Projekt:Värdet av fri kartdata 2015/Ansökan till Vinnova/Basrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Syfte och mål (500 tecken)

Syftet är att genomföra en studie av värdet för biståndsorganisationer (BO) av öppna kartdata (ÖK), genom OpenStreetMap (OSM), för att se om detta kan öka BOs effektivitet och koordination vid satsning på detta.

Målet är en rapport som besvarar: 1. Vilket värde har ÖK som användargenererats haft under humanitära insatser? 2. Vilka begränsningar har upplevts då ÖK inte funnits? 3. Vilka begränsningarna upplevs användargenererad ÖK ha och hur kan dessa problem lösas? 4. Vad krävs för att svenska organisationer skall fatta beslut om att bidra med sin data till OSM som gemensam plattform?

Förväntade effekter och resultat (500 tecken)

Forskningsresultatet kommer att vara direkt användbart för alla organisationer som verkar i kris- och konfliktområden. Kartmaterial är centralt för en förbättrade förberedelser, ledning och samverkan mellan aktörer i en krissituation. Resultatet av undersökningen kommer peka på vilket värde och begränsningar öppna kartdata som användargenererats har och hur svenska organisationer kan använda det samt vad som kan utvecklas ytterligare för att få en värdeökning av insatserna. En bredare diskussion kan lyftas och rapporten kan hjälpa svenska org. att ta informerade beslut.

Planerat upplägg och genomförande (500 tecken)

Personal hos Wikimedia Sverige kommer att genomföra studien, vilka har teoretiska och praktiska erfarenheter av arbetet med kartdata i krissituationer samt goda erfarenheter av kvalitativa och kvantitativa studier. Yttersta omsorg läggs vid skapandet av en högkvalitativ produkt för att skapa en bredare diskussion om öppna kartdata. Resultatsspridning är av stor vikt för att påverka org. att aktivt engagera sig på olika sätt i arbetet runt öppna kartdata i krissituationer. Fokus under de sista projektmånaderna kommer därför även vara att förmedla de resultat som projektet gett.

Syfte och mål på engelska (500 tecken)

The aim is to conduct a study of the value of Open Map Data (OMD) for humanitarian organizations (HO), through OpenStreetMap (OSM), in order to see if this could enhance HO's efficiency and coordination.

The goal is a report answering: 1. What value has user generated OMD had for humanitarian missions? 2. What limitations have been experienced when OMD has not been available? 3. What limitations were experienced from user generated OMD amongst humanitarians and how are these problems solved? 4. What is needed for Swedish org. to take a decision to contribute data to OSM as a common platform?

Förväntade effekter och resultat på engelska (500 tecken)

The research results will be of direct use for all organizations operating in areas of crisis and conflict. Map material is central to improved preparation, management and cooperation between actors in a crisis. The results of the survey will point to the value and limitations of user generated open map data and how Swedish organizations can use it and what need to be developed further in order to get enhance the value of the efforts. A broader discussion can be initiated and the report can help Swedish org. to make informed decisions.

Planerat upplägg och genomförande på engelska (500 tecken)

Staff at Wikimedia Sverige, whom has theoretical and practical experience of dealing with map data in emergency situations and good experience in qualitative and quantitative studies, will conduct the study. The creation of a high quality product is central to later be able to initiate a broader discussion regarding open map data. Dissemination is of great importance to influence org. to become actively involved in various ways in the work around the open map data in emergency situations. The focus during the last few months of the project will therefore be on conveying the project results.