Årsmöte 2022

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2021-2 | 2023 >>
Presidiet bestående av Jenny Brandt och Karin Grönvall. Fler bilder och inspelning av hela mötet finns i kategorin Wikimedia Sverige - årsmöte 2022 på Commons.
 • Plats: Wikimedia Sveriges nya kontorslokaler i Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57C, Stockholm. Du kan också delta i årsmötet, och har yttranderätt, via Youtube.
 • Datum: Lördag 23 april. Enligt stadgarna: Årsmöte skall hållas årligen, innan april månads utgång.
 • Tid: Årsmötet inleds klockan 10.30. Det förväntas pågå som längst till klockan 13. Klockan 14 tar Wikipediadagen vid.
 • Medlemskap: För att delta på årsmötet krävs att du har förnyat ditt medlemskap för 2022.
 • Anmälan: Anmäl dig i detta formulär om du vill delta på plats i Stockholm. Om du inte vill fylla i ett Google-formulär kan du mejla svaren på frågorna till josefine.hellroth.larsson@wikimedia.se.
 • Motioner: Motionstiden gick ut 11 mars, men innan dess kunde du ha mejlat din motion till styrelsen@wikimedia.se eller lagt in den själv på sidan för motioner. Enligt stadgarna: "Varje medlem har rätt att lägga motioner till årsmötet. Dessa skall ha inkommit till styrelsen senast sex veckor innan årsmötet."
 • /Kandidater 2022
 • Uppförandekod: Alla som deltar åtar sig att följa Wikimedia Sveriges riktlinjer för inkluderande möten.

Föredragningslista

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av justerare, tillika rösträknare
 5. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning
  1. Verksamhetsberättelse 2021
  2. Årsredovisning 2021
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust
 9. Revisionsberättelse
  1. Revisionsberättelse 2021
 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 11. Information om verksamhetsplan och budget för innevarande år:
  1. Verksamhetsplan 2022
  2. Budget 2022
 12. Godkännande av förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för nästkommande år (2023)
 13. Motioner och propositioner
  1. Uppföljning av motion angående "Införande av klimatpåverkansredovisning" från årsmötet 2021
   Handling: Klimatrapport
 14. Fastställande av medlemsavgift för följande år (2023)
  1. Styrelsen föreslår årsmötet besluta att fastställa medlemsavgiften till 100 kr för privatpersoner, 500 kr för stödmedlemskap och 5 000 kr för organisationsmedlemmar, vilket är oförändrat mot föregående år. Styrelsen föreslår vidare att medlemsavgifter inbetalade i sista kvartalet skall gälla även nästkommande år (avser nya medlemskap).
 15. Beslut om antalet ledamöter i Wikimedia Sveriges styrelse
 16. Val av ordförande – Kandidatlista
 17. Val av styrelseledamöter – Kandidatlista
 18. Val av revisorer och revisorssuppleanter – Kandidatlista
 19. Val av valberedning och sammankallande – Kandidatlista
 20. Övriga frågor
 21. Årsmötets avslutande

Hur har årsmötet kommunicerats?

En första inbjudan gick ut 21 februari. Den formella kallelsen till årsmötet gick ut den 25 mars.