Mötesprotokoll/Protokoll 2021-11-23

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 10 januari 2022 kl. 19.25 (CET)[svara]
Justerare JONSSSVE (diskussion) 10 januari 2022 kl. 06.56 (CET)[svara]


Tid
Tisdag 23 november 2021 klockan 19.00–20.30 via Google Meet.
Närvarande
Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Bengt Oberger, Ylva Pettersson, Johanna Berg, Sofie Jansson, Per Hasselberg, Brit Stakston, Sofie Wennström, John Andersson (föredragande)

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justerare

 • Sven-Erik Jonsson valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Projekt/budget 2021

Budgetuppföljning

 • Prognos för kommande året.
  • Ekonomisk sammanställning skickas ut i slutet av månaden.

Ledningsrapporter för projekt

Rapportering från verksamhetschefen

Rapport hade skickats ut till styrelsen inför mötet. John svarade på frågor.

Ansökningar
 • En ny version av ansökan, “Wikipedia för hela Sverige”, håller på att färdigställas. Förhoppningen är att ha skickat in den nya versionen under 2021.
 • En ansökan till Arvsfonden med fokus på att vidareutveckla Wikispeech och färdigställa Taldatainsamlaren har påbörjats. KTH och STTS deltar i framtagandet av den nya ansökningen.
 • Ansökan till Svenska Institutets utlysning Creative Force för såddfinansiering (100 000 kr per ansökan) fick finansiering. 50 000 kr hos Wikimedia Sverige och 50 000 kr går till Wikimedia User Group Uganda.
 • Ansökan till Riksantikvarieämbetet tillsammans med Nationalmuseum och Statens historiska museer har färdigställts. Möjligheten att få finansiering bedöms vara väldigt god då det är ett fortsättningsprojekt. För föreningen rör det sig om ca. 220 000 kr under 2022. Finansiering är trolig även för 2023.
Viktiga händelser
 • En expertkommitté för vårt “Helpdesk” i den tematiska hubben håller på att etableras. Kommittén ger volontärer från den globala rörelsen en möjlighet att direkt påverka de prioriteringar vi gör.
 • Totalt har 23 intervjuer genomförts för att få en bättre förståelse för de behov av stöd som finns inom den internationella Wikimediarörelsen bland de som arbetar med innehållspartnerskap.
 • Arbetet med att ta fram måltal för verksamheten för 2022 baserat på vår nya strategi har påbörjats och har diskuterats under ett medlemsmöte, på ett dedikerat styrelsemöte samt med personalstyrkan.
 • Medlemsmöte ägde rum 23 oktober.
 • Wikimedia Northern Europe Meeting ägde rum online 12-14 november.
 • Konferens Mötesplats OER ägde rum 25 november.
 • Vi har påbörjat vidareutvecklingen av ISA Tool. Ett par säkerhetshål har åtgärdats. Detta var tidskritiskt då verktyget riskerade att stängas av.
 • Vårt initiativ runt den tematiska hubben har presenterats på flera evenemang för den internationella gemenskapen. En grundpresentation har tagits fram.
 • Diskussioner har påbörjats med ett flertal FN-organ om möjliga samarbeten. Fokuset har till stor del inledningsvis varit riktat mot miljöfrågor och förhoppningen är att knyta an arbetet till Wiki Loves Earth samt samarbeten med GLAM-institutioner och svenska civilsamhällesorganisationer.
 • Flera utbildningar om OpenRefine har getts till GLAM-personal och ett utbildningsmaterial med bl.a. instruktionsfilmer har tagits fram.
 • Positiva diskussioner med Wikimedia Foundation om arv har skett.
 • Arbete med påverkansarbete gällande implementeringen av Upphovsrättsdirektivet fortsätter då en ny version av rekommendationer från Justitiedepartementet har presenterats.
 • Diskussioner om ansvarsfördelning och om möjliga samarbeten med Wikimedia Foundation samt med ett par Wikimediaföreningar gällande samarbeten med FN-organ och andra IGO:er och INGO:er har skett.
 • Över 224 500 mediafiler på Wikimedia Commons har förbättrats med strukturerad data för att göra dem mer sökbara. Arbetet har främst fokuserat på Wiki Loves Monuments.
 • Kvartalsgenomgång av ekonomin har skett för Q3.
 • Personalsamling har skett.
Kommande händelser
 • En första version av policy och riktlinjer för distansarbete tas fram under november.
 • Ansökan till Wikimedia Foundation för den nya “General Support Fund” (som ersätter APG) tas fram till mitten av december.
 • En första version av Verksamhetsplan 2022 tas fram under december
 • En första version av Verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar 2023 tas fram under december.
 • Stödjande dokument för föreningsengagemang kommer att utarbetas.
 • Föreningens behov av kontorslokal utreds. En sammanställning av våra behov har påbörjats och kommer att diskuteras i personalgruppen.
 • Material kopplat till testamenterade gåvor har tagits fram och kommer att publiceras på webbplats och föreningswiki.
 • Planering för insamlingskampanjen har påbörjas med målet att i liten skala fortsätta experimenterandet i december.
 • Rapportformat för föreningens miljöpåverkan kommer att tas fram.
 • En onlinekampanj för att värva medlemmar startar inom kort och pågår till årsskiftet.
 • Uppföljning med tidigare medlemmar sker för att förmå dem att förnya sitt medlemskap.
 • WikiGap 2022 förbereds.
 • Det nya projektet om WikiGap (finansierat av SI), tillsammans med Wikimedia User Group Uganda, etableras och startar upp.

Möjligt deltagande på Expo i Dubai

Ett förslag om att göra ett större WikiGap-event på Världsutställningen i Dubai, med olika alternativa nivåer av engagemang, diskuterades.

 • Styrelsen beslöt att föreningen väljer att inte aktivt delta, men stöder den lokala Wikimediarörelsen i Förenade Arabemiraten.

Deltagande i regional hubb i Europa

 • WMDE och WMFR har bjudit in till hubb med fokus på politiskt påverkansarbete i Bryssel.
  • Styrelsen ställde sig positiv till att medverka.

Ansökan till WMF

 • Ansökan till WMF "General Support Fund" lämnas in till den 12/12.

Medel från arv

 • John informerade att vi har fått ett positivt svar från WMF vad gäller ett arv. Juridiskt arbete pågår.
 • Styrelsen beslöt att inte spendera medlen, utan förvalta dem och använda avkastningen.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.