Projekt:Föreningsengagemang 2021/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning.

Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

Måluppfyllnad

 • Uppfylldes projektmålen för året? Jämför med sammanställningen i dokumentet Uppföljning verksamhetsmål 2017–2021.
  • Nej.
 • Om ja, var det något särskilt arbetssätt eller upplägg som bidrog till ett framgångsrikt genomförande?
 • Om nej, finns det några särskilda skäl till detta?
  • Ett långsiktigt skäl är att antalet volontärer, som är det enda målet i projektet, ökade mycket snabbt 2019, i samband med Wikimania 2019, men att vi efter det varken har lyckats hålla kvar majoriteten av de volontärerna, eller framgångsrikt attrahera många nya. Ett större förändringsprojekt pågår i föreningen, för att hitta former och metoder för att öka antalet volontärer i föreningen. Det arbetet har fortsatt under 2021, men av flera olika anledningar ännu inte nått i mål.

Påverkan

 • På vilka sätt bidrog projektet under 2021 till att föra föreningen mot dess vision?
  • Förändringsarbetet vi har påbörjat kommer förhoppningsvis leda till att fler volontärer och medlemmar känner sig kapabla att arbeta för fri kunskap på olika sätt. Än så länge är effekterna indirekta snarare än direkta.
 • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?
  • Projektet är i hög grad föreningsinternt.

Arbetsinsats

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra? Om ja, varför? Skulle något kunna göras annorlunda?
  • Projektet är omfattande. Pandemin, osäkerheten kring finansiering ledde till att en del specialvarianter behövde användas (bl.a. två stycken årsmöten istället för ett). Det gick dock att genomföra utan större problem, i synnerhet genom gott samarbete och att utnyttja kollegors kompetenser.
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande?
  • Ja
 • Höll tidsplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • Nej. Önskade synergieffekter med en del andra projekt gjorde att en del saker sköts framåt, bl.a. operationalisering av en utbildningsplan. Mycket av grunden för framgångsrika riktlinjer för engagemang och utbildning är förberedda, men behöver tas i mål.
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?
  • Tydligare strukturer i konversationer med styrelse och medlemmar, när och hur involvering behövs för att ta arbetet vidare.

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?
  • Behovet av att hitta strukturer för dialogen mellan kansli, styrelse och medlemmar i utvecklingen av viktiga strategiska lösningar på föreningsengagemangsfrågor.

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2022 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?
  • Strategin lägger större tyngdpunkt på minoriteter och marginaliserade grupper, något som även behöver färga av sig på det här projektet under de kommande åren. Den lägger också större tyngd på samverkan och att arbeta med resten av den internationella rörelsen samt med andra aktörer i Sverige och globalt.