Ledningsrapport 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2020 | 2022 >>


Ledningsrapporten följer upp hur verksamhetsplanen följs.

Överblick

<< 2020 | 2022 >>


Program redigera
Tillgång
Föreningen ska öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material.
Mål Projektstatus
T.1.1 Berika Wikimedia-projekten med 25 nya resurser, vilket uppnås genom att skapa och sprida material samt ge support eller genomföra massuppladdningar.
T.1.2 150 identifierade ämnesexperter bidrar till Wikimedia-projekten med minst 1 produktiv redigering vardera, vilket uppnås genom att sprida information, underhålla relationer eller arrangera tematiska skrivstugor.
T.1.3 Involvera 10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram, vilket uppnås genom att utbilda motiverade lärare och bistå med expertis om Wikipedias verktyg för utbildning.
193122 Fri musik på Wikipedia 2019
213103 Wikipedia i utbildning 2021
213120 GLAM 2021
213123 Wikidata för auktoritetskontroll
213128 Föreläsningar 2021
Föreningen ska verka för ökad användning av fria licenser.
Mål Projektstatus
T.2.1 För att öka användningen av fria licenser se till att 50 organisationer tar del av information om fria licenser.
T.2.2 För att värna frågans aktualitet arbeta aktivt med att vårda och utveckla relevanta nätverk och kontakter med personer som kan påverka licensval på material. Detta uppnås, vid sidan av ordinarie verksamhet, genom aktivt deltagande i eller anordnande av minst 10 nya evenemang och minst 10 nya direktkontakter med innehållsägare, organisationer och politiker.
213202 Påverkansarbete 2021
Användning
Föreningen ska verka för ett högt förtroende för, och en ökad användning av, Wikimedia-projekten och fri kunskap.
Mål Projektstatus
A.1.1 För att informera allmänheten om Wikimedia-projekten och fri kunskap är medierelationer centrala. Detta uppnås genom aktivt arbete med pressreleaser, debattartiklar, kommentarer, nyhetsbrev och aktivitet på sociala medier. Baserat på de nyckeltal som identifierats som mätmetoder av kansliet kommer den uppmätta medienärvaron för november 2021 att öka med 10 % gentemot november 2020.
A.1.2 För att öka medvetenheten om användning och förtroende ska under året tydligare mätmetoder för användning av Wikimedia-projekten tas fram generellt och för specifika användargrupper.
214101 Förtroende 2021
214102 Synlighet 2021
214104 Wikidata för genealogi 2021
Föreningen ska verka för att Wikimedia-projektens användbarhet ska vara hög.
Mål Projektstatus
A.2.1 För att minska antalet fel i mjukvaran och öka tydligheten ska alla upptäckta och verifierade buggar rapporteras på Phabricator inom en vecka och kritiska systemmeddelanden översättas Resultatet följs upp årligen.
A.2.2 För att göra innehållet tillgängligt för flera ska tillägget Wikispeech aktiveras som betafunktion på tre språkversioner av Wikipedia före årets slut samt utveckling av funktioner/verktyg som möjliggör att lägga till fler språk.
194205 Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019
194206 Wikispeech för AI 2020
214202 Buggrapportering och översättning 2021
214204 Kunskap i krissituationer 2021
214205 Wikispeech – Underhåll och support 2021
Gemenskapen
Föreningen ska stödja aktiva användare med kompetens och andra resurser.
Mål Projektstatus
G.1.1 För att underlätta arbetet, ska stöd ges av kansliet vid 365 tillfällen till minst 100 olika wikimedianer, eller andra som förespråkar fri kunskap, vilket uppnås genom tillgång till expertis, finansiering och andra resurser.
G.1.2 För att stärka gemenskapen ska föreningen ge stöd till minst 75 återkommande träffar för wikimedianer.
G.1.3 För att underlätta användningen av nya tekniska lösningar på Wikipedia skall ett projekt genomföras kring implementering, utifrån gemenskapens behov och önskemål.
215101 Stöd till gemenskapen 2021
215102 Utvecklingsstöd 2021
Föreningen ska arbeta för ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya användare.
Mål Projektstatus
G.2.1 För att öka deltagandet från Wikimedias underrepresenterade grupper, ska målgruppsanpassade insatser arrangerade av föreningen resultera i att minst 365 unika användare utför en produktiv redigering var.
215202 Wiki Loves 2021
215203 En gemenskap för alla 2021
Möjliggörande
Föreningen ska vara kompetent.
Mål Projektstatus
M.1 För att föreningen skall arbeta kompetent ska kanslipersonalen ges möjlighet att kompetensutveckla sig inom relevanta områden och styrelsemedlemmarna ska sträva efter kompetensutveckling.
206102 Verktyg för partnerskap 2020
216101 Organisationsutveckling 2021
Föreningens arbete ska vara transparent.
Mål Projektstatus
M.2 För att stärka föreningens transparens och bjuda till insyn i den internationella Wikimedia-rörelsen ska styrelse eller kanslipersonal delta på minst 5 internationella Wikimedia-evenemang samt uppdatera internationella nyhetsbrev på månadsbasis och centrala wikiportaler m.m.
216201 Erfarenhetsutbyte 2021
Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet.
Mål Projektstatus
M.3.1 För att nå organisatorisk stabilitet ska föreningen verka för en bred och hållbar finansiering där ingen bidragsgivare överstiger 50 % under året, 100 % högre medlemsantal än 31 december föregående år, öka volontärengagemanget med 30 % jämfört med det totala antalet föregående kalenderår.
M.3.2 För att sträva efter organisatorisk stabilitet ska kansliet aktivt arbeta för att öka mängden överlappande kompetenser på för verksamheten kritiska områden.
216301 Föreningsengagemang 2021
216302 FOSS för föreningen 20213000 Tillgång

