Projekt:Verktyg för partnerskap 2019 – Blueprinting

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
2020 >>

Kort projektbeskrivning

Projektet ska utreda hur Wikimedia Sverige kan bli en tematisk hubb, och förbereda organisationen för att växa i enlighet med det. Vår förväntning är att projektet kommer att fortsätta med Tematisk hubb 2020 med start i juli 2020, efter att en överenskommelse nåtts med Wikimedia Foundation.

2020: Vi kommer att anlita en organisationsstrateg/verksamhetsutvecklare för att stötta organisationsförändringen. Vi kommer att titta på hur vi kan förbättra anställningsprocessen för utvecklare och skala upp hastigheten för nyanställningar. Vi kommer också att undersöka möjligheten att anlita en HR-konsult för att kunna skala upp teamet på på ett snabbt och hållbart sätt (anlitandet sker först 2021 p.g.a. Covid-19). Vi kommer också att undersöka hur vi bäst kan anlita jurister för att titta på några kvarstående frågor om kontrakt etc.

De evenemang som var planerade har ställts in på grund av Covid-19 och fokus är istället på att vidareutveckla föreningens kapacitet att generera egna medel samt att förbereda material inför det tekniska arbetet som förväntas starta 2021.

Vi kommer att ta fram en vitbok som  beskriver de kommande stegen för hubben, vilket inkluderar hållbarhet, styrning, intressenters deltagande, forskningsresultat, teknisk riktning med mera.

Projektet efterföljs sömlöst av Projekt:Verktyg för partnerskap 2020.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Tools-for-Partnerships-2019-Blueprinting

Januari Anställning av organisationsstrateg Personal för att snabba på förberedelserna inför att få ett utökat tekniskt team
Januari-maj Utveckla en teknisk inriktning (Technical Direction) med förslag på övergripande produktdesign och vad som skall byggas först Första version redo 1 februari T245620
Januari-juni Koordinera med Wikimedia Foundations tekniska team för att säkerställa att vår processer är i linje med deras Möte i Berlin samt e-postkonversationer och delning av dokument efter det. T233748
Februari-maj Ta fram en organisationell plan för att sätta upp olika tekniska team i organisationen och över hur de kan samarbeta samt process för att säkerställa korrekt kravprofil samt bemanningsplan
Mars-juni Ta fram en plan för uppskalning och rekrytering av tekniska team T246649
Mars-juni Ta fram en plan för ett enhetligt arbete bland utvecklarna i alla våra tekniska projekt (samt med andra Wikimediaorganisationer)
Mars-juni Utveckla och anpassa policys, strategier och metoder i vårt arbete för att fungera med internationellt arbete Skapande och fastställande av Drogpolicy samt Policy mot korruption och bedrägeri. Genomgång och standardisering av existerande policys. Sker med HR-konsult. Även anpassning för flerspråkighet behöver ske T257052
April-juni Initiera arbetet med att ta fram avtal för att anställa internationellt T245625
April-juni Initiera arbetet med att ta fram avtal för att ta in konsulter (i Sverige och internationellt) T245624
April-juni Utveckla förslag på strategier för att förankra och få återkoppling om tekniska projekt (internationellt)
Maj-juni Framtagande och underskrift av Memorandum of Understanding med Wikimedia Foundation Skrevs under 30 juni 2020.
Augusti-7 november Rapport/undersökning (del av ett White paper) med prioritering av tekniska behov Täcker in vilka tekniska behov och kravspecifikationer som finns för partnerskap för att dela material (globalt fokus). Detta inkluderar även fallstudier av hur verktyg nu används och behov för strategiska partners T259992
Augusti-7 november Rapport/undersökning (del av ett White paper) med förslag på hur ekonomisk bärkraftighet kan uppnås för det nya initiativet Täcker in olika finansieringsmöjligheter, argumentation för och emot dem samt vad som behöver implementeras för att säkerställa dem
Augusti-7 november Rapport/undersökning (del av ett White paper) med upplägg på "governance" i Wikimediarörelsen Täcker in hur beroenden mellan Wikimediarörelsens organisationer bör se ut; hur kapacitetsuppbyggnad bör se ut; och hur koordinering med OpenGLAM-gemenskapen bör se ut
September Teambuilding-event För att diskutera och förbereda all personal för de organisationella förändringarna
7 november White paper publiceras 7 november är deadline. Sker med fördel tidigare för att möjliggöra feedback.

Tas fram med Wikimedia Foundation, knyts samman med slutsatser från det White paper som tas fram inom ramen för projektet FindingGLAMs 2018.


Samarbetspartners

  • Wikimedia Foundation, finansiär och aktiv partner. Kontrakt finns på plats.
  • Wikimedia Deutschland, del av referensgrupp.

Se även

Projektdata

Projekt nr. 196102 Ansvarig John
Projektstart 2019-07-01 Projektslut 2020-09-30 (rapport 7 november)
Finansiär Budget
WMF 155 000 USD
Interna mål
  • M.2a - Delta på 5/5 int. Wikimedia-evenemang.
  • M.3.1a - Sprid finansiering.
  • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas.
Slutrapport/utvärdering Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2020-09-15 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Se Verktyg för partnerskap 2020

  • Arbetet med slutrapport för projektet har avslutats och levererats till WMF för återkoppling och godkännande.
  • M.2a - Deltagande har skett på 1 int. Wikimediaevenemang.
  • M.3.1a - Finansiering har breddats.
  • M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökat.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
  • Arbetet med färdigställande av ett White Paper om tematiska hubbar publiceras.

De evenemang vi planerat att delta i för att berätta om arbetet är alla inställda på grund av Coronapandemin. Mer arbete med detta kommer att behöva ske senare.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen