Projekt:GLAM 2021/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning.

Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

Måluppfyllnad

 • Uppfylldes projektmålen för året? Jämför med sammanställningen i dokumentet Uppföljning verksamhetsmål 2017–2021.
  • Alla projektmålen uppfylldes utom Berika projekten med 25 nya resurser där vi ligger en resurs under målet på 5 stycken. Det som överträffades rejält var Deltagande på/anordnade av minst 10 nya evenemang där vi genomförde 21 evenemang. Målet var 2 evenemang.
 • Om ja, var det något särskilt arbetssätt eller upplägg som bidrog till ett framgångsrikt genomförande?
  • Det kan bero på att det är något enklare att snabbt sätta upp digitala evenemang. Det är också tydligt att vi har olika erfarenheter av videomöten. Några av målgrupperna har mindre erfarenhet och vana vid digitala möten.
 • Om nej, finns det några särskilda skäl till detta?

Påverkan

 • På vilka sätt bidrog projektet under 2021 till att föra föreningen mot dess vision?
  • Arbetet bekräftar Wikimedias plattformar som framgångsrikt kunskapsförmedlande alternativ för aktörerna i kulturarvssektorn.
  • Genom statistik från Riksförbundet Sveriges Museer får vi ökad uppmärksamhet om Wikimedias plattformar.
 • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?
  • Många enskilda delar och händelser fungerade bra på webben och i sociala medier.
  • Arbetet med Göteborgs museer fick både positiv respons av personer inom sektorn och i media.
  • Wikimedian-in-residence fick nationellt genomslag i fler kanaler.

Arbetsinsats

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra? Om ja, varför? Skulle något kunna göras annorlunda?
  • Det går att fundera på upplägget med GLAM 2021 som övergripande för flera projekt. Vem har fördelar eller nytta av denna uppdelning.
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
  • Struktur och sätt att dokumentera finns sedan tidigare.
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande?
  • Budgeten för GLAM 2021 är inte så stor och har kanske inte så stor påverkan på arbetet.
 • Höll tidsplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • Problem med tidsplaner ökar när det är fler projekt och uppgifter som ska hanteras.
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?
  • Vi skulle kunna ha ett årligt erbjudande för intresserade organisationer. Fundera på skillnaden mellan projekt och erbjuda tjänster.

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?
  • En idé kan vara att bjuda in föreläsare till träffar digitalt och spela in den delen som föreläsning. Det går ju att förbereda innan och ha som punkt på programmet då vi har verktyg för detta (StreamYard). Är det färre än 6–8 anmälda så kan man försöka slå ihop eller öppna upp träffen för fler personer.

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2022 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?
  • Aktivt arbeta för att koppla samman kulturarvet till samhället genom Wikimedias plattformar.