Projekt:Wikidata för genealogi 2021/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning.

Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

Påverkan

 • På vilka sätt bidrog projektet under 2021-2022 till att föra föreningen mot dess vision?
  • Genom de workshopar som togs fram och hölls sänktes tröskeln för att andra organisationer ska kunna tillgängliggöra sig den fria kunskapen. Genom arbetet direkt mot Trackuback görs den fria kunskapen tillgänglig även via deras plattform och når därmed nya publiker.
 • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?
  • Projektet, och vår roll i det, uppmärksammades av vår samarbetspartner på sociala medier samt i pressutskick.

Arbetsinsats

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra? Om ja, varför? Skulle något kunna göras annorlunda?
  • Ett stressigt moment var att det inte var klart från början vilken sorts insatser som skulle bli aktuella senare. Ett exempel var de videomoduler som specificerades ganska sent under projektet. Ett sätt att göra det annorlunda vore såklart att specificera sånt från början.
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
  • Tidigare material för API-workshopar gav en grund som kunde användas i framtagandet av det nya materialet. Det kunde dock inte användas rakt av då API:et har förändrats och skapades innan Wikidata fanns.
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande? Om inte, fanns det särskilda anledningar? Behöver budgeten förändras nästa år?
  • Ja
 • Höll tidsplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • Projektplanen innehöll flera aktiviteter där föreningen skulle leverera material efter att en beställning lagts av projektpartnern. Då beställningarna senarelades blev det svårt att genomföra de planerade timmarna inom ramen för projektets avsatta kalendertid.
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?
  • Det blev tydligt att både vi och samarbetspartner saknade en plan för långsiktig uppföljning av insatsen, dvs. det blev svårt att avgöra veta hur mycket positiv påverkan på deras produkt våra insatser hade. Eftersom produkten är så pass "stängd" så det är faktiskt svårt att säga vad det blev för resultat.

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?
  • Detta var ett experiment med att arbeta mot en ny typ av partner (start-up med en closed-source product), det gav oss insikt i komplexitet som vi inte tidigare behövt bemöta (t.ex. NDAs) vilket vi nu har en grund för att hantera om det uppkommer igen i framtiden. Även uppföljning blir svårare när resultatet inte är helt publikt och delvis innefattar skyddad företagsinformation.
  • Att tidigt ha tydliggjort leverablerna (eller att vid i förväg schemalagda tillfällen specificera nästa leverans) skulle göra det lättare att genomföra arbetet och samtidigt kunna planerar projektet i kontexten av att de som arbetar i den även är delaktiga i flera parallella projekt.
  • Mekanismer behöver finnas för att hantera vad som sker i det fall en planerad insats uteblir som ett resultat av att samarbetspartnerns behov förändras.
  • En slutrapport även från den mottagande parten som beskriver hur de i slutligen använde det material vi levererade och vilken impact det hade skulle vara extremt värdefullt för oss för att kunna rapportera om effekten av projektet samt få full förståelse för påverkan av vårt arbete.

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2022 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?