Placeringspolicy/PM Placeringstillgångar april 2022

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

PM Placeringstillgångar april 2022 är en sammanställning över de placeringstillgångar föreningen har och hur de förhåller sig till placeringspolicyn och redovisades till styrelsemötet 2022-04-24.

Bakgrund

Föreningen mottog genom testamente/legat aktier enligt följande:

 • Atlas Copco A – 3 005 stycken
 • Atlas Copco B – 3 408 stycken
 • Epiroc A – 2 607 stycken
 • Epiroc B – 3 044 stycken

Det totala värdet var vid mottagandet 3 870 597 kr. Legatet var på 4,0 MSEK och föreningen erhöll resterande medel kontant.

Styrelsen antog under 2022 en placeringspolicy, som anger hur föreningens medel skall förvaltas, vilken anger såväl vilka krav vi ställer på de företag vi har placeringar i, samt hur riskspridning skall ske.

Syfte

Syftet med denna PM är att värdera aktieinnehavet mot placeringspolicyn och ge beslutsunderlag för hur förvaltningen bör ske.

Tillåtna placeringar

Ansvarsfulla investeringar

Atlas Copco är ett svenskt industriföretag med affärsområdena Kompressorteknik, Vakuumteknik, Industriteknik och Energiteknik. Företagets historia går tillbaka till 1873.

Största ägarna i Atlas Copco är Investor AB, Swedbank Robur Fonder, Alecta Pensionsförvaltning, Handelsbanken fonder, SEB Investment Management, Folksam, SPP Fonder AB, Avanza Fonder, Länsförsäkringar fondförvaltning AB och Nordea Investment Funds med totalt 33,6 % av rösterna och 30,7 % av kapitalet. 47 % av kapitalet ägs av svenska investerare.

Atlas Copco stöttar följande internationella standarder och riktlinjer:

 • FN:s grundläggande dokument om de mänskliga rättigheterna
 • Internationella Arbetsorganisationens deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet
 • FN:s Global Compact
 • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • GRI Sustainability Reporting Guidelines, GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning

Epiroc är en avknoppning från Atlas Copco och börsnoterat sedan juni 2018. Epiroc tillverkar utrustning för gruv- och infrastrukturindustrierna.

Största ägarna i Epiroc är Investor, Alecta Pension Insurance, BlackRock, Vanguard, Swedbank Robur Funds, Handelsbanken Funds, Capital Group, AMF Pension & Funds, Norges Bank, Ballie Gifford & Co, Harding Loevner, Allianz Global Investors, Invesco, Fidelity Investments, SEB Funds, First Swedish National Pension Fund, MFS Investment Management, Didner&Gerge Funds, Government of Japan Pension Investment Fund, Folksam, Nordea Funds, Life Insurance Skandia, Epiroc AB, SPP Funds, Government of Singapore, State Street Global Advisors, Caisse des dépoòts et consignations, Northern Trust, Second Swedish National Pension Fund och Länsförsäkringar Funds

Epiroc har undertecknat FN:s Global Compact, och införlivar dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption i policyer och strategier för hållbarhet.

Bedömning

Atlas Copco och Epiroc får bedömas uppfylla WMSE:s placeringspolicy vad gäller ansvarsfulla investeringar och utgör inte placeringar i företag som handlar med tobak, alkohol, vapen, fossila bränslen, samt kommersiell spelverksamhet eller pornografi.

Tillåtna tillgångsslag

Placeringspolicyn tillåter placering i svenska aktier, som är föremål för regelbunden handel på reglerad marknad. Båda företagen tillhör OMX Stockholm Large Cap och Atlas Copco OMX Stockholm 30, vilket gör att de uppfyller kriterierna.

Godkända motparter

Transaktioner i värdepapper får göras med svenska värdepappersbolag som har Finansinspektionens tillstånd för handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn, enligt 2 kap 1 § lagen om värdepappersmarknaden (2007:528).

Aktierna är placerade i depå hos Swedbank och uppfyller därmed kriteriet.

Placeringsstrategi

Tillgångssammansättning

Placeringspolicyn anger följande värden högsta och lägsta andel av respektive tillgångsslag för portföljens totala marknadsvärde:

Tillgångsslag Portföljen totalt (%)
Min Normal* Max
Aktierelaterade finansiella instrument

varav svenska

varav utländska

30 %

20 %

0 %

50 %

50 %

0 %

75 %

60 %

30 %

Räntebärande finansiella instrument samt likvida medel i svensk valuta 25 % 50 % 70 %
Alternativa investeringar 0 % 0 % 10 %

Aktierna i Atlas Copco och Epiroc är av tillgångsslaget svenska aktierelaterade finansiella instrument. Innehavets värde den 30 mars 2022 uppgår till 3 951 467 kr. Föreningens placeringstillgångar i övriga tillgångsslag, för närvarande placerade på bankkonton, uppgår till cirka 2,5 miljoner kronor. Andelen aktier ligger därmed på 61 %.

Detta innebär att aktieandelen överskrider maxvärdet för tillgångsslaget och enligt placeringspolicyn skall tillgångsslag avyttras för att uppfylla placeringspolicyn, senast inom 60 dagar efter upptäckt.

Avkastningen från Atlas Copco uppgår till 3,80 SEK per aktie med avstämning 28 april och betalning 3 maj. Utdelningen uppgår därmed till 24 369,40 SEK. Motsvarande utdelning kommer att ske i oktober. Utöver ordinarie utdelning föreslås inlösen där aktierna delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie och inlösen sker till 8,00 SEK per aktie, vilket ger 51 304 SEK i extra utdelning.

Avkastningen i Epiroc uppgår till 3,00 SEK per aktie, där 1,50 SEK betalas ut vid två tillfällen - i maj och oktober. Utdelningen uppgår därmed till 8 467,50 SEK per tillfälle.

Omplacering

Frågor att ta ställning till:

 • Hur skall vi sälja av aktierna – jämnt fördelat per aktieslag?
 • Vilken aktieandel skall vi lägga oss på totalt?
 • Hur skall vi placera de medel vi erhåller vid försäljningen?
 • Skall vi avvakta utdelning och inlösen och göra justering först därefter, det vill säga i maj?
 • Hur skall vi bedöma världsläget och risken för värdeförändringar?