Projekt:Utvecklingsstöd 2021/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning.

Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

Måluppfyllnad

 • Uppfylldes projektmålen för året? Jämför med sammanställningen i dokumentet Uppföljning verksamhetsmål 2017–2021.
  • Nej. Fokus låg på underhåll snarare än att ta fram en ny lösning för ett identifierat problem.
 • Om ja, var det något särskilt arbetssätt eller upplägg som bidrog till ett framgångsrikt genomförande?
  • N/A
 • Om nej, finns det några särskilda skäl till detta?
  • På grund av konkurrerande prioriteringar (med färdigställande av Wikispeech och arbete med den tematiska hubben och massuppladdningar), och med mindre än två utvecklare på heltid valde vi att fokusera på underhåll av de verktyg vi utvecklat tidigare år, snarare än ny utveckling.

Påverkan

 • På vilka sätt bidrog projektet under 2021 till att föra föreningen mot dess vision?
  • Att planera för underhållet av de verktyg vi redan har är viktigt och ansvarsfullt för att förhindra problem för användarna. Beslutet togs att det bör ske innan vi ökar antalet nya produkter.
 • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?
  • Nej, projektet kommunicerade inte.

Arbetsinsats

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra? Om ja, varför? Skulle något kunna göras annorlunda?
  • Nej, de deadlines som fanns var flytande och det begränsade arbete som skedde kunde göras när det fanns öppningar i kalendern.
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
  • Ja, detta fortsatte den inventering och planering som pågått lågintensivt i ett par år.
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande?
  • Den var anpassad för nyutveckling och det går därför inte att avgöra. Den bedöms dock vara rimlig om nyutveckling sker 2022.
 • Höll tidplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • Nej, då projektet ändrades markant och skalades ned.
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?
  • Då målet är att lösa problem för gemenskapen bör vi inte begränsa möjligheterna till det under vår planering. Fler utvecklare, med kompletterande kompetenser, samt personal som fokuserar på gemenskapsengagemang bör arbeta tillsammans.
  • Vi bör se om valet av insatser kan koordineras bättre med liknande önskelistor som sätts samman av WMF och WMDE. Kan vi lyfta fram möjligheter från dem så att den svenska gemenskapen blir medvetna om de idéer som kan vara intressanta men som inte prioriteras av WMF och WMDE?

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?
  • Vi behöver inledningsvis landa i vårt underhållsarbete.
  • Därefter behöver vi titta på hur processen kan organiseras på ett sådant sätt att den skapar intresse och bidrar till de problem gemenskapen främst anser sig behöva hjälp med. Modellen med en önskelista har haft ett mycket begränsat engagemang.

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2022 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?
  • Projektet bidrar till att "Stötta gemenskaper och volontärer med resurser såsom utbildning, utrustning, bidrag till aktiviteter eller personalens kompetens". Det kan, beroende på vilka verktyg som prioriteras, även bidra till andra mål. Såsom:
   • “Identifiera tekniska möjligheter och lösningar som sänker trösklar för volontärer att bidra, och utbilda volontärerna i att använda dessa.”
   • “Utveckla verktyg, metoder och kampanjer för volontärer och användare att källbelägga och kvalitetskontrollera information.”
   • “Arbeta för förbättrad [teknisk] infrastruktur, stabil finansiering och kunskapsutbyte relaterat till fri tillgång av information.”
  • Frågan är om vi bör anpassa urvalsprocessen så att vi kan fokusera på verktyg som bidrar till fler av strategins mål och om vi kan göra det utan att projektet blir ointressant för gemenskapen.