Ledningsrapport 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2019 | 2021 >>


Ledningsrapporten följer upp hur verksamhetsplanen följs.

Överblick

<< 2019 | 2021 >>


Program redigera
Tillgång
Föreningen ska öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material.
Mål Projektstatus
T.1.1 Berika Wikimedia-projekten med 25 nya resurser, vilket uppnås genom att skapa och sprida material samt ge support eller genomföra massuppladdningar.  
T.1.2 150 identifierade ämnesexperter bidrar till Wikimedia-projekten med minst 1 produktiv redigering vardera, vilket uppnås genom att sprida information, underhålla relationer eller arrangera tematiska skrivstugor.  
T.1.3 Involvera 10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram, vilket uppnås genom att utbilda motiverade lärare och bistå med expertis om Wikipedias verktyg för utbildning.  
203103 Wikipedia i utbildning 2020
183104 Samsyn 2018
193116 Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2019‎
193117 Wikipedia i biblioteken 2019
203120 GLAM 2020
193122 Fri musik på Wikipedia 2019
203128 Föreläsningar 2020
Föreningen ska verka för ökad användning av fria licenser.
Mål Projektstatus
T.2.1 För att öka användningen av fria licenser se till att 50 organisationer tar del av information om fria licenser.
T.2.2 För att värna frågans aktualitet arbeta aktivt med att vårda och utveckla relevanta nätverk och kontakter med personer som kan påverka licensval på material. Detta uppnås, vid sidan av ordinarie verksamhet, genom aktivt deltagande i eller anordnande av minst 10 nya evenemang och minst 10 nya direktkontakter med innehållsägare, organisationer och politiker.
203202 Påverkansarbete 2020
Användning
Föreningen ska verka för ett högt förtroende för, och en ökad användning av, Wikimedia-projekten och fri kunskap.
Mål Projektstatus
A.1.1 För att informera allmänheten om Wikimedia-projekten och fri kunskap är medierelationer centrala. Detta uppnås genom aktivt arbete med pressreleaser, debattartiklar, kommentarer, nyhetsbrev och aktivitet på sociala medier. Baserat på de nyckeltal som identifierats som mätmetoder av kansliet kommer den uppmätta medienärvaron för november 2020 att öka med 10 % gentemot november 2019.
A.1.2 För att öka medvetenheten om användning och förtroende ska under året tydligare mätmetoder för användning av Wikimedia-projekten tas fram generellt och för specifika användargrupper.  
204101 Förtroende 2020
204102 Synlighet 2020
194103 Wikipedia och Globala målen
Föreningen ska verka för att Wikimedia-projektens användbarhet ska vara hög.
Mål Projektstatus
A.2.1 För att minska antalet fel i mjukvaran och öka tydligheten ska alla upptäckta och verifierade buggar rapporteras på Phabricator inom en vecka och kritiska systemmeddelanden översättas Resultatet följs upp årligen.
A.2.2 För att göra innehållet tillgängligt för flera ska tillägget Wikispeech aktiveras som betafunktion på tre språkversioner av Wikipedia före årets slut samt utveckling av funktioner/verktyg som möjliggör att lägga till fler språk.
204202 Buggrapportering och översättning 2020
204204 Kunskap i krissituationer 2020
194205 Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019
194206 Wikispeech för AI 2020
Gemenskapen
Föreningen ska stödja aktiva användare med kompetens och andra resurser.
Mål Projektstatus
G.1.1 För att underlätta arbetet, ska stöd ges av kansliet vid 365 tillfällen till minst 100 olika wikimedianer, eller andra som förespråkar fri kunskap, vilket uppnås genom tillgång till expertis, finansiering och andra resurser.
G.1.2 För att stärka gemenskapen ska föreningen ge stöd till minst 75 återkommande träffar för wikimedianer.  
G.1.3 För att underlätta användningen av nya tekniska lösningar på Wikipedia skall ett projekt genomföras kring implementering, utifrån gemenskapens behov och önskemål.
205101 Stöd till gemenskapen 2020
205102 Utvecklingsstöd 2020
Föreningen ska arbeta för ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya användare.
Mål Projektstatus
G.2.1 För att öka deltagandet från Wikimedias underrepresenterade grupper, ska målgruppsanpassade insatser arrangerade av föreningen resultera i att minst 365 unika användare utför en produktiv redigering var.
205202 Wiki Loves 2020
205203 En gemenskap för alla 2020
Möjliggörande
Föreningen ska vara kompetent.
Mål Projektstatus
M.1 För att föreningen skall arbeta kompetent ska kanslipersonalen ges möjlighet att kompetensutveckla sig inom relevanta områden och styrelsemedlemmarna ska sträva efter kompetensutveckling.  
206101 Organisationsutveckling 2020
196102 Verktyg för partnerskap 2019 – Blueprinting
206102 Verktyg för partnerskap 2020
Föreningens arbete ska vara transparent.
Mål Projektstatus
M.2 För att stärka föreningens transparens och bjuda till insyn i den internationella Wikimedia-rörelsen ska styrelse eller kanslipersonal delta på minst 5 internationella Wikimedia-evenemang samt uppdatera internationella nyhetsbrev på månadsbasis och centrala wikiportaler m.m.
206201 Erfarenhetsutbyte 2020
Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet.
Mål Projektstatus
M.3.1 För att nå organisatorisk stabilitet ska föreningen verka för en bred och hållbar finansiering där ingen bidragsgivare överstiger 50 % under året, 100 % högre medlemsantal än 31 december föregående år, öka volontärengagemanget med 30 % jämfört med det totala antalet föregående kalenderår.
M.3.2 För att sträva efter organisatorisk stabilitet ska kansliet aktivt arbeta för att öka mängden överlappande kompetenser på för verksamheten kritiska områden.
206301 Föreningsengagemang 2020
206302 FOSS för föreningen 2020


3000 Tillgång

3100 Öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material

Uppdaterad senast 2021-02-01 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • T.1.2 - 35 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.1.3 - 10 kurser har deltagit i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.1 - 0 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 4 nya evenemang.
 • T.2.2b - 2 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från 127 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Projekt avslutas

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefenUppdaterad senast 2021-02-23 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Planer för drift efter projektavslut/överföring till annat lärosäte
 • T.2.1 - 12 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2b - 7 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.

Vi har under projektets inledning kunna dra många erfarenheter när det gäller MediaWiki-mjukvaran och även kring användarstöd för wiki.

Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-11-18 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Vi deltog i Libris Användardag 2020 med en presentation om projektets framskridande.
 • Vi knöt en kontakt med Litteraturbanken och berättade om vårt arbete samt om Wikidatas relevans inom länkade öppna bibliografiska data.
 • Vi fortsätter med uppladdningar av bibliografiska data:
  • 2500 Wikidataobjekt har importerats från Sveriges Nationalbibliografi, som representerar böcker som används som källor på svenskspråkiga Wikipedia.
  • 1200 Wikidataobjekt med koppling till Litteraturbanken har skapats
  • 150 Wikidataobjekt med koppling till svenska Wikisource har berikats med data från Sveriges Nationalbibliografi
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 6 nya resurser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 2 nya evenemang.
 • Tillgängliggörande av ytterligare samlingar biblioteksdata
 • Undersöka och driva frågan om Wikidataanvändning inom Libris
 • Arrangera ett hackathon/utbildningstillfälle för bibliotekspersonal
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Utveckling av verktyg som kan användas av gemenskapen: citationsmall och tjänst som skapar Wikidataobjekt baserat på data från Libris
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-11-18 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • T.1.2 - 126 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 9 nya evenemang.
 • T.2.2b - 1 ny direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från 63 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Projektet är avslutat och frågan om eventuella möjligheter till nya projekt är ställd till uppdragsgivaren.

Tips från utvärderingen är att fortsätta med punktinsatser för bibliotekarier. En utmaning är att hitta nya vägar för att genomföra detta.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-12-31 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Skrivit This Month in GLAM för December
 • Planerat utbildning med Göteborgs museer 2021.
 • Planerat kurs med Arbetsam 2021
 • T.1.2 - 2 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.1 - 14 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nya evenemang.
 • G.2.1 - Redigering från 2 unika underrepresenterade användare har skett.
 • M.2b - 3 int. nyhetsbrev har uppdaterats på månadsbasis.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Skicka offert till Göteborgs museer för utbildning på Wikimedias plattformar.

Många inställda evenemang pga coronavirusutbrott, vissa evenemang kan eventuellt genomföras genom videokonferenser och på distans.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-03-18 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Uppladdningar till Wikimedia Commons – Free music on Wikipedia.
 • Dokumentation av modellering, verktyg och processer.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 3 nya resurser.
 • T.2.2b - 3 nya direktkontakter med innehållsägare och organisationer har skett.
 • M.3.1a - Finansiering har breddats.

Projektet har även bidragit till att uppnå följande verksamhetsmål:

 • T.1.2 - 13 identifierade ämnesexperter bidrar
 • T.2.1 - 4 organisationer tar del av info om fria licenser
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Ta fram riktade utbildningsmoduler till musiker. Göra en kampanj för musiker.

Fortsatt svårt med nyinspelad musik under fri licens på grund av Covid-19.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen Kommer att undersöka om projektet kan förlängas i kalendertid.


Uppdaterad senast 2020-11-21 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Digital föreläsning och workshop med Centrum för Universitetslärarutbildning.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Många evenemang ställs in under 2020 pga coronavirusutbrott, vissa evenemang kan eventuellt genomföras genom videokonferenser och på distans.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen

3200 Ökad användning av fria licenser

Uppdaterad senast 25 februari 2021 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • T.2.1 - 8 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 3 nya evenemang.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Departementspromemorian är kraftigt försenad från Justitiedepartementet, och förväntas inte komma in förrän efter årsskiftet.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen

4000 Användning

4100 Öka förtroende och användning

Uppdaterad senast 2020-11-21 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Vi undersöker just nu vilka förutsättningar som krävs för att kunna skicka ut enkätfrågor om föreningen till Mediepanelen, en panel med 60 000 deltagare som drivs av Göteborgs Universitet.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Undersöka vår medverkan i Svenskarna och Internet 2021.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020. Möjligt att dra ner budgeten för detta projekt till 5 000kr för 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-02-01 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Vi har fortsatt mäta och utvärdera arbetet i sociala medier
 • A.1.1a - 1 mätmetod har tagits fram.
 • A.1.1b - Den uppmätta medienärvaron har ökat med x %
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Fortsätta samla och sammanställa data för uppföljning.
 • Vi behöver se över mätetalen för vår medienärvaro inför 2021, då en samlad siffra inte ger en bra överblick över samtliga plafformar, medier och kanaler.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020. Non-staff har överskridit budgeten för 2020, vilket har påverkat budgetens utfall och prognostiserar idag för ett negativt resultat.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-02-14 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Projektet avslutat

 • Drygt 900 deltagare på konferensen
 • Drygt 60 mediaomnämnanden
 • Drygt 150 timmar volontärinspelat videomaterial och 4-5 timmar professionellt inspelat videomaterial.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Tight tidsplan för att få en första kommunikationsinsats innan årsskiftet.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen

4200 Öka användbarheten

Uppdaterad senast 2021-02-01 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Sedan årets början har 7 buggar rapporterats av 3 personer på kansliet.

 • A.2.1 - Fel i mjukvaran har rapporterats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 19 november 2020 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Få aktiviteter har genomförts på grund av tidsbrist.
 • T.1.1 Projekten har berikats med 2 ny resurser.
 • T.1.2 6 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.1 2 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a Deltagande på/anordnande av har skett för 3 nya evenemang.
 • T.2.2b 3 nya direktkontakter med innehållsägare och organisationer har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Undersök möjligheten till att gemensamt söka medel med UNFPA.
 • Kommunicera med UNFPA och eventuellt andra aktörer.
 • UNFPA har haft fullt upp och det har varit svårt att ta arbetet vidare under den tiden.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-08-09 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Ett toolkit för insamlingsevenemang har färdigställts med Dyslexiförbundet.
 • Wikispeech har, efter ett par återkopplingsrundor, lanserats som en finess (eng. Gadget) på svenskspråkiga Wikipedia. Det innebär att Wikispeech nu kan användas av de som av olika orsaker har svårigheter att läsa informationen. Wikispeech ligger för närvarande på Wikimedia Sveriges servrar, vilket innebär att vi i dagsläget inte kan skala till fler språk.
 • Wikispeech fungerar nu även på norska och baskiska och kan i teorin aktiveras där med kort varsel.
 • Slutrapporten har färdigställts och skickats in till Post- och telestyrelsen. Rapporten kommer att publiceras när den är godkänd och då avslutas projektet.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nytt evenemang.
 • T.2.2b - 1 ny direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • A.2.2b - Funktioner/verktyg för att lägga till nya språk har utvecklats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-08-09 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Se Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 för ytterligare aktiviteter.

 • Diskussioner med KTH hur/om vi kan bidra med kurerade Wikipedia-nedladdningar av olika slag för olika forskningsprojekt, t.ex. hur översättningar ändrats eller hur artiklar som vid något tillfälle haft en Språkvårds-mall har utvecklats till dess att den togs bort.
 • Vidareutveckling av talsyntesen Wikispeech för att möjliggöra aktivering har skett.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nytt evenemang.
 • T.2.2b - 2 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen

5000 Gemenskapen

5100 Stödja gemenskapen

Uppdaterad senast 25 februari 2020 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Diskussioner inledda om hembygdsfokuserat gemenskapsprojekt.
 • G.1.1a - Stöd har givits vid 294 tillfällen.
 • G.1.1b - Stöd har givits till minst 79 wikimedianer och dylika.
 • G.1.2 - Stöd har givits till 62 återkommande träffar för wikimedianer.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Fortsatta konversationer om hembygdsprojekt.
 • Se över teknikpoolen och hur vi kan sänka trösklarna för stöd till gemenskapen.

På grund av Coronavirusutbrottet kan vi inte ge stöd till fysiska träffar. Vi behöver fundera över hur vi bäst stöttar gemenskapen i en helt och hållet onlinemiljö.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-01-12 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Arbetet med kartverktyget har färdigställts

Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen

5200 Inkluderande klimat

Uppdaterad senast 19 november 2020 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Wiki Loves Monuments har genomförts.
 • Juryns arbete har igångsatts.
 • Planering inför Wiki Loves 2021 har inletts.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 3 nya resurser.
 • T.2.1 - 3 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • G.2.1 - Redigering från 54 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Kommunicera topp 10 i Wiki Loves Monuments.
 • Fortsätt planera Wiki Loves 2021.

På grund av Coronavirusutbrottet har vi varit tvungna att rikta om kommunikationen mot att enbart vara "lokalturism" alternativt redan tagna fotografier, särskilt i samband med WLE.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 19 november 2020 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Sammanställa fallstudier över WikiGap
 • Kommunicera med de som anordnar online-WikiGap
 • Fortsatta kontakter med de två partnerorganisationerna.
 • Påbörja sammanställning av globala resultat.
 • Påbörja planering av WikiGap-kampanjen 2021.
 • Påbörja ansökningar om medel för WikiGap 2021.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 3 nya resurser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 2 nya evenemang.
 • T.2.2b - 12 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från 986 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Kommunicera med partner om WikiGap 2021.
 • Skriva på ansökningar om WikiGap 2021.
 • Planera WikiGap 2021, utifrån COVID-förutsättningarna.

På grund av den globala Coronaviruspandemin har många WikiGap-evenemang behövts ställas in, eller gjorts till onlineversioner. Det har varit svårt att koordinera med den globala situationen, och många partner har med rätta haft andra saker att fokusera på.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen

6000 Möjliggörande

6100 Föreningen ska vara kompetent

Uppdaterad senast 2020-11-18 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Finansieringsplan för 2021 skapad.
 • Genomgång av riktlinjer för utvecklare.
 • Stressenkät genomförd. Gruppdiskussion baserat på svaren återstår.
 • Arbetsmiljögenomgång inplanerad.
 • Strategiarbetet för föreningen pågår.
 • M.1b - Kanslieutbildning har genomförts för 4 stycken i personalen. Därtill har hela personalstyrkan fått delta på interna utbildningar.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökat.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Omstrukturering av hur föreningen rapporterar. Utgångspunkten är en kritisk analys av nuvarande format på verksamhetsberättelsen.
 • Arbetsmiljögenomgång.
 • Färdigställande av alkohol- och drogpolicyn.
 • Utveckling av krisplanen.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-09-15 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Se Verktyg för partnerskap 2020

 • Arbetet med slutrapport för projektet har avslutats och levererats till WMF för återkoppling och godkännande.
 • M.2a - Deltagande har skett på 1 int. Wikimediaevenemang.
 • M.3.1a - Finansiering har breddats.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökat.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Arbetet med färdigställande av ett White Paper om tematiska hubbar publiceras.

De evenemang vi planerat att delta i för att berätta om arbetet är alla inställda på grund av Coronapandemin. Mer arbete med detta kommer att behöva ske senare.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2021-08-27 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Projektet avslutades 30 juni.
 • Plan för fortsatt arbete med hubben skedde under april, maj och juni.
 • Dokumentering av SDC-fallstudierna avslutades.
 • Flera event med fokus på SDC genomfördes online.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 1 nya resurser.
 • T.2.1 - 240 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 13 nya evenemang.
 • T.2.2b - 8 nya direktkontakter med innehållsägare och organisationer har skett.
 • M.2a - Deltagande har skett på 10 int. Wikimediaevenemang.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökat.

Externa mål:

 • 250 000+ SDC-uttalanden har uppnåtts.
 • Portalen har uppdaterats med central dokumentation som tidigare saknades.
 • 2 evenemang har genomförts.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Deltagande i WMF:s GLAM-teams office hours i maj om SDC och vårt arbete
 • Avrapportera/skriv White Paper för Verktyg för partnerskap 2019
 • Sluför revideringen av produktutvecklingsplanen för den eventuella/framtida hubben
 • Ge kompletterande svar till Vinnova om den ansökan till dem vi gjorde tillsammans med SMVK och Re:Orient
 • Planera test av Cassandra med deltagande från svenska GLAM-partners
 • Skicka in ansökan till att bli en del av LODEPA-nätverket
 • Fortsätta diskussioner med WMDE om en accelerator i Sverige.
 • Genomföra åtgärder för att öka intäkterna genom insamlingsarbetet
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen

6200 Föreningens arbete ska vara transparent

Uppdaterad senast 2020-11-18 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Inga aktiviteter.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Covid-19 sätter käppar i hjulet för evenemang inom Wikimediarörelsen som alla har ställts in. Vissa kan komma att ske digitalt och utbytesprogram kan förberedas men inte genomföras.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen

6300 Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet

Uppdaterad senast 25 februari 2020 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Wikipediadag genomförd.
 • 20-årsfirande planerat.
 • Strategiutvecklingsarbete intensifierat.
 • Första möte med sammankallande i arbetsgrupper för Strategi 2025
 • M.3.1c - Antal frivilliga var 70 19 november 2020.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • På grund av Coronavirusutbrottet varken kan eller får vi anordna årsmöte eller Wikipedia-dag fysiskt. Därför togs beslutet att anordna årsmötet helt digitalt, och att skjuta Wikipedia-dagen på obestämd framtid.
 • Styrelsen beslutade i augusti månad att genomföra en digital Wikipedia-dag 21 november.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-11-18 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Projektet har reviderats till att enbart identifiera produkter och leverantörer, genomförandet av beställningen skjuts på 2021

Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen