Ledningsrapport 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2019


Ledningsrapporten följer upp hur verksamhetsplanen följs.

Överblick

Program redigera
Tillgång
Föreningen ska öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material.
Mål Projektstatus
T.1.1 Berika Wikimedia-projekten med 25 nya resurser, vilket uppnås genom att skapa och sprida material samt ge support eller genomföra massuppladdningar.  Button Icon Orange.svg
T.1.2 150 identifierade ämnesexperter bidrar till Wikimedia-projekten med minst 1 produktiv redigering vardera, vilket uppnås genom att sprida information, underhålla relationer eller arrangera tematiska skrivstugor.  Button Icon Green.svg
T.1.3 Involvera 10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram, vilket uppnås genom att utbilda motiverade lärare och bistå med expertis om Wikipedias verktyg för utbildning.  Button Icon Orange.svg
203103 Wikipedia i utbildning 2020 Button Icon Orange.svg
183104 Samsyn 2018 Button Icon Green.svg
193116 Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2019‎ Button Icon Green.svg
193117 Wikipedia i biblioteken 2019 Button Icon Green.svg
203120 GLAM 2020 Button Icon Green.svg
193122 Fri musik på Wikipedia 2019 Button Icon Green.svg
203128 Föreläsningar 2020 Button Icon Orange.svg
Föreningen ska verka för ökad användning av fria licenser.
Mål Projektstatus
T.2.1 För att öka användningen av fria licenser se till att 50 organisationer tar del av information om fria licenser. Button Icon Green.svg
T.2.2 För att värna frågans aktualitet arbeta aktivt med att vårda och utveckla relevanta nätverk och kontakter med personer som kan påverka licensval på material. Detta uppnås, vid sidan av ordinarie verksamhet, genom aktivt deltagande i eller anordnande av minst 10 nya evenemang och minst 10 nya direktkontakter med innehållsägare, organisationer och politiker. Button Icon Green.svg
203202 Påverkansarbete 2020 Button Icon Green.svg
Användning
Föreningen ska verka för ett högt förtroende för, och en ökad användning av, Wikimedia-projekten och fri kunskap.
Mål Projektstatus
A.1.1 För att informera allmänheten om Wikimedia-projekten och fri kunskap är medierelationer centrala. Detta uppnås genom aktivt arbete med pressreleaser, debattartiklar, kommentarer, nyhetsbrev och aktivitet på sociala medier. Baserat på de nyckeltal som identifierats som mätmetoder av kansliet kommer den uppmätta medienärvaron för november 2020 att öka med 10 % gentemot november 2019. Button Icon Green.svg
A.1.2 För att öka medvetenheten om användning och förtroende ska under året tydligare mätmetoder för användning av Wikimedia-projekten tas fram generellt och för specifika användargrupper. Button Icon Green.svg
204101 Förtroende 2020 Button Icon Green.svg
204102 Synlighet 2020 Button Icon Green.svg
194103 Wikipedia och Globala målen Button Icon Green.svg
Föreningen ska verka för att Wikimedia-projektens användbarhet ska vara hög.
Mål Projektstatus
A.2.1 För att minska antalet fel i mjukvaran och öka tydligheten ska alla upptäckta och verifierade buggar rapporteras på Phabricator inom en vecka och kritiska systemmeddelanden översättas Resultatet följs upp årligen. Button Icon Green.svg
A.2.2 För att göra innehållet tillgängligt för flera ska tillägget Wikispeech aktiveras som betafunktion på tre språkversioner av Wikipedia före årets slut samt utveckling av funktioner/verktyg som möjliggör att lägga till fler språk. Button Icon Green.svg
204202 Buggrapportering och översättning 2020 Button Icon Green.svg
204204 Kunskap i krissituationer 2020 Button Icon Green.svg
194205 Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 Button Icon Green.svg
194206 Wikispeech för AI 2020 Button Icon Green.svg
Gemenskapen
Föreningen ska stödja aktiva användare med kompetens och andra resurser.
Mål Projektstatus
G.1.1 För att underlätta arbetet, ska stöd ges av kansliet vid 365 tillfällen till minst 100 olika wikimedianer, eller andra som förespråkar fri kunskap, vilket uppnås genom tillgång till expertis, finansiering och andra resurser. Button Icon Orange.svg
G.1.2 För att stärka gemenskapen ska föreningen ge stöd till minst 75 återkommande träffar för wikimedianer. Button Icon Orange.svg
G.1.3 För att underlätta användningen av nya tekniska lösningar på Wikipedia skall ett projekt genomföras kring implementering, utifrån gemenskapens behov och önskemål. Button Icon Green.svg
205101 Stöd till gemenskapen 2020 Button Icon Orange.svg
205102 Utvecklingsstöd 2020 Button Icon Green.svg
Föreningen ska arbeta för ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya användare.
Mål Projektstatus
G.2.1 För att öka deltagandet från Wikimedias underrepresenterade grupper, ska målgruppsanpassade insatser arrangerade av föreningen resultera i att minst 365 unika användare utför en produktiv redigering var. Button Icon Green.svg
205202 Wiki Loves 2020 Button Icon Green.svg
205203 En gemenskap för alla 2020 Button Icon Orange.svg
Möjliggörande
Föreningen ska vara kompetent.
Mål Projektstatus
M.1 För att föreningen skall arbeta kompetent ska kanslipersonalen ges möjlighet att kompetensutveckla sig inom relevanta områden och styrelsemedlemmarna ska sträva efter kompetensutveckling. Button Icon Green.svg
206101 Organisationsutveckling 2020 Button Icon Green.svg
196102 Verktyg för partnerskap 2019 – Blueprinting Button Icon Green.svg
Föreningens arbete ska vara transparent.
Mål Projektstatus
M.2 För att stärka föreningens transparens och bjuda till insyn i den internationella Wikimedia-rörelsen ska styrelse eller kanslipersonal delta på minst 5 internationella Wikimedia-evenemang samt uppdatera internationella nyhetsbrev på månadsbasis och centrala wikiportaler m.m. Button Icon Orange.svg
206201 Erfarenhetsutbyte 2020 Button Icon Orange.svg
Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet.
Mål Projektstatus
M.3.1 För att nå organisatorisk stabilitet ska föreningen verka för en bred och hållbar finansiering där ingen bidragsgivare överstiger 50 % under året, 100 % högre medlemsantal än 31 december föregående år, öka volontärengagemanget med 30 % jämfört med det totala antalet föregående kalenderår. Button Icon Green.svg
M.3.2 För att sträva efter organisatorisk stabilitet ska kansliet aktivt arbeta för att öka mängden överlappande kompetenser på för verksamheten kritiska områden. Button Icon Green.svg
206301 Föreningsengagemang 2020 Button Icon Green.svg


3000 Tillgång

3100 Öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material

Uppdaterad senast 2020-05-08 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Första videomötet med Mötesplats OER, där 9 deltagare träffades och bidrog till att påbörja nätverkets verksamhet. Facebookgruppen har vuxit till drygt 40 personer.
 • Påbörjat översättning av Unescos OER-rekommendationer
 • Redovisning av drygt 30 gymnasieelevers utökade eller nyskapade artiklar.
 • Utrett tekniska möjligheter för hur vi kan genomföra och sprida digitala utbildningar till fler. I dagsläget är det bästa alternativet att översätta moduler i Programs and Events Dashboard till svenska och sätta samman dem i olika konstellationer till kurspaket.
 • Deltagit i seminarium för 100 personer hos Volontärbyrån för att prata Wikimedia Sverige och digital utbildning.
 • Fortsatt framåt med det strategiska utbildningsarbetet.
 • Deltagit i OER20, digital konferens med OER-fokus i något mindre omfattning än om den hade genomförts fysiskt.
 • Haft utbildningsmoment i de digitala skrivstugorna som genomförts i föreningen.
 • T.1.2 - <17> identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.1.3 - <2> kurser har deltagit i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.1 - <0> organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för <2> nya evenemang.
 • T.2.2b - <0> nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från <46> unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Fortsätta arbeta strategiskt och operativt med ny utbildningsplan och volontärstrategi, bland annat på medlemsmöte i slutet av maj.
 • Översätta fler moduler till svenska
 • Planera en workshop till Stockholms Universitet i höst efter förfrågan
 • Planera fortsättningen av Kulturhistoria som gymnasiearbete.
 • Se över möjligheterna att återuppväcka Wikimini tillsammans med lärare
 • Folkhögskoledagen som planerades till juni är flyttad till oktober på grund av Covid-19.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-04-24 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Upptaktsträff 7-8 januari med hela projektgruppen och styrgrupp.
 • Samsyns wiki installerades I januari 2018 på en Windows-server och fick anpassningar i mjukvaran med tillägg och specialinställningar. På själva wikin sattes en grundstruktur för hur wikin fungerar och instruktionsmaterial skapades och den föreslagna wiki-processen tog form genom möten och i dialog med projektledningen.
 • Avtal slöts med Kreablo för att sköta uppsättning av ny server och migrering av wikin, och drift fram till projektets slut.
 • En heldags wikiutbildning förbereddes i februari för projektets deltagare.
 • Ytterliga wiki-stöd i form av e-post funktionen och Lathund för redigering har tagits fram.
 • Den första delrapporten levererades till SU/Vinnova 14/5.
 • Samsyns wiki migrerades den 15 maj till ny server och löste belastningsproblemen.
 • Ny domän på samsynwiki.su.se
 • Löpande support till projektdeltagarna och två nya deltagare har fått introduktion över telefon.
 • Vi initierade Samsyn hackaton, det första den 7 september, som ett arbetssätt för att katalysera samarbete och produktion.
 • Genomfört omdirigeringar för att optimera användarvänligheten och satt upp instruktioner för hur det görs och varför.
 • Skapat lathund diskussionssidor och introducerat projektdeltagarna i hur diskussionssidorna kan användas, inklusive projektgemensam diskussion.
 • Satt upp och justerat referensmallar efter diskussion med deltagarna och utökat instruktionssidorna med material om att lägga till och redigera fotnot
 • Satt upp nya kategorier inför granskningsprocessen och för att anpassas till det växande innehållet.
 • Deltagit i arbetsmöte för samtliga projektdeltagare, 6 september.
 • Personalförändringar har hanterats så att rollfördelningen är på plats för fortsättningen.
 • I december 2018 öppnades Samsynwikin upp för läsning för allmänheten, även utan inloggning.
 • Fortsatt support till begreppsskrivande partners och deltagande i arbetsmöten.
 • Problem med avstannad jobbkö som gjorde att mail inte skickades ut vid förändringar av begrepp på bevakningslista avhjälpt.
 • Hösten 2019 öppnas wikin för eget kontoskapande så fler kan bidra.
 • Vinter 2020, adminkurs och fler admin
 • Vår 2020, förbättrad kategorisering och uppdaterad huvudsida
 • Vår 2020, Wikipediadiskussion initierad
 • T.2.1 - 12 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2b - 7 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Gemensam skrivaktivitet för utbyte Samsyn/Wikipedia
 • Undersöka namnbyte Samsynwiki --> Samverkanswiki
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.

Vi har under projektets inledning kunna dra många erfarenheter när det gäller MediaWiki-mjukvaran och även kring användarstöd för wiki.

Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-05-29 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 2 nya evenemang.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-06-15 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Vi genomförde turnén till fem orter i Sverige med två träffar per ort – sammanlagt tio träffar och cirka 90 deltagare totalt. Orterna var Umeå, Stockholm, Göteborg, Örebro och Hässleholm. Kurssidan för Wikipedia i biblioteken växte fram organiskt under det att kursen genomfördes.
 • Vi deltog på konferensen Folk & Kultur i Eskilstuna den 5-6 februari 2020 där vi stod i montern tillsammans med Digitalt först och på scenen, Megafonen, med anförandet "Kan man lita på Wikipedia".
 • Digiteket skrev en samlande artikel, "Wikipedia och bibliotek-gå vårt kurspaket på Digiteket", som delades i sociala medier och projektet beskrevs i Biblioteksbladet – Bibliotekarier utbildas i Wikipedia.
 • Fredagen den 13 mars genomfördes en föreläsning under förmiddagen för delar av personalen på Almedalsbiblioteket i Visby. Deltog gjorde även representanter från ett par distriktbibliotek.
 • Den 2–3 april genomförde vi öppna möten över videolänk för att diskutera en fortsättning med skrivstugor online istället för fysiska träffar, då dessa är inställda ett tag framöver. Den första skrivstugan online för deltagarna i WiB är planerad till onsdagen den 29 april 2020.
 • Under april, maj och juni har vi haft två online-skrivstugor och en vecka med fem Citation hunt-workshop under två timmar per dag. Dessutom har vi varit med och startat upp Projekt HBTQI genom en projektsida på svwp och genomfört två Wikiträffar.
 • T.1.2 - 126 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 9 nya evenemang.
 • T.2.2b - 1 ny direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från 63 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Uppföljning och utskick, planering och stöd för fortsättning, #1lib1ref

Färre deltagare under utbildningsturnén än planerat, 87/125. Olika engagemang från olika regionala samordnare i att bjuda in och fylla utbildningsplatserna.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-06-15 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Kvartalsmöte om uppladdningar
 • Support till GLAM-personal
 • Nya intresseförfrågningar har bearbetats genom möten
 • T.1.1 - Projekten har berikats med <ANTAL> nya resurser.
 • T.1.2 - 2 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.1 - 14 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nya evenemang.
 • G.2.1 - Redigering från 2 unika underrepresenterade användare har skett.
 • M.2b - 3 int. nyhetsbrev har uppdaterats på månadsbasis.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Många inställda evenemang pga coronavirusutbrott, vissa evenemang kan eventuellt genomföras genom videokonferenser och på distans.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-06-15 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Förberedande arbete med uppladdningar av musik skedde inom ramen för FindingGLAMs.
 • Kontakter med Musikverket om dataset eller samlingar av musik med mera att ladda upp under 2020 pågår.
 • Framtagande av en projektplan med tidsplanering för aktiviteter under 2020 är påbörjad. Till detta pågår också en inventering av musiksamlingar som kan bli aktuella att arbeta med. Där behövs inledande kontakter med institutioner för eventuellt samarbete.
 • En sida, Bidra 2020, med information om hur uppladdningar kan ske är påbörjad.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen Kommer att undersöka om projektet kan förlängas i kalendertid.


Uppdaterad senast 2020-04-24 STATUS Button Icon Orange.svg (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Många evenemang ställs in under 2020 pga coronavirusutbrott, vissa evenemang kan eventuellt genomföras genom videokonferenser och på distans.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen

3200 Ökad användning av fria licenser

Uppdaterad senast 27 juni 2020 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Vänta på departementspromemoria från Justitiedepartementet.
 • När departementspromemorian kommer behöver den läsas och vi behöver lägga upp en plan för svar.
 • Ge kommentarer på DIGG:s arbetsdokument om öppna licenser.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen

4000 Användning

4100 Öka förtroende och användning

Uppdaterad senast 8 april 2020 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 8 april 2020 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-02-14 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Wikimania
 • Möten med kommunikationsbyrå
 • Videodokumentation uppladdad på Wikimedia Commons
 • Drygt 900 deltagare på konferensen
 • Drygt 60 mediaomnämnanden
 • Drygt 150 timmar volontärinspelat videomaterial och 4-5 timmar professionellt inspelat videomaterial.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Återkomma med kommentarer till kommunikationsbyrå
 • Förbereda för mediakampanj
 • Genomföra första del av mediakampanj under december 2019, om möjligt.
 • Tight tidsplan för att få en första kommunikationsinsats innan årsskiftet.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen

4200 Öka användbarheten

Uppdaterad senast 2020-03-11 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Sedan årets början har 2 buggar rapporterats av 1 person på kansliet.

 • Projektet har startats
 • A.2.1 - Fel i mjukvaran har rapporterats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 27 juni 2020 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Konversation inledd med UNFPA kring kommunikation i krissituationen Covid-19.
 • Modell för effektiv överföring av kommunikation från experter till Wikimedia-plattformar färdigställd.
 • WikiProject Covid-19 utvecklad.
 • UNFPA levererat budskap och källor.
 • T.1.1 Projekten har berikats med 1 ny resurs.
 • T.1.2 2 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.1 2 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nytt evenemang.
 • T.2.2b 2 nya direktkontakter med innehållsägare och organisationer har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Engagera gemenskapen i att arbeta med UNFPA:s material
 • Skicka preliminära mätetal till UNFPA.
 • Planera för evenemang under hösten.
 • Undersök möjligheten till att gemensamt söka medel med UNFPA.
 • Sammanställa lärdomar och kunskaper
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-07-02 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Ny etapprapport inskickad
 • En budgetjustering och projektförlängning p.g.a. Covid-19 har godkänts
 • En Projektlogg har satts upp för att göra det enklare för intressenter att följa utveclingen
 • Omstrukturering av kodbas för lagring till största delen genomförd
 • Omstrukturering av kodbas för lexikon i praktiken genomförd
 • Omförpackning av Speechoid (TTS-servern) genomförd
 • Ny kontakt tagen med LinguaLibre
 • Filmad intervju publicerad
 • Ett flertal blockers som identifierats under WMDE besöket har åtgärdats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Projektet har på grund av andra åtaganden kommit igång lite sent men vi räknar inte med att detta har någon långtgående påverkan.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-07-02 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Se Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 för ytterligare aktiviteter.

 • Inga aktiviteter
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nytt evenemang.
 • T.2.2b - 2 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Vi inväntar fortfarande kontrakt från KTH som specificerar när vilka belopp ska betalas ut.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen

5000 Gemenskapen

5100 Stödja gemenskapen

Uppdaterad senast 27 juni 2020 STATUS Button Icon Orange.svg (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Blogginlägg skrivet om hur man kan använda sig av Stöd till gemenskapen trots Covid-19-situationen.
 • Konversation inledd med Mapillary om bra cykelhållare för mapping via cykel.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Ta fram plan för hur Stöd till gemenskapen bäst kan anpassas till nuvarande situation, om den håller i sig en längre tid.

På grund av Coronavirusutbrottet kan vi inte ge stöd till fysiska träffar. Vi behöver fundera över hur vi bäst stöttar gemenskapen i en helt och hållet onlinemiljö.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-07-02 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Inga aktiviteter har genomförts sedan förra rapporten

Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen

5200 Inkluderande klimat

Uppdaterad senast 27 juni 2020 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Data om biosfärområden överfört till Wikidata
 • Dialog med Naturskyddsverket om att licensiera om nationalparksdata
 • Data om nationalparker, naturreservat och naturminnen överförda till Wikidata
 • Dialog med Unesco Sverige om kommunikation kring biosfärområden i WLE
 • WLE genomfört.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 3 nya resurser.
 • T.2.1 - 3 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • G.2.1 - Redigering från 40 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Kommunicera kring utfallet av Wiki Loves Earth 2020
 • Sätta igång juryarbete
 • Förbered inför Wiki Loves Monuments i september.

På grund av Coronavirusutbrottet måste vi rikta om kommunikationen mot att enbart vara "lokalturism" alternativt redan tagna fotografier.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 27 juni 2020 STATUS Button Icon Orange.svg (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • WikiGap 2020 anordnat i Göteborg, på Göteborgs universitet.
 • Internationell koordinering med ett 50-tal inplanerade event.
 • Framtagen fotoutställning.
 • WikiGap Challenge inledd.
 • WikiGap Challenge avslutad.
 • Utfallet av WikiGap Challenge kommunicerat.
 • Priser för WikiGap Challenge utskickade.
 • Samtal med en handfull ambassader om fallstudier över WikiGap
 • Kommunikation inledd med två eventuella nya partnerorganisationer om WikiGap.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 2 nya evenemang.
 • T.2.2b - 7 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Kontakt med ytterligare ambassader om fallstudier över WikiGap
 • Sammanställa fallstudier över WikiGap
 • Kommunicera med de som anordnar online-WikiGap
 • Fortsatta kontakter med de två partnerorganisationerna.

På grund av den globala Coronaviruspandemin har många WikiGap-evenemang behövts ställas in, eller gjorts till onlineversioner. Det har varit svårt att koordinera med den globala situationen, och många partner har med rätta haft andra saker att fokusera på.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen

6000 Möjliggörande

6100 Föreningen ska vara kompetent

Uppdaterad senast 21 april 2020 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Digitalt årsmöte förberett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Aktivering av autogiro.
 • Omstrukturering av hur föreningen rapporterar. Utgångspunkten är en kritisk analys av nuvarande format på verksamhetsberättelsen.
 • Inledande planering av face2face-insamling.
 • Kunskapsspridning om digitalt årsmöte till Wikimediarörelsen och övriga civilsamhället.
 • Formalisering av utbildningar för personal.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 12 mars 2020 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Undersökning för att säkra hållbar ekonomisk situation pågår.
 • Diskussioner om de icke-tekniska delarna av hubben sker med WMF.
 • Utveckling av Memorandum of Understanding med WMF sker.
 • Genomgång av existerande policies pågår för att kunna hantera ett större och internationellt team.
 • Framtagande av drogpolicy, vilket är ett krav för större team.
 • Identifiering av HR-konsult avslutas. Offerter begärda.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Antagande av drogpolicy.
 • Plan för en omfattande förenkling och ökad tydlighet på föreningswikin tas fram. Planen inkluderar även krav på flerspråkighet. Detta för att säkerställa ökat engagemang från medlemmar och volontärer samt för att minska trösklarna för nyanställda.
 • Planering för att etablera ett utbytesprogram riktat mot förtroendevalda, aktiva volontärer samt personal inom Wikimediarörelsen.

De evenemang vi planerat att delta i för att berätta om arbetet är alla inställda på grund av Coronapandemin. Mer arbete med detta kommer att behöva ske senare.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen

6200 Föreningens arbete ska vara transparent

Uppdaterad senast 21 april 2020 STATUS Button Icon Orange.svg (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Inga aktiviteter då eventen inställda.

Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Planering för hösten påbörjas.
 • Planering för utbytesprogram påbörjas.

Covid-19 sätter käppar i hjulet för evenemang inom Wikimediarörelsen som alla har ställts in. Vissa kan komma att ske digitalt och utbytesprogram kan förberedas men inte genomföras.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen

6300 Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet

Uppdaterad senast 27 juni 2020 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Möte på Kungliga biblioteket med eventansvarige för att bättre kunna planera inför årsmötet.
 • Kommunikation med potentiella deltagare i Wikipedia-dag
 • Kommunikation med medlemmar och intresserade
 • Möten med Eric och Josefine om utbildnings- och volontärstrategi
 • Möten med Sofie i Göteborg om utbildnings- och volontärstrategi
 • Digitalt årsmöte genomfört.
 • Lärdomar och förberedande material sammanställt och utskickat till globala gemenskapen.
 • Planering och genomförande av medlemsmöte för att sätta igång processen för strategi 2025.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Planera för eventuell Wikipedia-dag inför hösten
 • Utveckla strategi för föreningsengagemang
 • Rekrytera medlemmar till arbetsgrupper.
 • Tillsätt arbetsgrupper, och skapa material för arbetsgrupperna i deras arbete.
 • På grund av Coronavirusutbrottet varken kan eller får vi anordna årsmöte eller Wikipedia-dag fysiskt. Därför togs beslutet att anordna årsmötet helt digitalt, och att skjuta Wikipedia-dagen på obestämd framtid.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen