Ledningsrapport 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2019


Ledningsrapporten följer upp hur verksamhetsplanen följs.

Överblick

Program redigera
Tillgång
Föreningen ska öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material.
Mål Projektstatus
T.1.1 Berika Wikimedia-projekten med 25 nya resurser, vilket uppnås genom att skapa och sprida material samt ge support eller genomföra massuppladdningar.  Button Icon Orange.svg
T.1.2 150 identifierade ämnesexperter bidrar till Wikimedia-projekten med minst 1 produktiv redigering vardera, vilket uppnås genom att sprida information, underhålla relationer eller arrangera tematiska skrivstugor.  Button Icon Green.svg
T.1.3 Involvera 10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram, vilket uppnås genom att utbilda motiverade lärare och bistå med expertis om Wikipedias verktyg för utbildning.  Button Icon Orange.svg
203103 Wikipedia i utbildning 2020 Button Icon Green.svg
183104 Samsyn 2018 Button Icon Green.svg
193116 Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2019‎ Button Icon Green.svg
193117 Wikipedia i biblioteken 2019 Button Icon Green.svg
203120 GLAM 2020 Button Icon Green.svg
193122 Fri musik på Wikipedia 2019 Button Icon Green.svg
203128 Föreläsningar 2020 Button Icon Orange.svg
Föreningen ska verka för ökad användning av fria licenser.
Mål Projektstatus
T.2.1 För att öka användningen av fria licenser se till att 50 organisationer tar del av information om fria licenser. Button Icon Green.svg
T.2.2 För att värna frågans aktualitet arbeta aktivt med att vårda och utveckla relevanta nätverk och kontakter med personer som kan påverka licensval på material. Detta uppnås, vid sidan av ordinarie verksamhet, genom aktivt deltagande i eller anordnande av minst 10 nya evenemang och minst 10 nya direktkontakter med innehållsägare, organisationer och politiker. Button Icon Green.svg
203202 Påverkansarbete 2020 Button Icon Green.svg
Användning
Föreningen ska verka för ett högt förtroende för, och en ökad användning av, Wikimedia-projekten och fri kunskap.
Mål Projektstatus
A.1.1 För att informera allmänheten om Wikimedia-projekten och fri kunskap är medierelationer centrala. Detta uppnås genom aktivt arbete med pressreleaser, debattartiklar, kommentarer, nyhetsbrev och aktivitet på sociala medier. Baserat på de nyckeltal som identifierats som mätmetoder av kansliet kommer den uppmätta medienärvaron för november 2020 att öka med 10 % gentemot november 2019. Button Icon Green.svg
A.1.2 För att öka medvetenheten om användning och förtroende ska under året tydligare mätmetoder för användning av Wikimedia-projekten tas fram generellt och för specifika användargrupper. Button Icon Green.svg
204101 Förtroende 2020 Button Icon Green.svg
204102 Synlighet 2020 Button Icon Green.svg
194103 Wikipedia och Globala målen Button Icon Green.svg
Föreningen ska verka för att Wikimedia-projektens användbarhet ska vara hög.
Mål Projektstatus
A.2.1 För att minska antalet fel i mjukvaran och öka tydligheten ska alla upptäckta och verifierade buggar rapporteras på Phabricator inom en vecka och kritiska systemmeddelanden översättas Resultatet följs upp årligen. Button Icon Green.svg
A.2.2 För att göra innehållet tillgängligt för flera ska tillägget Wikispeech aktiveras som betafunktion på tre språkversioner av Wikipedia före årets slut samt utveckling av funktioner/verktyg som möjliggör att lägga till fler språk. Button Icon Green.svg
204202 Buggrapportering och översättning 2020 Button Icon Green.svg
204204 Kunskap i krissituationer 2020 Button Icon Green.svg
194205 Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 Button Icon Orange.svg
194206 Wikispeech för AI 2020 Button Icon Green.svg
Gemenskapen
Föreningen ska stödja aktiva användare med kompetens och andra resurser.
Mål Projektstatus
G.1.1 För att underlätta arbetet, ska stöd ges av kansliet vid 365 tillfällen till minst 100 olika wikimedianer, eller andra som förespråkar fri kunskap, vilket uppnås genom tillgång till expertis, finansiering och andra resurser. Button Icon Orange.svg
G.1.2 För att stärka gemenskapen ska föreningen ge stöd till minst 75 återkommande träffar för wikimedianer. Button Icon Green.svg
G.1.3 För att underlätta användningen av nya tekniska lösningar på Wikipedia skall ett projekt genomföras kring implementering, utifrån gemenskapens behov och önskemål. Button Icon Green.svg
205101 Stöd till gemenskapen 2020 Button Icon Orange.svg
205102 Utvecklingsstöd 2020 Button Icon Green.svg
Föreningen ska arbeta för ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya användare.
Mål Projektstatus
G.2.1 För att öka deltagandet från Wikimedias underrepresenterade grupper, ska målgruppsanpassade insatser arrangerade av föreningen resultera i att minst 365 unika användare utför en produktiv redigering var. Button Icon Green.svg
205202 Wiki Loves 2020 Button Icon Green.svg
205203 En gemenskap för alla 2020 Button Icon Green.svg
Möjliggörande
Föreningen ska vara kompetent.
Mål Projektstatus
M.1 För att föreningen skall arbeta kompetent ska kanslipersonalen ges möjlighet att kompetensutveckla sig inom relevanta områden och styrelsemedlemmarna ska sträva efter kompetensutveckling. Button Icon Green.svg
206101 Organisationsutveckling 2020 Button Icon Green.svg
196102 Verktyg för partnerskap 2019 – Blueprinting Button Icon Green.svg
Föreningens arbete ska vara transparent.
Mål Projektstatus
M.2 För att stärka föreningens transparens och bjuda till insyn i den internationella Wikimedia-rörelsen ska styrelse eller kanslipersonal delta på minst 5 internationella Wikimedia-evenemang samt uppdatera internationella nyhetsbrev på månadsbasis och centrala wikiportaler m.m. Button Icon Orange.svg
206201 Erfarenhetsutbyte 2020 Button Icon Orange.svg
Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet.
Mål Projektstatus
M.3.1 För att nå organisatorisk stabilitet ska föreningen verka för en bred och hållbar finansiering där ingen bidragsgivare överstiger 50 % under året, 100 % högre medlemsantal än 31 december föregående år, öka volontärengagemanget med 30 % jämfört med det totala antalet föregående kalenderår. Button Icon Green.svg
M.3.2 För att sträva efter organisatorisk stabilitet ska kansliet aktivt arbeta för att öka mängden överlappande kompetenser på för verksamheten kritiska områden. Button Icon Green.svg
206301 Föreningsengagemang 2020 Button Icon Green.svg
206302 FOSS för föreningen 2020 Button Icon Green.svg


