Projekt:Umepedia 2014/Rapport med lärdomar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund

Umepedia är ett projekt för att förbättra Umeås digitala närvaro – och etablera Umeå som en Wikipedia-stad – under kulturhuvudstadsåret 2014. Målet är att låta turister och befolkning ta del av information om Umeås kultur på ett modernt sätt, och just på den plats där de allra flesta söker information – på Wikipedia, Sveriges sjätte största webbplats.

Under 2013 genomfördes en inventering av Umeås kulturliv i vid mening och vad av detta som finns beskrivet på Wikipedia, i första hand på svenska. Denna inventering ligger till grund för fortsättningen under 2014, då artiklar ska skrivas eller förbättras och om möjligt översättas till fler språk; i första hand de nordiska språken samt engelska, tyska och franska, men även mindre språk som är viktiga för Umeås minoriteter.

För att göra materialet som skapas som en del av Umepedia-projektet mer tillgängligt kommer skyltar med QR-koder att placeras ut runt om i Umeå, i anslutning till de viktigaste platserna. Med hjälp av QR-koderna kan besökarna lätt ta fram relevant information i sin mobiltelefon – och på sitt eget språk!

Umepedia var ursprungligen ett samarbete mellan Wikimedia Sverige, Umeå universitet, Umeå kommun, Riksantikvarieämbetet, Common Culture of Umeå, Rödåsel Bygdegårdsförening och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Norr (NBV). Under projektets gång deltog även Europeana, Umeå stadsarkiv, Guitars – the Museum samt Västerbottens museum med aktivt stöd och involvering inom olika centrala delar/aktiviteter.

Artiklar

Projektets första del handlar om att identifiera artiklar med koppling till Umeås kultur som QR-koderna skall länka till. Detta arbete har redan påbörjats genom ett projekt på Wikipedia där allmänheten kan kommentera och komma med förslag. Urvalet kommer att ske i samarbete med våra partners och våra många volontärer för att de skall ge en så god helhet av Umeås kultur som möjligt. En del av detta arbete är att identifiera var skyltarna skall sättas upp. Detta sker i samarbete med stadsbyggnadskontoret och fastighetsägare. Kontakter med flera aktörer har redan initierats och kommunen ställer sig mycket positiva till det hela och kommer att prioritera en beredning av nödvändiga tillstånd etc.

Val av artiklar att fokusera på

Att välja vad vi skulle fokusera på avgjorde både samarbetspartners, arbetsinsats och mycket annat. Detta var därför något vi påbörjade tidigt i projektet. Först bedömde och listade arbetsgruppen, som bestod av fem erfarna Wikipedia-skribenter, alla de hundratals existerande artiklar på svenskspråkiga Wikipedia samt de artiklar vi bedömde skulle vara intressanta att skapa. Detta arbete påbörjades i december 2012 och fortgick under 2013. Där bedömdes artiklarnas kvalitet och vad som saknades i dem.

Nästa steg var att välja ut ett antal artiklar vi bedömde lämpliga för att placera skyltar vid.

Ur den ursprungliga listan valdes 40 stycken artiklar ut. Urvalet baserades på sex kriterier:

 1. Att artiklarna redan hade en bra grund;
 2. Om artiklarna redan fanns på andra språk;
 3. Om objekten kunde vara intressanta för turister;
 4. Om många skulle passera dem till fots;
 5. Deras geografiska placering (det bedömdes vara en fördel om det är möjligt att gå och se flera av dem vid ett besök snarare än utsprida över hela kommunen);
 6. En viss spridning på typen av objekt (d.v.s. projektet ska erbjuda något för alla).

Denna lista debatterades sedan tills konsensus nåddes om vilka artiklar vi skulle fokusera arbetet på. Grundidén har dock hela tiden varit att alla bidrag i artiklar med anknytning till Umeå har ett stort värde, eftersom Wikipedias läsare ofta klickar runt och läser relaterade artiklar för att få en djupare förståelse, och det är därför viktigt att även de artiklarna håller en hög kvalitet. Vi har därför uppmuntrat evenemangsdeltagare att fokusera på de utvalda artiklarna - men om de haft specialintressen som handlar om någonting med anknytning till Umeå har vi inte velat begränsa dem.

I detta pilotprojekt är antalet skyltar mycket begränsat (budgeten var för endast 25 stycken), vilket gjorde att urvalsprocessen för vilka platser som skulle få en skylt tog längre tid än vad som annars hade behövts. I kommande projekt är det viktigt att det finns resurser för att säkerställa att alla partners kan få de skyltar de önskar – och helst mer än en där det handlar om större byggnader, parker och torg. Ex. var vi tvungna att begränsa oss gällande Umeå universitets campus. Då vi inte var säkra på att vi skulle få tillstånd på alla platserna skapade vi dock en lista med 40 ämnen vi skulle fokusera på att förbättra/skapa på Wikipedia.

Artiklarnas kvalité

Att säkerställa att artiklarna höll så god kvalité som möjligt var ett stort åtagande. Det handlade inte bara om att att förbättra texter, utan även om att illustrera dem bättre och framförallt källbelägga dem bättre för att det skulle vara möjligt att översätta dem till andra språkversioner. Utöver de huvudartiklar vi identifierat ville vi även förbättra angränsande artiklar då vi vet att läsarna ofta klickar sig vidare till angränsande artiklar för att få en fördjupad förståelse.

Vi hade en liten kärngrupp av aktiva och högproduktiva Wikipedia-skribenter med god lokalkännedom. Dessa gjorde en enorm insats. Därtill hade våra evenemang en mycket god effekt då volontärerna som deltog förbättrade mängder av artiklar. På längre sikt har evenemangen även hjälpt till att säkerställa att det finns en grupp i Umeå, med närområde, som kan hjälpa till att även i fortsättningen upprätthålla kvalitén på Wikipedias artiklar om Umeå.

Vi arbetade även med att förbättra den strukturerade datan om Umeå på Wikidata (som är kopplade till Wikipedia). Wikidata kan om några år komma att förse alla språkversioner med grunddata (såsom befolkningsmängd, vilka orter och geografiska objekt som finns i kommunen m.m.).

Mycket arbete lades även ned på att få fler bilder till vår bilddatabas Wikimedia Commons och säkerställa att de bilder vi har är bättre organiserade och använda på Wikipedia. Wikimedia Sverige arbetade ständigt med att få till synergieffekter med andra projekt vi drev och kunde på så sätt få ut historiska kartor från Kungliga biblioteket, varav flera nu illustrerar artiklarna, samt ett femtiotal bilder från Umeå stadsarkiv, som digitaliserades och laddades upp av en volontär. Till följd av projektet har Wikimedia Sverige har även påbörjat ett samarbete med arkivet. Umeå universitet släppte 24 högupplösta flygfoton över campusområdena som kunde laddas upp på Wikimedia Commons och används nu i flera artiklar. Riksantikvarieämbetet laddade upp cirka 1 000 historiska bilder som vi kan använda inom ramen för projektet. Ett flertal diskussioner har även förts med Västerbottens museum om att släppa delar av sina samlingar under fria licenser så att de kan användas i Wikipedias artiklar, och vi har goda förhoppningar om att så kommer att ske. Även om projektet har varit framgångsrikt med att få material som berikar Wikipedia att släppas under fria licenser är detta ett pilotprojekt och det är att tydligt att det finns mycket som kan fortsätta utvecklas för att få till en effektivare integrering av kulturellt och historiskt material och återanvända det på så många språkversioner av Wikipedia som möjligt.

På Wikipedias övriga språkversioner

Ett flertal olika insatser genomfördes för att förbättra synligheten för Umeås kultur på Wikipedias olika språkversioner. En del var en integrerad del av vår planering medan andra var möjligheter som uppkom genom att volontärer kontaktade oss med spännande förslag.

Redan tidigt i vår planering fick vi kontakt med en grupp volontärer på nederländska Wikipedia som var på gång att organisera en tävling för att förbättra artiklarna om Sverige. Detta var något vi inte kände till tidigare, men vi tog chansen och presenterade sju artiklar som vi bedömde centrala. Glädjande nog antog de nederländska volontärerna våra förslag och totalt sju stycken artiklar om Umeå skapades då på nederländska. Det var även ett sätt att redan tidigt öka kännedom bland aktiva Wikipedia-skribenter om projektets existens. Detta kunde åstadkommas med endast ett par timmars arbetstid från projektbudgeten.

Några månader senare, när vi väl hade fått våra första två provskyltar levererade till Umeå, kontaktade vi mängder av volontärer på olika språkversioner. Vi berättade om projektet och bad dem om hjälp med att översätta de två artiklarna till deras språkversioner av Wikipedia. Vi såg ett stort PR-värde av att vid avtäckningen av de första två kunna visa på de enorma möjligheterna ett samarbete möjliggör med vår internationella gemenskap. Under ca. en veckas tid översattes de två artiklarna till 9 respektive 13 språk. Detta plockades även upp av lokalpressen och vi hamnade bland annat på förstasidan på en av de större lokaltidningarna.

Umepedia Challenge

För att göra Umeås kultur tillgängligt till så många som möjligt kommer även en onlinetävling anordnas för att översätta artiklarna till så många språk som möjligt.

Efter några månaders arbete på de svensk- och engelskspråkiga Wikipedia-artiklarna hade vi i maj en skrivtävling online som handlade om att skapa nya och förbättra existerande artiklar på så många språk som möjligt baserat på en lista vi skapat. Över 600 artiklar på 46 språk skapades på bara en månad! Mer än vi någonsin kunde hoppas på! Det är knappast orimligt att tänka sig att Wikipedia nu är den bästa källan till information om Umeå på flera av de språken.

Skyltarna

Därefter måste skyltarna produceras och sättas upp, vilket sker med hjälp av stadsbyggnadskontoret, eller alternativt av volontärer.

Skyltarnas design och produktion

Vi valde att använda oss av emaljerade plåtskyltar då Länsstyrelsen har använt sådana skyltar i staden och dessa fungerat väl för klimatet och har lång livslängd. De har även fördelen att de passar väl in i kulturmiljön. De är dock förhållandevis dyra att köpa in då de är individuellt designade och tillverkade. Kostnaden för skyltarna innebar att vi inte satsade på Near Field Communication-sändare i dem. Den tekniken är inte heller speciellt väl utbyggd varför den ökade kostnaden var svår att rättfärdiga.

Arbetet med skyltarnas design startade tidigt i projektet och fokuserade på att få till ett exempel att visa upp vid diskussioner med fastighetsägare och kommunen. Skyltdesignen var tvungen att modifieras strax innan beställningen för att inkludera information om UmeNets fria wifi på tio av skyltarna. Då UmeNet hade strikta regler om placeringen av sina logotyper var detta en större och mer tidskrävande process än vad vi förväntat oss. Skyltarnas design var en integrerad del av avtalet varför det var tvunget att vara färdigt innan båda parter kunde skriva under och vi kunde genomföra beställningen.

Offerter om vad det skulle kosta att producera 25 individuella emaljerade plåtskyltar begärdes in från tio stycken skylttillverkare. Den bästa offerten kom från Emaljskylten Warberg, där en enskilt designad emaljerad plåtskylt kostade ZZZ kr styck. Därtill tillkom kostnaden för att sätta upp skyltar och fästanordningar.

En lokal smed kontaktades om att tillverka handsmidda skyltstolpar vilket han var villig att göra för ett rabatterat pris. Dessa stolpar är till för de tillfällen då vi inte har möjlighet att skruva upp skyltarna på existerande stolpe eller på en vägg (ex. i parker). Kostnaden blir densamma som att beställa industriellt tillverkade stolpar men att stolparna är handsmidda gör att de, likt de emaljerade plåtskyltarna, passar väl in i de kulturmiljöer där de kommer att placeras.

De skyltar som används som en integrerad del av Guitars – the Museum designades av museets personal för att passa samma med den existerande designen på utställningen. Anställda från Wikimedia Sverige instruerade dem om hur QR-koderna skulle skapas.

De första skyltarna sätts upp och lärdomar från detta

De första skyltarna var placerade på museerna och där behövde vi inte kommunens tillstånd. Vi bestämde oss för att sätta upp våra första skyltar den 10 april då Museernas Vårmöte ägde rum i Umeå (vilket är svenska museievärldens viktigaste årliga evenemang). Vi gavs möjlighet att presentera Umepedia för de församlade museieexperterna – vilket var ett fantastiskt tillfälle att sprida intresse för att genomföra liknande projekt i andra städer.

Två dagar innan uppsättningen skickade vi ut en förfrågan om översättningshjälp för artiklarna om Västerbottens museum samt Guitars – the Museum. Vid det laget bedömde vi att de svenska artiklarna höll tillräcklig hög kvalité och en fullständig översättning till engelska hade genomförts. Vår begäran om hjälp hörsammades och artikeln om Västerbottens museum fanns inom loppet av två dagar på 9 olika språk (exklusive svenska) och artikeln om Guitars – the Museum finns på 13 språk (exklusive svenska).

Guitars – the Museum har gått med som partner i projektet och integrerade 18 stycken skyltar i sin utställning. Fyra månader in i kulturhuvudstadsåret satt därigenom 20 skyltar med QR-koder uppe i Umeå (d.v.s. 4/5 av projektets mål). Därefter har en skylt satts upp på Umeå stads kyrka.

Målet var 25 stycken skyltar totalt, men genom extern finansiering har vi satsat på totalt 43 skyltar. Utöver de 20 som sitter upp finns ytterligare 10 skyltar hos Umeå Energi (vilka de kommer att sätta upp på sina kulturmärkta byggnader som en del av en större satsning under första halvan av 2015). De sista 13 skyltarna är på gång att sättas upp i olika delar av staden och kontakter med några fastighetsägare är pågående.

Uppsättningen

Kommunen ville utreda hur tillståndet skulle kunna se ut då detta var första gången de fått en liknande förfrågan. Umeå kommuns gatu- och parkförvaltning var mycket långsamma med att ta ett formellt beslut om att godkänna skyltuppsättningen på kommunens mark. Detta då de var oroliga för att utifall att de lät Wikimedia Sverige sätta upp skyltar med QR-koder så skulle det göra det svårare för dem att säga nej i framtiden – utifall andra mindre seriösa webbplatser vill sätta upp liknande skyltar. Vi beskrev därför under möten och i en rapport hur arbetet på Wikipedia går till för att säkerställa kvalitén och att det även är möjligt för kommunen att aktivt påverka innehållet genom att lyfta eventuella problem på Wikipedias diskussionssidor. Kommunen bedömde att de hade de argument som behövdes och vi fick tillståndet.

Kommunen var dock inte beredd att sköta den praktiska uppsättningen av skyltarna på bred front men kunde ge tillstånd för att sätta upp dem på kommunal mark (d.v.s. gator, torg och parker). För att sätta upp skyltar på kommunens fastigheter var det dock enskilda personer (de fastighetsansvariga) som var tvungna att kontaktas. Detta blev en flaskhals och vid kommande större projekt bör vi undersöka hur detta kan åtgärdas redan initialt genom ett övergripande beslut som delegeras internt och som kommunens personal måste följa. Urvalet av vilka kommuner vi bör samarbeta med bör baseras på deras uttalade intresse och vilja att ta konkreta formella beslut och även underteckna avtal som säkerställer att skyltarna kommer på plats och hur de underhålls. Viktigt att trycka på är dock att vi har haft ett gott stöd från personal på kommunen som varit väldigt tillgängliga och hjälpsamma för projektet.

Evenemang

För att artiklarna skall hålla så hög nivå som möjligt kommer tre evenemang att anordnas där artiklarna om Umeås kultur förbättras av volontärer och översätts till olika språk.

Det första evenemanget vi hade i staden var ett informationsmöte om skyltarna och diskussioner om vilka regler som gäller där fyra personer från Umeå kommun deltog. Samtliga av de övriga aktiviteterna i Umeå planeras till 2014.

Inom ramen för projektet spred Umeå universitet information om projektet och värdet av att bidra till Wikipedia under den s.k. Caught by Umeå-turnén som ägde rum i flera Europeiska städer. Antalet deltagare som tagit del av informationen om projektet under turnén uppskattas av universitetet till cirka 45 personer.

Vi höll under året fyra stycken skrivstugor på plats i Umeå. Då projektet varit så omskrivet förväntade vi oss ett högt deltagande, men av okänd anledning var grupperna vid varje enskilt tillfälle rätt begränsade i storlek. Den rådande teorin är att då evenemangen låg på dagtid var det svårt att delta för allmänheten och att studenterna inte fann ämnesvalet intressant. Vi uppnådde dock de uppsatta målen för deltagande och de relativt små grupperna gjorde det möjligt att arbeta väldigt effektivt och ge mycket personlig handledning. Produktiviteten på skrivstugorna var hög och det var även en möjlighet att diskutera och inleda eller fördjupa samarbeten med andra möjliga partners i kommunen.

Flera deltagare återkom på efterföljande evenemang och sade sig uppskatta möjligheten att sätta av specifik tid till det hela. En lärdom är att se till att skrivstugorna hålls regelbundet så att folk kan planera in dem enklare samt att säkerställa att partners har avsatt tid för att delta på flera av evenemangen. Att redan tidigt i projektet fastslå ett schema skulle även kunna hålla nere kostnader för resor m.m. då det går att boka i förväg.

Vi genomförde även en skrivstuga i Stockholm på Arkitektur- och designcentrum (Arkdes) för umebor i förskingringen och andra intresserade. Under skrivstugan deltog en handfull personer och ytterligare ett tiotal lyssnade på den presentation om projektet som hölls på Arkdes om föreningens verksamhet.

Wikifikor anordnades vid ett par tillfällen för att ge intresserade möjlighet att träffas och diskutera projektet och Wikipedia under avslappnade former. Fikorna blev dock inte regelbundna vilket vi vet är en förutsättning för att deltagandet skall bli högt och de var främst de redan aktivt involverade i projektet som fick chansen att lära känna varandra lite närmare och diskutera igenom saker lite djupare, något som varit mycket positivt för det fortsatta arbetet. Wikifikor har goda möjligheter att positivt bidra till den här typen av projekt och bygga upp en lokal gemenskap varför vi fortfarande bedömer det som en intressant del i kommande projekt (men de bör vara regelbundna och relativt tätt återkommande).

Eskilstuna kommun besökte Umeå för att få information om kulturhuvudstadsåret och valde då ut ett antal projekt som de fann extra intressanta, varav Umepedia-projektet var ett. I samband med ett par andra aktiviteter i staden kunde vi delta och presentera projektets reslutat vilket mötes med stort intresse.

Målet med tre evenemang har därmed uppfyllts med råge.

Informationsmaterialet

Även om QR-koder är en etablerad teknik kommer vi att förbereda informationsmaterial om hur QR-koderna används för att se till att så många som möjligt som besöker staden kan använda dem och ta del av Umeås kultur och konst.

Genom stöd från en volontär i projektet satte vi upp en engelsk och svenskspråkig webbplats (umepedia.se) där vi presenterade projektet och de pågående aktiviteterna. Detta var möjligt

Broschyr Samarbete med turismbyrån för att dela ut broschyren.

Läsare

De artiklar som skapats eller utökats under projektet har bara under juni–juli (som är lågsäsong för Wikipedia-läsande) haft över 50 000(!) sidvisningar. Tusentals personer har alltså haft en direkt nytta av projektet och lärt sig mer om Umeås kulturliv, på sina egna språk.

Statistiken inkluderar dock inte sidvisningar via mobiltelefoner och plattor. Detta innebär troligtvis att ytterligare tusentals läsningar tillkommer varje månad. LÄNK TILL INFO OM DETTA PROBLEM Se Signpost från 17 september

Mediaomnämnanden

Projektet genererade ett stort intresse från media och vi fick ett 30-tal omnämnande i media och på bloggar. Detta har på ett positivt sätt synliggjort kulturen i allmänhet och Umepedia-projektet och Wikimedia Sveriges arbete i synnerhet.

