Projekt:Wiki Loves Monuments 2012/Projektbeskrivning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund

Wiki Loves Monuments (nedan förkortat WLM) är världens största fototävling. Tävlingen kommer att äga rum parallellt i de europeiska (och förhoppningsvis några utomeuropeiska länder) i september 2012. Wikimedia Sverige är för andra året ansvarig för den svenska delen och vårt projekt handlar alltså om att genomföra tävlingen i Sverige.

Budget/personal

WLM nämns inte i budgeten för 2012 och det finns inga pengar eller arbetstid anslagna från föreningens sida. Förutsättningar för projekt har dock förändrats i någon mening i och med beslutat att anställa en Projektledare GLAM/Outreach i vars arbetsuppgifter ingår förbereda världens största fototävling Wiki Loves Monuments. Externa pengar har sökts (se nedan) och även fåtts för ett delprojekt.

Det bör undersökas möjligheten att söka fler bidrag för att få finansiering till tävlingen. Min rekommendation är dock att styrelsen också överväger att avsätta medel för tävlingen. Kostnader som är svåra att undvika inkluderar stöd till lokala evenemang under tävlingen, priser i tävlingen, löpande utgifter som kostnader för tävlingens hemsida. En försiktig (och grov uppskattning) av kostnader:

 • 15000 kronor till stöd för lokala evenemang under september
 • 5000 övriga kostnader
 • 5000 priser

Sammanlagt 25000 kronor. I kostnaderna är inte medräknat kostnaderna för praktikanterna (se nedan) och vid ett eventuellt nej från Internetfonden bör föreningen överväga i vilka mån den anser det vara värt att stödja praktiktjänsterna med ytterligare medel.

Externa bidrag

Nekade

Beviljade

Arbetssätt

Förra årets tävling leddes av en projektledare som arbetade ideellt. Runt om projektledare fanns en löst sammansatt grupp som även inkludera ledamöter från styrelsen samt representanter från GLAM-sektorn. Ett önskemål från (minst) en av de som deltog var att den gruppen i år ska få en fastare form. Det är önskvärt att den nya anställda projektledare bygger upp en arbetsgrupp med volontärer så tidigt som möjligt. Det är viktigt att inkludera den svenska Wikipediagemenskapen i projektet.

Viktiga punkter är:

 • snabbt tillsätta en arbetsgrupp och förankra den bland våra samarbetspartners i GLAM-sektorn och i den svenska Wikipediagemenskapen.
 • de två praktiktjänsterna
 • försöka få in ytterligare kompetens genom nya samarbeten.
 • tydligare rutiner för kommunikation mellan medlemmarna i projektgruppen

Arbetet är redan inlett på flera punkter:

Fokusområden

Att öka den lokala närvaron

Vi måste vara synliga över hela landet under september månad. Som en förberedelse genomför vi i maj Projekt:Wiki takes Norrköping som ett test och vi kommer att inbjuda personer intresserade av att arrangera liknade evenemang att komma till Norrköping. Viktiga punkter för att förverkliga en ökad lokal närvaro är:

 • genomföra lokala evenemang varje helg under september månad.
 • bygga upp ett nätverk runtom i Sverige med wikipedianer och andra intresserade som kan hjälpa
 • bygga allianser med lokala GLAM-institutioner, fotoklubbar och organisationer
 • marknadsföra evenemanget lokalt gentemot lokala medier.

Tekniska förbättringar

Vi måste göra det enklare och smidigare att ladda upp bilder, kategorisera bilderna rätt och få med all information. Viktiga punkter för att förverkliga tekniska förbättringar är:

 • Vi söker praktikanter för arbetet
 • Fördjupat samarbete med RAÄ för att underlätta uppladdningar och kopplingar databaser/uppladdningsformulär/kartor/wikipedia.

Tydlighet

Användarenkäten efterfrågade en större tydlighet. Att ha med kategorin "övrigt" är inte en bra idé och var ett resultat av en kompromiss förra året. Viktiga punkter för att förverkliga tekniska förbättringar är:

 • tydlighet kring vad som ingår i tävlingen:
  • vi ska begränsa oss till kategorier som är tydligt definierade och kopplade till listor. En bra lösning är att ha två kategorier: BBR och Fornminnesregistret.
  • vi ska undersöka möjligheten att filtrera posterna i Fornminnesregistret till fasta lämningar som kan kännas igen av lekmän
 • vi måste ägna stor kraft åt att formulera tävlingens bakgrund och syfte och vara noga med att kommunicera det tydligt i allt material.

Geografisk spridning

Vissa geografisk områden är bra täckta med bilder, andra betydligt sämre. Det är en viktig uppgift för tävlingen att uppmuntra att bilder tas i områden där det saknas bilder på Commons. Projektledaren och arbetsgruppen med praktikanterna bör arbeta brett med frågan. Vägar som bör övervägas:

 • Riktade lokala evenemang mot områden med få bilder är en väg (se även punkten Att öka den lokala närvaron)
 • Speciella priser för bilder tagna i områden med få bilder
 • Att värdera bilder tagna i områden med få bilder högre.
 • Låta lokala GLAM-institutioner/fotoklubbar/landsting/kommuner/etc forma egna jurygrupper som delar ut priser för de bästa bilderna i sina områden

Priser och jury

Liksom 2011 kommer de bästa bilderna gå vidare till en final där bilder från alla deltagande länder deltar. De bästa bilderna kommer att utses av en jury som bör innehålla representanter från WMSE, Wikipedia/Commonsgemenskapen och minst en professionell fotograf. Liksom förra året bör vi ge priser i kategorierna. Vi bör också:

 • öppna upp för lokala priser (med extra fokus på områden med få bilder)

Samarbeten

Förra året samarbetade vi med RAÄ och Nordiska museet och vi bör även i år har samarbetspartner inom GLAM-sektorn. Viktiga punkter är:

 • utveckla samarbetet med befintliga samarbetspartner.
 • hitta samarbetspartner på lokal och regional nivå.

Arbetet är redan inlett på flera punkter:

 • vi för en dialog med RAÄ som har en central roll genom sitt ansvar för BBR och fornminnesregistret
 • vi söker lokala samarbetspartners i Norrköping inför Wiki takes...

Mål

Övergripande mål:

 • att minst 10000 bilder ska laddas upp.
 • vi borde formulera ett mål om geografisk spridning

Mål fokusområde lokal förankring:

 • att ha Wiki takes... och andra aktiviteter varje helg under september månad på olika platser i Sverige
 • att få en god geografisk spridning på bilderna

Mål fokusområde tekniska förbättringar:

 • att i deltagarundersökning efter tävlingen få ett gott betyg för den tekniska delen av tävlingen.
 • att skapa en lösning med uppladdningslänk direkt från kartan

Mål fokusområde tydlighet:

 • att i deltagarundersökning efter tävlingen få ett gott betyg för tydlighet.