3000 Tillgång

3100 Öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material

Uppdaterad senast 2020-09-11 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Genomfört workshop för lärarstudenter på Linköpings Universitet om att redigera på Wikipedia, om källkritik på våra plattformar och om att använda Wikipedia i sin kommande undervisning.
 • Publicerat och spridit [Unescos OER-rekommendation]
 • Arbetat med att skapa en överblick av framtida möjliga utbildningsmoduler och hur de kan sättas ihop till kurspaket. Översikt kurser och innehållsmoduler
 • Påbörjat en utbildningsplan som innefattar ett antal utbildningsinsatser kopplade till andra projekt i föreningen. Det handlar exempelvis om att utbilda volontärer i att kunna hålla skrivstugor eller andra aktiviteter, och att utbilda volontärer som kan hålla i Wiki Loves Earth.
 • T.1.2 - 33 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.1.3 - 4 kurser har deltagit i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.1 - 0 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 3 nya evenemang.
 • T.2.2b - 2 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från 74 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Börja en ny omgång av Kulturhistoria som gymnasiearbete. I år blir det en fysisk grupp med ca 30 elever och en digital grupp med 5-10 elever.
 • Se över möjligheterna att ingå ett långsiktigt projekt med Olle Terenius vid Uppsala Universitet, för att dels hitta sätt att akademiskt granska artiklar om specifika ämnesområden, och dels få gymnasieelever att skriva och utveckla artiklar om de globala målen.
 • Presentera Översättningen av OER-rekommendationerna på SVERD:s höstkonferens samt NU-konferensen.
 • Konkretisera kommande volontärutbildningar.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefenUppdaterad senast 2020-09-11 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Statistiktillägg installerat, projektavslutningsplanering påbörjad för att se vad som återstår och ska lösas innan årsskiftet.
 • T.2.1 - 12 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2b - 7 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Gemensam skrivaktivitet för utbyte Samsyn/Wikipedia.
 • Ta fram generaliserad dokumentation utifrån lärdomarna med Samsyn.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.

Vi har under projektets inledning kunna dra många erfarenheter när det gäller MediaWiki-mjukvaran och även kring användarstöd för wiki.

Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-09-10 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Datumet och programmet för KB-evenemang har spikats. Anmälningar börjar droppa in.
 • Utbildningsmaterial om Wikidata för bibliotekarier har börjat tas fram, detta kommer kunna användas i andra sammanhang efter eventet.
 • En analys av hur vi skulle kunna arbeta med Structured Data on Commons i Wikisource/biblioteksdatasammanhang har genomförts.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 2 nya evenemang.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Event med bibliotekarier ska genomföras 13 och 15 oktober.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-09-10 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • T.1.2 - 126 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 9 nya evenemang.
 • T.2.2b - 1 ny direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • G.2.1 - Redigering från 63 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Genomföra andra omgången av Wikipedia i biblioteken online och skriva slutrapport på projektet.

Få fler deltagare från kurserna att se fördelar med att genomföra skrivstugor och andra arrangemang på Wikimedias plattformar.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-09-15 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

2020-08-17

 • Kvartalsmöte om uppladdningar
 • Support till GLAM-personal
 • Nya intresseförfrågningar har bearbetats genom möten
 • Diskussion om skrivstuga med Tekniska museet om Curmans bilder
 • Diskussion om metadata för Göteborgs museer angående 2021
 • T.1.1 - Projekten har berikats med <ANTAL> nya resurser.
 • T.1.2 - 2 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.1 - 14 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nya evenemang.
 • G.2.1 - Redigering från 2 unika underrepresenterade användare har skett.
 • M.2b - 3 int. nyhetsbrev har uppdaterats på månadsbasis.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Fortsätta och fördjupa kontakter och former för samarbete med Riksarkivet och Centrum för Näringslivshistoria. Inledande samtal om statstikverktyg som är under utveckling – se https://stats.wikimedia.swiss/ och fortsatt diskussion om att testa Wikibase i en svensk installation. Ta fram förslag till Göteborgs museer.

Många inställda evenemang pga coronavirusutbrott, vissa evenemang kan eventuellt genomföras genom videokonferenser och på distans.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-09-10 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Uppladdningar till Wikimedia Commons görs under katergorin Free music on Wikipedia
 • Nya kontakter initieras för att få fler att se möjligheter och göra uppladdningar av nyinspelningar av fri musik till våra plattformar.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Arbeta med fler kontakter, musiker och musikskolor som kan och vill vara med och bidra med nyinspelningar av fri musik.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen Kommer att undersöka om projektet kan förlängas i kalendertid.


Uppdaterad senast 2020-04-24 STATUS Button Icon Orange.svg (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Många evenemang ställs in under 2020 pga coronavirusutbrott, vissa evenemang kan eventuellt genomföras genom videokonferenser och på distans.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen

3200 Ökad användning av fria licenser

Uppdaterad senast 14 september 2020 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Nätverk av likasinnade inför remissvar om upphovsrättsdirektivet sammankallat.
 • Uppstartsmöte med nätverk av likasinnade inplanerat.
 • DIGG:s arbetsdokument om öppna licenser kommenterat.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Håll uppstartsmöte med nätverk av likasinnade inför remiss på upphovsrättsdirektivet.
 • Vänta på departementspromemoria från Justitiedepartementet.
 • När departementspromemorian kommer behöver den läsas och vi behöver lägga upp en plan för svar.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen

4000 Användning

4100 Öka förtroende och användning

Uppdaterad senast 2020-09-10 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Vi undersöker just nu vilka förutsättningar som krävs för att kunna skicka ut enkätfrågor om föreningen till Mediepanelen, en panel med 60 000 deltagare som drivs av Göteborgs Universitet.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Kontakta Mediebarometern för att undersöka förutsättningarna för 2021 års undersökning.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-09-11 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • A.1.1a - 1 mätmetod har tagits fram.
 • A.1.1b - Den uppmätta medienärvaron har ökat med 350 %
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Fortsätta samla och sammanställa data för uppföljning.
 • Vidareutveckla Rutiner för inlägg i externa digitala kanaler
 • Mätetalen för pressmeddelanden bör ses över då pressarbetet inte nödvändigtvis är upplagt utifrån att vi skickar traditionella pressmeddelanden.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-02-14 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Wikimania
 • Möten med kommunikationsbyrå
 • Videodokumentation uppladdad på Wikimedia Commons
 • Drygt 900 deltagare på konferensen
 • Drygt 60 mediaomnämnanden
 • Drygt 150 timmar volontärinspelat videomaterial och 4-5 timmar professionellt inspelat videomaterial.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Återkomma med kommentarer till kommunikationsbyrå
 • Förbereda för mediakampanj
 • Genomföra första del av mediakampanj under december 2019, om möjligt.
 • Tight tidsplan för att få en första kommunikationsinsats innan årsskiftet.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen

4200 Öka användbarheten

Uppdaterad senast 2020-09-17 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Sedan årets början har 5 buggar rapporterats av 2 personer på kansliet.

 • Projektet har startats
 • A.2.1 - Fel i mjukvaran har rapporterats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Se över hur den tekniska personalen kan stötta hela personalstyrkan i buggrapportering.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 14 september 2020 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • En concept note har utvecklats tillsammans med UNFPA, i ett levande dokument.
 • T.1.1 Projekten har berikats med 2 ny resurser.
 • T.1.2 6 identifierade ämnesexperter har bidragit.
 • T.2.1 2 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • T.2.2a Deltagande på/anordnande av har skett för 3 nya evenemang.
 • T.2.2b 3 nya direktkontakter med innehållsägare och organisationer har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Engagera gemenskapen i att arbeta med UNFPA:s material
 • Planera för evenemang under november månad.
 • Undersök möjligheten till att gemensamt söka medel med UNFPA.
 • Sammanställa lärdomar och kunskaper
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-09-16 STATUS Button Icon Orange.svg (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Omstrukturering av kodbas för uppspelning genomförd
 • Speechoid är nu versionerad
 • Säkerhetsgranskning efterfrågad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Säkerhetsgranskning
 • Reviderad projektplan skickas till PTS

Vissa identifierade problem med uppspelningsverktyget har tagit mer tid i åtagande att åtgärda. Som ett resultat har vi kommit igång med Taldatainsamlaren senare än önskat. Det finns en risk att vi därmed inte hinner färdigställa all planerad funktionalitet i Taldatainsamlaren. Innan nästa etapprapport önskar PTS en uppdaterad projektplan.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-09-15 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Se Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 för ytterligare aktiviteter.

 • Inga aktiviteter
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 1 nytt evenemang.
 • T.2.2b - 2 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

KTH skickar det kontrakt som krävs för att vi ska kunna rekvirera medel

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen

5000 Gemenskapen

5100 Stödja gemenskapen

Uppdaterad senast 14 september 2020 STATUS Button Icon Orange.svg (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Stöd till volontärer som genomfört skrivstugor under sommaren.
 • Stöd till volontärer intresserade i projekt med hembygdsfokus.
 • G.1.1a - Stöd har givits vid 119 tillfällen.
 • G.1.1b - Stöd har givits till minst 68 wikimedianer och dylika.
 • G.1.2 - Stöd har givits till 39 återkommande träffar för wikimedianer.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Ta fram plan för hur Stöd till gemenskapen bäst kan anpassas till nuvarande situation, om den håller i sig en längre tid.
 • Ta fram plan för hembygdsfokuserat gemenskapsprojekt.

På grund av Coronavirusutbrottet kan vi inte ge stöd till fysiska träffar. Vi behöver fundera över hur vi bäst stöttar gemenskapen i en helt och hållet onlinemiljö.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-09-14 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Ingen aktivitet. P.g.a. deadlines i andra projekt har färdigställandet av kartverktyget skjutits fram.

Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

3:e underhållsmöte hålls

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen

5200 Inkluderande klimat

Uppdaterad senast 14 september 2020 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Vinnare i WLE kommunicerat.
 • Kommunikation kring utfallet av Wiki Loves Earth 2020
 • Förberedelser inför Wiki Loves Monuments i september.
 • Uppstart av WLM kommunicerad.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 3 nya resurser.
 • T.2.1 - 3 organisationer har tagit del av information om fria licenser.
 • G.2.1 - Redigering från 40 unika underrepresenterade användare har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Genomför Wiki Loves Monuments.
 • Kommunicera om Wiki Loves Monuments.
 • Avsluta Wiki Loves Monuments.
 • Kommunicera vinnare i Wiki Loves Monuments.

På grund av Coronavirusutbrottet måste vi rikta om kommunikationen mot att enbart vara "lokalturism" alternativt redan tagna fotografier.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 14 september 2020 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Kontakt med ytterligare ambassader om fallstudier över WikiGap
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av har skett för 2 nya evenemang.
 • T.2.2b - 7 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Sammanställa fallstudier över WikiGap
 • Kommunicera med de som anordnar online-WikiGap
 • Fortsatta kontakter med de två partnerorganisationerna.
 • Påbörja sammanställning av globala resultat.
 • Påbörja planering av WikiGap-kampanjen 2021.
 • Påbörja ansökningar om medel för WikiGap 2021.