3100 Öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material

Uppdaterad senast 2021-03-18 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Uppladdningar till Wikimedia Commons – Free music on Wikipedia.
 • Dokumentation av modellering, verktyg och processer.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 3 nya resurser.
 • T.2.2b - 3 nya direktkontakter med innehållsägare och organisationer har skett.
 • M.3.1a - Finansiering har breddats.

Projektet har även bidragit till att uppnå följande verksamhetsmål:

 • T.1.2 - 13 identifierade ämnesexperter bidrar
 • T.2.1 - 4 organisationer tar del av info om fria licenser
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Ta fram riktade utbildningsmoduler till musiker. Göra en kampanj för musiker.

Fortsatt svårt med nyinspelad musik under fri licens på grund av Covid-19.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen Kommer att undersöka om projektet kan förlängas i kalendertid.


Uppdaterad senast 2021-08-27 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Startat upp Kulturhistoria som gymnasiearbete igen, med 35 nya hugade elever och ett mycket spännande samarbete med Centrum för näringslivshistoria
 • Föreläst vid lärarutbildningen på Linköpings Universitet
 • Presenterat vår verksamhet dels i Forum för forskningskommunikations digitala seminarium och dels under Svenska riksorganisationen för distansundervisnings höstkonferens.
 • Genomfört samarbete med Sörmlands museum och Nyköpings folkhögskola, där folkhögskoleelever som läser allmän kurs skrivit Wikipediaartiklar om lokala företags historia.
 • Kommit långt i planeringen av konferensen Mötesplats OER som hålls 25 november 2021. Här samarbetar vi med andra i nätverket för planering, och har tio profilerade talare som kommer att utgöra stommen i ett väldigt intressant program.
 • T.1.2 - 2 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.1.3 - 10 kurser har deltagit i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.1 - 23 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 4 nya evenemang.
 • T.2.2b - 1 nya direktkontakter med innehållsägare och organisationer har skett.
 • G.2.1 - Redigering från 50 unika underrepresenterade användare har skett.
 • M.2a - Deltagande har skett på 2 internationella Wikimedia-evenemang.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökat.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Hålla workshop genom Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) vid Stockholms Universitet.
 • Nästa träff med Kulturhistoria som gymnasiearbete
 • Arbeta vidare med konferensen Mötesplats OER.
 • Troligen svårt att nå 150 deltagare från underrepresenterade grupper, vi har hittills nått 1/3 av det i år inom ramen för detta projekt.
 • Aktivitet behöver planeras in för att få 35 identifierade ämnesexperter att bidra med egna redigeringar (de experter som varit inblandade i projektet i år har snarast stöttat andra som redigerar).
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefenUppdaterad senast 2021-12-13 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Göteborgs museer – 2021 bilder år 2021 klar och bilderna finns på Wikimedia Commons.
 • Unika historiska Kalmar genomför den sista träffen online i form av en skrivstuga.
 • Projekt HBTQI med en ny Wikipedian in Residence på plats i Sörmland. Arbete med gemensamt deltagande på Folk & Kultur 2022 pågår.
 • Samarbetsavtal med Riksarkivet förberett för underskrift, kursstart i februari.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 4 nya resurser.
 • T.1.2 - 36 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.1 - 10 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 21 nya evenemang.
 • T.2.2b - 9 nya direktkontakter med innehållsägare och organisationer har skett.
 • G.2.1 - Redigering från unika underrepresenterade användare ej räknande.
 • M.2b - 12 internationella nyhetsbrev har uppdaterats på månadsbasis.
 • M.3.1a - Finansiering har breddats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Eventuell mindre fortsättning diskuteras med Unika historiska Kalmar.
 • Samarbete Riksarkivet påbörjas.
 • Undersöka samordning av digitalt kulturarvsarbete tillsammans med RAÄ.

Covid-19 fortsätter men fysiska möten kan åter bli möjliga om vi håller enligt nationella regler och mottagande institutions förhållningsorder.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2022-09-26 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Arbete med att ladda upp auktoritetsdata fortsätter. Museernas personal arbetar självständigt med OpenRefine och vi bidrar med stöd när det behövs.
 • Nationalmuseums personal arbetar internt med att lägga till information om vilka personer och platser som avbildas på tavlorna, vilket vi sedan överför till Wikidata.
 • Statens Historiska Museers egenskap på Wikidata har utvidgats för att stödja andra typer av entiteter än personer, så som platser och händelser. SHM:s personal arbetar just nu med att lägga till sina identifierare till Wikidataobjekt som representerar föremål och platser.
 • Vi skapade Wikidataobjekt för ett antal objekt i SHM:s samlingar som avbildas på foton som laddats upp för flera år sedan, för att kunna länka till dem från fotona (Structured Data on Commons).
 • I samband med Nationalmuseums stundande flytt till ett nytt databassystem framförde vi våra synpunkter på vilka funktioner som skulle öka dess kompatibilitet med Wikidata.
 • Projektet presenterades på konferensen Linked Data and International Standards for Cultural Heritage som vände sig till GLAM-personal.
 • Över 500 högupplösta digitaliserade konstverk från Nationalmuseums samlingar laddades upp till Wikimedia Commons.
 • Albin Larsson har anlitats för att ta fram visualiseringar även i år. Flera idéer har presenterats och diskuterats i projektgruppen.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 3 nya resurser.
 • T.1.2 - 2 identifierade ämnesexperter har bidragit.

Projektet har även bidragit till att uppnå följande verksamhetsmål:

 • T.2.2a - Deltagande på/anordnade av minst 1 nya evenemang
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Ansökan om medel för projektår 3 skall skickas in till RAÄ av Nationalmuseum i slutet av september.
 • Ett seminarium för GLAM-personal som skall genomföras i november förbereds. Dess syfte är dels att presentera projektets framfart, dels att uppmuntra deltagarna att engagera sig i liknande satsningar på sina respektive organisationer. På detta sätt vill vi attrahera andra GLAMs att engagera sig under projektets tredje och sista år.
 • Vi undersöker möjligheterna att engagera projektgruppen i utvecklingen av ISA Tool (ett verktyg för att berika filer på Wikimedia Commons med strukturerade data) som just nu håller på att utvidgas med stöd för maskininlärning.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-04-21 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Deltagande i All digital week vid två tillfällen
 • T.1.2 - Inga identifierade ämnesexperter.
 • T.2.1 - 3 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 3 nya evenemang.
 • T.2.2b - 1 nya direktkontakter med innehållsägare och organisationer har skett.
 • M.3.1a - Finansiering har breddats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefenUppdaterad senast STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 2 nya resurser.
 • T.1.2 - Inga identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.1 - 3 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 3 nya evenemang.
 • T.2.2b - 5 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från unika underrepresenterade användare ej räknande.
 • M.1b - Kanslieutbildning har genomförts för 1 stycken i personalen.
 • M.2a - Deltagande har skett på 2 internationella Wikimedia-evenemang.
 • M.3.1a - Finansiering har breddats.
 • M.3.1b - Antalet medlemmar har minskat.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen

3200 Ökad användning av fria licenser

Uppdaterad senast 24 jan 2022 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Inledande möten om Right to Research in International Copyright
 • Arbete kring ePrivacy-direktivet
 • Mottagen departementspromemoria om upphovsrättsdirektivet
 • Sondering kring remissvar om läromedelsutredningen
 • T.2.1 - 13 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 6 nya evenemang.
 • M.2a - Deltagande har skett på 1 internationella Wikimedia-evenemang.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Anordna möte med andra remissinstanser om upphovsrättsdirektivet.
 • Skriva på remissvar om upphovsrättsdirektivet.
 • Skriva på remissvar om läromedelsutredningen.
 • Sätta sig in i och arbeta vidare med Right to Research in International Copyright
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2023-12-12 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Avslutande möten av statlig utredning
 • Slutrapportering

2021

 • T.2.1 - 4 organisationer har tagit del av information om fria licenser
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnade 2 nya evenemang

2022

 • T.2.1 - 4 organisationer har tagit del av information om fria licenser
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnade 1 nya evenemang

2023

 • T.2.1 - 9 organisationer har tagit del av information om fria licenser
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnade 12 nya evenemang
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Slutrapportering

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
Kommentar från verksamhetschefen


4000 Användning

4100 Öka förtroende och användning

Uppdaterad senast 2021-09-13 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Sida skapad på wikin med sammanställning av frågor för möjliga forskningsprojekt. Kontakt initierad med två olika forskningsinstitut.

Projektet har även bidragit till att uppnå följande verksamhetsmål:

 • T.2.2b - 1 nya direktkontakter med innehållsägare och organisationer.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

2021-05-26

 • Beslutat att inte ingå i SOM-undersökningen 2021–2022 på grund av att vi inte fått besked om ekonomiska medel för detta i tid för att kunna ingå i projektet. Deras deadline är skarp i början av maj och då hade vi inte fått svar på WMF-tilldelningen.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefenUppdaterad senast 2021-07-05 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Vi har kommunicerat vinnarna i Wiki Loves Earth och genomfört Wiki Loves Monuments. I samband med detta har vi lagt ytterligare fokus på vår närvaro på instagram, vilket gör att vi bland annat har ökat med 22% i följarantal jämfört med för ett år sedan.
 • Vi har fått tillbaka vår kommunikationspraktikant som stöttar framförallt med material i sociala medier
 • Vi har börjat fundera över om man kan genomföra en medlemsvärvningskampanj i sociala medier
 • Vi har fattat beslut om att öka frekvensen på våra nyhetsbrev till en gång i månaden, istället för varannan månad. Detta beror på att vi fått indikationer på att mottagarna vill ha dem oftare, och nu testar vi det ett tag framåt.
 • A.1.1a - 1 mätmetod har tagits fram.
 • A.1.1b - Den uppmätta medienärvaron har ökat.
 • Se separat insamling av data för att kunna följa statistiken månad för månad.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefenUppdaterad senast 2021-11-22 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • En större mängd sekretessbelagt arbete har levererats till projektpartnern som kommer att publicera det vid en senare tidpunkt.
 • T.1.1 - Projekten har inte berikats med nya resurser.
 • T.2.2b - 1 nya direktkontakter med innehållsägare och organisationer har skett.

Projektet har även bidragit till att uppnå följande verksamhetsmål:

 • T.2.2a - Deltagande på/anordnade av 1 nytt evenemang
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Avtal färdigt
 • Avstämning med projektpartnern om vidare önskemål och behov
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen

4200 Öka användbarheten

Uppdaterad senast 2021-08-09 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Ett toolkit för insamlingsevenemang har färdigställts med Dyslexiförbundet.
 • Wikispeech har, efter ett par återkopplingsrundor, lanserats som en finess (eng. Gadget) på svenskspråkiga Wikipedia. Det innebär att Wikispeech nu kan användas av de som av olika orsaker har svårigheter att läsa informationen. Wikispeech ligger för närvarande på Wikimedia Sveriges servrar, vilket innebär att vi i dagsläget inte kan skala till fler språk.
 • Wikispeech fungerar nu även på norska och baskiska och kan i teorin aktiveras där med kort varsel.
 • Slutrapporten har färdigställts och skickats in till Post- och telestyrelsen. Rapporten kommer att publiceras när den är godkänd och då avslutas projektet.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nytt evenemang.
 • T.2.2b - 1 ny direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • A.2.2b - Funktioner/verktyg för att lägga till nya språk har utvecklats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-08-09 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Se Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 för ytterligare aktiviteter.

 • Diskussioner med KTH hur/om vi kan bidra med kurerade Wikipedia-nedladdningar av olika slag för olika forskningsprojekt, t.ex. hur översättningar ändrats eller hur artiklar som vid något tillfälle haft en Språkvårds-mall har utvecklats till dess att den togs bort.
 • Vidareutveckling av talsyntesen Wikispeech för att möjliggöra aktivering har skett.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nytt evenemang.
 • T.2.2b - 2 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-10-13 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Två översättningsspår anordnades när WMSE deltog i Deloitte Impact Day. Här översattes nästan 1 200 tekniska meddelanden i mediawiki-mjukvaran, och i princip hela Universal code of conduct, från engelska till svenska. Se statistik.
 • A.2.1 - 5 fel i mjukvaran har rapporterats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 24 jan 2022 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Kontakter med UNFPA.
 • Kontakter med SCB kring datamöjligheter.
 • Skrivande och utvecklande av blogginlägg och portalmaterial.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 1 ny resurs.
 • T.1.2 - 1 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.1 - 5 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nya evenemang.
 • T.2.2b - 5 nya direktkontakter med innehållsägare och organisationer har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Fortsatt skrivande av blogginlägg och portalmaterial.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-10-12 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Arbetet har varit på paus då andra projekt har behövt starta igång.

Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • En kommunikationsinsats i samband med ett lanseringsevenemang av Wikispeech kommer att starta.
 • Arbete med server sker. Bl.a. för bättre statistik, förgenerering av tal (för att göra det snabbare) eller om problem uppstått med någon maskin.
 • Färdigställa gränssnitt för att markera uttal som prioriterade, när det finns fler än ett alternativ.
 • Uppstädning i kod för att förenkla framtida utvecklingsarbete.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen

5000 Gemenskapen

5100 Stödja gemenskapen

Uppdaterad senast 24 jan 2022 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Mediearkivet fortsatte att diskuteras med gemenskapen.
 • Avtal färdigställt med Mediearkivet kring licens för användare.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 1 nya resurser.
 • T.1.2 - 1 identifierad ämnesexpert har bidragit.
 • T.2.1 - 1 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2b - 1 nya direktkontakter med innehållsägare och organisationer har skett.
 • G.1.1a - Stöd har givits vid 194 tillfällen.
 • G.1.1b - Stöd har givits till minst 59 wikimedianer och dylika.
 • G.1.2 - Stöd har givits till 35 återkommande träffar för wikimedianer.
 • G.2.1 - Redigering från 18 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Fortsatt hantering av inkomna förfrågningar om lån, bidrag och stöd.
 • Förnyelse av Stöd till gemenskapen, och identifiering av nya tillvägagångssätt och möjligheter.

Samhället öppnar delvis upp och vi anpassar oss. Stora delar av året har dock varit svåra med anledning av pandemin: vi har inte kunnat kommunicera aktivt, och bl.a. flera ackrediteringsförfrågningar har nekats med anledning av pandemin.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 24 jan 2022 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Projektet startades upp 28 oktober 2021, efter besked om beviljad finansiering.
 • T.1.1 - Berika projekten med 1 nya resurser
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-08-27 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Inga aktiviteter.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Projektuppstart
 • Plan kring utvärdering av underhållsrutin
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


