Projekt:FOSS för föreningen 2021/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning.

Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

Måluppfyllnad

 • Uppfylldes projektmålen för året? Jämför med sammanställningen i dokumentet Uppföljning verksamhetsmål 2017–2021.
  • Nej. Vi hade planerat att delta på ett evenemang för öppen programvara för att se vilka produkter som skulle kunna varit lämpliga för föreningen. Detta prioriterades dock ned.
 • Om ja, var det något särskilt arbetssätt eller upplägg som bidrog till ett framgångsrikt genomförande?
  • N/A
 • Om nej, finns det några särskilda skäl till detta?
  • Vi hade ingen färdig plan för hur inventeringen av öppen programvara skulle gå till och vilka verktyg deltagaren skulle fokusera på att identifiera. Då pandemin förhindrade fysiska evenemang och den möjlighet till nätverksbyggande de skulle ha gett så prioriterades deltagande på ett evenemang ned.

Påverkan

 • På vilka sätt bidrog projektet under 2021 till att föra föreningen mot dess vision?
  • Nästan inget arbete skedde i projektet.
 • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?
  • Nej.

Arbetsinsats

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra? Om ja, varför? Skulle något kunna göras annorlunda?
  • Nej.
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
  • Nej, den här projektidén är ännu i sin linda, trots att projektet funnits på papperet i flera år då det av olika orsaker har prioriterats ned.
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande?
  • Ja.
 • Höll tidplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • Nej, då vi inte deltog på något evenemang. Vi genomförde inte heller den inventering vi hade planerat.
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?
  • Operativa chefen och verksamhetschefen behöver vara med inledningsvis för att kunna ta beslut om vilka programvaror som bör prioriteras att undersökas mer.

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?
  • Projektet behöver en tydligare form och mer tanke runt vad vi vill åstadkomma.

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2022 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?
  • För att vi ska vara operativt hållbara ska vi enligt strategin "välja verktyg för föreningens verksamhet som är fri programvara och programvara med öppen källkod när så är praktiskt möjligt". Detta projekt möjliggör bättre val och att vi kan åtgärda problem i öppen programvara som gör att vi inte kunna välja det.