Projekt:Verktyg för partnerskap 2019 – Blueprinting

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Checklista, ta bort punkter allt eftersom att de blir klara

 1. Om projektet startar för att en ansökan beviljas, lägg in Mall:Beviljad på ansökningssidan samt uppdatera årslistan med ansökningar, ex Ansökningar 2019
 2. Om det är ett projekt med extern finansiering, se till att alla beviljanden och avtal blir diarieförda enligt Diarium

Kort projektbeskrivning

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Tools-for-Partnerships-2019-Blueprinting

Januari Anställning av organisationsstrateg Personal för att snabba på förberedelserna inför att få ett utökat tekniskt team
Januari-maj Utveckla en teknisk inriktning (Technical Direction) med förslag på övergripande produktdesign och vad som skall byggas först Första version redo 1 februari
Januari-juni Koordinera med Wikimedia Foundations tekniska team för att säkerställa att vår processer är i linje med deras
Februari-maj Ta fram en organisationell plan för att sätta upp olika tekniska team i organisationen och över hur de kan samarbeta samt process för att säkerställa korrekt kravprofil samt bemanningsplan
Februari-juni Utveckla en plan för hur vi på lång sikt kan arbeta tillsammans med Wikimedia Foundation, Wikimedia Deutschland och andra aktörer som bygger mjukvara inom Wikimedia
Mars-juni Ta fram en plan för uppskalning och rekrytering av tekniska team
Mars-juni Ta fram en plan för ett enhetligt arbete bland utvecklarna i alla våra tekniska projekt (samt med andra Wikimediaorganisationer)
Mars-juni Utveckla och anpassa policys, strategier och metoder i vårt arbete för att fungera med internationellt arbete Skapande och fastställande av Drogpolicy samt Policy mot korruption och bedrägeri. Genomgång och standardisering av existerande policys. Sker med HR-konsult. Även anpassning för flerspråkighet behöver ske
April-juni Initiera arbetet med att ta fram avtal för att anställa internationellt
April-juni Initiera arbetet med att ta fram avtal för att ta in konsulter (i Sverige och internationellt)
April-juni Utveckla förslag på strategier för att förankra och få återkoppling om tekniska projekt (internationellt)
Mars-juni Rapport/undersökning (del av ett White paper) med prioritering av tekniska behov Täcker in vilka tekniska behov och kravspecifikationer som finns för partnerskap för att dela material (globalt fokus). Detta inkluderar även fallstudier av hur verktyg nu används och behov för strategiska partners
Mars-juni Rapport/undersökning (del av ett White paper) med upplägg på "governance" i Wikimediarörelsen Täcker in hur beroenden mellan Wikimediarörelsens organisationer bör se ut; hur kapacitetsuppbyggnad bör se ut; och hur koordinering med OpenGLAM-gemenskapen bör se ut
Mars-juni Rapport/undersökning (del av ett White paper) med förslag på hur ekonomisk bärkraftighet kan uppnås för det nya initiativet Täcker in olika finansieringsmöjligheter, argumentation för och emot dem samt vad som behöver implementeras för att säkerställa dem
Maj-juni Ta fram en plan för praktikanters (inkl. GSoC, Outreachy m.m.) och volontärers deltagande i den tekniska utvecklingen
Maj-juni Ta fram en plan för praktikanters arbete inom övrig hubb-verksamhet Identifiera lämpliga ämnesområden och samarbetspartners. Ex. Erasmussamarbeten
Maj-juni Ta fram en plan för utbytesverksamhet mellan Wikimediaföreningar
Maj-juni Framtagande och underskrift av Memorandum of Understanding med Wikimedia Foundation Skrivs under 30 juni 2020.
Juni Teambuilding-event För att diskutera och förbereda all personal för de organisationella förändringarna
Juni White paper publiceras Tas fram med Wikimedia Foundation, knyts samman med slutsatser från det White paper som tas fram inom ramen för projektet FindingGLAMs 2018.


Samarbetspartners

 • Wikimedia Foundation, finansiär och aktiv partner. Kontrakt finns på plats.
 • Wikimedia Deutschland, del av referensgrupp.

Se även

Projektdata

Projekt nr. 196102 Ansvarig John
Projektstart 2019-07-01 Projektslut 2020-06-30
Finansiär Budget
WMF 155 000 USD
Interna mål
 • M.3.1a - Sprid finansiering. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 12 mars 2020 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Undersökning för att säkra hållbar ekonomisk situation pågår.
 • Diskussioner om de icke-tekniska delarna av hubben sker med WMF.
 • Utveckling av Memorandum of Understanding med WMF sker.
 • Genomgång av existerande policies pågår för att kunna hantera ett större och internationellt team.
 • Framtagande av drogpolicy, vilket är ett krav för större team.
 • Identifiering av HR-konsult avslutas. Offerter begärda.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Antagande av drogpolicy.
 • Plan för en omfattande förenkling och ökad tydlighet på föreningswikin tas fram. Planen inkluderar även krav på flerspråkighet. Detta för att säkerställa ökat engagemang från medlemmar och volontärer samt för att minska trösklarna för nyanställda.
 • Planering för att etablera ett utbytesprogram riktat mot förtroendevalda, aktiva volontärer samt personal inom Wikimediarörelsen.

De evenemang vi planerat att delta i för att berätta om arbetet är alla inställda på grund av Coronapandemin. Mer arbete med detta kommer att behöva ske senare.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019.
Kommentar från verksamhetschefen