde ändras snarast möjligt. Det finns flera vägar att gå, till exempel skulle myndigheter kunna kräva att material de köper in är producerat under fri licens. Det går också att göra små justeringar i Upphovsrättsslagen för att göra till exempel bilder och kartor som produceras skulle hamna utan upphovsrätt (stryka undantagen i 2 stycket §9 URL 1960:729 https://lagen.nu/1960:729#P9S2). Det skulle också kunna ställas krav på att forskning finansierat med offentliga medel blir fritt tillgängligt.

Fördelen skulle vara en ökad användning av materialet och främjar vidare förädling. Detta gäller ju både privatpersoner och näringsidkare direkt, men det finns också en mängd material som skulle kunna förbättra Wikipedia och göra allas vår favoritencyklopedi ännu bättre och trovärdigare. Sätten som den här typen av information kan återanvändas på är oändliga:

"The Many Minds Principle: the coolest thing to do with your data will be thought of by someone else." Jo Walsh http://en.wikiquote.org/wiki/Free_software

Bokmässan

På Bokmässan i Göteborg, med cirka 100 000 besökare, står föreningen och informerar och utbildar i hur man använder Wikipedia och svarar på frågor. Det är ett utmärkt tillfälle för oss att komma i kontakt med allmänheten och ett väldigt enkelt sätt för allmänheten att få någon att ställa sina frågor till. Vi är en ideell och allmännyttig förening som är ganska liten och år 2009 lades ungefär 25% av budgeten på att delta i bokmässan. Eftersom att det ger en otroligt bra respons, och att vi samma år lyckades få bilder på över 80 av författarna som deltog på mässan att illustrera Wikipedias artiklar, känner vi att vill fortsätta med denna aktivitet, gärna i en något större omfattning så att vi kan få ut ännu mer.

Aktiviteter

Time-boxing

Wiki-Takes Workshop Grundkurs Wikipedia