Ledningsrapport 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2020


Ledningsrapporten följer upp hur verksamhetsplanen följs.

Överblick

<< 2020 | 2022 >>


Program redigera
Tillgång
Föreningen ska öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material.
Mål Projektstatus
T.1.1 Berika Wikimedia-projekten med 25 nya resurser, vilket uppnås genom att skapa och sprida material samt ge support eller genomföra massuppladdningar. Button Icon Green.svg
T.1.2 150 identifierade ämnesexperter bidrar till Wikimedia-projekten med minst 1 produktiv redigering vardera, vilket uppnås genom att sprida information, underhålla relationer eller arrangera tematiska skrivstugor. Button Icon Orange.svg
T.1.3 Involvera 10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram, vilket uppnås genom att utbilda motiverade lärare och bistå med expertis om Wikipedias verktyg för utbildning. Button Icon Orange.svg
193122 Fri musik på Wikipedia 2019 Button Icon Green.svg
213103 Wikipedia i utbildning 2021 Button Icon Green.svg
213120 GLAM 2021 Button Icon Green.svg
213123 Wikidata för auktoritetskontroll 2021 Button Icon Green.svg
213128 Föreläsningar 2021 Button Icon Green.svg
Föreningen ska verka för ökad användning av fria licenser.
Mål Projektstatus
T.2.1 För att öka användningen av fria licenser se till att 50 organisationer tar del av information om fria licenser. Button Icon Green.svg
T.2.2 För att värna frågans aktualitet arbeta aktivt med att vårda och utveckla relevanta nätverk och kontakter med personer som kan påverka licensval på material. Detta uppnås, vid sidan av ordinarie verksamhet, genom aktivt deltagande i eller anordnande av minst 10 nya evenemang och minst 10 nya direktkontakter med innehållsägare, organisationer och politiker. Button Icon Green.svg
213202 Påverkansarbete 2021 Button Icon Green.svg
Användning
Föreningen ska verka för ett högt förtroende för, och en ökad användning av, Wikimedia-projekten och fri kunskap.
Mål Projektstatus
A.1.1 För att informera allmänheten om Wikimedia-projekten och fri kunskap är medierelationer centrala. Detta uppnås genom aktivt arbete med pressreleaser, debattartiklar, kommentarer, nyhetsbrev och aktivitet på sociala medier. Baserat på de nyckeltal som identifierats som mätmetoder av kansliet kommer den uppmätta medienärvaron för november 2021 att öka med 10 % gentemot november 2020. Button Icon Green.svg
A.1.2 För att öka medvetenheten om användning och förtroende ska under året tydligare mätmetoder för användning av Wikimedia-projekten tas fram generellt och för specifika användargrupper. Button Icon Green.svg
214101 Förtroende 2021 Button Icon Green.svg
214102 Synlighet 2021 Button Icon Green.svg
214104 Wikidata för genealogi 2021 Button Icon Green.svg
Föreningen ska verka för att Wikimedia-projektens användbarhet ska vara hög.
Mål Projektstatus
A.2.1 För att minska antalet fel i mjukvaran och öka tydligheten ska alla upptäckta och verifierade buggar rapporteras på Phabricator inom en vecka och kritiska systemmeddelanden översättas Resultatet följs upp årligen. Button Icon Green.svg
A.2.2 För att göra innehållet tillgängligt för flera ska tillägget Wikispeech aktiveras som betafunktion på tre språkversioner av Wikipedia före årets slut samt utveckling av funktioner/verktyg som möjliggör att lägga till fler språk. Button Icon Red.svg
194205 Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 Button Icon Red.svg
194206 Wikispeech för AI 2020 Button Icon Green.svg
214202 Buggrapportering och översättning 2021 Button Icon Green.svg
214204 Kunskap i krissituationer 2021 Button Icon Green.svg
214205 Wikispeech – Underhåll och support 2021 Button Icon Green.svg
Gemenskapen
Föreningen ska stödja aktiva användare med kompetens och andra resurser.
Mål Projektstatus
G.1.1 För att underlätta arbetet, ska stöd ges av kansliet vid 365 tillfällen till minst 100 olika wikimedianer, eller andra som förespråkar fri kunskap, vilket uppnås genom tillgång till expertis, finansiering och andra resurser. Button Icon Green.svg
G.1.2 För att stärka gemenskapen ska föreningen ge stöd till minst 75 återkommande träffar för wikimedianer. Button Icon Green.svg
G.1.3 För att underlätta användningen av nya tekniska lösningar på Wikipedia skall ett projekt genomföras kring implementering, utifrån gemenskapens behov och önskemål. Button Icon Green.svg
215101 Stöd till gemenskapen 2021 Button Icon Orange.svg
215102 Utvecklingsstöd 2021 Button Icon Green.svg
Föreningen ska arbeta för ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya användare.
Mål Projektstatus
G.2.1 För att öka deltagandet från Wikimedias underrepresenterade grupper, ska målgruppsanpassade insatser arrangerade av föreningen resultera i att minst 365 unika användare utför en produktiv redigering var. Button Icon Green.svg
215202 Wiki Loves 2021 Button Icon Green.svg
215203 En gemenskap för alla 2021 Button Icon Green.svg
Möjliggörande
Föreningen ska vara kompetent.
Mål Projektstatus
M.1 För att föreningen skall arbeta kompetent ska kanslipersonalen ges möjlighet att kompetensutveckla sig inom relevanta områden och styrelsemedlemmarna ska sträva efter kompetensutveckling. Button Icon Orange.svg
206102 Verktyg för partnerskap 2020 Button Icon Green.svg
216101 Organisationsutveckling 2021 Button Icon Green.svg
Föreningens arbete ska vara transparent.
Mål Projektstatus
M.2 För att stärka föreningens transparens och bjuda till insyn i den internationella Wikimedia-rörelsen ska styrelse eller kanslipersonal delta på minst 5 internationella Wikimedia-evenemang samt uppdatera internationella nyhetsbrev på månadsbasis och centrala wikiportaler m.m. Button Icon Green.svg
216201 Erfarenhetsutbyte 2021 Button Icon Green.svg
Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet.
Mål Projektstatus
M.3.1 För att nå organisatorisk stabilitet ska föreningen verka för en bred och hållbar finansiering där ingen bidragsgivare överstiger 50 % under året, 100 % högre medlemsantal än 31 december föregående år, öka volontärengagemanget med 30 % jämfört med det totala antalet föregående kalenderår. Button Icon Orange.svg
M.3.2 För att sträva efter organisatorisk stabilitet ska kansliet aktivt arbeta för att öka mängden överlappande kompetenser på för verksamheten kritiska områden. Button Icon Green.svg
216301 Föreningsengagemang 2021 Button Icon Green.svg
216302 FOSS för föreningen 2021 Button Icon Green.svg3000 Tillgång

3100 Öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material

Projekt nr. 193122 Ansvarig Tore
Projektstart 2019-01-01 Projektslut 2021-06-30
Finansiär Budget
Kulturbryggan 500 000 
Wikimedia Foundation 50 000 kr 
Total: 550 000 kr
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 2/25 nya resurser.
 • T.2.2b - 1/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • M.3.1a - Sprid finansiering.
Slutrapport/utvärdering Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-03-18 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Uppladdningar till Wikimedia Commons – Free music on Wikipedia.
 • Dokumentation av modellering, verktyg och processer.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 2 nya resurser.
 • T.2.2b - 2 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • M.3.1a - Finansiering har bredats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Ta fram riktade utbildningsmoduler till musiker. Göra en kampanj för musiker.

Fortsatt svårt med nyinspelad musik under fri licens på grund av Covid-19.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen Kommer att undersöka om projektet kan förlängas i kalendertid.


Uppdaterad senast 2021-08-27 STATUS Button Icon Orange.svg (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Startat upp Kulturhistoria som gymnasiearbete igen, med 35 nya hugade elever och ett mycket spännande samarbete med Centrum för näringslivshistoria
 • Föreläst vid lärarutbildningen på Linköpings Universitet
 • Presenterat vår verksamhet dels i Forum för forskningskommunikations digitala seminarium och dels under Svenska riksorganisationen för distansundervisnings höstkonferens.
 • Genomfört samarbete med Sörmlands museum och Nyköpings folkhögskola, där folkhögskoleelever som läser allmän kurs skrivit Wikipediaartiklar om lokala företags historia.
 • Kommit långt i planeringen av konferensen Mötesplats OER som hålls 25 november 2021. Här samarbetar vi med andra i nätverket för planering, och har tio profilerade talare som kommer att utgöra stommen i ett väldigt intressant program.
 • T.1.2 - <0> identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.1.3 - <8> kurser har deltagit i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.1 - <23> organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för <2> nya evenemang.
 • T.2.2b - <1> nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från <50> unika underrepresenterade användare har skett.
 • M.2a - Deltagande har skett på <2> int. Wikimediaevenemang.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökat.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Hålla workshop genom Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) vid Stockholms Universitet.
 • Nästa träff med Kulturhistoria som gymnasiearbete
 • Arbeta vidare med konferensen Mötesplats OER.
 • Troligen svårt att nå 150 deltagare från underrepresenterade grupper, vi har hittills nått 1/3 av det i år inom ramen för detta projekt.
 • Aktivitet behöver planeras in för att få 35 identifierade ämnesexperter att bidra med egna redigeringar (de experter som varit inblandade i projektet i år har snarast stöttat andra som redigerar).
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefenUppdaterad senast 2021-10-13 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Kurser om Wikimedia Commons med Göteborgs museer har genomförts. Uppföljning och en del hjälp med uppladddning är kvar.
 • Unika historiska Kalmar planerar en tredje fysisk träff i november.
 • Projekt HBTQI fotsätter och vi ser fram emot den Wikipedian in Residence-tjänsten som är utlyst i Sörmland.
 • M.3.1a - Finansiering har breddats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Möte och fortsättning med Unika historiska Kalmar. Nästa möte i november.
 • Fortsatta diskussioner med Riksarkivet där även råd, vid behov, ges vid uppladdningar

Covid-19 fortsätter men fysiska möten kan åter bli möjliga om vi håller enligt nationella regler och mottagande institutions förhållningsorder.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-08-27 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Presentation om projektet på LD4 Conference (20 juli) [Youtube]
 • Halvårsredovisning till RAÄ har sammanställts (skickas in 31 augusti)
 • Förslag för aktiviteter för projektår 2-3 har tagits fram.
 • Förslag till WMSE:s aktiviteter under resten av 2021 har tagits fram och tagits emot positivt av projektledaren.
 • Vi har tittat på mallen för ansökan om finansiering till projektår 2 och identifierat vad som behövs för att färdigställa den.
 • Vi har diskuterat vilka visualiseringsmöjligheter som finns, och som kommer att presenteras för den externe utvecklaren
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Avtal färdigställda
 • Praktiskt arbete med att ladda upp museernas data till Wikidata fortsätter
 • I september ska vi träffa en utvecklare som uttryck intresse i att anlitats med att jobba med visualiseringar i projektet
 • Ansökan till RAÄ om finansiering till projektår 2 ska färdigställas (skickas in i mitten av september)
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-04-21 STATUS Button Icon White.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Deltagande i All digital week vid två tillfällen
 • T.1.2 - <ANTAL> identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.1 - <3> organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för <ANTAL> nya evenemang.
 • T.2.2b - <1> nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • M.3.1a - Finansiering har breddats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefenUppdaterad senast 2021-10-12 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • En nedbrytning av budgeten sker och arbetsuppgifter fördelas bland personalen.
 • Avtal med konsulten John Cummings har förberetts. Innehållet är färdigt, men arbetet har tagit mer tid än förväntat då momsfrågan har behövts utredas ytterligare.
 • En presentation om hubbplanerna genomfördes på Wikimania 2021.
 • En portal för hubben har publicerats på Meta-wikin.
 • Hubben har presenterats för personal på Wikimedia Deutschland under deras morgonmöte.
 • Ett halvdussin intervjuer har genomförts för att få en bättre förståelse för de behov av stöd som finns inom rörelsen hos de som arbetar med innehållspartnerskap. Intervjuerna ligger till grund för en kontinuerlig revidering av arbetet i hubben. Totalt förväntas omkring 50 intervjuer ske innan sommaren 2022.
 • Över 500 000 redigeringar har skett på Wikimedia Commons och Wikidata. Redigeringarna handlar om tre områden: det är en fortsättning på arbetet med initiativen FindingGLAMs och Kopplat Öppet Kulturarv samt att strukturerad data har lagts till på bilder från fototävlingen Wiki Loves Monuments, för att förbättra sökbarheten. Diskussioner med ett flertal föreningar och volontärgrupper om att arbeta med material med anknytning till deras länder pågår.
 • Fler i personalen har lärt sig arbeta med massuppladdningsverktyg. Den interna utbildningen fortsätter under året.
 • Översättning av den globala strategin har skett till svenska.
 • Förberedelser för att motta testamenterade gåvor har genomförts och material kommer att publiceras inom kort.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nya evenemang.
 • M.2a - Deltagande har skett på 2 int. Wikimediaevenemang.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökat.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Planering för insamlingskampanjen påbörjas med målet att i liten skala fortsätta experimenterandet i november/december.
 • Etableringen av en expertkommitté sker för att guida arbetet i helpdesken.
 • Diskussioner om ansvarsfördelning och om möjliga samarbeten med Wikimedia Foundation gällande samarbeten med FN-organ och andra IGO:er och INGO:er kommer att ske under oktober.
 • Vi påbörjar vidareutvecklingen av ISA Tool.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen

3200 Ökad användning av fria licenser

Uppdaterad senast 13 oktober 2021 STATUS Button Icon White.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Inledande möten om Right to Research in International Copyright
 • Arbete kring ePrivacy-direktivet
 • Mottagen departementspromemoria om upphovsrättsdirektivet
 • Sondering kring remissvar om läromedelsutredningen
 • T.2.1 - 1 organisation har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 4 nya evenemang.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Anordna möte med andra remissinstanser om upphovsrättsdirektivet.
 • Skriva på remissvar om upphovsrättsdirektivet.
 • Skriva på remissvar om läromedelsutredningen.
 • Sätta sig in i och arbeta vidare med Right to Research in International Copyright
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen

4000 Användning

4100 Öka förtroende och användning

Uppdaterad senast 2021-09-13 STATUS Button Icon Orange.svg (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Sida skapad på wikin med sammanställning av frågor för möjliga forskningsprojekt. Kontakt initierad med två olika forskningsinstitut.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

2021-05-26

 • Beslutat att inte ingå i SOM-undersökningen 2021-2022 på grund av att vi inte fått besked om ekonomiska medel för detta i tid för att kunna ingå i projektet. Deras deadline är skarp i början av maj och då hade vi inte fått svar på WMF-tilldelningen.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefenUppdaterad senast 2021-07-05 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Vi har kommunicerat vinnarna i Wiki Loves Earth och genomfört Wiki Loves Monuments. I samband med detta har vi lagt ytterligare fokus på vår närvaro på instagram, vilket gör att vi bland annat har ökat med 22% i följarantal jämfört med för ett år sedan.
 • Vi har fått tillbaka vår kommunikationspraktikant som stöttar framförallt med material i sociala medier
 • Vi har börjat fundera över om man kan genomföra en medlemsvärvningskampanj i sociala medier
 • Vi har fattat beslut om att öka frekvensen på våra nyhetsbrev till en gång i månaden, istället för varannan månad. Detta beror på att vi fått indikationer på att mottagarna vill ha dem oftare, och nu testar vi det ett tag framåt.
 • A.1.1a - <1> mätmetod har tagits fram.
 • A.1.1b - Den uppmätta medienärvaron har ökat med <ANTAL> %.
 • Se separat insamling av data för att kunna följa statistiken månad för månad.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefenUppdaterad senast 2021-08-27 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • En större mängd sekretessbelagt arbete har tagits fram och diskuterats med projektpartnern
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Avtal färdigt
 • Slutliga finjusteringar av det sekretessbelagda arbetet och publicering av detsamma
 • Avstämning med projektpartnern om vidare önskemål och behov
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen

4200 Öka användbarheten

Projekt nr. 194205 Ansvarig André
Projektstart 2019-09-01 Projektslut 2021-04-30
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation 494 648 kr

(2019: 0 kr, 2020: 282 608 754 kr, 2021: 212 040 kr) 

Post- och telestyrelsen 1 713 692 kr

(2019: 127 897 kr, 2020: 1 072 045 kr, 2021: 513 750 kr)

Interna mål   Externa mål
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 3/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 1/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • A.2.2b - Utveckling av funktioner/verktyg för att lägga till nya språk.  
 • Ett system för att genom crowdsourcing samla inspelningar av tal på olika språk.
 • Komponenter som kan användas för att annotera det inspelade talet.
 • Genomförande av evenemang för att finna metoder för att engagera allmänheten att bidra med inspelat tal och annoteringar samt ta fram ett färdigt kit för att andra enkelt skall kunna ordna egna talinsamlings/-annoteringsevenemang.
 • System och strategier för att insamlat tal samt annoteringar skall komma Wikipedia och andra Wikimedia-plattformarna till godo samt kunna samlas in via dessa plattformar.
 • Säkerställa att insamlat tal och annoteringar kan lagras på plattformar som möjliggör brett tillgängliggöra 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-08-09 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Ett toolkit för insamlingsevenemang har färdigställts med Dyslexiförbundet.
 • Wikispeech har, efter ett par återkopplingsrundor, lanserats som en finess (eng. Gadget) på svenskspråkiga Wikipedia. Det innebär att Wikispeech nu kan användas av de som av olika orsaker har svårigheter att läsa informationen. Wikispeech ligger för närvarande på Wikimedia Sveriges servrar, vilket innebär att vi i dagsläget inte kan skala till fler språk.
 • Wikispeech fungerar nu även på norska och baskiska och kan i teorin aktiveras där med kort varsel.
 • Slutrapporten har färdigställts och skickats in till Post- och telestyrelsen. Rapporten kommer att publiceras när den är godkänd och då avslutas projektet.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nytt evenemang.
 • T.2.2b - 1 ny direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • A.2.2b - Funktioner/verktyg för att lägga till nya språk har utvecklats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Projekt nr. 194206 Ansvarig André
Projektstart 2019-10-01 Projektslut 2022-09-30
Finansiär Budget
Vinnova 129 000 kr (2020) samt 130 000 kr (2021) 
Wikimedia Foundation 33 000 kr (2020) samt 32 000 kr (2021)
Interna mål
 • T.2.1 - 5/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 1/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 3/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-08-09 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Se Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 för ytterligare aktiviteter.

 • Diskussioner med KTH hur/om vi kan bidra med kurerade Wikipedia-nedladdningar av olika slag för olika forskningsprojekt, t.ex. hur översättningar ändrats eller hur artiklar som vid något tillfälle haft en Språkvårds-mall har utvecklats till dess att den togs bort.
 • Vidareutveckling av talsyntesen Wikispeech för att möjliggöra aktivering har skett.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nytt evenemang.
 • T.2.2b - 2 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-10-13 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Två översättningsspår anordnades när WMSE deltog i Deloitte Impact Day. Här översattes nästan 1 200 tekniska meddelanden i mediawiki-mjukvaran, och i princip hela Universal code of conduct, från engelska till svenska. Se statistik.
 • A.2.1 - 5 fel i mjukvaran har rapporterats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 13 oktober 2021 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Kontakter med UNFPA.
 • Kontakter med SCB kring datamöjligheter.
 • Skrivande och utvecklande av blogginlägg och portalmaterial.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 1 ny resurs.
 • T.2.1 - 3 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nya evenemang.
 • T.2.2b - 3 nya direktkontakter med innehållsägare och organisationer har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Fortsatt skrivande av blogginlägg och portalmaterial.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-10-12 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Arbetet har varit på paus då andra projekt har behövt starta igång.

Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • En kommunikationsinsats i samband med ett lanseringsevenemang av Wikispeech kommer att starta.
 • Arbete med server sker. Bl.a. för bättre statistik, förgenerering av tal (för att göra det snabbare) eller om problem uppstått med någon maskin.
 • Färdigställa gränssnitt för att markera uttal som prioriterade, när det finns fler än ett alternativ.
 • Uppstädning i kod för att förenkla framtida utvecklingsarbete.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen

5000 Gemenskapen

5100 Stödja gemenskapen

Uppdaterad senast 2021-10-13 STATUS Button Icon Orange.svg (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Mediearkivet fortsatte att diskuteras med gemenskapen.
 • Avtal färdigställt med Mediearkivet kring licens för användare.
 • T.1.2 - 1 identifierad ämnesexpert har bidragit.
 • G.1.1a - Stöd har givits vid 194 tillfällen.
 • G.1.1b - Stöd har givits till minst 59 wikimedianer och dylika.
 • G.1.2 - Stöd har givits till 35 återkommande träffar för wikimedianer.
 • G.2.1 - Redigering från 18 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Fortsatt hantering av inkomna förfrågningar om lån, bidrag och stöd.
 • Förnyelse av Stöd till gemenskapen, och identifiering av nya tillvägagångssätt och möjligheter.

Samhället öppnar delvis upp och vi anpassar oss. Stora delar av året har dock varit svåra med anledning av pandemin: vi har inte kunnat kommunicera aktivt, och bl.a. flera ackrediteringsförfrågningar har nekats med anledning av pandemin.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-08-27 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Inga aktiviteter.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Projektuppstart
 • Plan kring utvärdering av underhållsrutin
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen

5200 Inkluderande klimat

Uppdaterad senast 2021-10-13 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Prisutdelning Wiki Loves Earth
 • Wiki Loves Monuments genomfört.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 2 nya resurser.
 • T.1.2 - 1 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.1 - 1 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2b - 1 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Sätta igång juryarbete med WLM.
 • Planera Wiki Loves Hembygd
 • Planera nästa års Wiki Loves Earth
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 13 oktober 2021 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Creative Force-ansökningar skickades in.
 • Inledande samtal med Utrikesdepartementet.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 6 nya resurser.
 • T.1.2 - 9 identifierade ämnesexperter bidrar
 • T.2.2b - 6 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från 496 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Långsiktig WikiGap-planering.
 • Sammanställa statistik om WikiGap.

Alla har tvingats ställa om till digitala format, men det går över förväntan på många håll.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen

6000 Möjliggörande

6100 Föreningen ska vara kompetent

Projekt nr. 206102 Ansvarig John
Projektstart 2020-07-01 Projektslut 2021-06-30
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation (projektbidrag) 1 439 702 kr 
Wikimedia Foundation (APG) 78 614 kr
Interna mål   Externa mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 3/25 nya resurser.
 • T.2.1 - 50/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 5/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 50/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • M.2a - Delta på 5/5 int. Wikimedia-evenemang.
 • M.3.1a - Sprid finansiering.
 • M.3.1b - 100% fler medlemmar (800/904 stycken).
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas.  
 • 250 000 uppdateringar av Structured Data on Commons (SDC).
 • Portal på Meta som beskriver SDC-arbetet och sänker tröskeln för volontärer.
 • 5 workshops i 5 länder (eller digitalt mot målgrupper i länderna) med 50 deltagande institutioner med fokus på hur Open GLAM Declaration kan omsättas i praktiken. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-08-27 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Projektet avslutades 30 juni.
 • Plan för fortsatt arbete med hubben skedde under april, maj och juni.
 • Dokumentering av SDC-fallstudierna avslutades.
 • Flera event med fokus på SDC genomfördes online.

Externa mål:

 • 250 000+ SDC-uttalanden har uppnåtts.
 • Portalen har uppdaterats med central dokumentation som tidigare saknades.
 • 2 evenemang har genomförts.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Deltagande i WMF:s GLAM-teams office hours i maj om SDC och vårt arbete
 • Avrapportera/skriv White Paper för Verktyg för partnerskap 2019
 • Sluför revideringen av produktutvecklingsplanen för den eventuella/framtida hubben
 • Ge kompletterande svar till Vinnova om den ansökan till dem vi gjorde tillsammans med SMVK och Re:Orient
 • Planera test av Cassandra med deltagande från svenska GLAM-partners
 • Skicka in ansökan till att bli en del av LODEPA-nätverket
 • Fortsätta diskussioner med WMDE om en accelerator i Sverige.
 • Genomföra åtgärder för att öka intäkterna genom insamlingsarbetet
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-10-12 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Föreningens nya praktikantprogram har öppnat.
 • Teambuilding-aktivitet sker 15-16 november 2021.
 • Kriterier för vårt framtida kontor har utvecklats. Inledande kontakter har tagits med några organisationer för att undersöka vilka möjligheter som finns.
 • En alkohol- och drogpolicy samt tillhörande riktlinjer har tagits fram.
 • Rapportformat m.m. för föreningens miljöpåverkan har påbörjats i samarbetet med Deloitte, som en del av deras Impact Day. Det första utkastet har ännu inte diskuterats internt eller förberetts för att delas men det kommer att ske inom kort för att öppna för återkoppling och vidareutveckling.
 • Omförhandling av personalens telefonabonnemang har skett. Detta har lett till föreningens kostnader kommer att minska med ett antal tusen kronor per år.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen

6200 Föreningens arbete ska vara transparent

Uppdaterad senast 2021-08-09 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Upplägget på det digitala WikiNEM 2021 fortsätter utvecklas.
 • Erfarenheterna från Wikimania 2021 sammanställs.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen

6300 Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet

Uppdaterad senast 3 maj 2021 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Arbete med volontär- och utbildningsplaner.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Fortsätta vidareutveckla volontär- och utbildningsplaner.
 • Anordna medlemsmöte.
 • Anordna Wikipedia-dag.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-08-09 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Inga aktiviteter
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Stäm av behovslistans aktualitet.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen