Ledningsrapport 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2020


Ledningsrapporten följer upp hur verksamhetsplanen följs.

Överblick

<< 2020 | 2022 >>


Program redigera
Tillgång
Föreningen ska öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material.
Mål Projektstatus
T.1.1 Berika Wikimedia-projekten med 25 nya resurser, vilket uppnås genom att skapa och sprida material samt ge support eller genomföra massuppladdningar. Button Icon Green.svg
T.1.2 150 identifierade ämnesexperter bidrar till Wikimedia-projekten med minst 1 produktiv redigering vardera, vilket uppnås genom att sprida information, underhålla relationer eller arrangera tematiska skrivstugor. Button Icon Green.svg
T.1.3 Involvera 10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram, vilket uppnås genom att utbilda motiverade lärare och bistå med expertis om Wikipedias verktyg för utbildning. Button Icon Green.svg
193122 Fri musik på Wikipedia 2019 Button Icon Green.svg
213103 Wikipedia i utbildning 2021 Button Icon Green.svg
213120 GLAM 2021 Button Icon Green.svg
213123 Wikidata för auktoritetskontroll 2021 Button Icon Green.svg
213128 Föreläsningar 2021 Button Icon Green.svg
Föreningen ska verka för ökad användning av fria licenser.
Mål Projektstatus
T.2.1 För att öka användningen av fria licenser se till att 50 organisationer tar del av information om fria licenser. Button Icon Green.svg
T.2.2 För att värna frågans aktualitet arbeta aktivt med att vårda och utveckla relevanta nätverk och kontakter med personer som kan påverka licensval på material. Detta uppnås, vid sidan av ordinarie verksamhet, genom aktivt deltagande i eller anordnande av minst 10 nya evenemang och minst 10 nya direktkontakter med innehållsägare, organisationer och politiker. Button Icon Green.svg
213202 Påverkansarbete 2021 Button Icon Green.svg
Användning
Föreningen ska verka för ett högt förtroende för, och en ökad användning av, Wikimedia-projekten och fri kunskap.
Mål Projektstatus
A.1.1 För att informera allmänheten om Wikimedia-projekten och fri kunskap är medierelationer centrala. Detta uppnås genom aktivt arbete med pressreleaser, debattartiklar, kommentarer, nyhetsbrev och aktivitet på sociala medier. Baserat på de nyckeltal som identifierats som mätmetoder av kansliet kommer den uppmätta medienärvaron för november 2021 att öka med 10 % gentemot november 2020. Button Icon Green.svg
A.1.2 För att öka medvetenheten om användning och förtroende ska under året tydligare mätmetoder för användning av Wikimedia-projekten tas fram generellt och för specifika användargrupper. Button Icon Green.svg
214101 Förtroende 2021 Button Icon Green.svg
214102 Synlighet 2021 Button Icon Green.svg
214104 Wikidata för genealogi 2021 Button Icon Green.svg
Föreningen ska verka för att Wikimedia-projektens användbarhet ska vara hög.
Mål Projektstatus
A.2.1 För att minska antalet fel i mjukvaran och öka tydligheten ska alla upptäckta och verifierade buggar rapporteras på Phabricator inom en vecka och kritiska systemmeddelanden översättas Resultatet följs upp årligen. Button Icon Green.svg
