Projekt:Wikispeech – Underhåll och support 2022/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning.

Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

Påverkan

 • På vilka sätt bidrog projektet under 2022 till att föra föreningen mot dess vision?
  • Projektet bidrar genom att tillgängliggöra kunskapen på Wikipedia till de som inte kan läsa eller föredrar att konsumera informationen genom tal. Syftet med projektet 2022 var dels att underhålla den programvara som tidigare skapats dels att åtgärda en del av den återkoppling vi mottagit från gemenskapen i samband med att funktionen aktiverats genom en finess på svenskspråkiga Wikipedia.
 • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?
  • nej.

Arbetsinsats

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra? Om ja, varför? Skulle något kunna göras annorlunda?
  • Det som främst skapade stress var att projektets storlek gjorde att det inte gick att fokuserat arbeta med det under en sammanhållen tidsperiod samt att projektet fick ge plats för andra aktiviteter av mer akut karaktär. Detta innebär att när man återkommer till en påbörjad insats kan externa omständigheter (MediaWikis kodbas) ha förändrats vilket medför större störningar i arbetet. Det gör det även svårare att planera för insatser som kräver att stora delar av projekteamet alla samtidigt finns i beredskap att hantera uppkomna svårigheter (t.ex. för bredare lansering av finessen), denna uteblivna möjlighet att planera skapar i sin tur stress/frustration.
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
  • Strukturer och rutiner från tidigare år kunde i stor utsträckning återanvändas. En minskad personalstyrka i projektet samt den minskade takten jämfört med tidigare år gjorde dock att inte alla rutiner var lämpliga (sprintar) eller att vissa av rutinerna ytterligare saktade ner arbetet (kodgranskning, speciellt under första kvartalet)
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande? Om inte, fanns det särskilda anledningar? Behöver budgeten förändras nästa år?
  • När planen för året sattes var avsikten att under året även dra igång ett större externfinansierat projekt för Wikispeech. Underhållsdelen av detta projekt beräknades därför inte löpa hela året. Eftersom det nya projektet försenades behövde Wikispeech – Underhåll och support 2022 axla hela kostnaden för underhållet under året. Underhållet är i sig själv en nödvändig del för att dels säkerställa att finessen fortsätter fungera för de som har aktiverat den men i större utsträckning för att säkerställa att vi snabbat kan komma igång med ny utveckling när det nya projektet startar.
 • Höll tidsplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • Nej. Flera av de planerade aktiviteterna (främst de kopplade till en utökad lansering av finessen samt verkliga tester av lexikonredigeringen) kunde inte genomföras. Detta berodde dels på det utökade underhållsbehovet men till största del på att vissa personalresurser knutna till projektet behövdes mer akut i andra projekt. Det sistnämnda påverkade möjligheterna att både planera för och genomföra de aktiviteter som var mindre tekniska i sin natur.
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?
  • Om hela teamet hade kunnat arbeta med projektet mer fokuserat under några avsatta perioder hade det dels minskat störningar och flaskhalsar i arbetet, dels möjliggjort de mer komplexa aktiviteterna som involverar både utveckling och intensiv kommunikation med gemenskapen.

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?
  • Behovet av att hela teamet kan arbeta fokuserat med ett projekt under en viss period och att de individuella insatserna sedan kan planeras i visshet om detta.
  • Att underhåll kostar tid även under perioder som ingen aktiv utveckling sker men att kostnaden för att hantera eftersatt underhåll lätt blir större än det löpande underhållet.
  • Behovet av att dokumentera även interna processer som man ser som självklara under löpande arbete men vilka riskerar att gå förlorade när personer och fokus flyttats till andra projekt under en längre tid.
  • För lanseringen har det varit tydligt att det finns både en teknisk och en kommunikationsaspekt men ordningen och vad som blockerar vad var inte tydlig vilket gjorde att inget kunde starta. T.ex. vi måste få in en större grupp användare för att testa att den håller innan vi tar in ännu fler. Den tidigare punkten om att hela teamet kan arbeta fokuserat omfattar även de som arbetar med kommunikationen mot gemenskapen.

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2022 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?
  • Wikispeech ligger fortfarande i linje med föreningens strategi om att förbättra användarupplevelsen och ge jämlika möjligheter att delta på Wikimedias plattformar. Då finessen har lanserats och nyttjas av gemenskapen finns det nu även en aspekt i arbetet om att fortsätta ge stöd till de delar av den befintliga gemenskapen som nyttjar den genom att se till att finessen fortsätter att fungera som förväntat.