5200 Inkluderande klimat

Uppdaterad senast 24 jan 2022 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Prisutdelning Wiki Loves Earth
 • Wiki Loves Monuments genomfört.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 2 nya resurser.
 • T.1.2 - 4 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.1 - 1 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2b - 1 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från 25 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Sätta igång juryarbete med WLM.
 • Planera Wiki Loves Hembygd
 • Planera nästa års Wiki Loves Earth
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 24 jan 2022 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Creative Force-ansökningar skickades in.
 • Inledande samtal med Utrikesdepartementet.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 5 nya resurser.
 • T.1.2 - 22 identifierade ämnesexperter bidrar
 • T.2.1 - 1 organisationer tar del av info om fria licenser
 • T.2.2b - 8 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från 496 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Långsiktig WikiGap-planering.
 • Sammanställa statistik om WikiGap.

Alla har tvingats ställa om till digitala format, men det går över förväntan på många håll.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


6000 Möjliggörande

6100 Föreningen ska vara kompetent

Uppdaterad senast 2021-08-27 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Projektet avslutades 30 juni.
 • Plan för fortsatt arbete med hubben skedde under april, maj och juni.
 • Dokumentering av SDC-fallstudierna avslutades.
 • Flera event med fokus på SDC genomfördes online.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 1 nya resurser.
 • T.2.1 - 240 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 13 nya evenemang.
 • T.2.2b - 8 nya direktkontakter med innehållsägare och organisationer har skett.
 • M.2a - Deltagande har skett på 10 int. Wikimediaevenemang.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökat.

Externa mål:

 • 250 000+ SDC-uttalanden har uppnåtts.
 • Portalen har uppdaterats med central dokumentation som tidigare saknades.
 • 2 evenemang har genomförts.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Deltagande i WMF:s GLAM-teams office hours i maj om SDC och vårt arbete
 • Avrapportera/skriv White Paper för Verktyg för partnerskap 2019
 • Sluför revideringen av produktutvecklingsplanen för den eventuella/framtida hubben
 • Ge kompletterande svar till Vinnova om den ansökan till dem vi gjorde tillsammans med SMVK och Re:Orient
 • Planera test av Cassandra med deltagande från svenska GLAM-partners
 • Skicka in ansökan till att bli en del av LODEPA-nätverket
 • Fortsätta diskussioner med WMDE om en accelerator i Sverige.
 • Genomföra åtgärder för att öka intäkterna genom insamlingsarbetet
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-10-12 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Föreningens nya praktikantprogram har öppnat.
 • Teambuilding-aktivitet sker 15-16 november 2021.
 • Kriterier för vårt framtida kontor har utvecklats. Inledande kontakter har tagits med några organisationer för att undersöka vilka möjligheter som finns.
 • En alkohol- och drogpolicy samt tillhörande riktlinjer har tagits fram.
 • Rapportformat m.m. för föreningens miljöpåverkan har påbörjats i samarbetet med Deloitte, som en del av deras Impact Day. Det första utkastet har ännu inte diskuterats internt eller förberetts för att delas men det kommer att ske inom kort för att öppna för återkoppling och vidareutveckling.
 • Omförhandling av personalens telefonabonnemang har skett. Detta har lett till föreningens kostnader kommer att minska med ett antal tusen kronor per år.
 • M.1b - Kanslieutbildning har genomförts för 1 stycken i personalen.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen

6200 Föreningens arbete ska vara transparent

Uppdaterad senast 2021-08-09 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • M.2a - Deltagande har skett på 3 int. Wikimediaevenemang.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Upplägget på det digitala WikiNEM 2021 fortsätter utvecklas.
 • Erfarenheterna från Wikimania 2021 sammanställs.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen

6300 Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet

Uppdaterad senast 24 jan 2022 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Arbete med volontär- och utbildningsplaner.
 • M.3.1c - Antal frivilliga har ökat med 51 stycken jämfört med 2020.

Projektet har även bidragit till att uppnå följande verksamhetsmål:

 • G.1.2 - Stöd till 4 återkommande träffar för wikimedianer
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Fortsätta vidareutveckla volontär- och utbildningsplaner.
 • Anordna medlemsmöte.
 • Anordna Wikipedia-dag.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-08-09 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Inga aktiviteter
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Stäm av behovslistans aktualitet.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen