Ledningsrapport 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2020


Ledningsrapporten följer upp hur verksamhetsplanen följs.

Överblick

Program redigera
Tillgång
Föreningen ska öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material.
Mål Projektstatus
T.1.1 Berika Wikimedia-projekten med 25 nya resurser, vilket uppnås genom att skapa och sprida material samt ge support eller genomföra massuppladdningar. Button Icon Green.svg
T.1.2 150 identifierade ämnesexperter bidrar till Wikimedia-projekten med minst 1 produktiv redigering vardera, vilket uppnås genom att sprida information, underhålla relationer eller arrangera tematiska skrivstugor. Button Icon Green.svg
T.1.3 Involvera 10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram, vilket uppnås genom att utbilda motiverade lärare och bistå med expertis om Wikipedias verktyg för utbildning. Button Icon Green.svg
193122 Fri musik på Wikipedia 2019 Button Icon Green.svg
213103 Wikipedia i utbildning 2021 Button Icon Green.svg
213120 GLAM 2021 Button Icon Green.svg
213123 Wikidata för auktoritetskontroll 2021 Button Icon Green.svg
213128 Föreläsningar 2021 Button Icon Green.svg
Föreningen ska verka för ökad användning av fria licenser.
Mål Projektstatus
T.2.1 För att öka användningen av fria licenser se till att 50 organisationer tar del av information om fria licenser. Button Icon Green.svg
T.2.2 För att värna frågans aktualitet arbeta aktivt med att vårda och utveckla relevanta nätverk och kontakter med personer som kan påverka licensval på material. Detta uppnås, vid sidan av ordinarie verksamhet, genom aktivt deltagande i eller anordnande av minst 10 nya evenemang och minst 10 nya direktkontakter med innehållsägare, organisationer och politiker. Button Icon Green.svg
213202 Påverkansarbete 2021 Button Icon Green.svg
Användning
Föreningen ska verka för ett högt förtroende för, och en ökad användning av, Wikimedia-projekten och fri kunskap.
Mål Projektstatus
A.1.1 För att informera allmänheten om Wikimedia-projekten och fri kunskap är medierelationer centrala. Detta uppnås genom aktivt arbete med pressreleaser, debattartiklar, kommentarer, nyhetsbrev och aktivitet på sociala medier. Baserat på de nyckeltal som identifierats som mätmetoder av kansliet kommer den uppmätta medienärvaron för november 2021 att öka med 10 % gentemot november 2020. Button Icon Green.svg
A.1.2 För att öka medvetenheten om användning och förtroende ska under året tydligare mätmetoder för användning av Wikimedia-projekten tas fram generellt och för specifika användargrupper. Button Icon Green.svg
214101 Förtroende 2021 Button Icon Green.svg
214102 Synlighet 2021 Button Icon Green.svg
214104 Wikidata för genealogi 2021 Button Icon Green.svg
Föreningen ska verka för att Wikimedia-projektens användbarhet ska vara hög.
Mål Projektstatus
A.2.1 För att minska antalet fel i mjukvaran och öka tydligheten ska alla upptäckta och verifierade buggar rapporteras på Phabricator inom en vecka och kritiska systemmeddelanden översättas Resultatet följs upp årligen. Button Icon Green.svg
A.2.2 För att göra innehållet tillgängligt för flera ska tillägget Wikispeech aktiveras som betafunktion på tre språkversioner av Wikipedia före årets slut samt utveckling av funktioner/verktyg som möjliggör att lägga till fler språk. Button Icon Red.svg
194205 Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 Button Icon Red.svg
194206 Wikispeech för AI 2020 Button Icon Orange.svg
214202 Buggrapportering och översättning 2021 Button Icon Green.svg
214204 Kunskap i krissituationer 2021 Button Icon Green.svg
214205 Wikispeech – Underhåll och support 2021 Button Icon Orange.svg
Gemenskapen
Föreningen ska stödja aktiva användare med kompetens och andra resurser.
Mål Projektstatus
G.1.1 För att underlätta arbetet, ska stöd ges av kansliet vid 365 tillfällen till minst 100 olika wikimedianer, eller andra som förespråkar fri kunskap, vilket uppnås genom tillgång till expertis, finansiering och andra resurser. Button Icon Green.svg
G.1.2 För att stärka gemenskapen ska föreningen ge stöd till minst 75 återkommande träffar för wikimedianer. Button Icon Green.svg
G.1.3 För att underlätta användningen av nya tekniska lösningar på Wikipedia skall ett projekt genomföras kring implementering, utifrån gemenskapens behov och önskemål. Button Icon Green.svg
215101 Stöd till gemenskapen 2021 Button Icon Green.svg
215102 Utvecklingsstöd 2021 Button Icon Green.svg
Föreningen ska arbeta för ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya användare.
Mål Projektstatus
G.2.1 För att öka deltagandet från Wikimedias underrepresenterade grupper, ska målgruppsanpassade insatser arrangerade av föreningen resultera i att minst 365 unika användare utför en produktiv redigering var. Button Icon Green.svg
215202 Wiki Loves 2021 Button Icon Green.svg
215203 En gemenskap för alla 2021 Button Icon Green.svg
Möjliggörande
Föreningen ska vara kompetent.
Mål Projektstatus
M.1 För att föreningen skall arbeta kompetent ska kanslipersonalen ges möjlighet att kompetensutveckla sig inom relevanta områden och styrelsemedlemmarna ska sträva efter kompetensutveckling. Button Icon Green.svg
206102 Verktyg för partnerskap 2020 Button Icon Green.svg
216101 Organisationsutveckling 2021 Button Icon Green.svg
Föreningens arbete ska vara transparent.
Mål Projektstatus
M.2 För att stärka föreningens transparens och bjuda till insyn i den internationella Wikimedia-rörelsen ska styrelse eller kanslipersonal delta på minst 5 internationella Wikimedia-evenemang samt uppdatera internationella nyhetsbrev på månadsbasis och centrala wikiportaler m.m. Button Icon Green.svg
216201 Erfarenhetsutbyte 2021 Button Icon Green.svg
Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet.
Mål Projektstatus
M.3.1 För att nå organisatorisk stabilitet ska föreningen verka för en bred och hållbar finansiering där ingen bidragsgivare överstiger 50 % under året, 100 % högre medlemsantal än 31 december föregående år, öka volontärengagemanget med 30 % jämfört med det totala antalet föregående kalenderår. Button Icon Green.svg
M.3.2 För att sträva efter organisatorisk stabilitet ska kansliet aktivt arbeta för att öka mängden överlappande kompetenser på för verksamheten kritiska områden. Button Icon Green.svg
216301 Föreningsengagemang 2021 Button Icon Green.svg
216302 FOSS för föreningen 2021 Button Icon Green.svg3000 Tillgång

3100 Öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material

Projekt nr. 193122 Ansvarig Tore
Projektstart 2019-01-01 Projektslut 2021-06-30
Finansiär Budget
Kulturbryggan 500 000 
FDC 50 000 
Total: 550 000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 2/25 nya resurser.
 • T.2.2b - 1/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • M.3.1a - Sprid finansiering. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-03-18 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Uppladdningar till Wikimedia Commons – Free music on Wikipedia.
 • Dokumentation av modellering, verktyg och processer.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 2 nya resurser.
 • T.2.2b - 2 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • M.3.1a - Finansiering har bredats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Ta fram riktade utbildningsmoduler till musiker. Göra en kampanj för musiker.

Fortsatt svårt med nyinspelad musik under fri licens på grund av Covid-19.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen Kommer att undersöka om projektet kan förlängas i kalendertid.


Uppdaterad senast 2021-03-19 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Eleverna i Kulturhistoria som gymnasiearbete 20/21 har publicerat sina artiklar på Wikipedia, sammanlagt 35 stycken. Artiklarna har mottagits väl av gemenskapen och höll genomgående god kvalitet.
 • En workshop har hållits tillsammans med Centrum för universitetslärarutbildning på Stockholms Universitet, där ett trettiotal deltagare fick lära sig mer om Wikipedia och diskutera hur Wikipedia kan användas vid universitet. Deltog gjorde även internationella doktorander och universitetslärare från det europeiska samarbetsorganet CIVIS.
 • Arton doktorander från Karolinska Institutet har pratat om att använda Wikipedia som plattform för forskningskommunikation.
 • Arbetet har intensifierats med att producera de digitala lärmodulerna som ska utgöra stommen i vår utbildningsverksamhet.
 • Mötesplats OER har startats upp för året. Arbetet i år kommer att inkludera att väcka uppmärksamhet för frågorna hos beslutsfattare på institutioner, till exempel genom att försöka ordna en digital konferens 25 november (årsdagen för antagandet av Unescos OER-rekommendation).
 • T.1.2 - <0> identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.1.3 - <3> kurser har deltagit i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.1 - <0> organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för <ANTAL> nya evenemang.
 • T.2.2b - <0> nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från <34> unika underrepresenterade användare har skett.
 • M.2a - Deltagande har skett på <2> int. Wikimediaevenemang.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökat.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Fortsätta med digital utbildningsproduktion, till exempel genom att hitta framåt i val av plattform för publicering
 • Arbeta vidare med Mötesplats OER
 • Presentationer från eleverna i Kulturhistoria som gymnasiearbete
 • Undersöka samverkan med KTH:s bibliotek
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-03-16 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Skrivit This Month in GLAM för februari.
 • Planerat utbildning och arbete med avtal för Göteborgs museer.
 • Förberedelse för kurs med Arbetsam.
 • Enkätundersökning för GLAM-institutioner
 • Skrivstugor och kommunikationsinsatser med bibliotekssektorn har fortsatt.
 • M.3.1a - Finansiering har breddats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Kurs med ArbetSam
 • Planera in en halv informationsdag för intresserade GLAM-institutioner
 • Genomföra en två-dagars workshop tillsammans med Musikverket och Sveriges musikarkiv

Covid-19 fortsätter och fysiska möten är fortsatt inte möjliga.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-02-12 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Projektuppstartsmöte har genomförts
 • Avtal förbereds
 • Utbildning om Wikidata planeras
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Avtal färdigställda
 • Utbildning om Wikidata genomförd
 • Utbildning om OpenRefine skapad
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast STATUS Button Icon White.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen

3200 Ökad användning av fria licenser

Uppdaterad senast STATUS Button Icon White.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Inledande diskussioner om EU-lagstiftningsakten Digital Services Act.
 • Inledande gemensamma möten med påverkansansvariga runtom på europeiska Wikimediaföreningar.
 • Diskussioner med NOSAD om att genomföra gemensamma öppna data-evenemang med myndigheter.
 • Förberedelser inför remissvar på departementspromemorian om upphovsrättsdirektivet
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Vänta på departementspromemoria om upphovsrättsdirektivet
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen

4000 Användning

4100 Öka förtroende och användning

Uppdaterad senast 2021-03-19 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Kontaktat Internetstriftelsen för att undersöka möjligheterna att ingå i Svenskarna och internet 2021. Detta var tyvärr inte möjligt, men de kommer internt diskutera medverkan inför 2022.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Om möjligt fylla i ansökan att vara med i SOM-undersökningen
 • Extern finansiering måste vara garanterad för att genomföra undersökningen.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Projekt nr. 214102 Ansvarig Josefine
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
FDC 50000
[[Verksamhetsplan {{{år}}}|Interna mål]]
 • A.1.1a - 1/1 mätmetod tas fram.
 • A.1.1b - Den uppmätta medienärvaron +10/+10%. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-03-19 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Årets första nyhetsbrev skickat
 • Stor synlighet kring de mest visade artiklarna på Wikipedia 2020
 • Stor synlighet i samband med Wikipedias 20-årsdag i januari
 • Data över vår statistik sammanställd för de två första månaderna
 • Praktikant på deltid som ska se över styrdokument och hjälpa till med inlägg i sociala medier
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Nytt nyhetsbrev
 • Fortsätta mäta statistik
 • Kommunikation inför årsmöte och Wiki Loves Earth
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-02-12 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Avtal förbereds
 • Introduktionsworkshop till Wikimedia-projekten har genomförts
 • API-workshopen planeras
 • Inbjudningar till API-workshopen har skickats ut.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Avtal färdigt
 • API-workshopen genomförd
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen

4200 Öka användbarheten

Projekt nr. 194205 Ansvarig André
Projektstart 2019-09-01 Projektslut 2021-04-30
Finansiär Budget
FDC 494 648

(2019: 0 kr, 2020: 282 608 754 kr, 2021: 212 040 kr) 

Post- och telestyrelsen 1 713 692

(2019: 127 897 kr, 2020: 1 072 045 kr, 2021: 513 750 kr)

Interna mål   Externa mål
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 3/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 1/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • A.2.2b - Utveckling av funktioner/verktyg för att lägga till nya språk.  
 • Ett system för att genom crowdsourcing samla inspelningar av tal på olika språk.
 • Komponenter som kan användas för att annotera det inspelade talet.
 • Genomförande av evenemang för att finna metoder för att engagera allmänheten att bidra med inspelat tal och annoteringar samt ta fram ett färdigt kit för att andra enkelt skall kunna ordna egna talinsamlings/-annoteringsevenemang.
 • System och strategier för att insamlat tal samt annoteringar skall komma Wikipedia och andra Wikimedia-plattformarna till godo samt kunna samlas in via dessa plattformar.
 • Säkerställa att insamlat tal och annoteringar kan lagras på plattformar som möjliggör brett tillgängliggöra 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-03-02 STATUS Button Icon Orange.svg (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Inledande kod på plats för API och frontend för taldatainsamlaren
 • Ytterligare diskussioner med WMF inklusive en föreslagen väg för implementering.
 • Som ett resultat av ovanstående diskussion prioriterades implementationen av Lexikonredigering över taldatainsamlingen
  • Arkitektur för Lexikon-redigering framtagen
  • Inledande kod för lexikon-redigering producerad
 • Förtydligande planer för projektets avslutande framtagen
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Säkerhetsgranskning
 • Etapprapport 4
 • Påbörjar slutrapporten
 • Planering för Dyslexiförbundets insats

Vissa identifierade problem med uppspelningsverktyget har tagit mer tid i åtagande att åtgärda. Som ett resultat har vi kommit igång med Taldatainsamlaren senare än önskat. Det finns en risk att vi därmed inte hinner färdigställa all planerad funktionalitet i Taldatainsamlaren.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Projekt nr. 194206 Ansvarig André
Projektstart 2019-10-01 Projektslut 2022-09-30
Finansiär Budget
Vinnova 129 000 (2020) samt 130 000 (2021) 
FDC 33 000 (2020) samt 32 000 (2021)
Interna mål
 • T.2.1 - 5/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 1/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 3/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-03-02 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Se Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 för ytterligare aktiviteter.

 • Förtydligad projektplan för 2021 framtagen
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nytt evenemang.
 • T.2.2b - 2 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

KTH skickar det kontrakt som krävs för att vi ska kunna rekvirera medel

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast STATUS Button Icon White.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 18 mars 2021 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Plan för projektets genomförande under året.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-03-02 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • INledande projektplanering gjord
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen

5000 Gemenskapen

5100 Stödja gemenskapen

Uppdaterad senast 2021-03-18 STATUS Button Icon Orange.svg (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Utlån av kamerautrustning
 • Ljusning på ackrediteringsfronten, med en beviljad och en uppskjuten ansökning
 • Årsbidrag räknas ihop och avslutas samt startas om där det är aktuellt
 • T.1.1 - Projekten har berikats med <ANTAL> nya resurser.
 • T.1.2 - <ANTAL> identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.1 - <ANTAL> organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2b - <ANTAL> nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.1.1a - Stöd har givits vid 10 tillfällen.
 • G.1.1b - Stöd har givits till minst 12 wikimedianer och dylika.
 • G.1.2 - Stöd har givits till <ANTAL> återkommande träffar för wikimedianer.
 • G.2.1 - Redigering från <ANTAL> unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Fortsatt hantering av inkomna förfrågningar om lån, bidrag och stöd.

Fortsatt nedstängt och tillknäppt gör det svårt för volontärer att genomföra många av de aktiviteter vi är vana att se här. Beroende på hur länge restriktioner kommer att gälla kan det bli svårt att komma upp i nivå med satta mål.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-02-12 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Inga aktiviteter
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Projektuppstart
 • Plan kring utvärdering av underhållsrutin
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen

5200 Inkluderande klimat

Uppdaterad senast STATUS Button Icon White.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Prisutdelning Wiki Loves Monuments i Sverige 2020.
 • Prisutskick WLM 2020.
 • Inledande planering Wiki Loves Earth 2021.
 • Planering inför Wiki Loves Hembygd 2021.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Kontakt med partners och kommunikation inför WLE.
 • Förbereda igångsättning av WLE 2021.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 18 mars 2021 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • WikiGap-evenemang genomfördes 8 mars.
 • WikiGap Challenge sattes igång.
 • Crowdsourcingkampanj genomförs med UNFPA, Global Citizen och andra för att crowdsourca namn på kvinnor.
 • En översättarskrivstuga med Tolk- och översättarinstitutet på Stockholms universitet har genomförts. Diskussioner förs om fördjupat samarbete.
 • T.2.2b - 4 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Avsluta WikiGap Challenge.
 • Sammanställa data från crowdsourcingkampanj.

Alla har tvingats ställa om till digitala format, men det går över förväntan på många håll.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen

6000 Möjliggörande

6100 Föreningen ska vara kompetent

Projekt nr. 206102 Ansvarig John
Projektstart 2020-07-01 Projektslut 2021-06-30
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation 1,439,702 
FDC 78,614
Interna mål   Externa mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 3/25 nya resurser.
 • T.2.1 - 50/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 5/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 50/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • M.2a - Delta på 5/5 int. Wikimedia-evenemang.
 • M.3.1a - Sprid finansiering.
 • M.3.1b - 100% fler medlemmar (800/904 stycken).
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas.  
 • 250 000 uppdateringar av Structured Data on Commons (SDC).
 • Portal på Meta som beskriver SDC-arbetet och sänker tröskeln för volontärer.
 • 5 workshops i 5 länder (eller digitalt mot målgrupper i länderna) med 50 deltagande institutioner med fokus på hur Open GLAM Declaration kan omsättas i praktiken. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2020-11-18 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Planering av tester av prototypversion av Cassandra (ett statistikverktyg för GLAM-institutioner) har initierats och 3 svenska GLAM-institutioner har anmält intresse.
 • Deltagande i ett COST-nätverk har planerats.
 • Paus och omplanering av arbetet med Face2Face-insamlingen p.g.a. nya nationella rekommendationer om Covid-19.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Avrapportera/skriv White Paper för Verktyg för partnerskap 2019
 • Sluför revideringen av produktutvecklingsplanen för den eventuella/framtida hubben
 • Ge kompletterande svar till Vinnova om den ansökan till dem vi gjorde tillsammans med SMVK och Re:Orient
 • Planera test av Cassandra med deltagande från svenska GLAM-partners
 • Skicka in ansökan till att bli en del av LODEPA-nätverket
 • Fortsätta diskussioner med WMDE om en accelerator i Sverige.
 • Genomföra åtgärder för att öka intäkterna genom insamlingsarbetet
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 19 mars 2021 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Arbete med att hantera lönehantering till personal som bor i andra länder i Sverige har initierats.
 • Information för organisationsmedlemmar har genomgått en första revision.
 • Arbete med att ta fram en ny flerårig strategi för föreningen har skett.
 • En första praktikant har tagits in för året och erfarenheterna sammanställs.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen

6200 Föreningens arbete ska vara transparent

Uppdaterad senast 19 mars 2021 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Projektet har startats upp men inga aktiviteter har ännu skett.

Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen

6300 Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet

Uppdaterad senast 18 mars 2021 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • 20-årsfirande genomfört.
 • Referensrunda för ny strategi genomförd.
 • Förberedelser inför årsmöte.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Utskick inför årsmöte.
 • Förberedelser inför medlemsmöten.
 • Vidareutveckling av volontärstrategi.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-02-12 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Inga aktiviteter
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Stäm av behovslistans aktualitet
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen