Ledningsrapport 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2019 | 2021 >>


Ledningsrapporten följer upp hur verksamhetsplanen följs.

Överblick

<< 2019 | 2021 >>


Program redigera
Tillgång
Föreningen ska öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material.
Mål Projektstatus
T.1.1 Berika Wikimedia-projekten med 25 nya resurser, vilket uppnås genom att skapa och sprida material samt ge support eller genomföra massuppladdningar.  Button Icon Orange.svg
T.1.2 150 identifierade ämnesexperter bidrar till Wikimedia-projekten med minst 1 produktiv redigering vardera, vilket uppnås genom att sprida information, underhålla relationer eller arrangera tematiska skrivstugor.  Button Icon Green.svg
T.1.3 Involvera 10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram, vilket uppnås genom att utbilda motiverade lärare och bistå med expertis om Wikipedias verktyg för utbildning.  Button Icon Orange.svg
203103 Wikipedia i utbildning 2020 Button Icon Green.svg
183104 Samsyn 2018 Button Icon Green.svg
193116 Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2019‎ Button Icon Green.svg
193117 Wikipedia i biblioteken 2019 Button Icon Green.svg
203120 GLAM 2020 Button Icon Green.svg
193122 Fri musik på Wikipedia 2019 Button Icon Green.svg
203128 Föreläsningar 2020 Button Icon Orange.svg
Föreningen ska verka för ökad användning av fria licenser.
Mål Projektstatus
T.2.1 För att öka användningen av fria licenser se till att 50 organisationer tar del av information om fria licenser. Button Icon Green.svg
T.2.2 För att värna frågans aktualitet arbeta aktivt med att vårda och utveckla relevanta nätverk och kontakter med personer som kan påverka licensval på material. Detta uppnås, vid sidan av ordinarie verksamhet, genom aktivt deltagande i eller anordnande av minst 10 nya evenemang och minst 10 nya direktkontakter med innehållsägare, organisationer och politiker. Button Icon Green.svg
203202 Påverkansarbete 2020 Button Icon Green.svg
Användning
Föreningen ska verka för ett högt förtroende för, och en ökad användning av, Wikimedia-projekten och fri kunskap.
Mål Projektstatus
A.1.1 För att informera allmänheten om Wikimedia-projekten och fri kunskap är medierelationer centrala. Detta uppnås genom aktivt arbete med pressreleaser, debattartiklar, kommentarer, nyhetsbrev och aktivitet på sociala medier. Baserat på de nyckeltal som identifierats som mätmetoder av kansliet kommer den uppmätta medienärvaron för november 2020 att öka med 10 % gentemot november 2019. Button Icon Green.svg
A.1.2 För att öka medvetenheten om användning och förtroende ska under året tydligare mätmetoder för användning av Wikimedia-projekten tas fram generellt och för specifika användargrupper.  Button Icon Orange.svg
204101 Förtroende 2020 Button Icon Green.svg
204102 Synlighet 2020 Button Icon Green.svg
194103 Wikipedia och Globala målen Button Icon Green.svg
Föreningen ska verka för att Wikimedia-projektens användbarhet ska vara hög.
Mål Projektstatus
A.2.1 För att minska antalet fel i mjukvaran och öka tydligheten ska alla upptäckta och verifierade buggar rapporteras på Phabricator inom en vecka och kritiska systemmeddelanden översättas Resultatet följs upp årligen. Button Icon Green.svg
A.2.2 För att göra innehållet tillgängligt för flera ska tillägget Wikispeech aktiveras som betafunktion på tre språkversioner av Wikipedia före årets slut samt utveckling av funktioner/verktyg som möjliggör att lägga till fler språk. Button Icon Green.svg
204202 Buggrapportering och översättning 2020 Button Icon Green.svg
204204 Kunskap i krissituationer 2020 Button Icon Green.svg
194205 Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 Button Icon Orange.svg
194206 Wikispeech för AI 2020 Button Icon Green.svg
Gemenskapen
Föreningen ska stödja aktiva användare med kompetens och andra resurser.
Mål Projektstatus
G.1.1 För att underlätta arbetet, ska stöd ges av kansliet vid 365 tillfällen till minst 100 olika wikimedianer, eller andra som förespråkar fri kunskap, vilket uppnås genom tillgång till expertis, finansiering och andra resurser. Button Icon Orange.svg
G.1.2 För att stärka gemenskapen ska föreningen ge stöd till minst 75 återkommande träffar för wikimedianer.  Button Icon Orange.svg
G.1.3 För att underlätta användningen av nya tekniska lösningar på Wikipedia skall ett projekt genomföras kring implementering, utifrån gemenskapens behov och önskemål. Button Icon Green.svg
205101 Stöd till gemenskapen 2020 Button Icon Orange.svg
205102 Utvecklingsstöd 2020 Button Icon Green.svg
Föreningen ska arbeta för ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya användare.
Mål Projektstatus
G.2.1 För att öka deltagandet från Wikimedias underrepresenterade grupper, ska målgruppsanpassade insatser arrangerade av föreningen resultera i att minst 365 unika användare utför en produktiv redigering var. Button Icon Green.svg
205202 Wiki Loves 2020 Button Icon Green.svg
205203 En gemenskap för alla 2020 Button Icon Green.svg
Möjliggörande
Föreningen ska vara kompetent.
Mål Projektstatus
M.1 För att föreningen skall arbeta kompetent ska kanslipersonalen ges möjlighet att kompetensutveckla sig inom relevanta områden och styrelsemedlemmarna ska sträva efter kompetensutveckling.  Button Icon Orange.svg
206101 Organisationsutveckling 2020 Button Icon Green.svg
196102 Verktyg för partnerskap 2019 – Blueprinting Button Icon Green.svg
206102 Verktyg för partnerskap 2020 Button Icon Green.svg
Föreningens arbete ska vara transparent.
Mål Projektstatus
M.2 För att stärka föreningens transparens och bjuda till insyn i den internationella Wikimedia-rörelsen ska styrelse eller kanslipersonal delta på minst 5 internationella Wikimedia-evenemang samt uppdatera internationella nyhetsbrev på månadsbasis och centrala wikiportaler m.m. Button Icon Orange.svg
206201 Erfarenhetsutbyte 2020 Button Icon Orange.svg
Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet.
Mål Projektstatus
M.3.1 För att nå organisatorisk stabilitet ska föreningen verka för en bred och hållbar finansiering där ingen bidragsgivare överstiger 50 % under året, 100 % högre medlemsantal än 31 december föregående år, öka volontärengagemanget med 30 % jämfört med det totala antalet föregående kalenderår. Button Icon Green.svg
M.3.2 För att sträva efter organisatorisk stabilitet ska kansliet aktivt arbeta för att öka mängden överlappande kompetenser på för verksamheten kritiska områden. Button Icon Green.svg
206301 Föreningsengagemang 2020 Button Icon Green.svg
206302 FOSS för föreningen 2020 Button Icon Green.svg


3000 Tillgång

3100 Öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material

Uppdaterad senast 2021-02-01 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • T.1.2 - 35 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.1.3 - 10 kurser har deltagit i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.1 - 0 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 4 nya evenemang.
 • T.2.2b - 2 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från 127 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Projekt avslutas

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefenUppdaterad senast 2021-02-23 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Planer för drift efter projektavslut/överföring till annat lärosäte
 • T.2.1 - 12 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2b - 7 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.

Vi har under projektets inledning kunna dra många erfarenheter när det gäller MediaWiki-mjukvaran och även kring användarstöd för wiki.

Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-11-18 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Vi deltog i Libris Användardag 2020 med en presentation om projektets framskridande.
 • Vi knöt en kontakt med Litteraturbanken och berättade om vårt arbete samt om Wikidatas relevans inom länkade öppna bibliografiska data.
 • Vi fortsätter med uppladdningar av bibliografiska data:
  • 2500 Wikidataobjekt har importerats från Sveriges Nationalbibliografi, som representerar böcker som används som källor på svenskspråkiga Wikipedia.
  • 1200 Wikidataobjekt med koppling till Litteraturbanken har skapats
  • 150 Wikidataobjekt med koppling till svenska Wikisource har berikats med data från Sveriges Nationalbibliografi
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 6 nya resurser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 2 nya evenemang.
 • Tillgängliggörande av ytterligare samlingar biblioteksdata
 • Undersöka och driva frågan om Wikidataanvändning inom Libris
 • Arrangera ett hackathon/utbildningstillfälle för bibliotekspersonal
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Utveckling av verktyg som kan användas av gemenskapen: citationsmall och tjänst som skapar Wikidataobjekt baserat på data från Libris
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-11-18 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • T.1.2 - 126 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 9 nya evenemang.
 • T.2.2b - 1 ny direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från 63 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Projektet är avslutat och frågan om eventuella möjligheter till nya projekt är ställd till uppdragsgivaren.