A.2.2 För att göra innehållet tillgängligt för flera ska tillägget Wikispeech aktiveras som betafunktion på tre språkversioner av Wikipedia före årets slut samt utveckling av funktioner/verktyg som möjliggör att lägga till fler språk. Button Icon Red.svg
194205 Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 Button Icon Red.svg
194206 Wikispeech för AI 2020 Button Icon Orange.svg
214202 Buggrapportering och översättning 2021 Button Icon Green.svg
214204 Kunskap i krissituationer 2021 Button Icon Green.svg
214205 Wikispeech – Underhåll och support 2021 Button Icon Orange.svg
Gemenskapen
Föreningen ska stödja aktiva användare med kompetens och andra resurser.
Mål Projektstatus
G.1.1 För att underlätta arbetet, ska stöd ges av kansliet vid 365 tillfällen till minst 100 olika wikimedianer, eller andra som förespråkar fri kunskap, vilket uppnås genom tillgång till expertis, finansiering och andra resurser. Button Icon Green.svg
G.1.2 För att stärka gemenskapen ska föreningen ge stöd till minst 75 återkommande träffar för wikimedianer. Button Icon Green.svg
G.1.3 För att underlätta användningen av nya tekniska lösningar på Wikipedia skall ett projekt genomföras kring implementering, utifrån gemenskapens behov och önskemål. Button Icon Green.svg
215101 Stöd till gemenskapen 2021 Button Icon Green.svg
215102 Utvecklingsstöd 2021 Button Icon Green.svg
Föreningen ska arbeta för ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya användare.
Mål Projektstatus
G.2.1 För att öka deltagandet från Wikimedias underrepresenterade grupper, ska målgruppsanpassade insatser arrangerade av föreningen resultera i att minst 365 unika användare utför en produktiv redigering var. Button Icon Green.svg
215202 Wiki Loves 2021 Button Icon Green.svg
215203 En gemenskap för alla 2021 Button Icon Green.svg
Möjliggörande
Föreningen ska vara kompetent.
Mål Projektstatus
M.1 För att föreningen skall arbeta kompetent ska kanslipersonalen ges möjlighet att kompetensutveckla sig inom relevanta områden och styrelsemedlemmarna ska sträva efter kompetensutveckling. Button Icon Green.svg
206102 Verktyg för partnerskap 2020 Button Icon Green.svg
216101 Organisationsutveckling 2021 Button Icon Green.svg
Föreningens arbete ska vara transparent.
Mål Projektstatus
M.2 För att stärka föreningens transparens och bjuda till insyn i den internationella Wikimedia-rörelsen ska styrelse eller kanslipersonal delta på minst 5 internationella Wikimedia-evenemang samt uppdatera internationella nyhetsbrev på månadsbasis och centrala wikiportaler m.m. Button Icon Green.svg
216201 Erfarenhetsutbyte 2021 Button Icon Green.svg
Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet.
Mål Projektstatus
M.3.1 För att nå organisatorisk stabilitet ska föreningen verka för en bred och hållbar finansiering där ingen bidragsgivare överstiger 50 % under året, 100 % högre medlemsantal än 31 december föregående år, öka volontärengagemanget med 30 % jämfört med det totala antalet föregående kalenderår. Button Icon Green.svg
M.3.2 För att sträva efter organisatorisk stabilitet ska kansliet aktivt arbeta för att öka mängden överlappande kompetenser på för verksamheten kritiska områden. Button Icon Green.svg
216301 Föreningsengagemang 2021 Button Icon Green.svg
216302 FOSS för föreningen 2021 Button Icon Green.svg3000 Tillgång

3100 Öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material

Projekt nr. 193122 Ansvarig Tore
Projektstart 2019-01-01 Projektslut 2021-06-30
Finansiär Budget
Kulturbryggan 500 000 
FDC 50 000 
Total: 550 000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 2/25 nya resurser.
 • T.2.2b - 1/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • M.3.1a - Sprid finansiering. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-03-18 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Uppladdningar till Wikimedia Commons – Free music on Wikipedia.
 • Dokumentation av modellering, verktyg och processer.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 2 nya resurser.
 • T.2.2b - 2 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • M.3.1a - Finansiering har bredats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Ta fram riktade utbildningsmoduler till musiker. Göra en kampanj för musiker.

Fortsatt svårt med nyinspelad musik under fri licens på grund av Covid-19.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen Kommer att undersöka om projektet kan förlängas i kalendertid.


Uppdaterad senast 2021-03-19 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Förberett konferens inom Mötesplats OER som kommer äga rum 25 november, digitalt. Gediget program med bland annat tal från Svenska Unescorådets generalsekreterare och den ansvariga för Unescos globala implementering av OER-rekommendationen.
 • Mycket goda reaktioner på årets artiklar inom Kulturhistoria som gymnasiearbete med bland annat Månadens nya respektive utökade artiklar på Wikipedia, samt ett kulturstipendium i Skellefteå till en av eleverna för hennes arbete.
 • Planerat för ny omgång Kulturhistoria som gymnasiearbete till hösten. Utvidgat samarbetet genom att Centrum för näringslivshistoria också kommer att delta under kommande omgång. Marknadsfört detta via Riksantikvarieämbetet för att lokala aktörer ska kunna kopiera konceptet.
 • Arbetat med översättningar av utbildningsmaterial i Outreach Dashboard som ska kunna användas för digitala egenstudier om våra plattformar, som komplement till mer anpassade egna utbildningar.
 • Kopplat till detta projekt har en ansökan skickats in till Erasmus+ för att skapa digitalt utbildningsmaterial och stärka utbildningsverksamheten i föreningen, tillsammans med Wikimedia Tjeckien, Wikimedia Polen och Wikimedia Slovakien.
 • T.1.2 - <0> identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.1.3 - <3> kurser har deltagit i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.1 - <0> organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för <ANTAL> nya evenemang.
 • T.2.2b - <0> nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från <34> unika underrepresenterade användare har skett.
 • M.2a - Deltagande har skett på <2> int. Wikimediaevenemang.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökat.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Fortsätta med planeringen inför kommande Kulturhistoria som gymnasiearbete
 • Fortsätta med att utveckla föreningens eget utbildningsmaterial
 • Arbeta vidare med konferensen Mötesplats OER.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefenUppdaterad senast 2021-03-16 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Skrivit This Month in GLAM för februari.
 • Planerat utbildning och arbete med avtal för Göteborgs museer.
 • Förberedelse för kurs med Arbetsam.
 • Enkätundersökning för GLAM-institutioner
 • Skrivstugor och kommunikationsinsatser med bibliotekssektorn har fortsatt.
 • M.3.1a - Finansiering har breddats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Kurs med ArbetSam
 • Planera in en halv informationsdag för intresserade GLAM-institutioner
 • Genomföra en två-dagars workshop tillsammans med Musikverket och Sveriges musikarkiv

Covid-19 fortsätter och fysiska möten är fortsatt inte möjliga.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-07-02 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Projektuppstartsmöte har genomförts
 • Avtal förbereds
 • 2 utbildningstillfällen har genomförts (Wikidata och OpenRefine)
 • Projektgruppsmöten har genomförts regelbundet
 • Praktiskt arbete har påbörjats med att städa upp museernas data och jämföra det med läget på Wikidata
 • Vi har träffat våra "projektföljare" vid RAÄ som fått en introduktion till projektet
 • Vi har skickat in en proposal för en lightning talk till 2021 LD4 Conference on Linked Data
 • En sammanställning över projektets utförda aktiviteter har genomförts
 • En del av museernas data har förts över till Wikidata, i samband med detta skapades en egenskap för Statens Historiska Museer
 • En extern utvecklare som skulle kunna hjälpa till med att ta fram visualiseringar har kontaktats
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Avtal färdigställda
 • Praktiskt arbete med att ladda upp museernas data till Wikidata fortsätter
 • Presentation om projektet på LD4 Conference (20 juli)
 • Efter sommaren ska vi träffa en utvecklare som uttryck intresse i att anlitats med att jobba med visualiseringar i projektet
 • Ansökan till RAÄ om finansiering till projektår 2 ska tas fram
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-04-21 STATUS Button Icon White.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast STATUS Button Icon White.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen

3200 Ökad användning av fria licenser

Uppdaterad senast 15 juli 2021 STATUS Button Icon White.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Ansökan om partnerskap till Right to Research in International Copyright.
 • Inlämnat remissvar till regeringen apropå EU:s förordning om harmonisering av regler kring artificiell intelligens.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nya evenemang.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Vänta på departementspromemoria om upphovsrättsdirektivet.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen

4000 Användning

4100 Öka förtroende och användning

Uppdaterad senast 2021-05-26 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Påbörjat arbetet med att hitta samarbeten med högskolor och universitet inför kommande möjliga forskningsprojekt
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefenProjekt nr. 214102 Ansvarig Josefine
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
FDC 50000
[[Verksamhetsplan {{{år}}}|Interna mål]]
 • A.1.1a - 1/1 mätmetod tas fram.
 • A.1.1b - Den uppmätta medienärvaron +10/+10%. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-07-05 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Vi har haft en praktikant på plats som bland annat gjort en analys av vår statistik på Facebook, tittat på hur vi skulle kunna tänka mer strategiskt kring vår kommunikation i sociala medier, och producerat och följt upp inlägg i sociala medier.
 • Genomfört en kampanj med 20 uppdrag i 20 dagar för att uppmärksamma SVWP 20 år. Förhållandevis lyckat projekt, kommer att utvecklas mer framåt inom ramen för Projekt:Föreningsengagemang.
 • Fokuserat på Wiki Loves Earth för att sprida uppmärksamhet om tävlingen.
 • Fortsatt följa upp och analysera statistik i våra digitala kanaler.
 • Skickat nyhetsbrev,
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Se över hur den statistik vi samlar in för digitala kanaler kan presenteras på föreningswikin
 • Kommunicera vinnare av Wiki Loves Earth
 • Väcka engagemang inför Wiki Loves Monuments
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefenUppdaterad senast 2021-07-02 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • API-workshopen genomfördes och materialet tillgängliggjordes för allmänheten.
 • Stöd har tillhandahållits vid behov i form av mejl och möten.
 • Företaget har implementerat data från Wikidata på webbplatsen (historiska slag, begravningsplatser)
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Avtal färdigt
 • Sekretessbelagt arbete ska utföras under juli
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen

4200 Öka användbarheten

Projekt nr. 194205 Ansvarig André
Projektstart 2019-09-01 Projektslut 2021-04-30
Finansiär Budget
FDC 494 648

(2019: 0 kr, 2020: 282 608 754 kr, 2021: 212 040 kr) 

Post- och telestyrelsen 1 713 692

(2019: 127 897 kr, 2020: 1 072 045 kr, 2021: 513 750 kr)

Interna mål   Externa mål
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 3/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 1/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • A.2.2b - Utveckling av funktioner/verktyg för att lägga till nya språk.  
 • Ett system för att genom crowdsourcing samla inspelningar av tal på olika språk.
 • Komponenter som kan användas för att annotera det inspelade talet.
 • Genomförande av evenemang för att finna metoder för att engagera allmänheten att bidra med inspelat tal och annoteringar samt ta fram ett färdigt kit för att andra enkelt skall kunna ordna egna talinsamlings/-annoteringsevenemang.
 • System och strategier för att insamlat tal samt annoteringar skall komma Wikipedia och andra Wikimedia-plattformarna till godo samt kunna samlas in via dessa plattformar.
 • Säkerställa att insamlat tal och annoteringar kan lagras på plattformar som möjliggör brett tillgängliggöra 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-03-02 STATUS Button Icon Orange.svg (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Inledande kod på plats för API och frontend för taldatainsamlaren
 • Ytterligare diskussioner med WMF inklusive en föreslagen väg för implementering.
 • Som ett resultat av ovanstående diskussion prioriterades implementationen av Lexikonredigering över taldatainsamlingen
  • Arkitektur för Lexikon-redigering framtagen
  • Inledande kod för lexikon-redigering producerad
 • Förtydligande planer för projektets avslutande framtagen
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Säkerhetsgranskning
 • Etapprapport 4
 • Påbörjar slutrapporten
 • Planering för Dyslexiförbundets insats

Vissa identifierade problem med uppspelningsverktyget har tagit mer tid i åtagande att åtgärda. Som ett resultat har vi kommit igång med Taldatainsamlaren senare än önskat. Det finns en risk att vi därmed inte hinner färdigställa all planerad funktionalitet i Taldatainsamlaren.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Projekt nr. 194206 Ansvarig André
Projektstart 2019-10-01 Projektslut 2022-09-30
Finansiär Budget
Vinnova 129 000 (2020) samt 130 000 (2021) 
FDC 33 000 (2020) samt 32 000 (2021)
Interna mål
 • T.2.1 - 5/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 1/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 3/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-03-02 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Se Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 för ytterligare aktiviteter.

 • Förtydligad projektplan för 2021 framtagen
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nytt evenemang.
 • T.2.2b - 2 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

KTH skickar det kontrakt som krävs för att vi ska kunna rekvirera medel

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast STATUS Button Icon White.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 15 juli 2021 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Inledande samtal med SCB om Agenda 2030-data och pilotstudie.
 • T.2.1 - 3 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nya evenemang.
 • T.2.2b - 3 nya direktkontakter med innehållsägare och organisationer har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Fortsatta kontakter med UNFPA.
 • Kontakter med SCB kring datamöjligheter.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-03-02 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • INledande projektplanering gjord
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen

5000 Gemenskapen

5100 Stödja gemenskapen

Uppdaterad senast 2021-07-15 STATUS Button Icon Orange.svg (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Utlån av kamerautrustning och skanner från teknikpool
 • Ljusning på ackrediteringsfronten, med flera beviljade ansökningar
 • G.1.1a - Stöd har givits vid 139 tillfällen.
 • G.1.1b - Stöd har givits till minst 33 wikimedianer och dylika.
 • G.1.2 - Stöd har givits till 27 återkommande träffar för wikimedianer.
 • G.2.1 - Redigering från 18 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Fortsatt hantering av inkomna förfrågningar om lån, bidrag och stöd.

Fortsatt nedstängt och tillknäppt gör det svårt för volontärer att genomföra många av de aktiviteter vi är vana att se här. Beroende på hur länge restriktioner kommer att gälla kan det bli svårt att komma upp i nivå med satta mål.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 21 april 2021 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Arbete med att utveckla rutiner för underhåll av mjukvara har fortsatt och beräknas vara färdigt i maj.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Projektuppstart
 • Plan kring utvärdering av underhållsrutin
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen

5200 Inkluderande klimat

Uppdaterad senast 15 juli 2021 STATUS Button Icon White.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • WLE avslutat.
 • Juryns arbete pågår.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 2 nya resurser.
 • T.1.2 - 1 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.1 - 1 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2b - 1 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Prisutdelning Wiki Loves Earth
 • Sätta igång Wiki Loves Monuments
 • Långsiktig Wiki Loves-planering
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 14 juli 2021 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • En crowdsourcingkampanj genomfördes med UNFPA och Global Citizen.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 4 nya resurser.
 • T.1.2 - 8 identifierade ämnesexperter bidrar
 • T.2.2b - 6 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Tillgängliggöra resultaten från crowdsourcingkampanjen.
 • Skicka in ansökningar om Creative Force.
 • Långsiktig WikiGap-planering.

Alla har tvingats ställa om till digitala format, men det går över förväntan på många håll.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen

6000 Möjliggörande

6100 Föreningen ska vara kompetent

Projekt nr. 206102 Ansvarig John
Projektstart 2020-07-01 Projektslut 2021-06-30
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation 1,439,702 
FDC 78,614
Interna mål   Externa mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 3/25 nya resurser.
 • T.2.1 - 50/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 5/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 50/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • M.2a - Delta på 5/5 int. Wikimedia-evenemang.
 • M.3.1a - Sprid finansiering.
 • M.3.1b - 100% fler medlemmar (800/904 stycken).
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas.  
 • 250 000 uppdateringar av Structured Data on Commons (SDC).
 • Portal på Meta som beskriver SDC-arbetet och sänker tröskeln för volontärer.
 • 5 workshops i 5 länder (eller digitalt mot målgrupper i länderna) med 50 deltagande institutioner med fokus på hur Open GLAM Declaration kan omsättas i praktiken. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 21 april 2021 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Experimentet med Face2Face-insamling har analyserats och en plan för 2021 tas fram. Ett konceptpapper har utvecklats som täcker in både insamling i Sverige samt kunskapsutbyte med andra Wikimediaorganisationer.
 • Ett konceptpapper med fokus på ett utbytesprogram kallat The Grand Tour of Europe har utvecklats och väckt stort intresse.
 • Ett konceptpapper med fokus på arbete med IGOs/INGOs har tagits fram och diskuterats med Wikimedia Foundation där stort intresse finns.
 • Arbete med en plan för ett stort fortsättningsprojekt har tagits fram och skickats in till Wikimedia Foundation. Förväntningen är att ett slutligt beslut är fattat i mitten av maj.
 • Uppladdningar av SDC-data har genomförts (Wiki Loves-bilder från Sverige och Israel, GLAM-filer från Musikverket och UNESCO Archives) har genomförts.
  • Vi har kommunicerat om vårt SDC-arbete till Wikimedia Israel och Polen.
  • Målet om 250 000 nya SDC-uttalanden har uppfyllts.
  • Arbetet med SDC-redigeringar för andra typer av material planeras och ett antal kandidater har identifierats. Dokumentering av de olika uppladdningarna i olika fallstudier har påbörjats.
 • Kontinuerligt deltagande i möten med WMF:s GLAM-team för att uppdatera dem om vårt arbete.
 • Deltagande i evenemang för att informera om SDC och vårt arbete med det:
 • Omfattande förbättringar av dokumentationen om SDC på Wikimedia Commons.
 • Personal har deltagit i ett flertal möten inom ramen för COST-nätverk LODEPA.

Externa mål:

 • 250 000+ SDC-uttalanden har uppnåtts.
 • Portalen har uppdaterats med central dokumentation som tidigare saknades.
 • 2 evenemang har genomförts.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Deltagande i WMF:s GLAM-teams office hours i maj om SDC och vårt arbete
 • Avrapportera/skriv White Paper för Verktyg för partnerskap 2019
 • Sluför revideringen av produktutvecklingsplanen för den eventuella/framtida hubben
 • Ge kompletterande svar till Vinnova om den ansökan till dem vi gjorde tillsammans med SMVK och Re:Orient
 • Planera test av Cassandra med deltagande från svenska GLAM-partners
 • Skicka in ansökan till att bli en del av LODEPA-nätverket
 • Fortsätta diskussioner med WMDE om en accelerator i Sverige.
 • Genomföra åtgärder för att öka intäkterna genom insamlingsarbetet
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 21 april 2021 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Praktikantarbete fortsätter och inledande erfarenheter diskuteras.
 • Föreningens nya fleråriga strategi har utvecklats med ordlista och annat stödmaterial.
 • En översättningsordlista har tagits fram.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen

6200 Föreningens arbete ska vara transparent

Uppdaterad senast 21 april 2021 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Projektet har startats upp men inga aktiviteter har ännu skett.

Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen

6300 Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet

Uppdaterad senast 3 maj 2021 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • 20-årsfirande genomfört.
 • Extrainsatt årsmöte genomfört.
 • Utkast till volontär- och utbildningsplaner.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Fortsätta vidareutveckla volontär- och utbildningsplaner.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 21 april 2021 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • En genomgång av behov för WordPress-utveckling har genomförts.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Stäm av behovslistans aktualitet
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen