Projekt:Buggrapportering och översättning 2021/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning.

Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

Måluppfyllnad

 • Uppfylldes projektmålen för året? Jämför med sammanställningen i dokumentet Uppföljning verksamhetsmål 2017–2021.
  • Ja. Detta projekt har bara ett mål, att minska antalet fel i programvaran. Detta skedde.
  • Däremot tog vi inte fram något specifikt kursmaterial eller utvecklade konceptet translate-a-thon.
 • Om ja, var det något särskilt arbetssätt eller upplägg som bidrog till ett framgångsrikt genomförande?
  • Rapporteringen genom Phabricator fungerade väl.
 • Om nej, finns det några särskilda skäl till detta?

Påverkan

 • På vilka sätt bidrog projektet under 2021 till att föra föreningen mot dess vision?
  • Buggrapportering och översättning är framförallt ett förutsättningsprojekt, men bidrar framförallt till att göra det enklare att både använda våra plattformar och sprida kunskap genom dem.
 • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?
  • Vi genomförde en extern insats inom ramen för programmet när vi hade en översättningsworkshop som en del av Deloitte Impact Day. På detta sätt spreds projektet till en arbetsgrupp inom Deloitte, samtidigt som vi fick mycket arbete gjort.

Arbetsinsats

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra? Om ja, varför? Skulle något kunna göras annorlunda?
  • Nej. Detta är ett projekt som mest pågår i bakgrunden.
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
  • Nja, mer att använda de verktyg som finns. Buggarna som kommer är ju nya.
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande?
  • Ja, budgeten hölls med god material. Detta beror givetvis delvis på att vi inte tog fram utbildningsmaterial inom ramen för projektet.
 • Höll tidsplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • Ja.
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?
  • Mer arbete hade kunnat planeras in inom ramen för projektet, exempelvis att göra ytterligare översättningar.

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?
  • Bra samarbete med extern part kopplat till Deloitte-exemplet.

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2022 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?
  • Projektet kopplar framförallt till punkten "Föreningen ska bidra till att förbättra användarupplevelsen på Wikimedias plattformar.", och här kan vi fundera över om framförallt fler översättningsinsatser behöver göras.