Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2022-04-23

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mötesprotokoll för Wikimedia Sveriges årsmöte 2022-04-23, som ägde rum på Norrsken House i Stockholm samt digitalt. Mötet pågick 10:35-12.43.

Justeras

Ordförande:

Sekreterare: Jenny Brandt (WMSE) (diskussion) 11 maj 2022 kl. 14.25 (CEST)Svara[svara]

Justerare 1: Sara Mörtsell (Ventosa5103 (diskussion) 11 maj 2022 kl. 17.11 (CEST))Svara[svara]

Justerare 2: Bengt Oberger (Boberger (diskussion) 24 maj 2022 kl. 13.25 (CEST))Svara[svara]

1. Årsmötets öppnande

Föreningens ordförande Mattias Blomgren hälsade alla deltagare, på plats och digitalt, hjärtligt välkomna till årsmötet.  Efter två år med helt digitala årsmöten under pandemin, var det glädjande att kunna hålla årets årsmöte på plats i föreningens nya lokaler. Mattias pratade också om riktlinjer för inkluderande möten och påminde om dessa för ett trevligt möte.

 • Mattias Blomgren förklarade årsmötet för öppnat.

2. Fastställande av röstlängd för mötet

Närvarande medlemmar registrerades vid ankomst och listan utgjorde underlag för röstlängden.

 • Röstlängden fastställdes till 21 närvarande medlemmar.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 • Karin Grönvall valdes till ordförande.
 • Jenny Brandt valdes till sekreterare.

4. Val av justerare, tillika rösträknare

 • Sara Mörtsell och Bengt Oberger valdes till justerare och rösträknare.

5. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

Josefine Hellroth Larsson föredrog att kallelsen skickades ut den 25 mars med information om tid och plats samt att man även kunde följa årsmöte digitalt. Josefine meddelade också att kallelsen innehöll uppgifter om möteshandlingar. Utskick har gjorts via e-post, och där detta inte fanns eller fungerade skickades kallelsen istället med post. En första inbjudan till mötet skickades ut 21 februari.

 • Mötet ansåg att årsmötet var stadgeenligt kallat.

6. Fastställande av föredragningslista

 • Mötet fastställde föredragningslistan utan ändringar eller tillägg.

7. Verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning

Verksamhetschef John Andersson och andra anställda redogjorde för Verksamhetsberättelse 2021, genom att berätta om några höjdpunkter från året, samt redogjorde för Årsredovisning 2021.

John redogjorde för att många av de projekt och insatser som nämns under punkterna “Verksamhetsberättelse”, “verksamhetsplan” och “verksamhetsinriktning 2023” går in i varandra, de har pågått en längre period och de kommer också att fortsätta ett tag framöver.

Dessutom berättade John mer specifikt om arbetet med den tematiska hubben för innehållspartnerskap, Josefine Hellroth Larsson om arbetet med jämställdhetsprojektet WikiGap, André Costa om föreningens utveckling av talsyntesen Wikispeech och Jenny Brandt om den stora testamentesgåva föreningen fick under 2021.

För den som vill läsa mer kan man ta del av kompletterande information och analyser i årsmötets underlag.

Det kom en fråga från en mötesdeltagare om vad föreningen gör för att öka antalet medlemmar.

John berättade att Wikimedia Sverige behöver fortsätta att arbeta med hur vi kan förklara varför föreningen behövs, hur vi är viktiga och varför man ska stödja oss och fri kunskap.

Insamlingskampanj, face to face, ska förhoppningsvis locka fler medlemmar. Vi kommer också att arbeta vidare med fler arrangemang framåt för att locka till medlemskap.

 • Mötet beslutade att lägga Verksamhetsberättelse 2021 och Årsredovisning 2021 till handlingarna.

Närvarande ombud justeras till 22.

8. Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att vinsten från året förs över till nästa års räkning.

 • Mötet fastställde balans- och resultaträkningen,
 • Mötet beslutade att 2021 års vinst om 4 406 544 kronor överförs till nästa års räkning.

9. Revisionsberättelse

Mötesordföranden redogjorde för Revisionsberättelse 2021, vilket alltså är både verksamhetsrevisorns samt den auktoriserade revisorns rapport.

 • Mötet beslutade att lägga den auktoriserade revisorns samt verksamhetsrevisorns revisionsberättelser till handlingarna.

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

 • Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelsens ledamöter deltog ej i beslutet.

11. Information om verksamhetsplan och budget för innevarande år

Punkten föredrogs av John Andersson (verksamhetsplan) och Sven-Erik Jonsson (budget).

John föredrog föreningens olika programområden: Tillgång, Användning, Gemenskap och Möjliggörande. Han förklarade dem och lyfte fram några olika fokus för innevarande år.  

Mer detaljer finns på föreningswikin och under varje projektsida.

 • Mötet beslutade att lägga verksamhetsplanen till handlingarna.

Sven-Erik Jonsson redogjorde för årets budget, och berättar att glädjande nog så är föreningens ekonomi fortsatt god.

 • Mötet beslutade att lägga budgeten till handlingarna.

12. Förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för nästkommande år

Punkten föredrogs av föreningens ordförande Mattias Blomgren, som berättade att många av de projekt som föreningen arbetat med 2021 fortsätter och utökas. Han berättade bland annat om ett större internationell fokus, och även mer nationell verksamhet. Detta är baserat på den strategi som antogs förra året och gäller fem år framåt.

 • Mötet beslutade att ge styrelsen befogenhet att verka i enlighet med den föreslagna verksamhetsinriktningen, samt
 • Att arbeta i enlighet med den föreslagna ekonomiska ramen på 10-11 miljoner kronor.

13. Motioner och propositioner

Inga nya motioner eller propositioner har inkommit.

Uppföljning på motionen om en klimatrapport för föreningen från 2020 presenterades av Mattias Blomgren.

Årsmötet 2021 beslutade att föreningen skulle ta fram förslag på redovisning av verksamhetens klimatpåverkan till årsmötet 2022, samt att om möjligt påbörja mätningar redan under 2021.

Detta har lett fram till en modell/rapport med mätetal, som gör det möjligt att jämföra föreningens klimatavtryck från år till år.

Mattias berättade att föreningen tagit hjälp av Deloitte för att ta fram detta.

Deloitte ställde upp gratis som en del av deras pro-bono arbete, mer information finns att läsa på föreningswikin och går att hitta genom årsmötets föredragningslista.

 • Mötet beslutade att lägga klimatrapporten till handlingarna.

14. Fastställande av medlemsavgift för följande år

Styrelsen föreslog att medlemsavgiften 2022 fastställs till 100 kr för privatpersoner, 500 kr för stödmedlemskap och 5 000 kr för organisationsmedlemmar. Styrelsen föreslog också att medlemsavgifter för nya medlemmar inbetalade i sista kvartalet skall gälla även nästkommande år.

 • Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

15. Beslut om antalet ledamöter i Wikimedia Sveriges styrelse

Valberedningens Dan Frendin föredrog förslaget till 8 ledamöter samt en ordförande, alltså totalt 9 personer i styrelsen.

 • Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

16. Val av ordförande

Valberedningens Dan Frendin informerade om Kandidater.

 • Mötet valde enhälligt Mattias Blomgren till ordförande för föreningen för en tid av ett år.

17. Val av styrelseledamöter

Valberedningens Dan Frendin informerade om Kandidater

De ledamöter som valdes 2021 och kvarstår ytterligare ett år är

 • Bengt Oberger
 • Ylva Pettersson
 • Brit Stakston
 • Sofie Jansson
 • Per Hasselberg

Valberedningen föreslog följande kandidater:

 • Sven-Erik Jonsson (omval, 2 år)
 • Johanna Berg (omval, 2 år)
 • Olle Terenius (nyval, 2 år) (presenterar sig)
 • Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

18. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens Dan Frendin föreslog följande kandidater:

 • Revisor med fokus på verksamheten: Kristoffer Mellberg (omval)
 • Auktoriserad revisor: Maria Jalkenäs från Grant Thornton (omval)
 • Revisorssuppleanter: Ana Durán och Jonny Greinsmark (omval)
 • Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

19. Val av valberedning och sammankallande

Mötets ordförande redogjorde för kandidater till valberedningen.

 • Mötet valde följande personer till valberedningen:
  • Anders Wennersten (omval)
  • Dan Frendin (omval)
  • Kristina Berg (omval)
  • Harald Andersson (omval)
  • Sofie Wennström (nyval)
 • Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
 • Mötet valde Kristina Berg till sammankallande i valberedningen.

20. Övriga frågor

Mattias tackar avgående styrelseledamot Sofie Wennström för hennes insatser. Mattias tackar även resterande del av styrelsen, mötesordföranden och alla anställda.

21. Årsmötets avslutande

 • Wikimedia Sveriges ordförande Mattias Blomgren förklarade årsmötet 2022 för avslutat.