Mötesprotokoll/Protokoll 2013-01-28

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Ainali (diskussion) 4 februari 2013 kl. 21.37 (CET)[svara]
Justeringsman Boberger (diskussion) 5 februari 2013 kl. 15.18 (CET)[svara]


Tid
28 januari klockan 19.00 - 22.25 kontoret/via Google Hangout
Närvarande
Jan Ainali, Bengt Oberger, Arild Vågen, Holger Motzkau, Mattias Blomgren
Frånvarande
Harald Andersson, Mikaela Waxin, Ylva Pettersson

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av mötesordförande

 • Jan Ainali valdes.

Val av justeringsman

 • Bengt Oberger valdes.

Val av sekreterare

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet från 2013-01-08.

 • Inga anmärkningar.

Bokslut 2012, årsredovisning

 • Holger visade den preliminära resultaträkningen.

Årsmöte

 • lokal: Solidaritetshuset om vi inte hittar någonting annat, exempelvis något museum.
 • mötespresidium: sekreterare saknas
 • verksamhetsberättelse: en del i KPMG ska vara inlämnad senast fredag nästa vecka.
 • revision: Holger och Suzan arbetar på denna.

Motioner

 • Motioner har inkommit från Holger och Jan. De tas upp till beslut på styrelsemötet 2013-02-05.

Kontorslokal

 • Jan får mandat att skaffa kontor i samråd med anställda och styrelsen om max 200 000 kr per år inkl. moms, exkl. tjänster mm.

Fördelning av ansvar för föreningens strategi gjordes på styrelsemedlemmarna enligt följande:

Id Strategi Ansvarig
I Innehållsägare
I.1 Föreningen ska skapa och sprida information och kunskap om fria licenser. Mattias
I.2 Föreningen ska påverka myndigheter, offentliga institutioner och organisationer så att de börjar använda fria licenser. Bengt
I.3 Föreningen ska ge praktiskt stöd till organisationer som vill släppa sitt material under fri licens. Arild
II Kunskapsspridare
II.1 Föreningen ska verka för att forskning finansierad med offentliga medel ska publiceras under en fri licens. Harald
II.2 Föreningen ska utbilda lärare att integrera Wikipedia i utbildningen, framförallt genom att stimulera elever och studenter att skriva och aktivt bidra. Ylva
III Skribenter
III.1 Föreningen ska arbeta för att få grupper som idag är underrepresenterade som skribenter att bli mer aktiva. Harald
III.2 Föreningen ska organisera och stödja olika typer av möten för aktiva skribenter. Mattias
III.3 Föreningen ska ge stöd och uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten. Arild
III.4 Föreningen ska undersöka vilket stöd aktiva skribenter behöver och arbetar med att tillmötesgå dessa på egen hand eller genom att vidarebefordra informationen till lämplig instans. Mattias
IV Läsare
IV.1 Föreningen ska verka för en positiv attityd till, och ökad användning av, Wikimediaprojekten och fri kunskap, genom att bedriva både PR och utbildning mot allmänheten och potentiella användare inom Sverige. Ylva
IV.2 Föreningen ska, som kontaktförmedlare mellan Wikimedia Foundation och användare inom Sverige, medverka till ökad användbarhet av plattformen, speciellt vad gäller sökningar och lokalisering. Jan
IV.3 Föreningen ska verka för att läsarens återkoppling ska bidra till förbättring av fri kunskap. Holger
V Främjare av kunskap
V.1 Föreningen ska ge råd till politiker och myndigheter om fri kunskap. Bengt
V.2 Föreningen ska påverka politiker att verka för fria licenser. Harald
V.3 Föreningen ska påverka institutioner att själva uppmuntra användandet av Wikipedia i utbildning. Arild
V.4 Föreningen ska söka ekonomiskt stöd från främjare av kunskap för sitt arbete. Bengt

Styrelsemedlemmarna fick i uppgift att se över de mål som satts upp för respektive strategi och föreslå eventuella förändringar att läggas fram för årsmötet.

Projekt/Budget 2013

 • Budgeten justeras på utgiftssidan med de icke använda medel netto från förra året (Europeana, Wiki Skills, Referenslitteratur).
 • Justering av bidraget inom Wiki Skills mot Andra bidrag.
 • Wikipedia i utbildning tilldelas till en budget från FDC om 80 000 kr.
 • Sophie kommer in med mål för Wikipedia i utbildning till nästa styrelsemöte.
 • Frivilligutbildningen får 20 000 kr från FDC inom möten för aktiva skribenter.
 • Jan förmedlar uppgift till Axel att beskriva sitt arbete i form av verksamhet och mål framför allt för januari men även fortsättningsvis under året.
 • Jan instruerar Anton om tidsredovisning.
 • Axel får en dags arbete (2 500kr) för handledning av översättningen av NC-broschyren och 10 000 kr i tryckkostnader inom information om fria licenser (tas från FDC).

Förtydligande av Frigöra innehåll och Praktiskt stöd

 • Istället för att lägga det på frigöra innehåll läggs en ny punkt på medelnivå i ""Stöd till aktiva skribenter: stöd till bot-arbete".

Umepedia

 • Finns det ett intresse av att genomföra Umepedia som en del av Kulturhuvudstadsåret?

Projektets första Fas har redan påbörjats av John (som volontär) och Mikael Lindmark på Wikipedia:Projekt Umeå 2014 – Europas kulturhuvudstad. Även användare:Mickeno har uttryckt ett starkt stöd och intresse att arbeta med projektet. Mickeno har uppgett att han har många kontakter som kan komma att bli värdefulla för att genomföra projektet.

 • Styrelsen tycker att det är ett bra projekt under förutsättning att det finns en extern finansiering om minst 75% samt (minst) en partner i projektet.

Wikimania

 • Wikimania 10 000 kr från FDC för möten för aktiva skribenter i syfte att de ska få chans att möta personer inom Wikimediagemenskapen. Det kan utgå till personer som inte tidigare har varit på Wikimania, vilka inte sitter eller har suttit i styrelsen, eller har eller har haft anställning i föreningen.

Vitboken

 • Tryckkostnad vitbok: 8 000 kr från information om fria licenser (FDC).

Personalfrågor

 • Separat bilaga.

Övriga frågor

 • Informationspunkt om medlemsavgifter.
 • Styrelsen gratulerar Arild till hans anställning på SLU och noterar Arilds vid mötet gjorda uppdatering av sin deklaration om jäv i detta avseende.
 • Arild informerar att han åker till Kosovo på Wiki Academy i februari.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.