På grund av den globala Coronaviruspandemin har många WikiGap-evenemang behövts ställas in, eller gjorts till onlineversioner. Det har varit svårt att koordinera med den globala situationen, och många partner har med rätta haft andra saker att fokusera på.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen

6000 Möjliggörande

6100 Föreningen ska vara kompetent

Uppdaterad senast 2020-09-14 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Autogiro nu aktiverat (via Nordea), inväntar fortfarande resultat av inledande försök.
 • Krisövning planeras inom ramen för Face2Face arbetet
 • Rensningsrutin och rensningsinstruktioner har skapats för Volontärregistret
 • Plattformsbyte från Hangout till Chat
 • Förslag på tillägg i integritetspolicyn
 • M.1b - Kanslieutbildning har genomförts för 4 stycken i personalen. Därtill har hela personalstyrkan fått delta på interna utbildningar.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökat.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Aktivering av autogiro.
 • Omstrukturering av hur föreningen rapporterar. Utgångspunkten är en kritisk analys av nuvarande format på verksamhetsberättelsen.
 • Arbetsmiljögenomgång.
 • Färdigställande av alkohol- och drogpolicyn.
 • Utveckling av krisplanen.
 • Planering av krisövning.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-09-15 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Se Verktyg för partnerskap 2020

 • M.2a - Deltagande har skett på 1 int. Wikimediaevenemang.
 • M.3.1a - Finansiering har breddats.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökat.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Påbörja arbetet med framtagande av white paper/slutrapport för projektet.

De evenemang vi planerat att delta i för att berätta om arbetet är alla inställda på grund av Coronapandemin. Mer arbete med detta kommer att behöva ske senare.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-09-11 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • 4 Medlemsvärvare anställda
 • Insamlingskampanjen startad
 • Båda ansökningarna till Vinnovas CivicTech-utlysning inskickade
 • Inledande möte med Deloitte om projektströmmen Change & Scale Management stream
 • Deltagit i OpenGLAM-nätverkets avstämningsmöte (har nu stående inbjudan)
 • Samordnat svar på på EU-kommissionens konsultation om digitalt kulturarv med FKAG-EU och AvoinGLAM
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Färdigställ svar på EU-kommissionens konsultation om digitalt kulturarv
 • Färdigställ ansökan till RAÄ (tillsammans med Nationalmuseum och Statens historiska museer)
 • Skriv slutrapport för Verktyg för partnerskap 2019
 • Delta i WMFs ambassadörsgrupp för IIIF
 • Följ upp på första samtalet med acceleratorn UNLOCK
 • Följ avtalsförklaring mellan WMILs och WMCH om gemensam utveckling av Cassandra för GLAM-statistik
 • Revidera produktutvecklingsplanen för den eventuella/framtida hubben
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen

6200 Föreningens arbete ska vara transparent

Uppdaterad senast 2020-09-14 STATUS Button Icon Orange.svg (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Inga aktiviteter.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Covid-19 sätter käppar i hjulet för evenemang inom Wikimediarörelsen som alla har ställts in. Vissa kan komma att ske digitalt och utbytesprogram kan förberedas men inte genomföras.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen

6300 Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet

Uppdaterad senast 14 september 2020 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Arbetsgrupper för Strategi 2025 tillsatta.
 • Sammankallande för arbetsgruppernas arbete med Strategi 2025 utvalda.
 • M.3.1c - Antal frivilliga var 60 14 september 2020.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Planera för digital Wikipedia-dag
 • Planera för 20-årsfirande
 • Utveckla strategi för föreningsengagemang
 • Skapa underlag för arbetsgrupperna i deras arbete.
 • På grund av Coronavirusutbrottet varken kan eller får vi anordna årsmöte eller Wikipedia-dag fysiskt. Därför togs beslutet att anordna årsmötet helt digitalt, och att skjuta Wikipedia-dagen på obestämd framtid.
 • Styrelsen beslutade i augusti månad att genomföra en digital Wikipedia-dag 21 november.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen


Uppdaterad senast 2020-09-14 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Projektet har reviderats till att enbart identifiera produkter och leverantörer, genomförandet av beställningen skjuts på 2021

Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen