Projekt:Wikipedia i utbildning 2021/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning.

Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

Måluppfyllnad

 • Uppfylldes projektmålen för året? Jämför med sammanställningen i dokumentet Uppföljning verksamhetsmål 2017–2021.
  • Målen uppfylldes gällande att hålla kurser inom vårt utbildningsprogram, organisationer som tar del av information om fria licenser samt deltagande på eller anordnandet av arrangemang.
  • Målen uppfylldes inte gällande antalet ämnesexperter som bidrar till projekten, direktkontakter med innehållsägare och organisationer samt bidrag från underrepresenterade grupper.
  • Det är lite oklart om målet för överlappande kompetenser uppnåddes. Eric har blivit mer insatt i OER-frågan t ex, men oklart var den gränsen går. Detta mål borde kanske snarare ha legat under Organisationsutveckling.
 • Om ja, var det något särskilt arbetssätt eller upplägg som bidrog till ett framgångsrikt genomförande?
  • Att anordna konferensen Mötesplats OER var en stor anledning till att vi kunde sprida kunskap till fler organisationer och få upp frågan om fri kunskap på bordet i fler sammanhang.
 • Om nej, finns det några särskilda skäl till detta?
  • För att ha nått målen om ämnesexperter som bidrar till plattformarna och underrepresenterade grupper som redigerar hade fler proaktiva insatser behövt göras, till exempel kontakta institutioner och ha samarbeten med personer inom specifika ämnesfält. De utbildningar som hållits har i högre grad varit fokuserade på att bidra till förståelse för hur Wikipedia fungerar eller att få andra än specifika ämnesexperter att bidra till faktiska redigeringar. De ämnesexperter som varit inblandade har istället bidragit med stöd och utbildning, snarare än att själva redigera.

Påverkan

 • På vilka sätt bidrog projektet under 2021 till att föra föreningen mot dess vision?
  • Projektet bidrar till flera delar av visionen, och kanske mest konkret genom att hjälpa människor och organisationer att skapa och dela med sig av fri kunskap. Utbildningsverksamheten är också viktig för att sänka trösklarna för människor att ta del av den fria kunskap som finns tillgänglig genom våra plattformar.
 • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?
  • Kulturhistoria som gymnasiearbete rönte mer uppmärksamhet än vanligt i år. Två artiklar prisades av Wikipediagemenskapen som månadens nya respektive utökade artiklar för februari. Dessutom fick en av eleverna i Skellefteå ett kulturstipendium som uppmärksammades lokalt och i IOGT-NTO:s medlemstidning.

Arbetsinsats

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra? Om ja, varför? Skulle något kunna göras annorlunda?
  • Både och. Det är ett ganska varierat projekt med många olika delar att fokusera på samtidigt. OER, att skapa och hålla i utbildningar, digital utbildningsplattform och att sätta sig in i en Erasmus+-ansökan är spretigt och har därför krävt olika insatser vid olika tidpunkter. En del av det har rullat på och annat har satts igång och stundtals haft korta deadlines eller intensiva arbetstoppar, t ex OER-konferensen och Erasmus+-ansökan.
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
  • Ja, mycket av det praktiska utbildningsmaterialet finns och har gått att bygga vidare på.
  • Däremot har en hel del nytt arbete behövt göras: planering och genomförande av OER-konferensen, inläsning på frågor kopplade till läroplanen och arbete inför Erasmus+-ansökan var frågor svåra att bygga vidare på annat. Även arbetet med att förbereda inför e-learningsatsningen är i hög grad nytt, inte minst kring att hitta en passande lärplattform och/eller LMS.
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande?
  • Under året överskreds budgeten kraftigt. Detta har flera orsaker: arbetet med Erasmus+-ansökan hade vi inte räknat med alls, till exempel. Även Mötesplats OER tog lite mer tid än beräknat, och förberedelserna för de digitala utbildningarna.
 • Höll tidsplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • En del saker sköts på eller togs bort under året, med anledning av pandemin t ex. Det kom dessutom in andra saker och möjligheter till samarbete. Det är lite svårt att planera tidsplan för hela året i början av det.
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?
  • Vara mer proaktiv i vilka insatser som bör göras när, för att kunna sätta in extra fokus för att uppnå verksamhetsmålen.

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?
  • Det är lite extra roligt att genomföra Kulturhistoria som gymnasiearbete, det är en del av projektet som alltid ger energi.
  • Vi har bidragit till att skapa mycket synlighet för OER genom vårt arbete i att leda nätverket och hålla konferensen.
  • Det tar mycket tid att arbeta fram en Erasmus+-ansökan, särskilt första gången. Här var det bra att ha en del mallar förberedda från WMCZ, men det var ändå omfattande arbete som skulle göras. Det tar givetvis också extra tid när det är så många olika parter som ska vara involverade och koordinera mötestider, åsikter och material.

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2022 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?
  • Projektet kan förändras en del för att uppfylla vissa delar av strategin. Punkter som direkt ligger inom uppdraget är:
   • "Dela kunskap och uppmuntra kunskapsinhämtning om öppna licenser och data."
   • "Genomföra kunskapshöjande insatser kring källkritik och faktagranskning.
   • "Identifiera tekniska möjligheter och lösningar som sänker trösklar för volontärer att bidra, och utbilda volontärerna i att använda dessa."
   • "Identifiera underrepresenterade kunskapsområden och samhällsgrupper och stödja deras vidareutveckling.
   • "Sammanställa och underhålla den interna kunskapen i föreningen och gemenskaperna."
   • "Stötta gemenskaper och volontärer med resurser såsom utbildning, utrustning, bidrag till aktiviteter eller personalens kompetens."
   • "Särskilt stötta gemenskaper som arbetar med eller på Sveriges officiella minoritetsspråk."
   • "Arbeta strategiskt för att inkludera volontärer i verksamhet, beslutsfattande och verksamhetsutveckling, samt ge stöd och uppmuntran till volontärinitierade projekt."
   • "Stötta medlemmar som vill engagera sig på lokal och regional nivå."
   • "Göra Wikipedia och våra andra relevanta plattformar till ett självklart inslag i all utbildning."

Det finns dessutom en del indirekta punkter som berör projektet, som man också kan titta vidare på.