Remisspolicy

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Förslag till policy för hantering av remisser från regeringen

När regeringen tar emot en färdig utredning om nya lagförslag skickas utredningen normalt sett ut på remiss. Remissförfarandets syfte är att regeringen inför utformandet av en eventuell proposition ska få frågan belyst av så många relevanta aktörer som möjligt.

I samband med att förslag går ut på remiss sammanställs en lista över remissinstanser – samhällsaktörer som får förslaget tillsänt sig och som inbjuds att komma med synpunkter. Remissförfaranden är dock öppna såtillvida att alla – organisationer och enskilda – är fria att inkomma med ett remissvar som tas under övervägande.

Policy för formell hantering av remisser

Ansvar för att bevaka förslag från regeringen och för att initiera remissvar Ibland berör ett regeringsförslag Wikimedia Sveriges intressen utan att föreningen för den skull ingår i listan över remissinstanser. Det är kansliets uppgift att i mån av tid och resurser identifiera sådana förslag. När ett förslag bedöms vara relaterat till föreningens verksamhet – genom att verksamheten påverkas eller genom att föreningen besitter värdefull expertis – kan ett remissvar övervägas.

Det behövs ingen särskild befogenhet för att initiera arbetet med ett remissvar. Det är först när ett remissvar godkänns som föreningen har intagit en ståndpunkt.

Kansliet kan på egen hand bevaka regeringens arbete eller överlåta uppgiften till en eller flera volontärer.

Delaktighet och öppenhet

Wikimedia Sverige bör dra nytta av kunnandet bland Wikimedia-rörelsens aktiva. Om tiden medger bör breda delar av Wikimedia-rörelsen via lämpliga kanaler informeras när föreningen arbetar med ett remissvar. Delegationsordningen för remissvar anger vem som beslutar hur eventuella synpunkter ska införlivas i remissvaret.

Befogenhet att fatta beslut om remissvar

Wikimedia Sveriges styrelse har befogenheten att godkänna ett remissvar som skickas i föreningens namn. Om praktiska omständigheter gör det nödvändigt kan i första hand ordföranden och i andra hand verksamhetschefen fatta beslut om att godkänna ett remissvar.

Stöddokument

Praktiska riktlinjer för utformning av remissvar

Praktiska riktlinjer för bevakning av utredningsförslag