Avsiktsförklaring Centralmuseernas samarbetsråd

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

CENTRALMUSEERNAS SAMARBETSRÅD

Digitaliseringsgruppen

Avsiktsförklaring - för samarbete mellan Centralmuseerna och Wikimedia Sverige

Bakgrund

Centralmuseerna producerar en stor mängd texter med information om sakinnehåll inom respektive ämnesområde. Resultatet publiceras idag företrädesvis via museernas egna webbplatser och webbtjänster samt i tryckta publikationer. För att få en större spridning och användning, särskilt i skolans arbete, behöver informationen publiceras i kanaler som vanligtvis används när elever och andra söker information. Ett sådant forum är Wikipedia.

Wikipedia är ett flerspråkigt webbaserat uppslagsverk med fritt och öppet innehåll som utvecklas av sina användare. Uppslagsverket drivs av den icke vinstinriktade stiftelsen Wikimedia Foundation med stöd av privata donatorer. Wikipedia finns tillgänglig på många olika språk; 272 språkversioner har mer än 70 artiklar. På 36 språk har Wikipedia fler än 100 000 artiklar och på 3 språk fler än en miljon artiklar. Den engelskspråkiga versionen är störst, med över tre miljoner artiklar. Totalt innehåller Wikipedia över 17 miljoner artiklar, varav den svenska versionen har drygt 410 000 artiklar. Wikipedia är därmed en av världens största söktjänster och har i genomsnitt ca 50 miljoner besök på en månad. (Källa: Wikipedia)

Avsiktsförklaringen bygger på följande utgångspunkt

Centralmuseerna avser att i samverkan med Wikimedia Sverige aktivt verka för att producera sakinnehåll inom respektive ämnesområde på Wikipedia, så att det blir attraktivt att använda i olika lärande situationer och stimulera informationens användning i skolundervisning.

Roller och ansvar

För att samarbetet ska bli fruktbart och framgångsrikt behöver båda parter samverka och stötta varandra i hela produktionsprocessen och gemensamt sprida och kommunicera resultaten med omvärlden.

Roller och ansvar i arbetet:

 • Centralmuseernas roll är att producera artiklar utifrån museernas olika samlingar och kunskap om dem på Wikipedia samt att publicera delar av sina fotosamlingar på Wikimedia Commons. Artiklarna kan även länka vidare till museernas egna kunskapskällor.
 • Wikimedia Sverige står för support och stöd i form av bl.a. informationsmöten och workshops riktade mot museichefer och kunskapsproducenter.
 • Båda parter ansvarar gemensamt för att undersöka möjligheten att utveckla mer automatiserade tekniska lösningar för leverans av medieresurser (bilder etc.) till Wikimedia Commons
 • Båda parter ansvarar gemensamt för att löpande utvärdera resultatet av arbetet och kommunicera projektet och dess nytta med organisationer knutna till skolundervisningen samt andra relevanta mottagare.
 • Båda parter ska via sina kommunikationskanaler sprida kännedomen om projektet och dess vision, syfte och mål.

Former för samverkan

För att stimulera användningen av centralmuseernas sakkunskap i omvärlden avser centralmuseerna att etablera en långsiktig och bärkraftig samverkan med Wikimedia Sverige.

Prioriterade områden att samverka kring är att:

 • bygga upp en produktionsmodell där museernas experter systematiskt kan arbeta med kunskapsproduktion på Wikipedia. Prioriterade målgrupper bör vara barn och unga inom ramen för skolundervisningen
 • publicera ett urval av museernas mediaresurser (bilder/video etc.), som är upphovsrättsligt fria, på Wikimedia Commons (Wikimedias öppna och fria medialager)
 • utreda möjligheten att utveckla och införa tekniska lösningar som gör det möjligt att kunna publicera mediaresurser på Wikimedia Commons indirekt via museernas egna system och/eller via K-samsök
 • utreda förutsättningarna för att på ett mer genomtänkt och strukturerat sätt i Wikipedia kunna länka vidare till aggregerad information ur K-samsök och/eller annan relevant källa, när man söker efter uppslagsord där

Mål med samarbetet

Det övergripande målet är att museerna med sin expertkunskap ska hjälpa till att utveckla och bredda Wikipedia med kunskap inom de ämnesområden som man ansvarar för, så att användningen av Wikipedia och museernas egna kunskapskällor markant ökar samt breddas, inte minst inom skolundervisningen.

Målet är också att förstärka museernas egna samlingssystem och de objekt som presenteras där genom att bl.a. kunna länka till mer förklarande kunskapsinnehåll i Wikipedia i museitjänsterna, så att även användare som saknar expertkunskaper kan tolka och förstå innehållet där.

För mer specifika mål för 2012 se bilaga 1.

Bilaga 1

Förslag till genomförandeplan 2012

Maj

 • Avsiktsförklaringen och genomförandeplanen för 2012 fastställs.
 • Pressmeddelande och kommunikation via sociala medier.
 • Inspirations- och inriktningsmöte - Wikimedia Sverige presenterar verksamheten inom ramen för Wikimedia/Wikipedia, för centralmuseicheferna och formerna för pilotverksamheten diskuteras.

Juni -september

Kompetensutveckling - Wikimedia Sverige arrangerar i samverkan med CMS ett par workshops för kunskapsproducenterna vid museerna.

September – november

Pilotverksamhet - kunskapsproducenterna vid respektive museum producerar ett mindre antal artiklar på Wikipedia och publicerar en mindre mängd bilder på Wikimedia Commons.

November

Wikimedia Sverige och centralmuseerna samlar kunskapsproducenterna till ett uppsamlings- och utvärderingsmöte.

December

En utvärderingsrapport färdigställs och beslut tas om framtida ambitionsnivå och inriktning.