Mötesprotokoll/Protokoll 2022-06-21

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 27 augusti 2022 kl. 14.01 (CEST)[svara]
Justerare MissWord (diskussion) 27 augusti 2022 kl. 09.30 (CEST)[svara]


Tid
Tisdag 21 juni 2022 klockan 19.00–20.25 via Google Meet.
Närvarande
Mattias Blomgren, Sofie Jansson, Per Hasselberg, Brit Stakston, Johanna Berg, Olle Terenius, John Andersson (föredragande)
Frånvarande
Sven-Erik Jonsson, Ylva Pettersson, Bengt Oberger

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justerare

 • Johanna Berg valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Projekt/budget 2022

Budgetuppföljning

 • Ingen särskild genomgång gjordes.

Ledningsrapporter för projekt

Rapportering från verksamhetschefen

 • Rapport hade skickats ut till styrelsen inför mötet. John redogjorde, samt svarade på frågor.
Ansökningar
 • Ny version av ansökan till Postkodstiftelsen för Wikipedia för hela Sverige skickas in den här veckan.
 • Möten med personal från Allmänna Arvsfonden planeras in till efter sommarledigheten.
 • Ett avtal med Nordiska museet för konsultarbete inom ett digitaliserings- och massuppladdningsprojekt på 500 000 kr över 2022 och 2023 har färdigställts.
 • En ansökan om 5 000 USD för att anordna event i anslutning till Wikimania har skickats in. 2 500 USD ser ut att godkännas medan 2 500 USD för att möjliggöra digitalt deltagande ser ut att underkännas.
Viktiga händelser
 • Expertkommittén för Helpdesk med medlemmarna från den internationella Wikimediagemenskapen är fulltalig.
 • Tre personer från personalen deltog på Stockholm+50 (inga fler platser var möjliga att få). Ett flertal kontakter med ledare i olika organisationer togs.
 • Lönesamtal samt planering av fortbildning med all personal har skett.
 • Diskussioner har initierats med det internationella teamet för Wiki Loves Monuments för samarbete inom ramen för hubben.
 • Aktiva tester av manus med mera genomförs under juni för att möjliggöra ett större insamlingsarbete till hösten.
 • Förarbetet med Wikipediadagen 2023 har initierats för att hitta talare. Föreslaget fokus är klimat- och miljöfrågor för att bygga vidare på det arbete som pågår och de många kontakter som togs under Stockholm+50.
 • Inledande positiva diskussioner om samarbete med UNDP har skett. Massuppladdningar och WikiGap är ett par identifierade samarbetsområden.
 • Vi har fått information om ytterligare fördröjningar från Wikimedia Foundation om hur finansiering för tematiska och regionala hubbar kommer att se ut och att storleken på finansieringen kommer att vara begränsad. Detta kommer inte som någon större överraskning och aktiviteter och externa ansökningar fortsätter anpassas baserat på detta.
 • Kina blockerade vårt deltagande även i en av WIPO:s arbetsgrupper, Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR).
 • Regeringen har överlämna lagrådsremissen Upphovsrätten på den digitala inre marknaden. En sammanställning och analys gällande hur detta påverkar våra hjärtefrågor kommer att publiceras på wikin och skickas ut till styrelsen.
Kommande händelser
 • En ny version av Wikipedia för hela Sverige till Postkodstiftelsen färdigställs i juni.
 • Policy för distansarbete har diskuterats med personalen. Regelverket är något oklart, men för att vara på den säkra sidan kommer vi i enlighet med Medbestämmandelagen (MBL) att genomföra en s.k. förhandlingsframställan med Unionen innan policyn formellt kan godkännas av styrelsen.
 • Arbete med att utveckla nya måltal fortsätter.
 • Upprättandet av en kravspecifikation för ett CRM-system samt initiala diskussioner med lämpliga leverantörer pågår.
 • En rapport baserat på intervjuerna med Wikimediaföreningar om hur de arbetar med innehållspartnerskap är snart färdig för publicering.
 • Diskussioner med Wikimedia Deutschland om hur stöd bäst kan ges till volontärer i länder som är på USA:s sanktionslista och där Wikimedia Foundation inte kan ge ekonomiska bidrag. Utredning pågår och kommer att diskuteras vid Wikimedia Summit. Ett memo kommer att sammanställas till styrelsen.
 • En mer omfattande kommunikation om vår Helpdesk samt expertkommittén sker. Det första praktiska stödet kommer att färdigställas.
 • Flera Wikimedian in Residence-roller kan komma att organiseras hos FN-organ och vi planerar för hur detta kan ske mer strukturerat och inkludera stöd från andra Wikimediaföreningar. Diskussioner med flera föreningar sker kommande veckorna.
 • Arbete med ett flertal olika initiativ inför valet 2022 har påbörjats. Valmyndigheten har släppt data som vi arbetar på att tillgängliggöra.
 • Ett seminarium för journalister planeras inför valet.
 • Partierna har kontaktats om att släppa bildmaterial på förtroendevalda att illustrera Wikipedia med.

Beslut

 • Styrelsen beslöt att ej stödja det praktiska anordnandet av konferensen Queering Wikipedia 2022 på grund av brist på tid och kompetens.
 • Styrelsen beslöt att fastställa temat klimat- och miljöfrågor för Wikipedia-dagen 2023.

Policyer

 • Distansarbetspolicy: Arbete pågår. Tas upp för beslut på nästa styrelsemöte.
 • Miljöpolicy: Tas upp vid kommande styrelsemöte.

Personalfrågor

 • Redogjordes för i verksamhetschefens rapportering.

Övriga frågor

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.