Tips från utvärderingen är att fortsätta med punktinsatser för bibliotekarier. En utmaning är att hitta nya vägar för att genomföra detta.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-12-31 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Skrivit This Month in GLAM för December
 • Planerat utbildning med Göteborgs museer 2021.
 • Planerat kurs med Arbetsam 2021
 • T.1.2 - 2 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.1 - 14 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nya evenemang.
 • G.2.1 - Redigering från 2 unika underrepresenterade användare har skett.
 • M.2b - 3 int. nyhetsbrev har uppdaterats på månadsbasis.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Skicka offert till Göteborgs museer för utbildning på Wikimedias plattformar.

Många inställda evenemang pga coronavirusutbrott, vissa evenemang kan eventuellt genomföras genom videokonferenser och på distans.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-03-18 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Uppladdningar till Wikimedia Commons – Free music on Wikipedia.
 • Dokumentation av modellering, verktyg och processer.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 2 nya resurser.
 • T.2.2b - 2 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • M.3.1a - Finansiering har bredats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Ta fram riktade utbildningsmoduler till musiker. Göra en kampanj för musiker.

Fortsatt svårt med nyinspelad musik under fri licens på grund av Covid-19.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen Kommer att undersöka om projektet kan förlängas i kalendertid.


Uppdaterad senast 2020-11-21 STATUS Button Icon Red.svg (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Digital föreläsning och workshop med Centrum för Universitetslärarutbildning.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Många evenemang ställs in under 2020 pga coronavirusutbrott, vissa evenemang kan eventuellt genomföras genom videokonferenser och på distans.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen

3200 Ökad användning av fria licenser

Uppdaterad senast 25 februari 2021 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • T.2.1 - 8 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 3 nya evenemang.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Departementspromemorian är kraftigt försenad från Justitiedepartementet, och förväntas inte komma in förrän efter årsskiftet.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen

4000 Användning

4100 Öka förtroende och användning

Uppdaterad senast 2020-11-21 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Vi undersöker just nu vilka förutsättningar som krävs för att kunna skicka ut enkätfrågor om föreningen till Mediepanelen, en panel med 60 000 deltagare som drivs av Göteborgs Universitet.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Undersöka vår medverkan i Svenskarna och Internet 2021.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020. Möjligt att dra ner budgeten för detta projekt till 5 000kr för 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-02-01 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Vi har fortsatt mäta och utvärdera arbetet i sociala medier
 • A.1.1a - 1 mätmetod har tagits fram.
 • A.1.1b - Den uppmätta medienärvaron har ökat med x %
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Fortsätta samla och sammanställa data för uppföljning.
 • Vi behöver se över mätetalen för vår medienärvaro inför 2021, då en samlad siffra inte ger en bra överblick över samtliga plafformar, medier och kanaler.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020. Non-staff har överskridit budgeten för 2020, vilket har påverkat budgetens utfall och prognostiserar idag för ett negativt resultat.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-02-14 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Projektet avslutat

 • Drygt 900 deltagare på konferensen
 • Drygt 60 mediaomnämnanden
 • Drygt 150 timmar volontärinspelat videomaterial och 4-5 timmar professionellt inspelat videomaterial.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Tight tidsplan för att få en första kommunikationsinsats innan årsskiftet.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen

4200 Öka användbarheten

Uppdaterad senast 2021-02-01 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Sedan årets början har 7 buggar rapporterats av 3 personer på kansliet.

 • A.2.1 - Fel i mjukvaran har rapporterats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 19 november 2020 STATUS Button Icon Orange.svg (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Få aktiviteter har genomförts på grund av tidsbrist.
 • T.1.1 Projekten har berikats med 2 ny resurser.
 • T.1.2 6 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.1 2 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a Deltagande på/anordnande av har skett för 3 nya evenemang.
 • T.2.2b 3 nya direktkontakter med innehållsägare och organisationer har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Undersök möjligheten till att gemensamt söka medel med UNFPA.
 • Kommunicera med UNFPA och eventuellt andra aktörer.
 • UNFPA har haft fullt upp och det har varit svårt att ta arbetet vidare under den tiden.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-03-02 STATUS Button Icon Orange.svg (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Inledande kod på plats för API och frontend för taldatainsamlaren
 • Ytterligare diskussioner med WMF inklusive en föreslagen väg för implementering.
 • Som ett resultat av ovanstående diskussion prioriterades implementationen av Lexikonredigering över taldatainsamlingen
  • Arkitektur för Lexikon-redigering framtagen
  • Inledande kod för lexikon-redigering producerad
 • Förtydligande planer för projektets avslutande framtagen
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Säkerhetsgranskning
 • Etapprapport 4
 • Påbörjar slutrapporten
 • Planering för Dyslexiförbundets insats

Vissa identifierade problem med uppspelningsverktyget har tagit mer tid i åtagande att åtgärda. Som ett resultat har vi kommit igång med Taldatainsamlaren senare än önskat. Det finns en risk att vi därmed inte hinner färdigställa all planerad funktionalitet i Taldatainsamlaren.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-03-02 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Se Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 för ytterligare aktiviteter.

 • Förtydligad projektplan för 2021 framtagen
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nytt evenemang.
 • T.2.2b - 2 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

KTH skickar det kontrakt som krävs för att vi ska kunna rekvirera medel

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen

5000 Gemenskapen

5100 Stödja gemenskapen

Uppdaterad senast 25 februari 2020 STATUS Button Icon Orange.svg (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Diskussioner inledda om hembygdsfokuserat gemenskapsprojekt.
 • G.1.1a - Stöd har givits vid 294 tillfällen.
 • G.1.1b - Stöd har givits till minst 79 wikimedianer och dylika.
 • G.1.2 - Stöd har givits till 62 återkommande träffar för wikimedianer.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Fortsatta konversationer om hembygdsprojekt.
 • Se över teknikpoolen och hur vi kan sänka trösklarna för stöd till gemenskapen.

På grund av Coronavirusutbrottet kan vi inte ge stöd till fysiska träffar. Vi behöver fundera över hur vi bäst stöttar gemenskapen i en helt och hållet onlinemiljö.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-01-12 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Arbetet med kartverktyget har färdigställts

Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen

5200 Inkluderande klimat

Uppdaterad senast 19 november 2020 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Wiki Loves Monuments har genomförts.
 • Juryns arbete har igångsatts.
 • Planering inför Wiki Loves 2021 har inletts.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 3 nya resurser.
 • T.2.1 - 3 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • G.2.1 - Redigering från 54 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Kommunicera topp 10 i Wiki Loves Monuments.
 • Fortsätt planera Wiki Loves 2021.

På grund av Coronavirusutbrottet har vi varit tvungna att rikta om kommunikationen mot att enbart vara "lokalturism" alternativt redan tagna fotografier, särskilt i samband med WLE.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 19 november 2020 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Sammanställa fallstudier över WikiGap
 • Kommunicera med de som anordnar online-WikiGap
 • Fortsatta kontakter med de två partnerorganisationerna.
 • Påbörja sammanställning av globala resultat.
 • Påbörja planering av WikiGap-kampanjen 2021.
 • Påbörja ansökningar om medel för WikiGap 2021.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 3 nya resurser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 2 nya evenemang.
 • T.2.2b - 12 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från 986 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Kommunicera med partner om WikiGap 2021.
 • Skriva på ansökningar om WikiGap 2021.
 • Planera WikiGap 2021, utifrån COVID-förutsättningarna.

På grund av den globala Coronaviruspandemin har många WikiGap-evenemang behövts ställas in, eller gjorts till onlineversioner. Det har varit svårt att koordinera med den globala situationen, och många partner har med rätta haft andra saker att fokusera på.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen

6000 Möjliggörande

6100 Föreningen ska vara kompetent

Uppdaterad senast 2020-11-18 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Finansieringsplan för 2021 skapad.
 • Genomgång av riktlinjer för utvecklare.
 • Stressenkät genomförd. Gruppdiskussion baserat på svaren återstår.
 • Arbetsmiljögenomgång inplanerad.
 • Strategiarbetet för föreningen pågår.
 • M.1b - Kanslieutbildning har genomförts för 4 stycken i personalen. Därtill har hela personalstyrkan fått delta på interna utbildningar.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökat.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Omstrukturering av hur föreningen rapporterar. Utgångspunkten är en kritisk analys av nuvarande format på verksamhetsberättelsen.
 • Arbetsmiljögenomgång.
 • Färdigställande av alkohol- och drogpolicyn.
 • Utveckling av krisplanen.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-09-15 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Se Verktyg för partnerskap 2020

 • Arbetet med slutrapport för projektet har avslutats och levererats till WMF för återkoppling och godkännande.
 • M.2a - Deltagande har skett på 1 int. Wikimediaevenemang.
 • M.3.1a - Finansiering har breddats.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökat.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Arbetet med färdigställande av ett White Paper om tematiska hubbar publiceras.

De evenemang vi planerat att delta i för att berätta om arbetet är alla inställda på grund av Coronapandemin. Mer arbete med detta kommer att behöva ske senare.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 21 april 2021 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Experimentet med Face2Face-insamling har analyserats och en plan för 2021 tas fram. Ett konceptpapper har utvecklats som täcker in både insamling i Sverige samt kunskapsutbyte med andra Wikimediaorganisationer.
 • Ett konceptpapper med fokus på ett utbytesprogram kallat The Grand Tour of Europe har utvecklats och väckt stort intresse.
 • Ett konceptpapper med fokus på arbete med IGOs/INGOs har tagits fram och diskuterats med Wikimedia Foundation där stort intresse finns.
 • Arbete med en plan för ett stort fortsättningsprojekt har tagits fram och skickats in till Wikimedia Foundation. Förväntningen är att ett slutligt beslut är fattat i mitten av maj.
 • Uppladdningar av SDC-data har genomförts (Wiki Loves-bilder från Sverige och Israel, GLAM-filer från Musikverket och UNESCO Archives) har genomförts.
  • Vi har kommunicerat om vårt SDC-arbete till Wikimedia Israel och Polen.
  • Målet om 250 000 nya SDC-uttalanden har uppfyllts.
  • Arbetet med SDC-redigeringar för andra typer av material planeras och ett antal kandidater har identifierats. Dokumentering av de olika uppladdningarna i olika fallstudier har påbörjats.
 • Kontinuerligt deltagande i möten med WMF:s GLAM-team för att uppdatera dem om vårt arbete.
 • Deltagande i evenemang för att informera om SDC och vårt arbete med det:
 • Omfattande förbättringar av dokumentationen om SDC på Wikimedia Commons.
 • Personal har deltagit i ett flertal möten inom ramen för COST-nätverk LODEPA.

Externa mål:

 • 250 000+ SDC-uttalanden har uppnåtts.
 • Portalen har uppdaterats med central dokumentation som tidigare saknades.
 • 2 evenemang har genomförts.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Deltagande i WMF:s GLAM-teams office hours i maj om SDC och vårt arbete
 • Avrapportera/skriv White Paper för Verktyg för partnerskap 2019
 • Sluför revideringen av produktutvecklingsplanen för den eventuella/framtida hubben
 • Ge kompletterande svar till Vinnova om den ansökan till dem vi gjorde tillsammans med SMVK och Re:Orient
 • Planera test av Cassandra med deltagande från svenska GLAM-partners
 • Skicka in ansökan till att bli en del av LODEPA-nätverket
 • Fortsätta diskussioner med WMDE om en accelerator i Sverige.
 • Genomföra åtgärder för att öka intäkterna genom insamlingsarbetet
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen

6200 Föreningens arbete ska vara transparent

Uppdaterad senast 2020-11-18 STATUS Button Icon Orange.svg (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Inga aktiviteter.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Covid-19 sätter käppar i hjulet för evenemang inom Wikimediarörelsen som alla har ställts in. Vissa kan komma att ske digitalt och utbytesprogram kan förberedas men inte genomföras.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen

6300 Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet

Uppdaterad senast 25 februari 2020 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Wikipediadag genomförd.
 • 20-årsfirande planerat.
 • Strategiutvecklingsarbete intensifierat.
 • Första möte med sammankallande i arbetsgrupper för Strategi 2025
 • M.3.1c - Antal frivilliga var 70 19 november 2020.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • På grund av Coronavirusutbrottet varken kan eller får vi anordna årsmöte eller Wikipedia-dag fysiskt. Därför togs beslutet att anordna årsmötet helt digitalt, och att skjuta Wikipedia-dagen på obestämd framtid.
 • Styrelsen beslutade i augusti månad att genomföra en digital Wikipedia-dag 21 november.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-11-18 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Projektet har reviderats till att enbart identifiera produkter och leverantörer, genomförandet av beställningen skjuts på 2021

Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen