Projekt:Stöd till gemenskapen 2021/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning.

Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

Måluppfyllnad

 • Uppfylldes projektmålen för året? Jämför med sammanställningen i dokumentet Uppföljning verksamhetsmål 2017–2021.
  • Nej, varken de mål som berör tillgång eller de mål som berör gemenskap. Det enda mål som uppnåddes var att berika plattformarna med 1 resurs.
 • Om ja, var det något särskilt arbetssätt eller upplägg som bidrog till ett framgångsrikt genomförande?
 • Om nej, finns det några särskilda skäl till detta?
  • Målen uppnåddes inte, men det var heller inte särskilt långt ifrån. Målen i Stöd till gemenskapen är satta för att vara ambitiösa. Något som bidrog till att vi nästan uppfyllde målet vad gäller antal personer vi gav stöd till var licensen som förhandlades fram med Mediearkivet, vilket visade sig vara mycket uppskattat inom gemenskapen.

Påverkan

 • På vilka sätt bidrog projektet under 2021 till att föra föreningen mot dess vision?
  • Projektet syftar till att göra det möjligt för volontärer att tillgängliggöra fri kunskap via Wikimediaplattformarna, bland annat genom att låna från teknikpoolen, få stöd för olika typer av gemenskapsaktiviteter eller få hjälp med fotoackreditering.
 • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?
  • Det uppmärksammades inte mycket av media, men brukar däremot ge en del synlighet i sociala medier, bland annat vad gäller fotografering på Melodifestivalen.

Arbetsinsats

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra? Om ja, varför? Skulle något kunna göras annorlunda?
  • Projektet är i synnerhet reaktivt, och mängden arbete beror på mängden förfrågningar. Under 2021 var det relativt lugnt.
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
  • Nästan allt material kan återanvändas år för år.
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande?
  • Ja, budgeten är väl tilltagen för att kunna ge tillräckligt med stöd.
 • Höll tidsplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • Eftersom projektet är reaktivt och beror på förfrågningar är tidsplan inte tillämpligt på samma sätt som i många andra projekt.
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?
  • Se över om man kan ta fram ännu bättre strukturer för förfrågningar.

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?
  • Behovet av att vara lyhörd och identifiera vilka verktyg och redskap som verkligen kan vara gemenskapen till hjälp.

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2022 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?
  • Ytterligare fokus på att identifiera hur vi kan stödja olika gemenskaper, och bidra till en diversifiering av vilka som tar del av stödet.
  • Ytterligare fokus på att sänka trösklarna och göra det lättare för fler, även nya användare, att ta del av stödet.