Mötesprotokoll/Protokoll 2021-02-13

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 15 februari 2021 kl. 19.06 (CET)[svara]
Justerare JONSSSVE (diskussion) 15 februari 2021 kl. 15.45 (CET)[svara]


Tid
Lördag 13 februari 2021 klockan 10.00–14.00 via Google Meet.
Närvarande
Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Bengt Oberger, Sofie Jansson, Göran Konstenius (t.o.m. kl. 13.00), Johannna Berg (t.o.m. kl. 13.00), Brit Stakston, Sofie Wennström (t.o.m. kl. 13.30), Ylva Pettersson (t.o.m. kl. 13.00), John Andersson (föredragande)

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justerare

 • Sven-Erik Jonsson valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Beslutsuppföljning

 • Inga beslutsuppföljningspunkter fanns.

Projekt/budget 2021

Budgetuppföljning

 • Prognos för kommande året.
  • Ekonomisk sammanställning hade skickats ut inför mötet.

Ledningsrapporter för projekt

Rapportering från verksamhetschefen

 • Rapport hade skickats ut till styrelsen inför mötet. Styrelsen ställde frågor och John informerade om några av punkterna.
Ansökningar
 • Diskussioner om fortsatt finansiering för att etablera en hubb för innehållspartnerskap pågår. Den senaste informationen är att det inte kommer att vara en öppen ansökan utan att pilotprojekt kommer att väljas ut av Wikimedia Foundation. Utvecklingen av fyra olika koncept där vi har börjat bjuda in andra Wikimediaföreningar pågår. Information om hur mycket projektmedel som finns tillgängligt och en detaljerad tidplan saknas i dagsläget. Från den information som delgetts finns dock skäl till optimism.
 • Vi tittar på en större ansökningar till Postkodstiftelsen med arbetsnamnet “Ett Wikipedia för och av hela Sverige” inom vilken aktiviteter tillsammans med lokala organisationer över hela landet kommer att organiseras och omfattande kommunikations- och informationsinsatser kommer att ske. Den initiala feedbacken från Postkodstiftelsen är positiv.
 • De två ansökningarna till Svenska Institutets utlysning Creative Force för såddfinansiering (100 000 kr per ansökan) är framskjutna till september 2021. Den första tittar på WikiGap-inspirerade skrivstugor med HBTQI+-fokus i Ukraina. Den andra tittar på att ta fram utbildningsmoduler för nya skribenter i Uganda. Såddfinansiering är inte ett krav för att få fortsättningsprojekt (på upp till 1 miljon kr) men en stark rekommendation från SI.
 • Finansiering för en accelerator från WMDE sker troligtvis bara om vi blir en hubb. Detta är därför inte längre en trolig reservplan och kommer troligtvis inte att bli verklighet under 2021.
Viktiga händelser
 • Årets projekt har planerats upp i detalj.
 • Strategin har konkretiseras baserat på återkoppling från styrelsen och gemenskapen.
 • Konceptidén runt ett internationellt utbytesprogram har presenteras för ytterligare verksamhetschefer för feedback, med inledande mycket positiv återkoppling.
 • En första version av projektansökan till Postkodstiftelsen har skickats in.
 • En digital version av WikiGap planeras med flera nya starka partners.
 • Slutrapport för Strategisk biblioteksdata 2020 har godkänts av Kungliga biblioteket.
 • Ett nytt externfinansierat projekt kring auktoritetsdata på Wikidata har inletts tillsammans med Nationalmuseum och Statens historiska museer.
 • Uppladdning av material från från EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) om Covid-19 har initierats. Därtill pågår diskussioner om policyförändringar hos ECDC.
 • Arbetet med att förbereda ett antal evenemang som fokuserar på strukturerad data på Wikimedia Commons planeras. Eventen ska ske i 5 länder (inkl. Sverige) med 50 deltagande institutioner och planeras att genomföras med andra Wikimediaorganisationer.
 • Ett nytt 2-årigt avtal med UNESCO om att personal från Wikimedia Sverige arbetar från deras kontor förhandlas om.
 • Wikispeech har presenteras för Nasjonalbiblioteket i Norge och ett samarbete inkl. en gemensam projektansökan undersöks.
 • En business canvas för Wikispeech har färdigställts för att ge en bättre översikt av projektet och delats med beslutsfattare på Wikimedia Foundation.
 • Ett formaliserat samarbete med Hembygdsförbundet diskuteras.
 • Ny mjukvara som möjliggör botredigeringar av strukturerad data på Wikimedia Commons har färdigställts.
 • Diskussioner med Wikimedia Deutschland om samarbete runt verktyg för massuppladdning till Wikibase-instanser hos samarbetspartners har påbörjats.
 • Den ekonomiska delen av bokslutsarbetet har genomförts.
Kommande händelser
 • Fallstudier över WikiGap publiceras.
 • Ett digitalt WikiGap 2021 planeras.
 • En prototyp av talresursinsamlaren med grundläggande funktionalitet färdigställs.
 • Evenemang med 5 Wikimediaföreningar runt strukturerad data på Wikimedia Commons genomförs.
 • En detaljerad plan för hubben utvecklas och presenteras för olika potentiella partners i Wikimediarörelsen.
 • En workshop för representanter från Wikimediarörelsen om vår idé om en tematisk hubb genomförs i slutet på februari eller början på mars.
 • Identifiering av, och förberedelser för, nytt donations-, medlems-, och volontär-system.
 • Utbildningar riktade mot teknisk personal på företag och institutioner genomförs.
 • Wiki Loves Earth i Sverige planeras.
 • En enkät skickas ut för att ta reda på vilka insatser som är efterfrågade inom GLAM-sektorn.
 • Det huvudsakliga arbetet i projektet Fri musik på Wikipedia avslutas. Vissa insatser kan dock pågå fram till juni 2021.
 • Avtal med Göteborgs stads museer färdigställs.
 • Avtal med Trackuback färdigställs.
 • Ansökningen till Postkodstiftelsen färdigställs.
 • White paper om hur en Wikimediaförening kan bli en hubb färdigställs.
 • Krisplan vidareutvecklas.
 • Hubbarbetet fortsätter och finansiering klargörs.
 • Sammanställning av lärdomar av de tre olika insamlingspiloterna under 2020 sker (Face2Face, telefonsamtal med företag samt donationskampanj på Facebook) och rekommendationer för 2021 och framåt ges.
 • Allt material för årsmötet färdigställs.
 • Planering genomförs för ett digitalt årsmöte 2021.
 • Impact report till Wikimedia Foundation färdigställs.
 • Botkörningar med minst 250 000 redigeringar på Wikimedia Commons planeras att genomföras kommande månader.

Strategiarbete

 • Strategin hade varit ute på remiss. Styrelsen diskuterade det framtagna förslaget och de kommentarer, som fanns till det.
 • Styrelsen beslöt att kopplingarna till Wikimedia Foundations strategiska rekommendationer och FN:s globala hållbarhetsmål inte är en del i strategin, utan läggs på andra wikisidor, till vilka länkningar görs.
 • Styrelsen beslöt att ge kansliet i uppdrag att göra mindre redaktionella justeringar, vilka tillställs styrelsen för granskning innan publicering görs.

Årsmötesplanering

 • Årsmötet den 24 april 2021 kommer att genomföras digitalt även i år till följd av den pågående covid-19-pandemin.
 • Motioner till årsmötet skall vara inlämnade senast lördagen den 13 mars 2021.
 • Styrelsen beslöt att utlysning av Wikimedia-priset görs på motsvarande sätt, som de senaste åren. Detta oberoende av om Wikipedia-dagen genomförs i samband med årsmötet i april, eller vid senare tillfälle.

Personalfrågor

 • John hade redogjort skriftligt för personalfrågor under punkten Rapportering från verksamhetschefen.

Övriga frågor

 • Styrelsen beslöt att hålla ett styrelsemöte digitalt söndagen den 21 mars 2021 klockan 10.00.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.