Projekt:Förtroende 2021/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning.

Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

Måluppfyllnad

 • Uppfylldes projektmålen för året? Jämför med sammanställningen i dokumentet Uppföljning verksamhetsmål 2017–2021.
  • Målet att koppla förtroendet till utbildning för exempel masterstudenter inom ramen för en utbildning uppnåddes inte. Inte heller togs en metod fram för att mäta olika användargruppers användning av Wikimedia-plattformarna fram.
 • Om ja, var det något särskilt arbetssätt eller upplägg som bidrog till ett framgångsrikt genomförande?
 • Om nej, finns det några särskilda skäl till detta?
  • Arbetet med att kartlägga användningen av våra plattformar har förts in i den nya strategin och kan få ett mer samlat fokus framåt som del av det arbetet. Annars är det framförallt en prioriteringsfråga som gjort att vi inte nått målen.

Påverkan

 • På vilka sätt bidrog projektet under 2021 till att föra föreningen mot dess vision?
  • Inget direkt sätt hittills
 • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?
  • Nej, inte mer än genom direktkontakt med aktörer som vi initierade.

Arbetsinsats

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra? Om ja, varför? Skulle något kunna göras annorlunda?
  • De aktiviteter som finns inom ramen för projektet är förhållandevis omfattande att genomföra. Det hade behövts en stor arbetsinsats från grunden för att nå målen.
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
  • n/a
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande?
  • Budgeten var oerhört väl tilltagen inför året, inför om vi skulle bekosta medverkan i SOM-undersökningen med egna medel. Då vi inte hade fått besked om medel förrän efter deadline löpt ut deltog vi inte i det projektet, och budgeten var därför i grunden tillräckligt tilltagen men pengarna användes knappt.
 • Höll tidsplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • Det arbete som skulle ha gjorts under juni med att ta fram ett tydligt samarbete med universitetssektorn genomfördes inte.
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?
  • Fokus från projektledarens sida på att göra ännu tydligare insatser inom ramen för projektet.

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?
  • Inget särskilt just nu

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2022 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?
  • Projektet skulle kunna vara till god hjälp i att mäta effekten av det vi vill åstadkomma inom ramen för strategin. Vi kan använda projektet till att mäta förtroendet för föreningen och våra plattformar och på så sätt veta om vi kommer närmre våra mål. Det finns tydliga mål kopplat till förtroende i samtliga programområden i strategin, därför handlar det här om olika vägval:
   • Vill vi satsa på att vara med i SOM-undersökningen och därigenom mäta förtroendet för Wikipedia? I så fall kan vi använda det tillfället till att se vilka som använder plattformarna idag och på vilket sätt. Det kan leda till att vi vet hur vi kan anpassa plattformarna och föreningens arbete utifrån den kunskap vi får, exempelvis genom vilka vi ska rikta oss till för donatorer eller sänka trösklarna för att de som vill bidra men inte kan, ska kunna göra det.