Projekt:En gemenskap för alla 2021/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning.

Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

Måluppfyllnad

 • Uppfylldes projektmålen för året? Jämför med sammanställningen i dokumentet Uppföljning verksamhetsmål 2017–2021.
  • Alla projektmål utom redigering från 600 underrepresenterade användare uppfylldes.
 • Om ja, var det något särskilt arbetssätt eller upplägg som bidrog till ett framgångsrikt genomförande?
  • Det nya upplägget med att samarbeta med expertorganisationer för att få bra listor över kvinnor som saknas från Wikipedia har varit framgångsrikt, både för att få fler resurser till plattformarna och för att forma nya partnerskap.
 • Om nej, finns det några särskilda skäl till detta?
  • Det är svårt att mäta exakt hur många underrepresenterade användare som deltar, och vi lyckas inte fånga alla evenemang som äger rum. Men det är sannolikt att pandemin, liksom några stora arrangörer som inte kunde genomföra evenemanget under året, spelade in. För vissa föreningar har WikiGap blivit ett stående inslag i verksamhetsåret, men för vissa kan det måhända kännas som att man har varit med flera gånger. Vad kan vi göra för att uppmuntra fler till att vara med fler gånger?

Påverkan

 • På vilka sätt bidrog projektet under 2021 till att föra föreningen mot dess vision?
  • En viktig del av projektet är just att stötta lokala föreningar och arrangörer i att möjliggöra för fler att kunna skapa och sprida fri kunskap. På så vis är projektet en central del i arbetet mot föreningens vision.
 • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?
  • Vanligtvis är WikiGap något som uppmärksammas mycket via media, men det ledde inte till mycket internationell eller svensk media under 2021. Det var en hel del lokal täckning i olika länder. Däremot uppmärksammades WikiGap brett av partnerorganisationer, i synnerhet UN Human Rights, UNFPA och Global Citizen. Via sociala medier spred även exempelvis Unesco information om tävlingen.

Arbetsinsats

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra? Om ja, varför? Skulle något kunna göras annorlunda?
  • En gemenskap för alla består under de senaste åren bara av WikiGap. Det är ganska lite resurser i budgeten, vilket gör att många lösningar blir ad hoc och / eller reaktiva. På så vis blir det lite stressigt. Projektet skulle kunna vinna mycket på en större strukturering och proaktivitet men det skulle kräva resurser därtill.
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande?
  • Vi överskred budgeten under 2021.
 • Höll tidsplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • Tidsplanen påverkades kraftigt på grund av osäkerheten kring covid.
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?
  • Som ovan, skulle resurser för struktur och proaktivitet kunna förbättra resultaten och på sikt minska arbetsinsatsen.

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?
  • För många partner är WikiGap en av årets höjdpunkter. Vi behöver fundera över hur vi ännu bättre kan ge stöd för lokala föreningar, i synnerhet de som bor på platser där det inte finns någon svensk ambassad.

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2022 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?
  • Projektet bidrar till flera delar av den nya strategiska inriktningen, bland annat det tydligare fokuset på partnerskap och innovation, samt stötta nya och befintliga volontärer och gemenskaper. Värt att begrunda är dock att projektet heter "En gemenskap för alla", men syftar i dagsläget bara på ett gap, dvs. andelen kvinnliga biografier. Den strategiska inriktningen lyfter flera gaps, bland annat vad gäller information om minoriteter och minoritetsspråk.