Kontinuerlig vidareutveckling av samarbeten

Flera av de samarbeten vi inledde som en del av projektet har lett till vidareutveckling och fördjupning utanför Umepedia-projektet. Under projektet uppkom flera idéer om hur vi kunde skapa ytterligare mervärden och synergieffekter. En central del var att göra det möjligt för turister och andra som inte har obegränsad webbanvändning att kunna nyttja skyltarna. Därför påbörjade vi diskussioner med Umeå Energi om att de skulle göra det fritt att surfa på Wikipedia och Wikimedias andra projekt på stadsnätet. Vid slutet av 2014 hade vi kommit överens och ett avtal undertecknats.

Vi hade ett positivt samarbete med Riksantikvarieämbetet (RAÄ) under projektet och diskuterade hur vi skulle kunna fortsätta utveckla verksamheten i Umeå under året. En direkt avknoppning var fototävlingen Då och Nu där historiska bilder från Europeana och RAÄ skulle matchas med en modern motsvarighet för att visa hur en plats förändrats eller bevarats över tiden. Tävlingen påbörjades i Umeå och även en utställning med vinnarbilderna hölls på Västerbottens museum. Genom detta samarbete med Europeana och RAÄ bekostades en del av kostnaderna för Umepedia-projektet.

Umeå universitet var en aktiv partner och flera pågende samarbeten i andra projekt vi driver pågår eller kommer att påbörjas under 2015. Däribland ett forskningsprojekt för att undersöka hur onlinegemenskaper fungerar och bildas. En studentuppgift för Mastersstudenter har också pågått under hösten. Uppgiften handlade om att spelifiera delar av arbetet på Wikimedias projekt för att göra det roligare och snabbare att delta.

Med NBV Norr påbörjade vi planeringen för att hålla studiecirklar i Wikipedia-skrivande i norra Sverige. NBVs personal deltog på våra skrivstugor och såg ett stort värde av att göra mer tillsammans och Wikimedia Sverige presenterade bland annat om Wikipedias roll i folkbildningen på NBVs årsmöte i Stockholm. NBV har även engagerat sig i vårt projekt Kvinnor på Wikipedia som syftar till att öka antalet kvinnliga skribenter på Wikipedia och vi har inom ramen för det projektet genomfört ett par skrivstugor riktade mot kvinnor i Umeå.

Wikimedia Sverige anordnade även flera andra evenemang i staden inom ramen för andra projekt (dessa skedde dock tillstor del på grund av Umepedia-projektet varför de nämns här). Bland projekten kan nämnas ett pågående samarbete med professor Mikael Wiberg och hans grupp på Umeå universitet. En workshop med personalen på Umeå stadsarkiv där de fick lära sig mer om projekten och där vi diskuterade hur de som arkiv kan bidra till Wikipedia och Wikimedia Commons.

Varför detta bör göras

Fördelarna med Wikipediastadskonceptet är många och vad vi sett från Umepedia-projektet är bl.a.:

 • De artiklar som skapats eller utökats under projektet har bara under juni–juli (som är lågsäsong för Wikipedia-läsande) haft över 50 000(!) sidvisningar. Tusentals personer har alltså haft en direkt nytta av projektet och lärt sig mer om Umeås kulturliv, på sina egna språk. Vi förväntar oss att motsvarande nytta skapas genom arbetet i de andra städerna.
 • Nya samarbeten med organisationer och företag vilket leder till nytt material, experthjälp och annat stöd. Konceptet fungerar som en utmärkt dörröppnare för fler samarbeten inom ramen för svenskt kulturliv och det stärker och revitaliserar gamla samarbeten med olika organisationer som Wikimedia Sverige har vilket i sin tur leder till ett stort antal mediaomnämnanden och sätter kulturen i fokus i medias rapportering på ett positivt sätt;
 • En aktivering av volontärer som engagerar sig i detta kulturprojekt. Ett 100-tal personer har på olika sätt varit engagerade i Umepedia-projektet;
 • En stor mängd artiklar på Wikipedia skapas och förbättras (Umepedia Challenge var ex. mycket framgångsrik med över 600 artiklar på 46 språk skapade på bara en månad). Detta sätter städernas kultur på den digitala kartan, inte minst för att Wikipedias material återanvänds på alla möjliga ställen på grund av den fria licensen;
 • Möjligheter till ytterligare externa medel från lokala organisationer, företag, kommuner etc. under projektets gång;
 • Många synergieffekter med Wikimedia Sveriges övriga projekt (ex. samarbeten med lokala GLAM- eller utbildningsinstitutioner) stärker projektet med kompetens och nätverk.
 • Det tar tid att få tillstånd för skyltar. Nu finns dock ett första (snart beprövat) exempel som andra kommuner kan följa.
 • Att genomföra det under Kulturhuvudstadsåret var fördelaktigt då det gav ökat fokus på staden både i Sverige och internationellt vilket kan ha ökat antalet mediaomnämnanden. Det ökade även möjligheten till extern finansiering då flera organisationer hade budgeterat för aktiviteter i staden, men inte alltid hade en helt färdig plan på vad de skulle göra. Projektet kunde därigenom kopplas samman med de andra projekten på ett bra sätt och därigenom leda till en positiva utveckling för båda parter.

https://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Wikipedia-st%C3%A4der_2015/Insats_fr%C3%A5n_lokala_volont%C3%A4rer


http://wikimediasverige.wordpress.com/2014/07/27/hur-umea-blev-nordens-forsta-wikipedia-stad/


Rekommendationer för kommande Wikipedia-städer

 • En del organisationer behöver lång tid för att planera in nya saker i sin verksamhet (ex. universitetskurser). Var därför ute i god tid.
 • Fortsätt kontakta organisationer som du vill samarbeta med under hela projektet. Fler hakar på när de förstår hur stort det är. Det är välinvesterad tid.
 • Anordna en översättningstävling online.
 • Anordna endast Wikipedia-städer där det finns aktiva volontärer som uttalat ett starkt intresse. Det behöver finnas någon på plats i staden som snabbt kan ta möten m.m. och många lokala organisationer gillar den lokala anknytningen.
 • Projektet har nyhetsvärde – framförallt för lokalpressen. Se till att utnyttja det till fullo. Det gagnar kännedomen om föreningen och våra projekt, även om det inte verkar leda till en direkt aktivering av volontärer på kort sikt.
 • Det är svårt att få personer att börja skriva lokalt, så sätt inte de målen allt för höga. Precis som i samhället i stort så är det en begränsad grupp som har tid och intresse för den här typen av volontärarbete. Fördelen med Wikipedia-städer är att du når många av dem!
 • Kontakta GLAM-institutioner både i området men även nationella och internationella. Det passar väl ihop med deras arbete och de uppskattar när det kommer en direkt förfrågan om ett speciellt material.
 • Se till att ha resurser för många skyltar. När ni begär tillstånd är det lika bra att be om flera på en gång (ex. en inne, en ute) eller vid de olika ingångarna.

Ekonomi

Kan Martin hjälpa till att fylla i kostnadsposterna här och beräkna fördelningen?

Bilaga 1: Inbjudan till Umepedia Challenge

Join the [[:meta:Umepedia Challenge|Umepedia Challenge]]!

Hi there, first off all, sorry for writing in English. Please help translate this message to your language!

Far up north here in Sweden we have more than ice and elks! This month (1st-31st May) you are invited to take part in [[:Meta:Umepedia Challenge|a writing contest]] about the northern city of [[Umeå]], which currently is the European Capital of Culture. These [[:meta:Umepedia_Challenge/list|40 important articles]] are needed in your language as we hope to place QRpedia signs next to these landmarks in Umeå during 2014, making it easier for tourists and immigrants to enjoy the city's history and culture. This will make Umeå the first Wikipedia city in the Nordic countries! :-)

I hope that you will join the fun and take part in translating or improving these 40 articles and [[:Meta:Umepedia_Challenge/prizes|win great prizes]]! Kind regards, John Andersson (WMSE) (diskussion) 20 april 2015 kl. 17.33 (CEST) (project manager for Umepedia)[svara]

Bilaga 2: Lista över kontaktade skylttilverkare


Bilaga 3: Kostnadsoffert från Emaljskylten Warberg


Bilaga 4: Karta över skyltarnas placering


Bilaga 5: Lista över skapade artiklar


Bilaga 6: Kommunens beslut om skyltuppsättning


Bilaga 7: Avtal med Umeå Energi